Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 21-22
20 września 2002 r.

obejmuje okres od 16 sierpnia do 15 września 2002 r.

 

24.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustwy o powszechnym obowiazku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o uposażeniu żołnierzy
Informacja rządu o programie poprawy bezpieczeństwa obywateli "Bezpieczna Polska"
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierwoców oraz ustawy - Prawo o miarach
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o restrukturyzacji
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
Informacja Rzecznika Praw Obywatelskich z działalności za rok 2001 r., z uwagami o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków - Prawo wodne
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw, ustawę o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw oraz ustawę o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw

Oświadczenia złożone przez senatorów na 24. posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
27. posiedzenie
28. posiedzenie
Uchwały

Z prac komisji senackich
3 września 2002 r.
10 września 2002 r.
11 września 2002 r.
12 września 2002 r.
13 września 2002 r.

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kontakty międzynarodowe

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"