Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


PREZYDIUM SENATU

POSIEDZENIA

24 czerwca 2004 r. odbyło się 69. posiedzenie Prezydium Senatu.

W odpowiedzi na prośbę przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia senator Krystyny Sienkiewicz prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie 2 lipca 2004 r. w gmachu Senatu konferencji "Niepełnosprawni w rodzinie". Konferencję przygotowuje komisja we współpracy z Parlamentarną Grupą Kobiet, przy współudziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Honorowy patronat objęła wicemarszałek Jolanta Danielak. Celem konferencji jest próba sprecyzowania zakresu możliwości korzystania przez rodziny z osobami niepełnosprawnymi z pomocy instytucji państwowych, samorządowych i organizacji społecznych oraz środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wyrażono zgodę na przeprowadzenie w dniach 1-2 lipca 2004 r. wyjazdowego posiedzenia Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego w Koszalinie i Drawsku Pomorskim. Celem posiedzenia jest zapoznanie się z głównymi problemami funkcjonowania szkolnictwa wojskowego, szkolenia kadr Straży Granicznej, a także z problemami funkcjonowania polskich poligonów wojskowych w kontekście współpracy naszych Sił Zbrojnych z Siłami Zbrojnymi państw NATO oraz współpracy wojska z lokalnymi samorządami. Zaakceptowano przedstawiony kosztorys.

Prezydium rozpatrzyło wnioski polonijne o dotację z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, przedłożone przez Zespół Finansów Polonijnych i zaopiniowane przez Komisję Emigracji i Polaków za Granicą:

Wnioski inwestycyjne:

1. Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - zakup lokalu na szkołę i Dom Polski w Sankt Petersburgu w Rosji - 1 700 000 zł.

Prezydium zaakceptowało do realizacji zadanie "Zakup lokalu na szkołę i Dom Polski w Sankt Petersburgu w Rosji", zobowiązując jednocześnie szefa Kancelarii Senatu do wystąpienia do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w następujących kwestiach:

- Prezydium oczekuje przedstawienia za pośrednictwem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" jednoznacznej deklaracji współdziałania przy użytkowaniu tego lokalu przez organizacje polonijne.

- Prezydium oczekuje od organizacji polonijnych przedstawienia funkcjonalnego planu zagospodarowania zakupionego lokalu oraz przedstawienia swoich możliwości partycypacji w utrzymaniu lokalu.

- Celem zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa przy realizacji powyższego zadania prezydium zleciło szefowi Kancelarii Senatu zawarcie w umowach ze Stowarzyszeniem "Wspólnota Polska" postanowień o ustanowieniu przez wnioskodawcę zabezpieczenia hipotecznego na obiekcie będącym własnością stowarzyszenia na terenie Polski.

2. Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - remont Domu Dziecka w Podbrodziu, na Litwie (wniosek nr 50/74) - 200 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

3. Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - przebudowa zakupionego budynku na Dom Polski z częścią oświatową w Oszmianach na Białorusi - 396 525 zł. Prezydium podtrzymało w tej sprawie swą decyzję z 3czerwca br.

Ponadto powrócono do odłożonych poprzednio wniosków:

4. Wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" - remont Domu Polskiego w Stryju na Ukrainie - 149 100 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

5. Wniosek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Stryjan w Gliwicach - remont kościoła w Stryju, na Ukrainie - 55 000 zł. Przyznano postulowaną kwotę.

Prezydium Senatu podkreśliło, że sprawą zasadniczą przy realizacji zadań inwestycyjnych przez jednostki jest zwrócenie szczególnej uwagi, aby w momencie zakupu obiektu sprawa przekształcenia lokalu mieszkalnego na lokal użytkowy była już sfinalizowana.

Wnioski programowe:

1. Prośba Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" - o wyrażenie zgody na przesunięcie kwoty 10 000 zł w ramach umowy nr 45 (Wspieranie aktywności kulturalnej Polaków na Wschodzie oraz promowanie kultury polskiej w środowiskach ich zamieszkania). Prezydium wyraziło zgodę na przesunięcie.

Ponadto prezydium upoważniło Szefa Kancelarii Senatu Adama Witalca do wystąpienia do Ministra Finansów z wnioskiem o przeniesienie kwoty 1 100 000 zł z zadań inwestycyjnych budżetu Kancelarii Senatu na zadania programowe.

Prezydium rozpatrzyło pismo Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" z 4 czerwca br. w sprawie realizacji zadania "Program pomocy charytatywnej dla osób i organizacji". Nie wyrażono zgody na dokonanie przez fundację odpisu na koszty ogólne w wysokości 12,5%. Po analizie prośby zarządu fundacji i dyskusji Prezydium Senatu, kierując się zasadą równego traktowania podmiotów, postanowiło podtrzymać decyzję podjętą w tej sprawie 1 kwietnia br.

Podczas posiedzenia prezydium wysłuchało informacji na temat Dnia Otwartego w Senacie (27 czerwca br.), organizowanego w ramach jubileuszu 15-lecia odrodzonego Senatu w III RP.

Prezydium zapoznało się z opinią Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich dotyczącą odwołań senatorów w sprawie usprawiedliwień za nieobecności na posiedzeniach Senatu i posiedzeniach komisji. Zaakceptowano stanowisko komisji, przyjmując wniesione na podstawie art. 22 ust. 7 Regulaminu Senatu odwołania senatorów: Anny Kurskiej, Władysława Bułki i Henryka Dzidy od zarządzeń Marszałka Senatu z 20 maja br. dotyczących obniżenia senator A. Kurskiej i senatorowi W. Bułce o 1/30 uposażenia i diety parlamentarnej, a senatorowi H. Dzidzie o 3/30 diety parlamentarnej. Jednocześnie zaznaczono, iż powyższe odwołania przyjęto - jako pierwsze w tej sprawie - wyjątkowo. Ewentualne odwołania następne - nie będą uwzględniane.

Wysłuchano informacji dotyczącej przebiegu planowanej uroczystości żałobnej w Sali Kolumnowej Sejmu w dniu 26 czerwca 2004 r., poświęconej zmarłemu 17 czerwca 2004 r. Jackowi Kuroniowi.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment