Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 34
20 marca 2003 r.

obejmuje okres od 1 do 15 marca 2003 r.

 

35.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnieniu warunków jego realizacji.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o referendum ogólnokrajowym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie niektórych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutkach patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o restrukturyzacji hutnictwa żelaza i stali
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium
Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw

Oświadczenia złożone przez senatorów na 35.posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
39.posiedzenie
Uchwały

Z prac komisji senackich
4 marca 2003 r.
5 marca 2003 r.
6 marca 2003 r.
7 marca 2003 r.
11 marca 2003 r.
12 marca 2003 r.
13 marca 2003 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"