Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 57
20 marca 2004 r.

obejmuje okres od 1 do 15 marca 2004 r.

 

57. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o podatku od towarów i usług
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o pomocy społecznej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi oraz o zmianie innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo pocztowe
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks wykroczeń
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS)
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo atomowe oraz ustawy o opłacie skarbowej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rybołówstwie
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec dotyczącego zmian i uzupełnień Umowy między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Republiką Federalną Niemiec w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, podpisanej w Warszawie dnia 10 listopada 1989 r., sporządzonego w Berlinie dnia 14 maja 2003 r.

Oświadczenia złożone przez senatorów na 57.posiedzeniu Senatu

Posiedzenia Prezydium Uchwały

Z prac komisji senackich
1 marca 2004 r.
4 marca 2004 r.
9 marca 2004 r.
11 marca 2004 r.
12 marca 2004 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"