Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 83
5 kwietnia 2005 r.

obejmuje okres od 16 do 31 marca 2005 r.

 

78. posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie wypłaty wynagrodzenia za pracę pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz ustawy o żegludze śródlądowej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dopłatach do umów na budowę niektórych typów statków morskich
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rekompensacie przysługującej w związku z odstąpieniem w roku 2002 od waloryzacji świadczeń pieniężnych przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych oraz osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw
 • Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia pamięci wielkiego Polaka Stanisława Staszica
 • Drugie czytanie projektu uchwały w sześćdziesiątą rocznicę walk o Wał Pomorski
 • Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie utworzenia Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi
 • Trzecie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych

  Oświadczenia złożone przez senatorów na 78. posiedzeniu Senatu

  Posiedzenia Prezydium Senatu
  82.posiedzenie

  Z prac komisji senackich
  16 marca 2005 r.
  17 marca 2005 r.
  18 marca 2005 r.
  22 marca 2005 r.
  23 marca 2005 r.
  24 marca 2005 r.
  30 marca 2005 r.

  Kontakty miedzynarodowe

  Odpowiedzi na oświadczenia

  Kronika


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"