Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 66
20 lipca 2004 r.

obejmuje okres od 1 do 15 lipca 2004 r.

 

66.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o nadmiernych zapasach produktów rolnych i produktów cukrowych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo telekomunikacyjne
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie
Stanowisko Senatu w sprawie uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie usunięcia niezgodności w ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawek do Międzynarodowej konwencji o bezpieczeństwie życia na morzu, 1974, uchwalonych przez Międzynarodową Organizację Morską w Londynie w dniu 13 grudnia 2002 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu zmieniającego do Europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu, sporządzonego w Strasburgu dnia 15 maja 2003 r.
Drugie czytanie projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie nazwy "Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie"
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Informacja Pierwszego Prezesa Sadu Najwyższego o działalności Sądu Najwyższego w roku 2003.
Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich o działalności za 2003 r., z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela
Zmiany w składzie komisji senackich

Oświadczenia złożone przez senatorów na 66.posiedzeniu Senatu

Posiedzenia Prezydium Senatu
70.posiedzenie

Z prac komisji senackich
1 lipca 2004 r.
2 lipca 2004 r.
6 lipca 2004 r.
7 lipca 2004 r.
8 lipca 2004 r.
12 lipca 2004 r.
15 lipca 2004 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"