Prace Senatu

Druki senackie
od 1300 do 1349

Nr Druku

Data druku

Treść druku

Numer pos. Senatu

1349

2011-08-31

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1349 A

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

83

1348

2011-08-31

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1348 A

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym

83

1347

2011-08-23

Ustawa o ratyfikacji Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo, przyjętej podczas III Spotkania Stron Konwencji, Decyzją III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1347 A

2011-09-07

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o ratyfikacji Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo, przyjętej podczas III Spotkania Stron Konwencji, Decyzją III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat

83

1347 B

2011-09-07

Sprawozdanie Komisji Środowiska o ustawie o ratyfikacji Drugiej poprawki do Konwencji z Espoo, przyjętej podczas III Spotkania Stron Konwencji, Decyzją III/7, w dniu 4 czerwca 2004 r. w Cavtat

83

1346

2011-08-23

Ustawa o współpracy rozwojowej
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1346 A

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o ustawie o współpracy rozwojowej

83

1345

2011-08-23

Ustawa o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1345 A

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw

83

1345 Z

2011-09-13

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz niektórych innych ustaw

83

1344

2011-08-23

Ustawa o timeshare
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1344 A

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o ustawie o timeshare

83

1344 B

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o timeshare

83

1344 Z

2011-09-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o timeshare

83

1343

2011-08-23

Ustawa o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1343 A

2011-09-13

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców

83

1343 Z

2011-09-13

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców

83

1342

2011-08-23

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1342 A

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z wnioskami mniejszości komisji) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

83

1342 Z

2011-09-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

83

1341

2011-08-23

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1341 A

2011-09-07

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

83

1341 B

2011-09-12

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

83

1340

2011-08-23

Ustawa o zmianie ustawy o Policji
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1340 A

2011-09-07

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o Policji

83

1340 B

2011-09-07

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o Policji

83

1339

2011-08-23

Ustawa o bezpieczeństwie morskim
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1339 A

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o bezpieczeństwie morskim

83

1338

2011-08-22

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1338 A

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska o ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

83

1337

2011-08-23

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1337 A

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw

83

1336

2011-08-22

Ustawa o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzupełnienie Kapitału Wieczystego
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1336 A

2011-08-31

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o dotacji dla Fundacji Auschwitz-Birkenau przeznaczonej na uzupełnienie Kapitału Wieczystego
(tekst ustawy w pliku MS Word)

1335

2011-08-22

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1335 A

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

83

1335 Z

2011-09-13

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw

83

1334

2011-08-22

Ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1334 A

2011-09-07

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich

83

1334 Z

2011-09-14

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich

83

1333

2011-08-22

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1333 A

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw

83

1332

2011-08-23

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1332 A

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw

83

1331

2011-08-22

Ustawa o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1331 A

2011-09-08

Sprawozdanie Komisji Zdrowia oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

83

1330

2011-08-22

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1330 A

2011-09-07

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej , Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

83

1330 Z

2011-09-14

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Środowiska oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

83

1329

2011-08-23

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
(tekst ustawy w pliku MS Word)

83

1329 A

2011-09-07

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska o ustawie o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

83

1329 Z

2011-09-14

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw

83

1328

2011-07-29

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

82

1328 A

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

82

1327

2011-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

82

1327 A

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich

82

1326

2011-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

82

1326A

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów

82

1325

2011-07-29

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

82

1325 A

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw

82

1324

2011-07-29

Ustawa o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r.

82

1324A

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty o zmianie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Malty w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, sporządzonej w La Valetta dnia 7 stycznia 1994 r., podpisanego w Warszawie dnia 6 kwietnia 2011 r.

82

1323

2011-07-29

Ustawa o ratyfikacji Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r.

82

1323A

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu o ustawie o ratyfikacji Drugiego Protokołu do Konwencji o ochronie dóbr kulturalnych w razie konfliktu zbrojnego, podpisanej w Hadze dnia 14 maja 1954 r., sporządzonego w Hadze dnia 26 marca 1999 r.

82

1322

2011-07-29

Ustawa o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach

82

1322 A

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o nadaniu nowej nazwy Uniwersytetowi Humanistyczno-Przyrodniczemu Jana Kochanowskiego w Kielcach

82

1321

2011-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

82

1321 A

2011-08-03

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

82

1321 Z

2011-08-04

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Edukacji Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

82

1320

2011-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw

82

1320 A

2011-07-29

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy oraz niektórych innych ustaw

82

1319

2011-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

82

1319 A

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

82

1318

2011-07-29

Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się

82

1318 A

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się

82

1318 B

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o języku migowym i innych środkach komunikowania się

82

1317

2011-07-29

Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe oraz ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

82

1317 A

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe oraz ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

82

1316

2011-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

82

1316 A

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

82

1316 Z

2011-08-04

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

82

1315

2011-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

82

1315 A

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej o ustawie o zmianie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych

82

1314

2011-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

82

1314 A

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

82

1313

2011-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach oraz zmieniającą ustawę o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

82

1313 A

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach oraz zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o orderach i odznaczeniach

82

1312

2011-07-29

Ustawa o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach

82

1312 A

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach

82

1312 B

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach

82

1311

2011-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej

82

1311 A

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej

82

1310

2011-07-29

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych

82

1310 A

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych

82

1309

2011-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym

82

1309 A

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz ustawy o transporcie kolejowym

82

1308

2011-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

82

1308 A

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o transporcie kolejowym

82

1307

2011-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

82

1307 A

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

82

1307 Z

2011-08-04

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

82

1306

2011-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

82

1306 A

2011-08-03

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary

82

1305

2011-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

82

1305 A

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

82

1305 B

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

82

1305 Z

2011-08-04

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw

82

1304

2011-07-29

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych

82

1304 A

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej o ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych

82

1304 Z

2011-08-04

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o przewozie towarów niebezpiecznych

82

1303

2011-07-29

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo bankowe

82

1303 A

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych o ustawie o zmianie ustawy - Prawo bankowe

82

1302

2011-07-29

Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

82

1302 A

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

82

1302 B

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

82

1302 Z

2011-08-04

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw

82

1301

2011-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

82

1301 A

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Ustawodawczej o ustawie o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

82

1301 B

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o ustawie o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

82

1301 Z

2011-08-04

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (wraz z zestawieniem wniosków) o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw

82

1300

2011-07-29

Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw

82

1300 A

2011-08-02

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw

82

1300 Z

2011-08-04

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi (wraz z zestawieniem wniosków) o ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw

82