Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 37
5 maja 2003 r.

obejmuje okres od 16 do 31 kwietnia 2003 r.

 

38. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawionego Protokołu II w sprawie zakazów lub ograniczeń użycia min, min-pułapek i innych urządzeń zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r. (Protokół II zgodnie z poprawkami z dnia 3 maja 1996 r.) załączonego do Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r.
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności
Powołanie członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Zmiany w składzie komisji senackich

Oświadczenia złożone przez senatorów na 38.posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
42.posiedzenie

Z prac komisji senackich
16 kwietnia 2003 r.
23 kwietnia 2003 r.
24 kwietnia 2003 r.
25 kwietnia 2003 r.
29 kwietnia 2003 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"