Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment,


Kronika senacka

29 czerwca, z okazji ponownego wyboru na urząd prezydenta Republiki Litewskiej, marszałek Longin Pastusiak przesłał Valdasowi Adamkusowi depeszę gratulacyjną:

"Szanowny Panie Prezydencie,

Składam Panu serdeczne gratulacje z okazji ponownego wyboru na urząd Prezydenta Republiki Litewskiej. Życzę Panu wielu dalszych sukcesów w piastowaniu tego zaszczytnego i odpowiedzialnego stanowiska.

Polska uważa Litwę za kraj partnerski, kraj przyjaciół, dlatego cieszę się, że nasze kontakty na wszystkich szczeblach są bardzo bogate i osiągnęły wzorowy poziom. Przyczyniła się do tego także Pańska prezydentura, tym bardziej więc jestem rad, że będzie Pan przewodził Litwie przez następną kadencję. Przystąpienie naszych państw do Unii Europejskiej otworzyło przed nami nowe perspektywy współpracy i mam nadzieję, że będzie ona kontynuowana ku obopólnej korzyści.

Proszę przyjąć, Panie Prezydencie, wyrazy mego najwyższego szacunku".

* * *

29 czerwca 2004 r., z okazji wyboru na stanowisko przewodniczącego Rady Konsultacyjnej Arabskiej Republiki Egiptu, marszałek Longin Pastusiak przesłał na ręce Safwata El Sherifa depeszę gratulacyjną następującej treści:

"Szanowny Panie Przewodniczący,

Składam Panu serdeczne gratulacje z okazji wyboru na stanowisko Przewodniczącego Rady Konsultacyjnej Arabskiej Republiki Egiptu. Życzę Panu wielu sukcesów w sprawowaniu tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji.

Kontakty naszych izb były do tej pory bardzo bogate. Mam nadzieję, że Rada Konsultacyjna Arabskiej Republiki Egiptu pod Pańskim przewodnictwem oraz Senat Rzeczypospolitej Polskiej będą kontynuować wymianę poglądów i doświadczeń. Taki dialog przyczynia się do zbliżania naszych narodów, wzajemnego zrozumienia, a także owocuje nowymi inicjatywami współpracy.

Proszę przyjąć, Panie Przewodniczący, wyraz mego najgłębszego szacunku".

* * *

26 czerwca 2004 r. marszałek Longin Pastusiak wziął udział w uroczystościach pogrzebowych Jacka Kuronia, które odbyły się w Sali Kolumnowej Sejmu, a następnie na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

W księdze kondolencyjnej marszałek L. Pastusiak pożegnał zmarłego słowami: "Jacka Kuronia fizycznie nie ma wśród nas, ale na długo i wśród wielu pokoleń Polaków pozostanie w pamięci jako polityk, społecznik i działacz o wielkiej wrażliwości społecznej".

* * *

30 czerwca 2004 r. marszałek Longin Pastusiak wziął udział w uroczystości wręczenia dyplomów ukończenia studiów absolwentom Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Uroczystość odbyła się w ogrodach biblioteki UW. Najlepszym studentom gratulowali i wręczali dyplomy marszałek L. Pastusiak oraz minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz.

W roku akademickim 2003/04 Wydział Prawa i Administracji UW ukończyło ponad 800 absolwentów, z czego około 750 na kierunku: prawo, pozostali na kierunku: administracja.

W czasie uroczystości prymusi odebrali nagrody, m.in. roczne subskrypcje komputerowych programów (m.in. LexPolonica Maxima, LexPolonica Prima, LEX Omega), książki oraz trzymiesięczny staż w jednej z kancelarii prawniczych.

Przemawiając do zebranych, marszałek L. Pastusiak stwierdził że, Polska potrzebuje prawników i to nie tylko w systemie wymiaru sprawiedliwości, ale także w organach państwa polskiego, w samorządach, w parlamencie.

"Gdyby w parlamencie polskim było więcej prawników, to kultura prawna byłaby wyższa, poziom legislacji byłby lepszy i mielibyśmy lepiej stanowione prawo" - zaznaczył.

15. ROCZNICA ODRODZENIA SENATU RP

Uroczyste obchody 15. rocznicy odrodzenia Senatu

25 czerwca 2004 r. odbyły się uroczyste obchody 15. rocznicy odrodzenia Senatu. Z tej okazji w kościele św. Aleksandra w Warszawie odprawiono mszę św.

Następnie odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych byłym senatorom, działaczom polonijnym oraz pracownikom Kancelarii Senatu. W imieniu prezydenta RP ordery wręczył marszałek Longin Pastusiak. W uroczystości wzięła udział szefowa Kancelarii Prezydenta Jolanta Szymanek-Deresz.

Za wybitne zasługi w działalności publicznej i społecznej prezydent RP odznaczył 7 byłych senatorów. Krzyżem Oficerskim Odrodzenia Polski prezydent odznaczył Alicję Grześkowiak, marszałek Senatu IV kadencji, senator I, II i III kadencji, oraz Józefa Kuczyńskiego, senatora II, III i IV kadencji. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali: Piotr Andrzejewski - senator I, II, III i IV kadencji, Jan Chodkowski - senator I, II i IV kadencji, Wojciech Kruk - senator II, III i IV kadencji, Jerzy Madej - senator I, II i III kadencji, Adam Struzik - marszałek Senatu III kadencji, senator II i IV kadencji.

Za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polski i środowisk polonijnych Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczona została prezes Rady Polonii Afryka Południe Jadwiga Dubla-Kalinowska; Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski -prezes Rady Naczelnej Polonii Australijskiej Janusz Rygielski, a Złotym Krzyżem Zasługi - Zbigniew Judycki z Instytutu Badań Biograficznych we Francji, kierownik Szkoły Polskiej im. Jana Pawła II w RPA Anna Pietrasik, nauczycielka z Kijowa Nadzieja Susznicka oraz Agata Żmudzińska-Judycka z Instytutu Badań Biograficznych we Francji.

Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi RP odznaczony został prezes Zjednoczenia Polskiego w Chile im. Ignacego Domeyki Andrzej Zabłocki; Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasługi RP: zastępca redaktora naczelnego "Kuriera Wileńskiego" Krystyna Adamowicz, redaktor naczelny "Dziennika Związkowego" w Chicago Wojciech Białasiewicz, prezes Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Helena Miziniak oraz prezes Związku Polaków w Kazachstanie Jan Zinkiewicz.

Za zasługi w działalności edukacyjnej i wychowawczej Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został ojciec Józef Joniec, prezes Stowarzyszenia Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie.

Za wybitne zasługi w działalności publicznej i osiągnięcia w kształtowaniu polskiego systemu prawnego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został były szef Kancelarii Senatu i dyrektor Biura Legislacyjnego Bogdan Skwarka.

Za wybitne zasługi w pracy zawodowej i w działalności organizacyjnej Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczeni zostali Edward Przychodaj i Krzysztof Sobków. Złoty Krzyż Zasługi otrzymali Andrzej Dziubecki, Piotr Miszczuk, Piotr Świątecki, Zdzisław Tarasiewicz i Wanda Witter. Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali Danuta Korzeniowska, Barbara Maciaszek, Janina Mydłowska, Teresa Orzeł i Anna Tietiajew-Różańska.

Przemawiając podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych, marszałek L. Pastusiak powiedział:

Już za kilka dni, 4 lipca, minie 15 lat od pierwszego posiedzenia odrodzonego Senatu RP. Dziejowe wiraże i zawiłe ścieżki losu nie zdołały zlikwidować Senatu, choć niejednokrotnie gromadziły się nad nim ciemne chmury historii. Odrodził się on w wyniku ustaleń Okrągłego Stołu z wiosny 1989 roku, a według nowej konstytucji z 1997 roku jest trwałym elementem ustroju państwa. Sądzę, że ma przed sobą przyszłość. Myślę tu o naszym obecnym członkostwie w Unii Europejskiej, w której rola parlamentów narodowych, w tym także drugich izb, cały czas wyraźnie wzrasta.

Spoglądając z perspektywy czasu na tę niezbyt odległą, zaledwie piętnastoletnią, a już historyczną przeszłość widzimy, jak w ciągu tego okresu zmieniała się na plus rola i znaczenie działalności Senatu. Jego aktywność legislacyjna sprawia, że jest autentycznym strażnikiem dobrego prawa. Czuję się zaszczycony, że mogę w imieniu prezydenta RP wręczyć wysokie odznaczenia państwowe tym senatorom, którzy wypełniali swój mandat przez 3 i 4 kadencje Senatu. Działalność ich przyczyniła się do dobrego postrzegania naszej Izby. Chcę podkreślić, że bardzo się cieszę z naszego tutaj spotkania. Jest ono dla mnie wyrazem więzi łączącej senatorów wszystkich kadencji.

Wiemy, że Senat - to nie tylko działalność legislacyjna. Nawiązując do tradycji II Rzeczypospolitej, odrodzony Senat podjął działalność jako patron i opiekun nad Polonią i Polakami za granicą. Ceniąc bliskie kontakty z diasporą polską rozsianą po całym świecie, z ogromną przyjemnością dokonam odznaczenia wyróżniających się działaczy polonijnych ze wszystkich kontynentów, zasłużonych w pracy nad zachowaniem tożsamości narodowej Polaków zamieszkałych w innych krajach, nad integrowaniem środowisk polonijnych, w utrzymaniu stałych więzi z Macierzą. Wasza praca nie tylko służy zachowaniu tożsamości narodowej, ale także ubogaca kulturę kraju, w którym dane jest wam żyć i pracować.

Miło mi wręczyć odznaczenia zasłużonym pracownikom Kancelarii Senatu. Działalność Senatu, jako drugiej izby Parlamentu RP, a także senatorów, byłaby praktycznie niemożliwa bez sprawnej pracy całego zespołu pracowników Kancelarii. Dzięki Państwa pracy i dobrej atmosferze wzajemnego zaufania, współpracy i życzliwości, między Izbą Senatorską a pracownikami Kancelarii powstała trwała więź. Naszym wspólnym celem jest sprawna i aktywna działalność Senatu dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej. Wszyscy pragniemy, aby społeczeństwo postrzegało naszą izbę lepiej, coraz bardziej pozytywnie.

Życzę wszystkim, zarówno odznaczonym, jak i nie odznaczonym, dalszej owocnej i satysfakcjonującej pracy oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym.

W imieniu odznaczonych głos zabrał A. Struzik. "Całym swoim dalszym życiem, całą dalszą pracą będziemy działać na rzecz dobra publicznego i umiłowanej ojczyzny" - zadeklarował.

Były marszałek Senatu podkreślił w swym wystąpieniu, że Izba przez 15 lat wpisała się dobrze w okres przemian i wpisuje się dobrze w budowanie polskiej demokracji i państwa obywatelskiego.

"Senat odegrał dużą rolę w budowaniu polskiej samorządności, bez której nie byłoby przemian i dzisiejszej pozycji Polski w Europie i na świecie. Brał także udział w tworzeniu konstytucji, która jest dobrem naszego państwa i zapewnia nam stabilność mimo różnych wstrząsów politycznych" - przypomniał A. Struzik. "Udział w tych dwóch ważnych dokumentach, ale także w wielu innych potwierdza, że Senat jest potrzebny" - podkreślił.

Z okazji piętnastolecia marszałek L. Pastusiak oraz członkowie Prezydium Senatu spotkali się z członkami prezydiów Izby poprzednich kadencji.

Marszałek wręczył gościom zestawy monet wybitych z tej okazji, okolicznościowe karty pocztowe, wydany przez Kancelarię Senatu okolicznościowy album "Senat i senatorowie Rzeczypospolitej 1989-2004. w 15. rocznicę odrodzenia Senatu RP", folder informacyjny "Senat RP 1989-2004", a także wydawnictwo albumowe dotyczące Polonii w II RP.

Dzień otwarty w Senacie

27 czerwca, z okazji piętnastolecia, zorganizowano w Senacie Dzień Otwarty. Budynek parlamentu zwiedziły setki osób. Dzień zorganizowało Biuro Dokumentacji i Informacji Kancelarii Senatu. Tego dnia wszyscy chętni, oprowadzani przez przewodników, mogli zwiedzić budynki Sejmu i Senatu, obejrzeć wystawę fotograficzną ilustrującą działalność Senatu i wybrane wydarzenia w latach 1989-2004.

Na wystawie zaprezentowano krótkie résumé pięciu kadencji Senatu w postaci tableau senatorów, wybranych danych statystycznych, wybranych inicjatyw ustawodawczych, fotografii ilustrujących ważne wydarzenia, a także działalność polonijną Izby.

Na wystawie pokazano także pamiątki charakterystyczne dla danej kadencji (miniatura laski marszałkowskiej, moździerz marszałka Andrzeja Stelmachowskiego, medale, przycisk do papieru, znaczek senatorski czy Diariusz "papieski).

Na Dzień Otwarty rozdano 750 zaproszeń, wpuszczani byli jednak wszyscy, którzy przyszli do Senatu. Kancelaria Senatu organizuje dni otwarte z okazji ważnych rocznic - ostatnio w listopadzie 2002 roku z okazji 80-lecia pierwszego posiedzenia Senatu drugiej RP.

Z gośćmi spotykali się marszałek Longin Pastusiak i wicemarszałkowie Jolanta Danielak, Ryszard Jarzembowski i Kazimierz Kutz.

Zwiedzający mogli zasiąść w ławach senatorskich w sali obrad plenarnych i zadawać pytania marszałkom. Marszałek L. Pastusiak podczas spotkania z jedną z grup zarządził głosowanie nad przyszłością Izby Wyższej parlamentu. 78% osób, głosując zgodnie z procedurą przyjętą w Senacie oraz za pomocą urządzenia do głosowania, opowiedziało się za utrzymaniem tej Izby.

Marszałek L. Pastusiak podkreślił, że Senat RP jest instytucją przyczyniającą się do wyższej jakości stanowionego w Polsce prawa. Jak poinformował, Senat V kadencji zgłosił do tej pory ponad 5 tysięcy poprawek, z czego 4 tysiące zostało przyjętych przez Sejm. "Dzięki poprawkom Senatu uniknęliśmy 4 tysięcy błędów" - podkreślił marszałek.

Marszałek L. Pastusiak przywołał słowa Norwida, który opisywał Polaków jako naród kłótliwy, który "nie potrafi się różnić mądrze, gorąco i pięknie". "Ta Izba jest tego zaprzeczeniem. Tu debaty są bardzo merytoryczne. Potrafimy się różnić, nie obrażając się nawzajem" - podkreślił.

W gmachu Senatu uruchomiono specjalny punkt poczty polskiej, gdzie sprzedawano kartę pocztową z okolicznościowym znaczkiem i stemplem.

Zwiedzający otrzymali materiały informacyjne przygotowane przez Kancelarię Senatu. Znalazł się tam m.in. okolicznościowy folder. Dostali również upominki w postaci miniatury laski marszałkowskiej czy notesu.

Turniej tenisowy

Z okazji 15. rocznicy odrodzenia Senatu na Stadionie Sportowym na warszawskim Marymoncie, w ramach pikniku dla pracowników Kancelarii Senatu Sejmu i Prezydenta odbył się turniej tenisowy o puchar Marszałka Senatu.

W turnieju wzięli udział pracownicy oraz ich dzieci. Turniej dorosłych wygrał Marcin Kubik z Kancelarii Sejmu, a turniej dzieci - Marta Dziewulak. Na zakończenie turnieju rozegrano spotkanie deblowe, w którym wziął udział marszałek Longin Pastusiak.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment,