Diariusz Senatu RP: spis treści, następny fragment


Posiedzenia Senatu

64. posiedzenie Senatu

W dniach 23 i 24 czerwca 2004 r. odbyło się 64. posiedzenie Senatu. Posiedzeniu przewodniczyli marszałek Longin Pastusiak oraz wicemarszałkowie - Jolanta Danielak, Ryszard Jarzembowski i Kazimierz Kutz. Na sekretarzy posiedzenia wyznaczono senatorów Andrzeja Jaeschkego i Krzysztofa Szydłowskiego; listę mówców prowadził senator K. Szydłowski.

Przed rozpoczęciem posiedzenia Senat minutą ciszy uczcił pamięć profesora Romana Ciesielskiego, senatora I kadencji, który zmarł 9 czerwca br. w Krakowie.

R. Ciesielski był, jak przypomniał marszałek L. Pastusiak, senatorem wybranym z byłego województwa krakowskiego, członkiem Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Kultury, Środków Przekazu oraz Komisji Nauki i Edukacji Narodowej, rektorem Politechniki Krakowskiej, wybitnym naukowcem, nauczycielem, wielkim społecznikiem i wychowawcą.

Marszałek L. Pastusiak przypomniał, że 13 czerwca br. po raz pierwszy wybierano w Polsce posłów do Parlamentu Europejskiego. Wśród nowo wybranych eurodeputowanych znalazło się czworo senatorów: Adam Gierek, Genowefa Grabowska, Mieczysław Janowski i Grażyna Staniszewska. Marszałek w imieniu całej Izby złożył im serdeczne gratulacje.

Zatwierdzony przez Senat porządek 64. posiedzenia obejmował:

- stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw,

- stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych,

- stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw,

- stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników,

- stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia,

- stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw,

- drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego,

- stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw,

- stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r.,

- uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności,

- informację Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 lipca 2002 r. do dnia 30 czerwca 2003 r.,

- stanowisko Senatu w sprawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

- stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej,

- stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim,

- wybór przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych.

Senat wprowadził poprawki do ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Rozpatrywana ustawa została uchwalona przez Sejm na 77. posiedzeniu, 18 czerwca 2004 r. i tego samego dnia przekazana do Senatu. 21 czerwca, zgodnie z regulaminem Izby, marszałek skierował tę ustawę do Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz do Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygotowały swoje sprawozdania w tej sprawie.

W imieniu Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego sprawozdanie przedstawił senator Janusz Konieczny.

Senator poinformował, że omawiany projekt rządowy został przygotowany z uwagi na fakt, iż zapisy dotychczasowej ustawy z 29 listopada 2000 r. nie przystają do obowiązującego prawa Unii Europejskiej. Obecna ustawa dostosowuje do prawa unijnego polskie przepisy w zakresie kontroli eksportu towarów podwójnego zastosowania. Od 1 maja bowiem obowiązuje wprost w polskim porządku prawnym rozporządzenie Rady Unii Europejskiej nr 1334/2000 ustanawiające wspólnotowy system kontroli eksportu produktów i technologii podwójnego zastosowania. Fakt ten spowodował konieczność usunięcia z obowiązującej ustawy przepisów dublujących się lub sprzecznych z przepisami wspomnianego rozporządzenia.

Jak poinformował senator sprawozdawca, nowa ustawa porządkuje mechanizmy i procedury kontrolne, tak by były one czytelne zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla administracji rządowej. Z ustawy usunięto obowiązek uzyskiwania zezwolenia na import towarów podwójnego zastosowania, ale zastrzeżono, iż w niektórych wypadkach import ten będzie monitorowany przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Do ustawy dołączono projekty rozporządzeń obejmujące listę eksportową rodzajów uzbrojenia, określającą uzbrojenie i jego import, listę państw, z którymi obrót towarami o znaczeniu strategicznym jest zakazany lub ograniczony. W opinii senatora, ustawa wraz z projektami druków, certyfikatów i zezwoleń jest dobrze przygotowanym aktem prawnym.

Ustawa określa usługi pośrednictwa jako działania prowadzone przez osoby fizyczne lub prawne polegające między innymi na negocjowaniu, doradztwie handlowym, pomocy w zawieraniu umów oraz uczestnictwie w jakiejkolwiek formie w czynnościach związanych z eksportem, importem, tranzytem lub zawarciem umowy leasingu, darowizny, pożyczki itp. Przepisy te zawarte są w art. 3 pkt 5 ustawy.

W art. 6 pkt 5 czytamy, że minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych i ministrem obrony narodowej, po zasięgnięciu opinii szefa ABW i szefa Agencji Wywiadu, określi w drodze rozporządzenia wykaz uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie, uwzględniając przy jego sporządzaniu wykazy międzynarodowe.

Ustawa dokonuje także zmiany przepisów odnoszących się do kontroli usług. Włączona została kontrola usług pośrednictwa oraz pomocy technicznej, wynikająca ze zobowiązania nałożonego na państwa członkowskie przez stanowisko Rady z 23 czerwca 2003 r. w sprawie kontroli pośrednictwa oraz wspólnego działania i Rady Unii Europejskiej z 22 czerwca 2000 r. w sprawie kontroli pomocy technicznej.

W opinii senatora J. Koniecznego, uchwalenie tej ustawy jest sprawą bardzo ważną. Z uwagi na aktualną sytuację międzynarodową, międzynarodowy terroryzm, dalsza zwłoka w zakresie aktualizacji prawa byłaby niewskazana.

Sprawozdawca Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego poinformował, że komisja zgłosiła do ustawy sześć poprawek, a następnie krótko je omówił. W imieniu komisji zwrócił się o uchwalenie ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw wraz z przedłożonymi poprawkami.

W imieniu Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych sprawozdanie przedstawił senator Bogusław Mąsior. Jak poinformował, komisja zaakceptowała 6 poprawek. Senator omówił następnie proponowane zmiany i zwrócił się o przyjęcie rozpatrywanej nowelizacji wraz z rekomendowanymi przez komisję zmianami.

W kolejnych głosowaniach Senat zaakceptował 6 zmian zaproponowanych w stanowiskach przedstawionych przez Komisję Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego oraz Komisję Gospodarki i Finansów Publicznych. Uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz o zmianie niektórych ustaw wraz z zaakceptowanymi przez Izbę poprawkami podjęto jednomyślnie, 82 głosami:

Uchwała

Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych, a także ustawę o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw

Na wniosek senatora Jerzego Pieniążka dwie ustawy uchwalone przez Sejm 18 czerwca, na 77. Posiedzeniu, rozpatrywano łącznie. Do Senatu zostały przekazane tego samego dnia, a 21 czerwca, zgodnie z regulaminem Izby, marszałek skierował je do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja po rozpatrzeniu ustaw przygotowała swoje sprawozdania.

Sprawozdanie w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych przedstawił senator Józef Dziemdziela.

Senator przypomniał, że ustawa była projektem rządowym. Jej celem było wydłużenie w bieżącym roku do 30 czerwca br. terminu składania wniosków o jednolite i uzupełniające płatności bezpośrednie do gruntów rolnych, przewidziane w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, oraz płatności z tytułu wsparcia działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej. Możliwość przedłużenia terminu składania tych wniosków dopuściła Komisja Europejska. Korzysta z niej nie tylko Polska, ale większość lub wszystkie kraje, które uzyskały członkostwo 1 maja br. Skutkiem nowelizacji będzie zwiększenie dostępu polskich producentów rolnych do środków z pomocy Unii Europejskiej.

Senator J. Dziemdziela poinformował, że do 13 czerwca rolnicy złożyli mniej więcej 65% wniosków. Proponowane przedłużenie na pewno przyczyni się do tego, że więcej rolników złoży swoje wnioski, bez zmniejszania tych dopłat.

Jak stwierdził senator sprawozdawca, uwzględniwszy tryb prac nad zmianą ustawy, przyjęto rozwiązanie legislacyjne polegające na uznaniu wniosków złożonych po 15 czerwca, lecz nie później niż do 30 czerwca bieżącego roku, za złożone z zachowaniem terminu ustawowego. Wnioski, które będą złożone przez rolników do 25 lipca, będą już traktowane jako złożone po terminie i obniżana będzie dopłata - za każdy dzień 1%.

W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senator J. Dziemdziela zwrócił się o przyjęcie omawianej nowelizacji bez poprawek. Takie stanowiska komisja przyjęła jednomyślnie.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw przedstawił senator J. Pieniążek.

Jak podkreślił, ustawa zmierza do zwiększenia możliwości organizacyjnych poszczególnych podmiotów, możliwości ubiegania się o prawo zaliczenia do grup producentów rolnych, poszerza katalog o jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne prowadzące gospodarstwo rolne, w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, lub prowadzące działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Projekt ustala również korzystniejsze warunki uznania danej grupy za producencką i korzystania z praw tej ustawy w zakresie dotyczącym zmniejszenia tylko do 50% przychodów ze sprzedaży produktów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach rolnych, które stanowią więcej niż połowę przychodów grupy.

Kolejna zmiana dotyczyła doprecyzowania kwestii związanych z obowiązkami wojewodów, którzy rejestrują poszczególne grupy producenckie i przeprowadzają kontrole tych grup w ramach nadzoru.

Inna zmiana dotyczyła zasady tworzenia i wykorzystania funduszu specjalnego. Jak zapisano w noweli, ten punkt dotyczy tylko sytuacji, w których ten fundusz będzie utworzony.

Ustalono ponadto, że wojewoda informuje ministra właściwego do spraw rolnictwa, prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz prezesa Agencji Rynku Rolnego o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze.

Senator J. Pieniążek poinformował, że podczas obrad Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi podnoszono temat często podejmowany przez rolników, związki i już działające grupy producenckie - zmiany w systemie opodatkowania grup producentów rolnych. Chodzi o zmniejszenie trzech funkcjonujących obecnie podatków w tym zakresie. Wyjaśnień na ten temat udzieliła senatorom wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Daria Oleszczuk.

związku z tym, że ta ustawa zmierza do tego, aby korzystać ze środków wewnętrznych, krajowych, jak również zewnętrznych, europejskich, w szerszym zakresie, jeśli chodzi o fundusze, w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również środowisk rolników i ich związków, senator J. Pieniążek zwrócił się o przyjęcie rozpatrywanej ustawy bez poprawek, jednogłośnie, tak jak komisja rolnictwa, i żeby ewentualne poprawki, które w czasie debaty zostałyby sformułowane, zawierały tylko elementy legislacyjne.

Ponadto senator sprawozdawca poinformował, że Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu nie wniosło do tego projektu żadnych uwag.

Ustawę o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych Senat zaakceptował 84 głosami.

Ustawę o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw przyjęto 73 głosami, przy 1 wstrzymującym się.

Senat zaakceptował ustawę o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników

Rozpatrywana ustawa została uchwalona przez Sejm 27 maja 2004 r. i tego samego dnia przekazana do Senatu. Marszałek 31 maja skierował ją do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygotowała swoje sprawozdanie w tej sprawie.

W imieniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej głos zabrała senator Apolonia Klepacz, która poinformowała, że komisja po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu 1 czerwca br. wniosła o przyjęcie rozpatrywanej nowelizacji bez poprawek.

Senator zaakcentowała, że ustawa, której inspiracją były dwie inicjatywy poselskie, jest odpowiedzią na doraźne potrzeby podatników dotyczące uproszczenia systemu aktualizacji danych. Inicjatywy te, z których pierwsza miała na celu zniesienie obowiązku podawania w postępowaniu o nadanie numeru identyfikacji podatkowej rodzaju i numeru dowodu osobistego, a druga zakładała, iż obowiązek aktualizowania danych wynikający z faktu wydania nowego dowodu osobistego będzie realizowany z urzędu przez organ wydający dowód osobisty, były jedynie kanwą opracowania tej ustawy.

Rozpatrywana ustawa, rezultat prac sejmowych będący swoistym kompromisem, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom obywateli, którzy, zobowiązani do wymiany dowodów osobistych, napotykali dotychczas wiele problemów, łącznie z sankcjami karnoskarbowymi, jakie nakładano na nich za niezrealizowanie obowiązku dostarczenia do właściwych urzędów skarbowych deklaracji NIP-3 ze zmianami wynikającymi z wymiany dowodu osobistego. Powszechny obowiązek wymiany dowodów osobistych wydanych przed 1 stycznia 2001 r. przewiduje ustawa z 20 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz ustawy o działalności gospodarczej.

Wynikający z tej wymiany obowiązek aktualizowania numeru dowodu tożsamości, podanego w postępowaniu o nadanie numeru identyfikacji podatkowej, był także przedmiotem wystąpienia rzecznika praw obywatelskich do ministra finansów w listopadzie 2003 r. Z tym wystąpieniem komisja zapoznała się dzięki przedstawionej opinii prawnej. W wystąpieniu tym rzecznik zwrócił uwagę na wątpliwość, jaka pojawiła się w związku z tą sprawą. Wątpliwość dotyczyła celów, którym ma służyć przekazywanie organom skarbowym informacji o rodzaju i numerze dowodu tożsamości pod groźbą kary. Zdaniem rzecznika, cechą jednoznacznie identyfikującą osobę fizyczną jest zamieszczony w dowodzie osobistym numer PESEL, który nie ulega zmianie. Dlatego rzecznik postawił pytanie, czy niezbędne jest żądanie aktualizacji tych danych przez podatnika, i sugerował, że obowiązek powiadamiania powinien spoczywać na organach państwowych, które przekazywałyby stosowne dane o nowym dokumencie tożsamości do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca ostatniego zameldowania podatnika. Podkreślono, że skoro możliwe jest przekazywanie przez organy prowadzące ewidencję ludności pisemnych informacji o zgonach podatników do właściwych dla ich ostatniego miejsca zamieszkania urzędów skarbowych, to tym bardziej możliwe jest przekazywanie informacji o nowych numerach dowodów osobistych. Dlatego nie należy przerzucać tego obowiązku na podatników.

Omawiając zmiany wprowadzone przez Sejm, senator A. Klepacz podkreśliła, że ustawa umożliwia rencistom i emerytom dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego za pośrednictwem płatnika, czyli organu emerytalnego czy rentowego, jakim jest ZUS, a ZUS zobowiązany jest do przekazania zmian zgłoszonych przez podatnika w terminie siedmiu dni do odpowiedniego urzędu skarbowego.

Po drugie, zobowiązuje organ wydający dowód osobisty do powiadomienia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, nieprowadzącego działalności gospodarczej, o obowiązku aktualizowania danych wynikających z faktu otrzymania nowego dowodu osobistego oraz o możliwości dokonania tego za pomocą organu wydającego dowód osobisty. W konsekwencji tych zapisów zobowiązuje się organ do przekazania tych danych w terminie siedmiu dni do właściwego urzędu skarbowego podatnika.

Na zakończenie swojego wystąpienia senator A. Klepacz poinformowała, że ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca i podkreśliła, że wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom obywateli. W imieniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej zwróciła się o przyjęcie jej bez poprawek.

W głosowaniu Senat poparł stanowisko komisji i 83 głosami podjął uchwałę w sprawie przyjęcia bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników.

Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - przyjęta bez poprawek

Rozpatrywana ustawa została uchwalona przez Sejm na 76. posiedzeniu, 27 maja 2004 r. i tego samego dnia przekazana do Senatu. 31 maja, zgodnie z regulaminem, marszałek skierował ją do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności. Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygotowała swoje sprawozdanie.

Przedstawił je senator Gerard Czaja. Przystępując do sprawozdania, senator przypomniał, że w obecnym stanie prawnym kwestia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest uregulowana ustawą z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, gdzie znajduje się odesłanie w zakresie postępowania w tych sprawach do ustawy z 1971 r., czyli do kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, który został uchylony w 2003 r. Nowelizacja z 14 listopada 2003 r., dotycząca omawianej ustawy, umożliwia stosowanie przepisów o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o której mówi się w art. 170 ustawy o finansach publicznych, nie dłużej niż do 30 czerwca 2004 r. Tak więc do tego dnia można stosować stare przepisy kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, gwarantujące obwinionemu - na zasadach domniemania niewinności - prawo do obrony, ustanowione w rozdziale II konstytucji. Po 30 czerwca bieżącego roku, jeśli nie zostanie wprowadzona poprawka zawarta w rozpatrywanej przez Senat nowelizacji i nie zostanie przedłużony ten termin, nie będzie obowiązywał żaden tryb orzekania o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, nie będzie więc można stosować również sankcji za te czyny.

Biorąc pod uwagę, że prace nad projektem ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych dopiero teraz zostały zakończone w podkomisji sejmowej i nie były jeszcze przedmiotem obrad Komisji Finansów Publicznych, Komisja Ustawodawstwa i Praworządności wniosła o uchwalenie omawianych zmian w ustawie - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

W głosowaniu Senat poparł stanowisko przedstawione przez komisję merytoryczną. Uchwałę w sprawie przyjęcia bez poprawek ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia podjęto jednomyślnie, 84 głosami.

Senat wprowadził poprawki do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Rozpatrywana ustawa została uchwalona przez Sejm na 76. posiedzeniu, 28 maja 2004 r. Do Senatu została przekazana 31 maja. Marszałek tego samego dnia, zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierował ją do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności. Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygotowała swoje sprawozdanie w tej sprawie.

Komisja dostrzegła zarazem potrzebę wprowadzenia zmian legislacyjnych wykraczających poza materię ustawy i na podstawie art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu przedstawiła wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej.

Zgodnie z art. 69 ust. 2 Regulaminu Senatu wniosek o podjęcie inicjatywy ustawodawczej przedstawiany jest przez wnioskodawcę wraz ze sprawozdaniem komisji w sprawie rozpatrywanej ustawy.

Po wysłuchaniu wniosku, zgodnie z art. 69 ust. 3 Regulaminu Senatu, Izba rozstrzyga o przystąpieniu do drugiego czytania projektu ustawy z wyłączeniem stosowania art. 79 oraz art. 80 ust. 1, 2 i 4 Regulaminu Senatu. W wypadku przyjęcia wniosku drugie czytanie przeprowadza się na tym samym posiedzeniu jako odrębny punkt porządku obrad. Niepodjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do drugiego czytania oznacza skierowanie projektu do rozpatrzenia w trybie określonym w dziale IX Regulaminu Senatu.

Sprawozdanie Komisji Ustawodawstwa i Praworządności w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, a także wniosku komisji o podjęcie inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego przedstawiła senator Teresa Liszcz.

Senator zaznaczyła, że zmiany, które wprowadza ustawa, są bardzo obszerne. Jest dwieście pięć zmian, zwykle liczących parę paragrafów, do samego kodeksu postępowania cywilnego, a oprócz tego dwanaście zmian w innych ustawach, a więc łącznie dwieście siedemnaście zmian. Są one różnej wagi: oprócz stosunkowo prostych, redakcyjnych są także zmiany bardzo istotne, dotyczące samych zasad postępowania cywilnego.

Zmiany dotyczące zasad postępowania to przede wszystkim zmiany do części pierwszej, czyli postępowania rozpoznawczego. Bardzo ważna jest zmiana dotycząca postępowania zabezpieczającego, które jak gdyby zostaje odłączone od postępowania egzekucyjnego, z którym w świadomości wielu osób łączyło się nierozerwalnie. Zmiana ta daje wyraz pewnej samoistności, autonomii tego postępowania, które występuje nie tylko w związku z postępowaniem egzekucyjnym.

Jak stwierdziła senator sprawozdawca, na posiedzeniu komisji najwięcej wątpliwości wzbudziły sprawy dotyczące postępowania rozpoznawczego. Zmiany w tej części kodeksu postępowania cywilnego zmierzają bowiem do pełnej realizacji zasady kontradyktoryjności w postępowaniu cywilnym, wolności dysponowania uprawnieniami, prawami prywatnymi. Zasadnicza zmiana w tym kierunku nastąpiła we wczesnych latach dziewięćdziesiątych, ale w tym czasie pozostawiono jeszcze pewne przepisy, które obowiązywały sąd cywilny do działania z urzędu, do wspierania stron działających bez profesjonalnego pełnomocnika. Według tego nowego, czystego modelu postępowania kontradyktoryjnego sąd się zachowuje neutralnie, jest właściwie biernym obserwatorem zmagań stron, ich pojedynku na argumenty, na dowody, nie działa ex officio. Ten czysty model postępowania kontradyktoryjnego zakłada równość stron. Oczywiście jest to formalna równość stron, bo równie oczywiste jest to, że bardzo często spotykają się w sądzie strony nierówne w sensie materialnym. Z jednej strony może to być przedsiębiorstwo, które dysponuje fachowymi siłami prawnymi albo zatrudnia prawnika na etacie, albo stać je na adwokata, na radcę prawnego pracującego na zlecenie, a z drugiej strony jest człowiek, który dochodzi często roszczeń mających znaczenie dla jego egzystencji i którego nie stać na pomoc prawną. Przydział tej pomocy z urzędu jest obecnie dosyć skąpy, ze względu na znane trudności budżetu wymiaru sprawiedliwości, dlatego realizacja czystej zasady kontradyktoryjności i niemieszania się sądu, pozostawania przez sąd całkowicie biernym i neutralnym, wzbudziły w wielu członkach komisji duży sprzeciw.

Zmiany te, idące w kierunku zadania - jak powiedział jeden z ekspertów - ostatecznego ciosu zasadzie poszukiwania prawdy obiektywnej, to zmiany dotyczące między innymi art. 5, który w obecnym brzmieniu zobowiązuje sąd do udzielania stronom i uczestnikom postępowania występującym w sprawie bez profesjonalnego pełnomocnika wskazówek co do czynności prawnych oraz pouczania ich o skutkach tych czynności bądź zaniedbań. W wersji uchwalonej przez Sejm tylko w razie uzasadnionej potrzeby sąd może udzielić niezbędnych pouczeń. Jak stwierdziła senator T. Liszcz, użycie wyrazu "może" oznacza, że prawdopodobnie nie będzie tego robił, skoro zależy to od jego swobodnego uznania, gdyż wiadomo, że już dzisiaj, mimo istnienia tego obowiązku, rzadko jest on wykonywany. Jeżeli ten obowiązek zniknie, sąd prawdopodobnie w ogóle nie będzie podejmował takiego działania.

W tym samym kierunku idzie zmiana art. 224. Według obowiązującego brzmienia tego przepisu przewodniczący zamyka rozprawę, gdy sąd uzna sprawę za dostatecznie wyjaśnioną. Taki zapis sugeruje, że obowiązkiem sądu jest jednak zmierzanie do rzeczywistego wyjaśnienia sprawy, czyli dążenie do ustalenia tak zwanej prawdy obiektywnej, czyli inaczej prawdy materialnej. Według zapisów uchwalonych przez Sejm, "Przewodniczący zamyka rozprawę po przeprowadzeniu dowodów przedstawionych przez strony i udzieleniu głosu stronom". Znika więc jak gdyby ostatni ślad odpowiedzialności sądu za dążenie do ustalenia - bo samo ustalenie nie zawsze jest możliwe - prawdy obiektywnej.

Bardzo daleko idąca zmiana dotyczy również art. 321, który pozwalał sądowi w określonych sytuacjach, najbardziej newralgicznych, życiowych, gdy chodzi o alimenty i roszczenia w sprawie naprawienia szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym, orzekać także co do roszczeń, które nie były objęte żądaniem albo były objęte żądaniem w mniejszym rozmiarze, jeżeli z faktów przytoczonych przez strony wynikało, że należą się takie roszczenia albo roszczenia w wyższym wymiarze. Ten przepis ma zniknąć, a skromną rekompensatą, substytutem, ma być tylko uprawnienie sądu do pouczenia strony dochodzącej alimentów albo naprawienia szkody wyrządzonej przez czyn niedozwolony o tym, że z faktów przez niego przytoczonych wynikają roszczenia w większym wymiarze lub inne roszczenia, których on w żądaniu nie zamieścił.

Jako wręcz dramatyczną określiła senator sprawozdawca odpowiednią zmianę dotyczącą art. 477 i 4771 w przepisach o postępowaniu odrębnym w sprawach ze stosunku pracy. Skreśla się przepis, który zobowiązywał sąd do orzekania na rzecz pracownika także roszczeń wynikających z faktów przytoczonych przez pracownika, jeżeli nie były one objęte żądaniem albo to żądanie było w mniejszym rozmiarze. Dotychczas było tak, że wystarczyło, aby pracownik - a on zwykle dochodzi elementarnych środków do życia, wynagrodzenia albo choćby przywrócenia do pracy i z reguły nie stać go na pełnomocnika - przedstawił fakty, dowody. Nie musiał znać prawa, ponieważ to sąd niejako troszczył się o to, żeby wszystko, co pracownikowi się należało w tej sytuacji, miał on zasądzone. W opinii senator, ma to głęboką motywację w nierówności stron stosunku pracy: w znacznie mocniejszej, w typowych wypadkach, pozycji pracodawcy oraz słabszej pozycji drugiej strony. Ta zmiana jest więc bardzo trudna do przyjęcia, zwłaszcza dla człowieka uczulonego na sprawy pracownicze.

Jak poinformowała senator sprawozdawca, kolejnym przepisem, który był bardzo żywo dyskutowany na posiedzeniu komisji, dotyczącym już tej drugiej grupy zmian, czyli odnoszących się do postępowania zabezpieczającego, był przepis art. 7531.. Ten nowo dodany przepis dotyczy szczególnie efektywnego sposobu zabezpieczenia, przez zobowiązanie prawdopodobnie zobowiązanego do zapłaty pewnych kwot pieniężnych. Jest to najpełniejsze z możliwych zabezpieczeń, ponieważ dochodzi do zaspokojenia roszczenia, przynajmniej w części, zanim sąd rozstrzygnie sprawę. Dotychczas, w obowiązującym stanie prawnym, ten sposób zabezpieczenia był stosowany tylko wtedy, gdy chodziło o roszczenia dotyczące dostarczenia środków utrzymania, a więc alimenty, renty z tytułu odpowiedzialności za uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia czy utratę żywiciela. W nowo wprowadzanym art. 7531 pojawia się wiele roszczeń niebędących roszczeniami o dostarczenie środków utrzymania, dla których jednak przewiduje się ten najdalej idący środek zabezpieczenia. Może się jednak zdarzyć, iż zgodnie z rozstrzygnięciem sądu świadczenie nie będzie się należało powodowi. Jeśli on już w jakiejś części je otrzymał, to ten, który w istocie nie był zobowiązany, a jednak zapłacił przed rozstrzygnięciem, będzie się musiał troszczyć o to i martwić, jak odzyskać te niesłusznie zapłacone świadczenia.

Senator poinformowała, że bardzo żywą dyskusję wywołał też art. 53, dotyczący wniosku o wyłączenie sędziego. Sejm uchwalił przepis, według którego odrzuceniu podlega nie tylko wniosek o wyłączenie sędziego niespełniający pewnych formalnych przesłanek, ale także wniosek oczywiście bezzasadny. Odrzucenie zaś oznacza, że sędzia, którego dotyczy wniosek, nie musi nawet składać wyjaśnień, przede wszystkim zaś, i to jest najważniejsze, nie służy od tego środek odwoławczy. Duża część komisji stanęła na stanowisku, że to jest nieodpowiednie rozstrzygnięcie. Uznała, że chodzi tutaj o sprawę merytoryczną, a nie formalną i że właściwe jest oddalenie, a nie odrzucenie wniosku.

Po bardzo dogłębnej i burzliwej dyskusji komisja postanowiła zgłosić trzydzieści cztery poprawki. Większość z nich została jednomyślnie przyjęta przez komisję, przy aprobacie ministra sprawiedliwości. W sprawach najbardziej dyskutowanych, najbardziej kontrowersyjnych, komisja nie zdecydowała się zgłosić poprawek, ale mniejszości komisji postanowiły zgłosić w związku z tym dziesięć wniosków mniejszości.

W trakcie dyskusji komisja dostrzegła potrzebę zmiany jeszcze jednego przepisu kodeksu postępowania cywilnego. Przepis ten nie był zmieniany przez Sejm i w związku z tym nie można było zgłosić do niego poprawki. Członkowie komisji postanowili więc skorzystać z możliwości uproszczonego trybu inicjatywy ustawodawczej, którą daje art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu, i zaproponować nowelizację jeszcze jednego przepisu.

Mianowicie art. 954 w obecnym brzmieniu jest w praktyce dużą przeszkodą, jeśli chodzi o sprzedaż nieruchomości w drodze licytacji. W pkt 2 jest mowa o tym, że obwieszczenie o licytacji doręcza się między innymi organowi gminy lub urzędowi skarbowemu, z wezwaniem, aby najpóźniej w terminie licytacji zgłosiły zestawienie podatków i innych danin publicznych należnych aż do dnia licytacji, i to pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy. Końcówka tego przepisu dała podstawę do takiej interpretacji, że organy podatkowe mogą się domagać zapłaty zaległych podatków i innych danin publicznych także od nabywcy, który nabył nieruchomość na licytacji. I to sprawiało, że ludzie obawiali się dokonywać zakupu na licytacjach, obawiając się, iż potem będą musieli spłacać jakieś bardzo duże nieraz zaległości podatkowe z ustawowymi odsetkami, a to mogą być bardzo wysokie sumy. Co prawda to nie była jedyna możliwa interpretacja, ona ulegała zmianie, ale dla uzyskania pewnej jasności, żeby usunąć ten hamulec przy dokonywaniu zakupów na licytacji i tym samym zwiększyć skuteczność egzekucji, komisja zaproponowała zmianę art. 954 pkt 2 w taki sposób, że skreśla się te zdania, które dały asumpt do tej niebezpiecznej dla egzekucji interpretacji. Mianowicie skreśla się wyrazy "pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy" i konsekwentnie uchyla się w związku z tym §3 w art. 999.

W imieniu komisji senator T. Liszcz wniosła o poparcie przedstawionej inicjatywy i wprowadzenie tego punktu do porządku obrad bieżącego posiedzenia.

Senat 59 głosami, przy 2 przeciw, przychylił się do tego wniosku i zdecydował o uzupełnieniu porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

Następnie przeprowadzono dyskusję nad rozpatrywaną w tym punkcie porządku posiedzenia ustawą o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Podczas dyskusji senatorowie zgłosili dalsze poprawki do nowelizacji.

Wszystkie zaproponowane zmiany rozpatrzyła komisja senacka podczas przerwy w obradach. Komisja poparła 43 spośród 73 zgłoszonych ogółem poprawek. Mniejszości komisji poparły 13 poprawek.

Zaproponowane zmiany poddano pod głosowanie, a następnie Izba 73 głosami, przy 2 przeciw i 3 wstrzymujących się, podjęła uchwałę:

Uchwała

Drugie i trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

Sprawozdawca Komisji Ustawodawstwa i Praworządności senator Teresa Liszcz przypomniała, że w czasie dyskusji nad ustawą zmieniającą kodeks postępowania cywilnego senatorowie doszli do wniosku, iż bardzo potrzebna jest zmiana jeszcze jednego artykułu kodeksu postępowania cywilnego, artykułu, którego nie zmieniał Sejm. W związku z rygorystyczną wykładnią Trybunału Konstytucyjnego, ograniczającą prawo Senatu do zgłaszania poprawek tylko w odniesieniu do tych przepisów, które były zmieniane przez Sejm, Izba nie mogła dokonać tej zmiany w trybie poprawki. Postanowiono wobec tego skorzystać z szybszej ścieżki inicjatywy ustawodawczej, przewidzianej w art. 69 ust. 1 Regulaminu Senatu.

Proponowana zmiana odnosiła się do art. 954 k.p.c., dotyczącego pewnych czynności poprzedzających licytację nieruchomości. W świetle tego przepisu obwieszczenie o licytacji doręcza się uczestnikom postępowania i organom podatkowym. Przepis w pkt 2 stanowi, że gmina, urząd skarbowy, organy podatkowe najpóźniej w dniu wyznaczonym na przeprowadzenie licytacji powinny przedstawić zestawienie podatków i innych danin publicznych należnych do dnia licytacji od licytowanego dłużnika. Jest też dodatek: "pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy". Z tej końcówki wyprowadzany jest wniosek, że nabywca nieruchomości z licytacji może być obciążony obowiązkiem zapłaty zaległych podatków i innych danin publicznych, co powstrzymuje wiele osób przed uczestniczeniem w licytacji i dokonaniem zakupu. Tym samym często pozbawia to egzekucję skuteczności.

Dlatego komisja postanowiła zaproponować zmianę, zaaprobowaną przez ministra sprawiedliwości, zmierzającą do tego, żeby w art. 954 pkt 2 wykreślić słowa "pod rygorem utraty prawa dochodzenia zaległych świadczeń od nabywcy" i w związku z tym w art. 999 uchylić §3.

W imieniu komisji senator T. Liszcz wniosła o uchwalenie przedstawionej inicjatywy.

Ponieważ podczas dyskusji nie został złożony żaden wniosek o charakterze legislacyjnym, więc zgodnie z art. 81 ust. 5 Regulaminu Senatu przystąpiono do trzeciego czytania projektu ustawy, obejmującego jedynie głosowanie.

W jego wyniku Senat 84 głosami, przy 2 przeciw, przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego i podjął uchwałę:

Uchwała

Poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw

Rozpatrywana ustawa została uchwalona przez Sejm na 76. posiedzeniu, 28 maja 2004 r. Do Senatu została przekazana 31 maja i tego samego dnia marszałek, zgodnie z art. 68 ust. 1 regulaminu Izby, skierował ją do Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego. Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygotowała swoje sprawozdanie w tej sprawie.

Przedstawił je senator Wiesław Pietrzak. Senator przypomniał, że nowelizacja była projektem rządowym. Obejmuje ona zmiany w ustawach: o ochronie granicy państwowej, o Straży Granicznej, o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, Prawo lotnicze oraz o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej.

Celem ustawy jest uzupełnienie obowiązującego systemu prawa o regulacje, które umożliwiają, po pierwsze, reagowanie na potencjalne zagrożenia atakami terrorystycznymi z powietrza, po drugie, działanie w polskiej przestrzeni powietrznej sojuszniczych statków powietrznych wykonujących zadania w ramach w misji wojskowego nadzoru przestrzeni powietrznej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

W ustawie przewidziano możliwość zniszczenia uprowadzonego statku powietrznego, jeżeli z posiadanych informacji wynika, że będzie on użyty jako środek ataku terrorystycznego, wskazano organ właściwy do podjęcia decyzji o zastosowaniu środków przymusu wobec obcego statku powietrznego, a także wskazano organ właściwy do wydania zezwolenia na wykonanie lotu w polskiej przestrzeni powietrznej przez obcy wojskowy statek powietrzny.

Senator sprawozdawca podkreślił, że rozwiązania przyjęte w ustawie pozostają w zgodzie z dyrektywą Komitetu Wojskowego NATO rozstrzygającą o tym, że za reagowanie na próbę użycia uprowadzonego statku powietrznego do wykonania ataku terrorystycznego odpowiadają władze narodowe. Rozwiązania te opierają się również na przyjętej przez Radę Północnoatlantycką koncepcji operacyjnego wzmocnienia systemu obrony powietrznej NATO przeciwko ewentualnemu atakowi terrorystycznemu z wykorzystaniem cywilnych statków powietrznych, w której rozróżnia się trzystopniowy system klasyfikowania statków: podejrzany, prawdopodobny i potwierdzony. Rozwiązania te mieszczą się ponadto w zapisach art. 32 konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz w art. 51 Karty Narodów Zjednoczonych w zakresie stosowania środków przymusu wobec statków powietrznych.

Omawiając ustawę, senator zaznaczył, że z uwagi na złożoność problematyki przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z wykorzystaniem uprowadzonych cywilnych statków powietrznych niezbędne jest wskazanie osoby odpowiedzialnej za podejmowanie decyzji o działaniu w takich sytuacjach. Decyzje te, zgodnie z ustawą, będzie mógł podjąć minister obrony narodowej.

Art. 1 ustawy traktuje o zezwoleniach na przekroczenie granicy państwowej. W aktach wykonawczych jest zawarty wzór wniosku o takie zezwolenie, określa się tam także, co taki wniosek powinien zawierać. W ust. 2 i 3 w art. 18a wymieniono, kiedy takie zezwolenie nie jest potrzebne. W ust. 3 jest też mowa o tym, kiedy wojskowy statek powietrzny może bez zezwolenia wykonywać lot. Ponadto w ustawie powiedziano także, jaka jest procedura, jeżeli statek powietrzny bez zezwolenia wykonuje lot nad naszym terytorium - chodzi tu o lot nieuzgodniony, gdyż wyjątki, kiedy można wykonać lot bez zezwolenia, zostały uzgodnione. Procedura jest taka, że statek może być wezwany przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym do opuszczenia przestrzeni, do zmiany kierunku czy wysokości lotu, do lądowania na wskazanym lądowisku lub do wykonania innych poleceń.

W art. 4 znajduje się zapis mówiący o podejmowaniu decyzji w ostateczności, to znaczy kiedy wymagają tego względy bezpieczeństwa państwa. Jeżeli organ dowodzenia obroną powietrzną po uwzględnieniu w szczególności informacji przekazanych przez państwowy organ zarządzania ruchem lotniczym stwierdzi, że dany statek jest użyty jako środek ataku terrorystycznego, to statek ten może być zniszczony na zasadach określonych w przepisach o ochronie granicy państwowej.

Ustawa nie powoduje konieczności wydatkowania środków finansowych z budżetu państwa.

Senator W. Pietrzak poinformował, że komisja postanowiła zaproponować cztery poprawki do ustawy. Senator przedstawił proponowane zmiany i w imieniu komisji wniósł o ich uchwalenie.

Poszczególne poprawki poddano pod głosowanie, po czym Izba jednomyślnie, 86 głosami, podjęła uchwałę:

Uchwała

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji o przyszłej wielostronnej współpracy w rybołówstwie na Północno-Zachodnim Atlantyku, sporządzonej w Ottawie dnia 24 października 1978 r.

Rozpatrywana ustawa została uchwalona przez Sejm na 77. posiedzeniu, 18 czerwca 2004 r. i tego samego dnia przekazana do Senatu. Marszałek 21 czerwca, zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierował ją do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do Komisji Spraw Zagranicznych. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygotowały swoje sprawozdania w tej sprawie.

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił senator Marian Kozłowski. Senator zaznaczył, iż w związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej zmienia się zakres i charakter zobowiązań prawnomiędzynarodowych Polski, w tym również zakres zobowiązań wynikających z wielostronnych konwencji dotyczących rybołówstwa. Od dnia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej interesy Polski w tym zakresie reprezentuje Komisja Europejska. W związku z tym w celu wypełnienia postanowień aktu dotyczącego warunków przystąpienia Polski i innych państw do Unii Europejskiej konieczne jest podjęcie kroków proceduralnych w celu wystąpienia z umów wielostronnych, których dotyczy ta norma.

Senator podkreślił, że w stanowisku negocjacyjnym Polska potwierdziła, iż akceptuje zasady Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie dostępu do zasobów. Nie przewiduje się, aby wypowiedzenie konwencji spowodowało inne skutki w kwestii wykonania niektórych przepisów ustawy o umowach międzynarodowych.

Senator M. Kozłowski poinformował, że Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po dyskusji na swym posiedzeniu 22 czerwca br. postanowiła wnieść o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Sprawozdawca Komisji Spraw Zagranicznych senator Zbigniew Zychowicz podkreślił, że wypowiedzenie przedmiotowej konwencji w niczym nie zmieni naszych możliwości, jeśli chodzi o pozyskiwanie ryb na wymienionych w niej akwenach, ponieważ te kwestie będzie regulować porozumienie czy konwencja między Unią Europejską a innymi podmiotami, które są zainteresowane rybołówstwem na północno-zachodnim Atlantyku. Poza tym poławiamy tam niedużo, niewiele ponad 1 tysiąc ton. A szybkie uchwalenie tej ustawy potrzebne jest po to, żeby nie płacić następnej składki za przyszłe półrocze.

W imieniu komisji senator sprawozdawca wniósł o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Jednobrzmiące wnioski obu komisji senackich poddano pod głosowanie. W jego wyniku Izba 82 głosami, przy 3 wstrzymujących się, podjęła uchwałę o przyjęciu rozpatrywanej ustawy bez poprawek.

Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawia co roku Sejmowi, Senatowi i prezydentowi sprawozdanie ze swej działalności w roku poprzednim oraz informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji. Zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy o radiofonii i telewizji Sejm i Senat uchwałami przyjmują lub odrzucają to sprawozdanie.

Sprawozdanie i informację Krajowej Rady rozpatrzyła Komisja Kultury i Środków Przekazu. Jej sprawozdawca senator Ryszard Sławiński poinformował, że większość komisji postanowiła wnieść o przyjęcie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności, a informację o podstawowych problemach radiofonii i telewizji uznać za wystarczającą.

Mniejszość Komisji Kultury i Środków Przekazu wniosła o odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady. Wniosek mniejszości przedstawił wicemarszałek Kazimierz Kutz.

Podczas dyskusji wniosek zbieżny z wnioskiem mniejszości, tj. o odrzucenie sprawozdania, złożył senator Krzysztof Jurgiel.

W pierwszej kolejności poddano pod głosowanie wniosek o odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Senat 60 głosami, przy 22 za i 1 wstrzymującym się, odrzucił ten wniosek.

Następnie głosowano nad przedstawionym przez Komisję Kultury i Środków Przekazu projektem uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania. W wyniku tego głosowania Izba 62 głosami, przy 18 przeciw i 3 wstrzymujących się, podjęła uchwałę:

Uchwała

Informacja prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od 1 lipca 2002 r. do 30 czerwca 2003 r.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prezes Instytutu Pamięci Narodowej raz w roku składa Sejmowi i Senatowi informację o działalności instytutu.

Marszałek Senatu otrzymaną od prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu informację, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 10 Regulaminu Senatu, skierował do Komisji Ustawodawstwa i Praworządności. Komisja na swym posiedzeniu 2 czerwca br. zapoznała się z informacją i poinformowała o tym marszałka.

Podczas posiedzenia Izby Leon Kieres, prezes Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, przedstawił informację i odpowiadał na pytania senatorów.

Przewodniczący obradom wicemarszałek Kazimierz Kutz stwierdził, że Senat zapoznał się z informacją o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od 1 lipca 2002 r. do 30 czerwca 2003 r.

Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej

Na wniosek senatora Jerzego Markowskiego 12. i 13. punkt porządku obrad rozpatrywano łącznie.

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej została uchwalona przez Sejm na 76. posiedzeniu, 28 maja 2004 r. i 31 maja przekazana do Senatu. Ustawa - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej została uchwalona przez Sejm na 77. posiedzeniu, 18 czerwca br. i tego samego dnia przekazana do Senatu.

Marszałek Senatu skierował ustawy do Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych: ustawę o swobodzie działalności gospodarczej 31 maja, a ustawę - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej - 21 czerwca. Komisja po rozpatrzeniu ustaw przygotowała swoje sprawozdania w tej sprawie.

Przedstawił je senator J. Markowski. Senator zaznaczył, że ustawa o swobodzie działalności gospodarczej ma zastąpić obowiązującą od 1 stycznia 2001 r. ustawę, która funkcjonuje pod nazwą prawo działalności gospodarczej. Ideą tego przedłożenia było uproszczenie i ułatwienie wszystkiego, co się da, oraz wyeliminowanie tego wszystkiego, co może przeszkadzać w sprawnym rozpoczynaniu działalności gospodarczej, a potem w prowadzeniu tej działalności.

Ustawa, po pierwsze, zastępuje swego rodzaju reglamentację niektórych rodzajów działalności gospodarczej, w których dotychczas wszystko zaczynało się od wydawania zezwoleń, wpisu do rejestru działalności regulowanej.

Ponadto ustawa wprowadza obowiązek przeprowadzania przetargów w sytuacji, gdy liczba przedsiębiorców spełniających warunki do udzielenia koncesji i dających rękojmię prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją jest większa niż liczba koncesji przewidzianych do udzielania.

Ustawa zawiera też cały blok zapisów, bardzo oczekiwany przez prowadzących działalność gospodarczą, które ograniczają liczbę i czas trwania kontroli działalności gospodarczej - między innymi zakaz prowadzenia więcej niż jednej kontroli w tym samym czasie u tego samego przedsiębiorcy.

W ustawie przewidziano również obowiązek składania wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej na formularzu zgodnym z wzorem urzędowym opisanym przez ministra gospodarki, który będzie również prowadził rejestr podmiotów. Dano także możliwość składania wniosku w formie najbardziej nowoczesnej.

Naturalną konsekwencją przedstawionej ustawy jest ustawa obejmująca przepisy ją wprowadzające. Jest to zbiór sześćdziesięciu nowelizacji ustaw dotychczas funkcjonujących, konkretnych zapisów, które odpowiadają zmianom wprowadzonym przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Senator sprawozdawca poinformował, że komisja postanowiła rekomendować Izbie wprowadzenie siedemnastu poprawek do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i siedmiu poprawek do ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Poprawki do rozpatrywanych ustaw zgłosili także senatorowie podczas dyskusji.

Wszystkie propozycje zmian w ustawach rozpatrzyła komisja senacka podczas przerwy w obradach.

W odniesieniu do ustawy o swobodzie działalności gospodarczej komisja poparła 17 z 32 zgłoszonych ogółem poprawek. Poszczególne poprawki poddano pod głosowanie, po czym Izba 82 głosami, przy 2 wstrzymujących się, podjęła uchwałę:

Uchwała

W odniesieniu do ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej komisja poparła 11 spośród 19 zaproponowanych poprawek.

Wszystkie poprawki poddano pod głosowanie, a następnie Izba 82 głosami, przy 3 wstrzymujących się, powzięła uchwałę:

Uchwała

Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawy o kredycie konsumenckim - przyjęta bez poprawek

Rozpatrywana ustawa została uchwalona przez Sejm na 77. posiedzeniu, 17 czerwca 2004 r. Do Senatu została przekazana 18 czerwca. Marszałek 21 czerwca, zgodnie z art. 68 ust. 1 Regulaminu Senatu, skierował ją do Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych. Komisja po rozpatrzeniu ustawy przygotowała swoje sprawozdanie w tej sprawie.

Przedstawił je senator Jerzy Markowski. Senator sprawozdawca podkreślił, że ideą tej regulacji prawnej jest przede wszystkim położenie tamy procederom, które powszechnie opisywane są w dokumentacjach jako kryminogenne, jako czyny, które właściwie, jak wynika z raportu Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bardzo często doprowadzają do sytuacji, w których podejmowane są czynności prawne przez organa ścigania i postępowania na podstawie art. 171 ust. 1 ustawy - Prawo bankowe oraz art. 286 §1 ustawy - Kodeks karny.

Chodzi o tzw. system argentyński. W nowelizacji został on zaklasyfikowany jako działalność nielegalna i w razie kontynuowania tego procederu, w zależności od skali obrotu finansowego, obrotu środków, które są zgromadzone w tym systemie, podlega się karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do pięciu lat, a w wypadku zgromadzenia większej ilości środków - w wymiarze od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Senator J. Markowski podkreślił, że rozpatrywana ustawa to akt, który właściwie odpowiada na zapotrzebowanie społeczne. Poza tym jest świadectwem reakcji ustawodawcy na pojawiające się wypadki łamania prawa, formalnie zaś jest nowelizacją ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jej istotą jest zakazanie tego, co zdefiniowano w art. 1 jako nieuczciwą konkurencję, polegającą na gromadzeniu środków w ramach grupy z udziałem konsumentów w celu finansowania zakupu w systemie konsorcyjnym, czyli tzw. systemie argentyńskim.

Senator sprawozdawca poinformował, że komisja gospodarki opowiedziała się za przyjęciem projektu ustawy bez poprawek.

Senat w głosowaniu przychylił się do tego stanowiska i jednomyślnie, 85 głosami, podjął uchwałę o przyjęciu rozpatrywanej ustawy bez poprawek.

Wybór przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych

Sprawozdawca Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senator Zdzisław Jarmużek poinformował, że komisja na swym posiedzeniu rozpatrzyła wniosek Komisji Spraw Zagranicznych, poparty przez Konwent Seniorów, o powołanie senatora Zbigniewa Kulaka na stanowisko przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych. Komisja postanowiła zaproponować przyjęcie uchwały potwierdzającej ten wybór.

Zgodnie z regulaminem w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych przeprowadzono głosowanie tajne

Wyznaczeni przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania tajnego sekretarze Senatu senatorowie Andrzej Jaeschke, Marian Lewicki i Krzysztof Szydłowski stwierdzili, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora Z. Kulaka na przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych oddano 83 głosy i wszystkie były ważne. Za wyborem senatora Z. Kulaka głosowało 47 senatorów, przeciw - 27, a 9 wstrzymało się od głosu.

Wobec wyników głosowania przewodniczący posiedzeniu wicemarszałek Ryszard Jarzembowski stwierdził, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i wybrał na to stanowisko senatora Z. Kulaka.


Diariusz Senatu RP: spis treści, następny fragment