Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 84
20 kwietnia 2005 r.

obejmuje okres od 1 do 15 kwietnia 2005 r.

 

79. posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o restrukturyzacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o opłatach abonamentowych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o odpadach
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Program budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006 - 2010"
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach stosowanych w paliwach ciekłych i biopaliwach ciekłych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o kontroli i cechowaniu wyrobów z metali szlachetnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 15 listopada 1972 r.
 • Drugie czytanie projektu uchwały w 65. rocznicę zbrodni katyńskiej
 • Informacja Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia 30 czerwca 2004 r.

  Oświadczenia złożone przez senatorów na 79. posiedzeniu Senatu

  Uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów poświęcone uczczeniu pamięci Jego Świętobliwości Papieża Jana Pawła II

  Posiedzenia Prezydium Senatu
  83.posiedzenie

  Z prac komisji senackich
  1 kwietnia 2005 r.
  12 kwietnia 2005 r.
  13 kwietnia 2005 r.

  Kontakty miedzynarodowe

  Odpowiedzi na oświadczenia

  Kronika


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"