Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 32
20 lutego 2003 r.

obejmuje okres od 1 do 15 lutego 2003 r.

 

33.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych
Odwołanie przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia
Zmiany w składach komisji senackich
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o broni i amunicji oraz o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o stopniach górniczych, honorowych szpadach górniczych i mundurach górniczych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Komitecie Badań Naukowych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu Fakultatywnego do Konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Traktatu WIPO o artystycznych wykonaniach i fonogramach, sporządzonego w Genewie dnia 20 grudnia 1996 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Słowacką o ułatwieniach w odprawie granicznej w ruchu kolejowym i drogowym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Międzynarodowej konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 9 grudnia 1999 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przenoszeniu treści księgi wieczystej do struktury księgi wieczystej prowadzonej w systemie informatycznym
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw
Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych
Wybór przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia

Oświadczenia złożone przez senatorów na 33.posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
37.posiedzenie
Uchwały

Z prac komisji senackich
4 lutego 2003 r.
5 lutego 2003 r.
6 lutego 2003 r.
7 lutego 2003 r.

Odpowiedzi na oświadczenia

Kontakty międzynarodowe

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"