Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 56
20 lutego 2004 r.

obejmuje okres od 1 do 15 lutego 2004 r.

 

56. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz niektórych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy - Kodeks wykroczeń
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o towarach paczkowanych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o opłacie skarbowej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmian do Międzynarodowej Konwencji dotyczącej uproszczenia i harmonizacji postępowania celnego wraz z dodatkami I i II, sporządzonego w Brukseli dnia 26 czerwca 1999 r.
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Drugie czytanie projektu rezolucji w sprawie utworzenia w gminach stanowisk pracy o zakresie obowiązków polegającym na pomocy w sporządzaniu przez rolników wniosków mających na celu pozyskanie środków Unii Europejskiej

Oświadczenia złożone przez senatorów na 56.posiedzeniu Senatu

Posiedzenia Prezydium Senatu
61.posiedzenie
Uchwały

Z prac komisji senackich
5 lutego 2004 r.
6 lutego 2004 r.
10 lutego 2004 r.
12 lutego 2004 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"