Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 59
5 kwietnia 2004 r.

obejmuje okres od 16 do 31 marca 2004 r.

 

58. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz o zmianie innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o zgromadzeniach oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przewozie koleją towarów niebezpiecznych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i ustalenia zasad wzajemnej pomocy w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Algierze dnia 31 stycznia 2000 r.
Trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
Zmiana w składzie komisji senackiej

Oświadczenia złożone przez senatorów na 58.posiedzeniu Senatu

Posiedzenia Prezydium Senatu
62.posiedzenie
63.posiedzenie
Uchwały

Z prac komisji senackich
16 marca 2004 r.
17 marca 2004 r.
19 marca 2004 r.
23 marca 2004 r.
24 marca 2004 r.
25 marca 2004 r.
30 marca 2004 r.
31 marca 2004 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"