Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 88
20 czerwca 2005 r.

obejmuje okres od 1 do 15 czerwca 2005 r.

 

82. posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych i ustawy o systemie oświaty
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz o zmianie ustawy o systemie oświaty
 • Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu z dnia 3 grudnia 2004 r.
 • Drugie czytanie: - projektu rezolucji w sprawie oceny i postulatów dotyczących Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013 oraz innych rządowych dokumentów programowych na lata 2007 - 2013 w zakresie polityki regionalnej dotyczącej tzw. ściany wschodniej (województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego), - projektu rezolucji w sprawie oceny i postulatów dotyczących Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007 - 2013 oraz innych rządowych dokumentów programowych na lata 2005 - 2013 w zakresie polityki regionalnej dotyczącej wschodniej części Polski (województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego)
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności
 • Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności w 2004 r. z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela
 • Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie inicjatywy ustawodawczej Senatu z dnia 3 grudnia 2004 r.

  Oświadczenia złożone przez senatorów na 82. posiedzeniu Senatu

  Posiedzenia Prezydium Senatu
  86.posiedzenie
  87.posiedzenie
  88.posiedzenie

  Z prac komisji senackich
  1 czerwca 2005 r.
  2 czerwca 2005 r.
  7 czerwca 2005 r.
  8 czerwca 2005 r.
  9 czerwca 2005 r.
  14 czerwca 2005 r.

  Kontakty międzynarodowe

  Odpowiedzi na oświadczenia

  Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"