Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 20
20 sierpnia 2002 r.

obejmuje okres od 1 do 15 sierpnia 2002 r.

 

23.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustawy o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o napojach spirytusowych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o systemie oceny zgodności
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o normalizacji
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o wyższych szkołach zawodowych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach medycznych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ustawy o zawodzie lekarza
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o produktach biobójczych
Zmiany w składzie komisji senackich

Oświadczenia złożone przez senatorów na 23. posiedzeniu Senatu

Z prac komisji senackich
1 sierpnia 2002 r.
2 sierpnia 2002 r.
5 sierpnia 2002 r.
6 sierpnia 2002 r.
7 sierpnia 2002 r.
8 sierpnia 2002 r.

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"