Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


Z prac komisji senackich

17 czerwca 2004 r.

Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawstwa i Praworządności rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Uzasadnienie rozpatrywanej nowelizacji przedstawiła prokurator w Departamencie Legislacyjno-Prawnym w Ministerstwie Sprawiedliwości Grażyna Stanek. Rozpatrywana ustawa nowelizuje przepis art. 3 § 2 ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Zmieniany przepis stanowi, że w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych należy stosować niektóre przepisy uchylonego Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2004 r. Zmiana zawarta w przedłożonej Senatowi ustawie przedłuża stosowanie tej normy do 30 czerwca 2005 r., co umożliwi przeprowadzenie prac nad wniesionym do Sejmu 1 września 2003 r. projektem nowej ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych. Było to kolejne przedłużenie obowiązywania zmienianego przepisu, poprzednie miało miejsce 14 listopada 2003 r.

Zgodnie z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.

W głosowaniu Komisja Ustawodawstwa i Praworządności opowiedziała się jednogłośnie za przyjęciem bez poprawek ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Ustalono, że w imieniu komisji sprawozdanie złoży senator Gerard Czaja.

W drugim punkcie porządku dziennego przystąpiono do rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw.

W tej części posiedzenia uczestniczył minister sprawiedliwości Marek Sadowski, a także członkowie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy Ministrze Sprawiedliwości: Feliks Zedler, prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego Tadeusz Ereciński, sekretarz komisji Robert Zegadło oraz sędzia Sądu Najwyższego Jacek Gudowski. Ponadto obecni byli: wicedyrektor Jan Bołonkowski i Bogdan Ziemiański z Departamentu Legislacyjno-Prawnego w Ministerstwie Sprawiedliwości oraz wiceprezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych Anna Korbela.

Senatorowie dysponowali opiniami o ustawie przedstawionymi przez biuro legislacyjne oraz prof. Andrzeja Jakubeckiego, a także wystąpieniami Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP oraz Polskiej Izby Rzeczników Patentowych.

W dyskusji minister sprawiedliwości oraz przedstawiciele Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego uzasadnili przyjęte w Sejmie regulacje, a także polemizowali z wyrażanymi przez senatorów Teresę Liszcz i Zbigniewa Romaszewskiego wątpliwościami dotyczącymi przyjętych rozwiązań w zakresie kontradyktoryjności, poznania prawdy w procesie i równouprawnienia stron. Podobnie krytyczny pogląd prezentowany był w przedłożonej opinii przez prof. A. Jakubeckiego.

W toku prac nad rozpatrywaną nowelizacją ustawy - rozpatrując uwagę prof. A. Jakubeckiego do art. 954 pkt 2 k.p.c. - komisja dostrzegła potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy. Ponadto przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości przedłożyli propozycję wykreślenia przepisu §3 w art. 999 k.p.c.

W związku z powyższym, na podstawie art. 69 ust. 1 i 2 Regulaminu Senatu, Komisja przygotowała wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej i przekazała do marszałka Senatu projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego wraz z uzasadnieniem oraz informacją dotyczącą zgodności projektu ustawy z prawem Unii Europejskiej. Do reprezentowania Komisji w pracach nad tym projektem ustawy została upoważniona senator T. Liszcz.

W dyskusji nad rozpatrywaną ustawą o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw zgłoszono kilkadziesiąt wniosków, które przewodnicząca poddała następnie pod głosowanie.

W kolejnych głosowaniach Komisja Ustawodawstwa i Praworządności postanowiła zarekomendować senatowi wprowadzenie 34 poprawek do rozpatrywanej nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Do stanowiska komisji zgłoszono 10 wniosków mniejszości.

Ustalono, że sprawozdawcą stanowiska komisji oraz wniosku o podjęcie inicjatywy ustawodawczej będzie senator T. Liszcz. Sprawozdawcami wniosków mniejszości na posiedzeniu plenarnym będą senatorowie T. Liszcz, Anna Kurska i Z. Romaszewski.

21 czerwca 2004 r.

Na Żuławach w dniach 21 i 22 czerwca 2004 r. odbyło się posiedzenie wyjazdowe Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone miejscu i roli tego regionu w rolnictwie polskim objętym Wspólną Polityką Rolną.

Pierwszego dnia odbyło się posiedzenie plenarne w Regionalnym Centrum Doradztwa Rolniczego i Obszarów Wiejskich w Starym Polu.

Na temat wykorzystania doświadczeń RCD Stare Pole w realizacji zadań wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej mówił dyrektor centrum Zygmunt Kiesz. Ośrodek istnieje od ponad pięćdziesięciu lat. Swoim zasięgiem w zakresie działań statutowych obejmuje województwa pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie (program Sapard), w zakresie podstawowego doradztwa rolniczego - teren byłego województwa elbląskiego.

Podstawowym zadaniem centrum jest prowadzenie działalności doradczej wspierającej rozwój obszarów wiejskich, współpracę z zagranicą, efektywne zarządzanie gospodarstwem rolnym czy doskonalenie technologii rolniczych podnoszących standardy jakościowe produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego oraz ochrony środowiska.

Kluczowe znaczenie dla centrum w Starym Polu w ostatnich latach i obecnie mają zagadnienia związane z akcesją Polski do UE, w tym korzystanie z funduszy przedakcesyjnych, funduszy strukturalnych oraz środków WPR.

Zagadnienia dotyczące stanu i potrzeb osłony przeciwpowodziowej Żuław Wiślanych na terenie województwa pomorskiego i województwa warmińsko-mazurskiego referowali dyrektor Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Gdańsku Dariusz Nierebiński oraz dyrektor Żuławskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Elblągu Bogdan Szymanowski.

Żuławy Wiślane z racji swojego położenia w klasycznej delcie rzecznej zagrożone są stale powodziami, najbardziej w Polsce. Powodzie te charakteryzują się tym, ze woda po przerwaniu wałów przeciwpowodziowych nie wraca do koryt rzecznych po przejściu tzw. fali powodziowej. Tylko część wody może odpłynąć grawitacyjnie, większość wody z depresji musi być wypompowywana z polderów. Na terenie Żuław znajduje się szereg urządzeń podstawowego systemu ochrony przeciwpowodziowej, ich stan jest niezadowalający, przede wszystkim ze względu na długi okres ich użytkowania, zniszczenia i uszkodzenia powodowane przez powodzie, zwierzęta i człowieka, a także wieloletnie zaniedbania w ich utrzymaniu na skutek niskich nakładów na eksploatację.

Żuławy są szczególne ze względu na swój charakter - nigdzie w Polsce nie ma tak dużej zagospodarowanej żyznej depresji, stanowią też cenną gospodarczo i przyrodniczo krainę. Ich funkcjonowanie jest możliwe tylko pod warunkiem utrzymywania i obsługiwania urządzeń melioracji wodnych podstawowych, które tutaj są jednocześnie urządzeniami osłony przeciwpowodziowej.

Zarządy melioracji i urządzeń wodnych województw pomorskiego i warmińsko-mazurskiego w 2002 r. opracowały "Program poprawy podstawowego systemu ochrony przeciwpowodziowej na Żuławach Wiślanych w latach 2003-2010". Pełna realizacja tego programu zahamuje dekapitalizację urządzeń i poprawi zdecydowanie zabezpieczenie przeciwpowodziowe tych terenów.

O doświadczeniach w koordynacji zadań po podziale Żuław na dwa województwa mówił Jacek Bocheński, wieloletni pełnomocnik ds. Żuław. W jego opinii, specyfika tego obszaru skłania do wystąpienia do parlamentu o przyjęcie specjalnego prawa żuławskiego, wzorem wielu obszarów w Europie o szczególnych uwarunkowaniach. Prawo takie mogłoby nadawać ludności i producentom na Żuławach pewne przywileje podatkowe, nakładając jednocześnie na nich pewne obowiązki. Chodzi tu m.in. o świadczenia obywateli na rzecz samorządów, zapewniających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, tworzenie optymalnych instrumentów prawno-ekonomicznych motywujących rolników do stosowania optymalnych metod wykorzystania gruntów rolnych, zgodnie z ich predyspozycjami agroekologicznymi, czy specjalne dotacje na utrzymanie dróg i innych urządzeń infrastruktury technicznej, wynikające z wyższych kosztów eksploatacyjnych na Żuławach.

Akcję składania wniosków o płatności obszarowe oraz perspektywy dla Żuław w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Sektorowego Programu Operacyjnego omówił wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Leszek Ratajczak.

Podczas posiedzenia wyjazdowego na Żuławach senatorowie z Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyli również wizyty studialne: w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej Maluta w Nowym Dworze Gdańskim, w największej na Żuławach stacji pomp w Chłodniewie, w Regionalnym Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Starym Polu, w Adamowie, w gospodarstwie Zygmunta Ługiewicza, który skorzystał ze środków finansowych w ramach Projektu Ochrony Środowiska na Terenach Wiejskich i z Programu SAPARD, a także w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego na terenie Elbląga.

Na zakończenie posiedzenia komisja postanowiła opracować stanowisko w sprawie dyskutowanych zagadnień.

22 czerwca 2004 r.

Tematem posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia była realizacja kontraktów na świadczenia zdrowotne w 2004 r. ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy II półrocza.

Informację na ten temat przedstawił prezes NFZ Lesław Abramowicz. Prezes poinformował, że oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia otrzymają dodatkowo do dyspozycji w 2004 roku około 600 mln zł. Dodatkowe pieniądze - jak stwierdził - uzyskano w wyniku lepszego niż zakładano napływu środków ze składki zdrowotnej, a także utrzymującej się dobrej koniunktury gospodarczej. L. Abramowicz zaznaczył jednak, że - jego zdaniem - obecna składka jest nadal niewystarczająca na pokrycie wszystkich świadczeń medycznych.

Prezes poinformował również, że w zeszłym tygodniu została zatwierdzona przez ministra finansów w porozumieniu z ministrem zdrowia, zmiana planu finansowego NFZ na 2004 rok. W konsekwencji możliwe jest przekazywanie dodatkowych środków dla oddziałów wojewódzkich funduszu na kontraktowanie świadczeń.

L. Abramowicz poinformował, że na kontraktowanie świadczeń zdrowotnych NFZ w 2004 roku przeznaczy 30 mld zł. Województwo mazowieckie otrzyma 4,5 mld zł, śląskie 3,8 mld zł, natomiast województwa mniejsze, takie jak lubuskie - 700 mln zł. Różnicę w kwotach przekazywanych poszczególnym regionom prezes tłumaczył tym, że placówki medyczne w dużych województwach, ze względu na zakres i wysoko specjalistyczny poziom usług, świadczą usługi dla osób z całego kraju.

Prawidłowość tę potwierdził dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka w Międzylesiu Maciej Piróg, który przyznał, że 50% jego małych pacjentów pochodzi spoza rejonu, a za świadczenia medyczne dla nich płaci mazowiecki oddział NFZ. Zdaniem prezesa L. Abramowicza, na szczeblu centralnym powinny zostać stworzone rezerwy finansowe, którymi można by pokrywać te zdrowotne migracje osób.

Prezes NFZ odniósł się także do prób wprowadzenia do systemu ochrony zdrowia dodatkowych pieniędzy z budżetu państwa lub od pacjenta. "Idea współpłacenia na razie upadła, ale myślę, że w przyszłości będziemy musieli do problemu wrócić ze względu na to, że świadczenia medyczne są coraz droższe i nie wystarczy na wszystko środków ze składki" - podkreślił L. Abramowicz.

W jego ocenie, największymi zagrożeniami dla realizacji tegorocznego planu finansowego NFZ jest niebezpieczeństwo wypowiadania umów z funduszem przez szpitale oraz wzrost wydatków na leki. Dodał, że w województwach świętokrzyskim i lubelskim, gdzie najwięcej szpitali powiatowych wypowiedziało kontrakty z NFZ, sytuacja jest już opanowana.

"Problemy mamy obecnie w województwach łódzkim i podkarpackim, będziemy się tym zajmować, ale nie możemy zaproponować w obecnych warunkach tym regionom dużo więcej pieniędzy" - zastrzegł prezes.

Prezes L. Abramowicz przypomniał, że w 2004 roku w budżecie NFZ przewidziano 200 mln zł w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. "Rozliczenia z Brukselą są raz na pół roku, dlatego pierwsze rachunki otrzymamy w lipcu, sierpniu i wtedy można coś będzie powiedzieć na temat kosztów leczenia Polaków za granicą. Realne szacunki będą jednak dopiero w styczniu, bo wtedy minie pełne półrocze korzystania ze świadczeń przez Polaków w krajach UE" - zaznaczył prezes NFZ.

* * *

W siedzibie Związku Zawodowego Stowarzyszenia Twórców "Forum" odbyło się posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu, podczas którego senatorowie zapoznali się z problemami zawodowymi tego związku zawodowego.

Stowarzyszenie przedłożyło komisji materiały zawierające uwagi do rozpatrywanych obecnie przez parlament ustaw: o radiofonii i telewizji, o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz o podatku od towarów i usług.

Przedstawiciele zarządu stowarzyszenia Jerzy Róziewicz i Krzysztof Sadowski zwrócili uwagę na zastrzeżenia do tych ustaw, które w konsekwencji są niekorzystne dla twórców (muzyków, kompozytorów, tłumaczy, pracowników teatru).

Dotychczasowe zapisy powodują pogłębiającą się pauperyzację środowiska twórców oraz niejednokrotnie, jak w wypadku ustawy o radiofonii i telewizji, uniemożliwiają dalszy rozwój kultury narodowej.

W dyskusji zwracano uwagę, że w pracach nad tymi ustawami był intensywny lobbing producentów, co w efekcie prowadzi do uchwalania zapisów korzystnych dla tego środowiska, a krzywdzących dla twórców.

Prawnicy reprezentujący stowarzyszenie zwrócili się do komisji z apelem, aby parlament podczas prac nad ustawami dotyczącymi sfery kultury korzystał z pomocy prawników Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Przedstawiciele stowarzyszenia wyrazili wdzięczność Komisji Kultury i Środków Przekazu za odbyte spotkanie, a także nadzieję, że po zapoznaniu się z problemami środowiska jego interesy zostaną uwzględnione przez parlament.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrywała ustawę o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

O rozwiązaniach przyjętych w ustawie sejmowej wypowiadali się wiceminister spraw wewnętrznych Andrzej Brachmański, a także Andrzej Rudlicki i Andrzej Przemyski z tego resortu. Swoje uwagi zgłosiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu. W posiedzeniu uczestniczyli także przedstawiciele Komendy Głównej Policji.

Celem ustawy jest wprowadzenie nowych regulacji prawnych, mogących zapewnić bezpieczeństwo osobom uczestniczącym w imprezach sportowych, w szczególności w meczach piłki nożnej. Dodano nowy rozdział 3a, dotyczący gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa masowych imprez sportowych. Organem realizującym określone w nim zadania jest komendant główny Policji.

Ustawa zawiera katalog podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez masowych oraz podmiotów uprawnionych, które będą mogły korzystać ze zgromadzonych informacji w celu zwalczania chuligaństwa i przemocy w czasie trwania imprez masowych, zwłaszcza meczów piłki nożnej, przewidując również możliwość międzynarodowej współpracy w zakresie wymiany informacji dotyczących bezpieczeństwa imprez sportowych - z organizacjami, instytucjami oraz narodowymi punktami informacyjnymi o charakterze policyjnym dla piłki nożnej.

W nowelizacji wprowadzono możliwość weryfikowania przez organizatorów imprez masowych tożsamości osób uczestniczących w imprezie oraz rozszerzono katalog przyczyn mogących spowodować odmowę wstępu osoby na imprezę. Wprowadzono ponadto możliwość stosowania przez służby porządkowe środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej.

W głosowaniu Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie 7 poprawek do rozpatrywanej nowelizacji sejmowej, zbieżnych z sugestiami biura legislacyjnego. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Stanisława Huskowskiego.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Emigracji i Polaków za Granicą rozpatrzyła i zaopiniowała następujące wnioski o dotację z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą:

Wnioski inwestycyjne:

1. Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - zakup lokalu na szkołę i Dom Polski w Sankt Petersburgu w Rosji - 1 700 000 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie.

2. Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - remont Domu Dziecka w Podbrodziu, na Litwie (wniosek nr 50/74) - 200 000 zł.

Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie.

Ponadto komisja ponownie przeanalizowała i pozytywnie zaopiniowała:

3. Wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" - remont Domu Polskiego w Stryju, na Ukrainie - 149 100 zł.

4. Wniosek Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Stryjan w Gliwicach - remont kościoła w Stryju na Ukrainie - 55 000 zł.

Wnioski programowe:

1. Prośba Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" o wyrażenie zgody na przesunięcie kwoty 10 000 zł w ramach umowy nr 45 (Wspieranie aktywności kulturalnej Polaków na Wschodzie oraz promowanie kultury polskiej w środowiskach ich zamieszkania).

Komisja zaopiniowała prośbę pozytywnie.

Sprawy różne:

2. Komisja pozytywnie zaopiniowała propozycję wystąpienia szefa Kancelarii Senatu do ministra finansów z wnioskiem o przeniesienie kwoty 1 100 000 zł z zadań inwestycyjnych budżetu Kancelarii Senatu na zadania programowe.

3. Komisja pozytywnie zaopiniowała prośbę wyrażoną przez prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" prof. Andrzeja Stelmachowskiego o zarezerwowanie z budżetowych środków polonijnych kwoty 250 000 zł na koszty transportu dzieci polskich spoza kraju udających się na wypoczynek letni w Polsce (ze środków uzyskanych z przeniesienia 1 100 000 zł z zadań inwestycyjnych na zadania programowe).

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Ustawodawstwa i Praworządności odbyło się pierwsze czytanie zgłoszonego przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisję Nauki, Edukacji i Sportu projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

W imieniu wnioskodawców inicjatywę przedstawił i uzasadnił senator Zbyszko Piwoński. Rekomendowany projekt zmierza do przedłużenia do 31 grudnia 2006 r. przejmowania przez samorząd województwa prowadzenia szkół i placówek mających znaczenie co najmniej regionalne, przejętych 1 stycznia 1999 r. przez samorząd powiatowy. Dotychczas obowiązująca ustawa określała ten termin na 31 grudnia 2004 r. W opinii wnioskodawców, te dodatkowe dwa lata będą wystarczające do tego, aby zachęcić obie strony do zawarcia stosownych porozumień, na mocy których dokonana zostanie zmiana podporządkowania tych szkół.

W posiedzeniu połączonych komisji uczestniczył wiceminister edukacji narodowej i sportu Tadeusz Szulc, który wyraził pozytywną opinię na temat przedstawionej projektu.

Komisje - zgodnie z art. 80 ust. 2 Regulaminu Senatu - po rozpatrzeniu w pierwszym czytaniu projektu ustawy postanowiły wnieść o przyjęcie bez poprawek przedstawionego przez wnioskodawców projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, oraz projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Z. Piwońskiego.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego rozpatrywała ustawę o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Rozwiązania zawarte w rozpatrywanej ustawie, która była pilnym projektem rządowym, zarekomendował senatorom wiceminister gospodarki i pracy Mirosław Zieliński. Wyjaśnień udzielali również dyrektor i wicedyrektor Departamentu Kontroli Eksportu w tym resorcie Jacek Śliwowski i Krzysztof Firkowski. Zapoznano się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

Sejmowa nowelizacja ma na celu uporządkowanie obrotu tego typu towarami w Polsce. Chodzi też o dostosowanie polskich przepisów do prawa Unii Europejskiej.

Ustawa jest rozpatrywana w trybie pilnym, ponieważ tylko do końca lipca br. obowiązują okresy przejściowe dotyczące tych regulacji. Nowela zakłada, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwo Obrony Narodowej będą występować do ministra gospodarki o zezwolenie na handel bronią. Obecnie o pozwolenie na handel bronią muszą występować firmy eksportujące i importujące broń. Natomiast resorty zajmujące się obroną podlegają własnym regulacjom i nie występują o zezwolenie do ministra gospodarki i pracy.

W głosowaniu Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie 6 poprawek, przede wszystkim o charakterze redakcyjnym, doprecyzowującym zapisy ustawy sejmowej. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Janusza Koniecznego.

* * *

Odbyło się posiedzenie Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury poświęcone restrukturyzacji kolejnictwa na przykładzie PKP Przewozy Regionalne sp. z o.o.

W posiedzeniu uczestniczyli wiceminister infrastruktury Andrzej Piłat, prezes Zarządu PKP SA Maciej Męclewski, prezes PKP Przewozy Regionalne Janusz Dettlaff, posłowie Bożena Kizińska i Zdzisław Kałamaga, a także przedstawiciele kolejarskich związków zawodowych, m.in. z Kielc, Białegostoku i Zielonej Góry.

Przewodniczący komisji senator Jerzy Suchański odczytał komunikat Zespołu Trójstronnego ds. Kolejnictwa, zawierający uzgodnienia przyjęte przez strony rządową, związkową i pracodawców na posiedzeniu 22 czerwca br. Podczas posiedzenia zespołu uzgodniono m.in. wstrzymanie zmian organizacyjnych (polegających na łączeniu zakładów regionalnych) w spółce PKP Przewozy Regionalne.

Jak podano w komunikacie, zmiany organizacyjne wstrzymano z uwagi na niedotrzymanie wymogu formalnych konsultacji ze związkami zawodowymi do czasu przeprowadzenia analiz ekonomicznych i uwarunkowań tych zmian oraz przedłożenia ich do uzgodnień na Zespole Trójstronnym ds. Kolejnictwa. Uzgodniono również konieczność powołania przez premiera, w ciągu najbliższego miesiąca, zespołu ekspertów celem opracowania strategii rozwoju transportu kolejowego w Polsce.

Zespół postanowił również, że do końca lipca br. spółka PKP SA ma przedłożyć ministrowi infrastruktury wniosek w sprawie zmian w programie dalszej restrukturyzacji i prywatyzacji spółek PKP do 2006 r.

Uzgodniono także zasadność wprowadzenia ograniczeń ruchu pociągów w tych regionach kraju, w których samorządy województw nie wywiązują się z obowiązku dofinansowywania kolejowych przewozów regionalnych. Zespół zadeklarował też potrzebę przeprowadzenia analizy kwestii przewozów międzywojewódzkich, w celu ostatecznego zdecydowania o przyporządkowaniu tych przewozów określonej spółce (PKP Przewozy Regionalne lub PKP InterCity).

* * *

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Spraw Unii Europejskiej. Senatorowie omawiali projekt stanowiska rządu w sprawie projektu decyzji Rady zmieniającej decyzję 2003/893/WE w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Ukrainą (COM(2004)377 końcowy).

Do prezentowania stanowiska rządu w tej sprawie był upoważniony wiceminister gospodarki i pracy Mirosław Zieliński. Na pytania senatorów odpowiadał także sekretarz Komitetu Integracji Europejskiej Jarosław Pietras.

Jak wyjaśnił wiceminister, celem przedmiotowej decyzji rady jest modyfikacja Decyzji Rady 2003/893/WE z 15 grudnia 2003 r. w sprawie ograniczeń ilościowych w handlu wyrobami stalowymi między Wspólnotą Europejską a Ukrainą. Polega ona na zwiększeniu limitów ilościowych na przywóz wyrobów stalowych z Ukrainy na terytorium Wspólnoty Europejskiej w związku z rozszerzeniem UE.

Wiceminister M. Zieliński poinformował, że rząd w swoim stanowisku stwierdził, iż Polska popiera proponowaną Decyzję Rady i jest zainteresowana wprowadzeniem w życie tej regulacji bez poprawek.

W uzasadnieniu stanowiska rządu stwierdzono, że obecnie obowiązujące limity na import stali z Ukrainy są już w niektórych grupach towarowych wyczerpane lub prawie wyczerpane, dlatego proponowana regulacja powinna wejść w życie jak najszybciej. Umożliwi ona import stali (w ramach ustanowionych kwot) z Ukrainy, a co za tym idzie utrzymanie tradycyjnych kierunków zaopatrzenia.

W opinii rządu, decyzja nie rodzi nowych skutków prawnych i może mieć korzystne skutki społeczne. Ustanowienie decyzji będzie mieć korzystne skutki gospodarcze, pozwalając na kontynuowanie normalnej działalności szeregu polskich importerów stali z Ukrainy. Import ten ma przede wszystkim charakter zaopatrzeniowy i jest konkurencyjny cenowo. Znaczna część importowanych wyrobów po dalszym przetworzeniu jest eksportowana. Z tych względów jest ona korzystna także finansowo.

W wyniku dyskusji Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt Decyzji Rady wraz ze stanowiskiem rządu w tej sprawie.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia senatorowie zapoznali się z informacją na temat "Zasad i trybu realizacji postanowień ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem w Unii Europejskiej", przyjętych przez Komitet Europejski Rady Ministrów 22 kwietnia br. Informacje przedstawił sekretarz stanu w UKIE J. Pietras.

Jak stwierdził, na mocy ustawy na Radzie Ministrów spoczywają wobec parlamentu obowiązki informacyjne, konsultacyjne, legislacyjne oraz zasięgania opinii.

We wnioskach stwierdzono, że konieczne jest pełne zaangażowanie wszystkich resortów rządowych w realizację zadań wynikających z ustawy. Głównym organem wykonującym ustawę jest Komitet Europejski Rady Ministrów (przyjmowanie stanowisk, rozstrzyganie sporów). Nadzór merytoryczny i techniczny oraz koordynację prac związanych z wykonaniem ustawy zapewnia UKIE. Dokonywanie ocen projektów aktów prawnych (wstępna ocena skutków regulacji) następuje na etapie prac legislacyjnych w Komisji Europejskiej. Prezentacji stanowiska rządu na forach Sejmu i Senatu dokonuje właściwy minister.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych.

Projektowaną ustawę rekomendowała senatorom wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Daria Oleszczuk. Zapoznano się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

Rozpatrywana nowelizacja była projektem rządowym i zmierzała do wydłużenia do 30 czerwca br. terminu składania wniosków o jednolite i uzupełniające płatności bezpośrednie do gruntów rolnych przewidziane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej oraz płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Możliwość przedłużenia terminu składania tych wniosków dopuściła Komisja Europejska. Skutkiem nowelizacji będzie zwiększenie dostępu polskich producentów rolnych do środków z pomocy Unii Europejskiej.

Jak poinformowała wiceminister D. Oleszczuk, do 13 czerwca br. złożono około 65% wniosków.

W głosowaniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych. Ustalono, że w imieniu komisji przyjęte stanowisko zarekomenduje Izbie senator Józef Dziemdziela.

W drugim punkcie porządku dziennego rozpatrzono ustawę o wypowiedzeniu Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r.

Informację na temat ustawy sejmowej przedstawili wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi D. Oleszczuk oraz wicedyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Piotr Kaszuba.

W głosowaniu senatorowie postanowili zaproponować Senatowi przyjęcie rozpatrywanej ustawy sejmowej bez poprawek. Na sprawozdawcę stanowiska Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie wybrano senatora Mariana Kozłowskiego.

Ponadto komisja rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw.

O rozwiązaniach zaproponowanych w nowelizacji, będącej projektem poselskim, poinformował i ustosunkował się do nich wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Józef Pilarczyk.

Wnioskodawcy zaproponowali dodanie do katalogu podmiotów uprawnionych do tworzenia grup producentów rolnych, obok osób fizycznych prowadzących gospodarstwa rolne, również osób prawnych prowadzących gospodarstwa rolne.

W dyskusji rozpatrywana ustawa nie wzbudziła kontrowersji i w głosowaniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi opowiedziała się za przyjęciem jej bez poprawek. Zgodnie z decyzją komisji przyjęte stanowisko zarekomenduje Izbie senator Krzysztof Borkowski.

23 czerwca 2004 r.

Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Przyjęcie ustawy w trybie pilnym rekomendował senatorom wiceminister gospodarki i pracy Mirosław Zieliński. Na posiedzeniu obecny był także poseł sprawozdawca Jan Antochowski. Zapoznano się ponadto z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

W głosowaniu komisja postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie 6 poprawek o charakterze legislacyjnym. Ustalono, że podczas posiedzenia plenarnego proponowane zmiany zarekomenduje Izbie senator Bogusław Mąsior.

Następnie senatorowie przystąpili do rozpatrywania ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Przyjęte przez Sejm przepisy przedstawiła wiceminister gospodarki i pracy Małgorzata Okońska-Zaremba. Ponadto zapoznano się z opiniami przedstawionymi m.in. przez członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Ryszarda Ulickiego, Polską Konfederację Pracodawców Prywatnych. Ministerstwo Kultury, Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Komunikacji Kablowej.

Ustawa zmierza m.in. do zastąpienia zezwoleń na wykonywanie działalności gospodarczej wpisem do właściwego rejestru działalności regulowanej, dostosowaniu do postanowień ustawy głównej przepisów regulujących udzielanie koncesji utrzymanych w jej projekcie, ustalenia stawek opłaty skarbowej od czynności urzędowych polegających na dokonaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej poszczególnych podmiotów przy zachowaniu stawek przewidzianych obecnie dla zezwoleń, a także ustalenia ochrony dotychczasowych koncesjonariuszy w zakresie budowy i eksploatacji autostrad.

W głosowaniu Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych opowiedziała się za wprowadzeniem 7 poprawek do rozpatrywanej ustawy sejmowej. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Jerzego Markowskiego.

Na zakończenie posiedzenia rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim.

Przyjęte przez Sejm zapisy rekomendował senatorom poseł sprawozdawca Adam Szejnfeld, przewodniczący sejmowej Komisji Gospodarki. Zapoznano się także z uwagami biura legislacyjnego.

Ustawa zmierza do uniemożliwienia udzielania kredytów w tzw. systemie argentyńskim.

W głosowaniu senatorowie nie zgłosili zastrzeżeń do omawianej nowelizacji sejmowej i postanowili zarekomendować Izbie przyjęcie jej bez poprawek. Ustalono, ze w imieniu komisji głos na posiedzeniu plenarnym zabierze senator J. Markowski.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych rozpatrzono ustawę o ratyfikacji Poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w dniu 13 grudnia 2003 r.

Rozwiązania przyjęte w przedmiotowej konwencji omówił wiceminister infrastruktury Witold Górski, a także dyrektor Departamentu Transportu Morskiego w tym resorcie Janina Mentral. Pozytywną opinię przedstawiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Międzynarodowa Organizacja Morska, zajmująca się wszystkimi zagadnieniami związanymi z wykorzystaniem mórz i oceanów, jest częścią systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych i skupia obecnie 162 państwa. Poprawki do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, których dotyczy przedmiotowa ustawa, zmierzają do poprawy bezpieczeństwa statków i portów morskich przed zagrożeniami ze strony terroryzmu i innymi czynami o charakterze przestępczym.

Zmiany polegają w szczególności na zwiększeniu wymagań dotyczących instalowania na statkach morskich systemu automatycznej nawigacji, wprowadzeniu zapisu historii statku jako środka nadzoru nad jednostkami pływającymi oraz ustanowieniu Międzynarodowego kodeksu ochrony statku i obiektu portowego.

Wejście w życie poprawek do konwencji spowoduje konieczność wprowadzenia zmian w ustawodawstwie polskim, nowelizacji będą wymagały ustawa - Kodeks morski oraz ustawa o bezpieczeństwie morskim, a ponadto będzie się to wiązało z wydatkami po stronie armatorów, zarządów portów i administracji morskiej.

W głosowaniu Komisja Spraw Zagranicznych postanowiła zarekomendować Senatowi przyjęcie bez poprawek rozpatrywanej ustawy sejmowej. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Bogusława Mąsiora.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia senatorowie rozpatrywali ustawę o wypowiedzeniu Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r.

Potrzebę przyjęcia tej ustawy omówił i uzasadnił wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jerzy Pilarczyk. Pozytywną opinię przedstawiło biuro legislacyjne.

W głosowaniu Komisja Spraw Zagranicznych opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek rozpatrywanej ustawy sejmowej. Ustalono, że podczas posiedzenia Izby sprawozdanie w tej sprawie złoży senator Zbigniew Zychowicz.

Tego samego dnia komisja dokonała wyboru kandydata na przewodniczącego. Kandydaturę senatora Zbigniewa Kulaka na to stanowisko zgłosił senator Zygmunt Cybulski. W głosowaniu tajnym uzyskała ona akceptację komisji.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw.

Z upoważnienia rządu ustawę przedstawił wiceminister Leszek Ciećwierz, któremu towarzyszył dyrektor Departamentu Prawnego w tym resorcie Zbigniew Wrona. Ponadto zapoznano się z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

Nowelizacja, która była projektem rządowym, ma na celu wprowadzenie zmiany, zgodnie z którą organem administracji rządowej właściwym w sprawach gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji kryminalnych w Krajowym Systemie Informatycznym będzie minister właściwy do spraw wewnętrznych (dotychczas był nim komendant główny Policji). W ustawie wskazano także tryb przekazywania tych danych do Systemu Informacyjnego Schengen.

W dyskusji rozpatrywana ustawa nie wzbudziła kontrowersji. W głosowaniu Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego opowiedziała się za przyjęciem jej bez poprawek. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono senatora Józefa Dziemdzielę.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Ustawodawstwa i Praworządności zapoznała się z informacją pierwszego prezesa Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej o działalności Sądu Najwyższego w roku 2003.

Informację przedstawił I prezes Sądu najwyższego Lech Gardocki, któremu towarzyszył przewodniczący Izby Karnej Lech Paprzycki.

Prezesi omówili orzecznictwo SN w poszczególnych izbach, a także przebieg postępowań. Zapoznali senatorów z najistotniejszymi problemami wynikającymi z działalności Sądu Najwyższego w 2003 r.

24 czerwca 2004 r.

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Ochrony Środowiska przystąpili do rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie.

Opinie na temat uchwalonej przez Sejm nowelizacji przedstawili: wiceminister środowiska Ewa Symonides, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zagospodarowania Przestrzennego w Najwyższej Izbie Kontroli Andrzej Głowacki, zastępca dyrektora generalnego lasów państwowych Janusz Zaleski, radca prawny w Polskim Związku Łowieckim Marek Duszyński.

Ponadto senatorowie dysponowali opiniami prof. Ryszard Dzięciołowskiego z Wydziału Leśnictwa Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz dr. Jakuba Berkowskiego z Instytutu Badawczego Leśnictwa. Zapoznano się także z uwagami Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

W przekazanych komisji opiniach wskazywano, że w nowelizacji, która powstała na podstawie dwóch projektów poselskich, stosunkowo szeroki zakres zmian dotyczy organizacji i kompetencji Polskiego Związku Łowieckiego. Z punktu widzenia gospodarki łowieckiej są to zmiany istotne i z tych względów winny być poddane wnikliwej ocenie.

Dotyczyły one m.in.:

- w zakresie planów łowieckich Polski Związek Łowiecki uzyskuje prawo uzgadniania rocznych planów łowieckich (art. 8 ust. 3a) oraz wieloletnich planów hodowlanych (art. 8 ust. 3e), co stawia tę organizację w pozycji decydenta,

- w zakresie dzierżawienia obwodów łowieckich nowelizacja przyznaje Polskiemu Związkowi Łowieckiemu prawo ich dzierżawienia (art. 28 ust. 1a),

- w zakresie ustawowych celów działania Polskiego Związku Łowieckiego zgodnie z dotychczasowym stanem prawnym związek czynnie uczestniczył w ochronie i rozwoju populacji zwierząt łownych oraz miał działać na rzecz ochrony przyrody, natomiast po nowelizacji ustawowym celem ma być prowadzenie gospodarki łowieckiej poprzez hodowlę i pozyskiwanie zwierzyny oraz działanie na rzecz jej ochrony poprzez regulację liczebności populacji tych zwierząt (art. 32),

- w zakresie finansowania Polskiego Związku Łowieckiego oraz koła łowieckiego obok składek członkowskich wprowadza się obowiązek uiszczania wpisowego, którego sposób ustanawiania określać ma statut związku. Sposób ustanawiania to jednak nie wysokość tych należności. Należałoby zastanowić się, czy względy natury konstytucyjnej nie wymagają, by ustalanie wysokości składek członkowskich oraz wpisowego w Polskim Związku Łowieckim zastrzeżone było ustawowo do kompetencji najwyższego organu Związku oraz czy do kompetencji tego organu nie powinno należeć określanie maksymalnej wysokości takich należności w kole łowieckim (art. 35),

- w zakresie wykonywania odłowu lub odstrzału redukcyjnego nowelizacja wprowadza obowiązek zasięgania przez nadleśniczego opinii Polskiego Związku Łowieckiego przed wydaniem decyzji w tej sprawie (art.45).

Po wstępnej dyskusji senatorowie postanowili kontynuować rozpatrywanie nowelizacji prawa łowieckiego na kolejnym posiedzeniu. Ustalono, ze sprawozdanie z prac komisji nad tą ustawą złoży Izbie senator Włodzimierz Łęcki.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawstwa i Praworządności rozpatrywano ustawę o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki.

Najważniejsze założenia rozpatrywanej regulacji przedstawił wiceminister sprawiedliwości Sylweriusz Królak. Opinię na temat ustawy przedstawiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

W dyskusji senatorowie, a także przedstawiciel biura legislacyjnego, zgłosili wątpliwości co do niektórych uchwalonych przez Sejm rozwiązań, które następnie wyjaśniał wiceminister S. Królak. Głos zabierali także wicedyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Jan Bołonkowski oraz sędzia Sądu Najwyższego Gerard Bieniek.

Celem rozpatrywanej ustawy jest realizacja przepisu art. 45 ust. 1 konstytucji gwarantującego każdemu prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Prawo takie gwarantuje również art. 6 ust. 1 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zgodnie z tą konwencją na straży realizacji zagwarantowanych nią praw stoi Europejski Trybunał Praw Człowieka, który wielokrotnie rozpatrywał skargi na przewlekłość postępowania w państwach - stronach konwencji. Z orzecznictwa trybunału wynika m.in., iż w sytuacji gdy państwo - strona nie stworzy możliwości uruchomienia odrębnego postępowania w celu uzyskania odszkodowania za przewlekłość postępowania sądowego, naruszy tym samym art. 13 konwencji gwarantujący prawo do skutecznego środka odwoławczego. Ustanowienie natomiast skutecznej procedury w tym zakresie powoduje, że trybunał może rozpatrywać skargę dotyczącą naruszenia art. 6 konwencji dopiero po wyczerpaniu procedury krajowej.

Polski ustawodawca, biorąc pod uwagę doświadczenia innych krajów we wprowadzaniu rozwiązań prawnych w tym zakresie oraz realia polskiego wymiaru sprawiedliwości, wybrał model, w którym skarga o stwierdzenie przewlekłości postępowania wnoszona jest w jego toku, sądem właściwym jest sąd przełożony nad sądem, przed którym toczy się postępowanie, a od orzeczenia wydanego na skutek rozpatrzenia skargi nie przysługuje środek odwoławczy. Na żądanie skarżącego sąd rozpatrujący skargę może zalecić sądowi, przed którym toczy się postępowanie główne, podjęcie odpowiednich czynności w określonym terminie oraz może zasądzić na rzecz skarżącego od Skarbu Państwa, ze środków własnych sądu, którego przewlekłość działania stwierdzono, odpowiednią kwotę, nie większą niż 10 tys. zł. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio w wypadku skargi na przewlekłość postępowania egzekucyjnego lub innego dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego, prowadzonego przez sąd lub komornika. W wypadku uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez komornika do zapłaty ewentualnie zasądzonej kwoty na rzecz skarżącego zobowiązany jest komornik.

Niewniesienie skargi na przewlekłość postępowania w jego toku nie pozbawia strony możliwości dochodzenia naprawienia szkody wynikłej z tej przewlekłości w odrębnym postępowaniu, niemniej w wypadku uwzględnienia skargi na podstawie opiniowanej ustawy strona w postępowaniu o odszkodowanie lub zadośćuczynienie nie musi ponownie dowodzić zaistnienia tej przewlekłości, gdyż w tym zakresie sąd cywilny jest związany postanowieniem uwzględniającym skargę.

W dyskusji senator Gerard Czaja zgłosił wniosek dotyczący zastąpienia w art. 11 wyrazów "dwóch miesięcy" wyrazem "miesiąca". W głosowaniu uzyskał on poparcie komisji. Następnie senatorowie opowiedzieli się za przyjęciem ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez uzasadnionej zwłoki wraz z uchwaloną poprawką. Ustalono, że sprawozdanie w tej sprawie przedstawi Izbie senator Ewa Serocka.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich zaopiniowała dla Prezydium Senatu - w trybie art. 22 ust. 7 Regulaminu Senatu - odwołania senatorów Anny Kurskiej, Władysława Bułki i Henryka Dzidy od zarządzeń marszałka Senatu z 20 maja 2004 r.

W wyniku dyskusji komisja pozytywnie zaopiniowała odwołanie złożone przez senatorów i postanowiła poddać pod rozwagę prezydium zmianę tych zarządzeń.

Ponadto Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzyła wniosek senatora Marka Balickiego o powołanie go do Komisji Spraw Zagranicznych. Komisja postanowiła przedłożyć Senatowi na podstawie art.14 ust. 1 regulaminu Izby, projekt uchwały zgodnie z wnioskiem senatora. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie powołano senatora Gerarda Czaję.

Podczas posiedzenia rozpatrzono także wniosek senatora Zbigniewa Kulaka o odwołanie go z Komisji Spraw Unii Europejskiej. Na podstawie art.14 ust. 1 Regulaminu Senatu przedłożono Izbie projekt uchwały zgodnie z wnioskiem senatora. Na sprawozdawcę komisji w czasie obrad Senatu w tej sprawie wyznaczono senatora G. Czaję.

Ponadto Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, zgodnie z art.14 ust. 2 Regulaminu Senatu przygotowała projekt uchwały w sprawie wyboru senatora Zbigniewa Kulaka na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych. Ustalono, że sprawozdawcą komisji na posiedzeniu Izby będzie senator Zdzisław Jarmużek .

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego analizowała wnioski z wprowadzania w życie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych. Dotyczyły one przede wszystkim przesuwania na niższe od przewidzianych ustawą stanowiska służbowe starszych chorążych sztabowych.

Zgłoszone przez senator Apolonię Klepacz wątpliwości wyjaśniali przedstawiciele Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego w Ministerstwie Obrony Narodowej z dyrektorem i wicedyrektorem gen. bryg. Zbigniewem Jabłońskim i Andrzejem Niewiadomskim. Jak stwierdzono, omawiany problem dotyczy przede wszystkim żołnierzy zatrudnionych w charakterze kierowcy. Obecną etatyzację dostosowano do standardów NATO, gdzie kierowcy odpowiada ranga starszego szeregowego.

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury przyjęto stanowiska w sprawie przedstawionego przez prezesa Rady Ministrów "Sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz działań realizowanych w tym zakresie w 2003 r. W przyjętym stanowisku stwierdzono:

W dniach 1 i 24 czerwca br. Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Skarbu Państwa i Infrastruktury rozpatrzyły, na wspólnych posiedzeniach, przedstawione przez prezesa Rady Ministrów sprawozdanie "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2003 roku". Komisje wysoko oceniają poziom merytoryczny przedłożonego dokumentu. W wyniku jego analizy oraz po wysłuchaniu opinii i postulatów przedstawicieli organów i instytucji państwowych, których zakres działania dotyczy problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, komisje wskazują na potrzebę podjęcia dalszych działań na rzecz poprawy stanu tego bezpieczeństwa. Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

1) uchwalenie ustawy o kierujących pojazdami w celu stworzenia podstaw prawnych realnego nadzoru państwa nad systemem szkolenia i egzaminowania kandydatów na kierowców;

2) prowadzenie przez właściwe organy i instytucje oraz media intensywnej edukacji publicznej dotyczącej problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym zasad udzielania pierwszej pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia dzieci i młodzieży w tym zakresie;

3) poprawę stanu środków technicznych służących kontroli ruchu drogowego w celu zwiększenia częstotliwości kontroli stanu technicznego pojazdów;

4) odpowiednie utrzymanie dróg, a także ich otoczenia przez właściwych zarządców;

5) podejmowanie działań prewencyjnych w zakresie zagrożeń związanych ze skutkami kierowania pojazdami po spożyciu alkoholu i innych środków ograniczających sprawność motoryczną kierowców;

6) zwiększenie wymogów w stosunku do rowerzystów i pieszych w obszarze korzystania z dróg i przekraczania jezdni.

Komisje wyrażają przekonanie, że realizacja wskazanych wyżej zadań przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Komisje wskazują jednocześnie na znaczenie współdziałania właściwych organów i instytucji państwowych z innymi podmiotami w zakresie realizacji zadań służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogoweg.

25 czerwca 2004 r.

Senatorowie z Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego postanowili zaproponować poprawki do ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Senatorowie zapoznali się ze stanowiskiem rządu, który reprezentował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Andrzej Brachmański. Na pytania senatorów odpowiadał także wicedyrektor Departamentu Prawnego w tym resorcie Andrzej Rudlicki.

Ponadto zapoznano się ze szczegółowymi uwagami Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu. Stwierdzono tam m.in., że ustawa, wprowadzając możliwość stosowania przez służby porządkowe środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, nie stanowi o zakresie ewentualnego użycia tej siły. W przepisach dotyczących tych kwestii np. dotyczących policjantów określa się w szczególności, kiedy można stosować uderzenia, a kiedy jedynie chwyty obezwładniające. W rozpatrywanej ustawie brak jest takich zastrzeżeń.

W głosowaniu Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie poprawek do rozpatrywanej nowelizacji sejmowej, dotyczyły one m.in. doprecyzowania przepisów dotyczących możliwości użycia siły przez służby porządkowe. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych wybrano senator Marię Berny.

W drugim punkcie porządku dziennego komisja z własnej inicjatywy zaopiniowała ustawę - Prawo telekomunikacyjne w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa państwa i bezpieczeństwa publicznego. Komisja postanowiła zwrócić się do Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury, do której marszałek skierował ustawę sejmową, z prośbą o przyjęcie poprawki polegającej na dodaniu w art. 56 nowych ust. 6 i 7 w brzmieniu:

"6. Dostawca usług uzależnia zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z użytkownikiem końcowym będącym osobą fizyczną, a także świadczenie tych usług od uprzedniego ustalenia danych tego użytkownika końcowego o którym mowa w art.160 ust. 2 pkt 1-6 , na podstawie dokumentu tożsamość okazanego przez użytkownika końcowego.

7. Przepis ust. 6 stosuje się także do użytkowników końcowych usługi przedpłaconej, świadczonej w ruchomej sieci telefonicznej.".

Celem poprawki jest wprowadzenie do ustawy zapisów zobowiązujących przedsiębiorców telekomunikacyjnych do rejestracji użytkowników kart prepaid na etapie zakupu tzw. "pakietu startowego". Sejm, uchwalając ustawę, podtrzymał obowiązujący obecnie stan prawny, w którym nie dokonuje się rejestracji tych kart. Oznacza to całkowitą anonimowość użytkowników tej formy telefonii komórkowej, których liczbę obecnie szacuje się na ponad 3,5 mln. Z praktyki Policji wynika, że w większości najpoważniejszych przestępstw sprawcy wykorzystują telefony komórkowe działające w systemie kart prepaid. Z uwagi na gwarantowaną w dzisiejszym stanie prawnym możliwość w pełni anonimowego korzystania z usług telefonicznych skuteczne działanie Policji jest w tych przypadkach znacznie ograniczone. Brak tego instrumentu prawnego co najmniej opóźnia zarówno działania prewencyjne, jak i ściganie przez właściwe służby państwowe sprawców najgroźniejszych przestępstw, do których należy zaliczyć m.in. akty terroru kryminalnego. Ma to również fundamentalne znaczenie dla skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom wynikającym z fali międzynarodowego terroryzmu.

Podkreślono, że kilka europejskich państw już wprowadziło podobne regulacje, których zadaniem jest ograniczenie anonimowości użytkowników telefonii komórkowej w systemie kart przedpłaconych. Starania o ich umieszczenie w polskim ustawodawstwie podjęła również również Rada Ministrów, przedkładając odpowiednie zapisy w rządowym projekcie ustawy - Prawo telekomunikacyjne - ostatecznie jednak odrzucone przez Sejm.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment