Senatorowie

Władysław Ortyl

Władysław Zenon Ortyl

Okręg wyborczy nr 22 (Rzeszów)

Kandydat Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość

Senator VI kadencji


Urodził się 27 czerwca 1954 r. w Mielcu.

W 1979 r. ukończył studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza w Rzeszowie (specjalność - konstrukcje lotnicze).

W latach 1979-1992 pracował w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Sprzętu Komunikacyjnego w Mielcu. Od 1992 r. do 1998 r. był prezesem Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego MARR SA, a następnie pełnomocnikiem zarządu (2002-2005). Był nauczycielem w Technikum Mechanicznym w Mielcu (1979-1981) i w I Liceum Ogólnokształcącym (1997-1999). W latach 2005-2007 - sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

W latach 1998-2005 był radnym Sejmiku Województwa Podkarpackiego pełniąc w nim funkcje członka zarządu i wicemarszałka (1998-2002). Zajmował się m.in. programowaniem i wdrażaniem programów pomocowych Unii Europejskiej, programem Aktywizacji Obszarów Wiejskich Banku Światowego, planowaniem przestrzennym i rozwojem regionalnym. W latach 2000-2003 był członkiem oraz wiceprzewodniczącym komitetów sterujących i monitorujących programów pomocowych, takich jak: Phare'99, Phare Spójność Społeczno-Gospodarcza, Phare Odbudowa, Sapard oraz Program Rozwój Obszarów Wiejskich Banku Światowego.

W latach 2001-2003 był członkiem Rady Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu SA w Warszawie. Od 2004 r. do 2005 r. był członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego Programu Rozwoju Regionalnego.

Jest członkiem i współzałożycielem licznych stowarzyszeń, m.in. w latach 1993-1996 był członkiem zarządu oraz wiceprezesem, a w latach 1997-1999 członkiem Rady Programowej Krajowego Stowarzyszenia Agencji i Fundacji Rozwoju Regionalnego w Warszawie. Był również założycielem Stowarzyszenia Inkubator Przedsiębiorczości IN-MARR w Mielcu w 1997 r.; obecnie jest jego członkiem. Należy także do Stowarzyszenia Promocji Przedsiębiorczości w Rzeszowie, Stowarzyszenia na rzecz Wsparcia Przemian w Polskim Rolnictwie "Klub Integracji z Wiejską Europą" w Rzeszowie oraz stowarzyszenia Akcja Katolicka.

Od 1980 r. jest członkiem NSZZ "Solidarność". Pełnił kolejno funkcje wiceprzewodniczącego i przewodniczącego komisji zakładowej "Solidarności" WSK PZL i OBR-SK Mielec (1989-1991), a następnie wiceprzewodniczącego Sekcji Krajowej NSZZ "Solidarność" Przemysłu Lotniczego (1990-1991). W latach 1989-1991 był także członkiem Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" w Rzeszowie.

W Senacie VI kadencji był członkiem Komisji Obrony Narodowej.

W latach 1990-1991 był członkiem Porozumienia Centrum, następnie należał do Ruchu Społecznego AWS (1998-2004 - członek Zarządu Krajowego, 2002-2004 - przewodniczący Zarządu Regionu RS AWS w województwie podkarpackim). Należy do Prawa i Sprawiedliwości, członek Rady Politycznej tej partii.

Żonaty, ma dwoje dzieci.


Zastępca przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej [o komisji]

Członek Komisji Gospodarki Narodowej [o komisji]

Członek Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (o klubie/kole)

Oświadczenia senatorskie