Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 50
20 listopada 2003 r.

obejmuje okres od 1 do 15 listopada 2003 r.

 

48. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o publicznej służbie krwi oraz o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo przewozowe oraz ustawy o żegludze śródlądowej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o zmianie niektórych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o giełdach towarowych oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o opłatach w sprawach karnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o zabezpieczeniu społecznym między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów, podpisanej w Warszawie dnia 26 marca 2003 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kirgiskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, podpisanej w Warszawie dnia 19 listopada 1998 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o nowym połączeniu polskiej drogi krajowej nr 78 i czeskiej drogi I/58 oraz o budowie nowego mostu granicznego przez rzekę Odrę w rejonie Chałupek i Bohumina, sporządzonej w Katowicach dnia 25 sierpnia 2001 r.
Zmiany w składzie komisji senackich

Oświadczenia złożone przez senatorów na 48.posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
53.posiedzenie
Uchwały

Z prac komisji senackich
4 listopada 2003 r.
5 listopada 2003 r.
7 listopada 2003 r.
12 listopada 2003 r.
13 listopada 2003 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"