Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 65
5 lipca 2004 r.

obejmuje okres od 16 do 30 czerwca 2004 r.

 

64.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji o przyszłości wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r.
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności
Informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim
Wybór przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych

Oświadczenia złożone przez senatorów na 64.posiedzeniu Senatu

65.posiedzenie Senatu

Posiedzenia Prezydium Senatu
69.posiedzenie

Z prac komisji senackich
17 czerwca 2004 r.
21 czerwca 2004 r.
22 czerwca 2004 r.
23 czerwca 2004 r.
24 czerwca 2004 r.
25 czerwca 2004 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"