Prace Senatu

Uchwały Senatu podjęte w 2007 r.

Nr pos.

Uchwała

Data

3.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

2007-12-20

3.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego

2007-12-20

3.

Uchwała w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej

2007-12-20

3.

Uchwała w sprawie zmian w składzie komisji senackich

2007-12-20

3.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu

2007-12-20

3.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego

2007-12-20

3.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
Rozmiar: 1327 bajtów

2007-12-20

3.

Uchwała w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa

2007-12-20

3.

Uchwała w sprawie odwołania przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności

2007-12-20

3.

Uchwała w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy wewnętrznej między przedstawicielami rządów państw członkowskich, zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy wspólnotowej na podstawie wieloletnich ram finansowych na lata 2008-2013 zgodnie z Umową o partnerstwie AKP-WE oraz w sprawie przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część czwartą Traktatu WE, sporządzonej w Brukseli dnia 17 lipca 2006 r.

2007-12-20

3.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela

2007-12-20

3.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

2007-12-20

2.

Uchwała w sprawie zmian w składach komisji senackich

2007-11-28

2.

Uchwała w sprawie zmian w składach komisji senackich

2007-11-28

2.

Uchwała w sprawie uczczenia ofiar stanu wojennego

2007-11-28

2.

Uchwała w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej

2007-11-28

2.

Uchwała w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu

2007-11-28

2.

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o doradztwie podatkowym

2007-11-28

1.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczących komisji senackich

2007-11-10

1.

Uchwała w sprawie powołania komisji senackich

2007-11-09

1.

Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

2007-11-09

1.

Uchwała w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

2007-11-06

1.

Uchwała w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich

2007-11-06

1.

Uchwała w sprawie wyboru sekretarzy Senatu

2007-11-06

1.

Uchwała w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu

2007-11-05

1.

Uchwała w sprawie wyboru Marszałka Senatu

2007-11-05

 
 

Rozmiar: 1327 bajtów

Ustawa zawiera przepisy mające na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej