Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 51
5 grudnia 2003 r.

obejmuje okres od 16 do 30 listopada 2003 r.

 

49. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003-2006
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o służbie zastępczej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy - Prawo o ustroju sądów wojskowych oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o świadczeniach rodzinnych

Oświadczenia złożone przez senatorów na 49.posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
54.posiedzenie
Uchwały

Z prac komisji senackich
18 listopada 2003 r.
19 listopada 2003 r.
20 listopada 2003 r.
21 listopada 2003 r.
26 listopada 2003 r.
27 listopada 2003 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"