Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Minister Finansów przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Henryka Stokłosy, złożonym na 18. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 16):

Warszawa, 2002-06-27

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku

W związku z przesłanym przy piśmie z dnia 11 czerwca br. Nr LP/043/193/02/I oświadczeniem złożonym przez Pana Senatora Henryka Stokłosę podczas 18 posiedzenia Senatu RP - uprzejmie informuję, iż w Ministerstwie Finansów został opracowany projekt ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zastąpi obowiązującą do końca 2002 r. ustawę z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2002 r.

Opracowując projekt ustawy projektodawcy przede wszystkim mieli na względzie konstytucyjną zasadę równowagi pomiędzy przekazywanymi zadaniami, a zapewnieniem odpowiednich środków finansowych na realizację tych zadań. Zapewnienie tej zasady w projekcie ustawy przejawia się m.in. zwiększeniem wysokości udziałów w podatkach dochodowych, przyznaniem wszystkim szczeblom 5% dochodów, wynikających z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, a dodatkowo powiatom - części wpływów wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz części wpływów z kar i mandatów, pobieranych przez powiatowe komendy policji.

Likwidacja części rekompensującej subwencji ogólnej nie oznacza odebrania gminom części ich dochodów, gdyż w zamian za to likwiduje się w ustawach szczególnych tytuły, uprawniające poszczególne podmioty do uzyskania ulg i zwolnień podatkowych. Tak więc zamiast rekompensaty z budżetu państwa, gminy będą uzyskiwały dodatkowe wpływy z podatków i opłat lokalnych. Dotychczasowa rekompensata ubytku dochodów gmin z tytułu ustawowych ulg i zwolnień, nie obejmowała wszystkich ustawowych ulg i zwolnień, jakie zawarte są w przepisach prawa. Nowe regulacje powinny zmierzać do ograniczenia katalogu ulg i zwolnień rekompensowanych z budżetu państwa jak i pozostałych ulg i zwolnień ustawowych. Katalog ulg i zwolnień ustawowych, który pozbawia gminy dochodów własnych i obciąża budżet państwa został zweryfikowany i tam gdzie jest to możliwe podmioty będą zobowiązane do uiszczania należnych podatków.

Projekt ustawy, pomimo iż generalnie ogranicza możliwość dotowania zadań własnych samorządów, nie rezygnuje całkowicie z tej formy finansowania jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z zaproponowanymi zapisami, jednostki te będą mogły otrzymywać również dotacje na dofinansowanie zadań własnych - poza kontraktami wojewódzkimi.

Jeżeli chodzi o przyznanie jednostkom samorządu terytorialnego dodatkowego dochodu w postaci udziału we wpływach z VAT-u to należy nadmienić, iż nie byłoby to stabilne źródło dochodów, gdyś podatek ten na terenie kraju rozkłada się nierównomiernie i w niektórych przypadkach może być on także ujemny.

Projekt ustawy przewiduje również, iż w każdym roku budżetowym będzie tworzona rezerwa w budżecie państwa na kontynuację inwestycji na drogach publicznych, rozpoczętych przed dniem 1 stycznia 1999 r.

Z uwagi na duże zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem dochodów, w projekcie ustawy zaproponowano taki system wyrównawczy, który będzie chronić te jednostki samorządu terytorialnego, których dochód na jednego mieszkańca będzie znacznie niższy od przeciętnej krajowej. Jednostki te będą otrzymywać znacznie wyższą subwencje wyrównawczą od jednostek, które dysponują większym potencjałem podatkowym.

Również z uwagi na wprowadzoną istotną zmianę w systemie finansów jednostek samorządu terytorialnego, zaproponowany został przez okres 3 lat mechanizm dostosowawczy. W tym czasie jednostki samorządu terytorialnego otrzymają środki finansowe na wyrównywanie ewentualnych różnic w dochodach (w przypadku gmin i powiatów będzie to część równoważąca subwencji ogólnej, zaś województwa otrzymają część regionalną). Zaproponowane zmiany w projekcie ustawy, w ciągu okresu przejściowego, będą na bieżąco monitorowane, co pozwoli na ocenę ich prawidłowości i dokonanie ewentualnych działań korygujących.

Aby więc wyrównać potencjał dochodowy, wynikający ze zmiany sposobu finansowania samorządów (głównie zmiany większości dotacji celowych na zwiększone dochody własne) oraz z uwagi na nierównomierny rozkład dochodów z tytułu wpływów z podatków dochodowych na obszarze kraju, budżet państwa przekaże do samorządów dodatkowo 2.159 mln zł.

Tak więc zgłoszone przez środowiska samorządowe Wielkopolski postulaty poza wnioskiem o przyznanie udziału w podatku VAT - z przyczyn podanych wyżej, zostały zawarte w przygotowanym projekcie ustawy. Jednakże o ostatecznym kształcie ustawy oraz o tym, czy w/w rozwiązania zostaną w ustawie utrzymane, zadecyduje Parlament RP.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia MINISTRA FINANSÓW

Jacek Uczkiewicz

Podsekretarz Stanu

* * *

Prezes Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Witolda Gładkowskiego, złożone na 18. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 16):

Warszawa, 2002-06-28

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Odpowiadając na pismo z dnia 11 czerwca br. Lp.043/204/02/V, w sprawie oświadczenia złożonego przez senatora Witolda Gładkowskiego uprzejmie informuję.

W wyniku likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej Agencja przejęła do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ponad 333 tys. lokali mieszkalnych oraz towarzyszące im obiekty infrastruktury technicznej, w tym ponad 3 tys. kotłowni.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 października 1991 r o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa zagospodarowanie tych nieruchomości przez Agencję następuje poprzez sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców oraz nieodpłatne przekazanie obiektów infrastruktury na własność gminie lub spółdzielniom mieszkaniowym, utworzonym przez nabywców lokali w celu administrowania budynkami, w których znajdują się te lokale bądź (sporadycznie) poprzez sprzedaż w trybie przetargu.

Domy i lokale mieszkalne są sprzedawane przez Agencję po cenie rynkowej ustalonej na podstawie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego uwzględniającej ich stan techniczny, po pomniejszeniu tej ceny o 6% za każdy rok pracy najemcy w ppgr i 3% za każdy rok najmu mieszkania od ppgr, przy czym łączna obniżka nie może przekraczać więcej jednak niż 95% ceny. Dotychczas trwale rozdysponowanych zostało ponad 294 tys. mieszkań, w tym około 285 tys. w wyniku sprzedaży najemcom. W Zasobie znajduje się jeszcze około 39 tys. mieszkań. Agencja przed sprzedażą mieszkań przeprowadza tylko naprawy i remonty w takich wypadkach, gdy stan techniczny budynku uniemożliwia jego prawidłową eksploatację. Wykonywane są np. naprawy dachów, modernizacje przyłączy energetycznych, wymiany urządzeń centralnego ogrzewania. Skala tycz robót limitowana jest możliwościami finansowymi Agencji. Ponoszone przez Agencję koszty utrzymania zasobów mieszkaniowych w latach 2001-2002 kształtują się na poziomie około 50 mln zł rocznie.

Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, tworzą z mocy prawa wspólnotę mieszkaniową. Podstawowym obowiązkiem właściciela lokalu - członka wspólnoty jest ponoszenie wydatków związanych z utrzymaniem jego lokalu oraz nieruchomości wspólnej. Wydatki te ponoszone są poprzez świadczenie opłat eksploatacyjnych według stawek w wysokości ustalanej przez wspólnotę mieszkaniową. Ciężka sytuacja ekonomiczna większości byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych, którzy są już właścicielami zajmowanych mieszkań sprawia, że stawki te są ustalane przez nich na zbyt niskim poziomie, a tym samym wpływy wspólnot z tytułu opłat eksploatacyjnych nie zawsze wystarczają na pokrycie wszystkich kosztów bieżącej eksploatacji i utworzenie funduszu remontowego. W tej sytuacji, gdy po kilku latach eksploatacji występuje konieczność przeprowadzenia remontu, wspólnoty stają przed problemem braku środków finansowych i zwracają się do Agencji o pomoc.

Agencja nie ma podstawy prawnej do bezpośredniego partycypowania w kosztach realizowanego przez wspólnoty mieszkaniowe remontu mieszkań i budynków, które w wyniku sprzedaży nie wchodzą w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i stanowią własność osób trzecich. Możliwość pośredniego udzielenia pomocy wynika z treści art. 6 pkt 9 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (obowiązuje od 15 czerwca 1999 r.), zobowiązującego Agencję do udzielania pomocy byłym pracownikom ppgr i członkom ich rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Działając w oparciu o ten przepis Agencja na wniosek zainteresowanych pomóc może w pokryciu udziału w kosztach remontu tylko tym członkom wspólnoty mieszkaniowej, którzy z powodu bezrobocia wszystkich członków rodziny, niepełnosprawności, długotrwałej choroby lub innych wypadków losowych znaleźli się w szczególnie trudnej sytuacji uniemożliwiającej im poniesienie wydatków związanych z remontem.

Obiekty infrastruktury technicznej towarzyszącej budynkom mieszkalnym (kotłownie, stacje wodociągowe, sieci ciepłownicze i wodno-kanalizacyjne) przekazywane są nieodpłatnie gminom lub spółdzielniom mieszkaniowym utworzonym przez nabywców mieszkań Zasobu po przeprowadzeniu przez Agencję remontu lub modernizacji. O ile spółdzielnia mieszkaniowa przejęła taki obiekt bez doprowadzenia go przez Agencję do należytego stanu technicznego, to w przypadku wystąpienia konieczności przeprowadzenia remontu lub modernizacji Agencja pokrywa 80% kosztów przedsięwzięcia. Na remont i modernizację obiektów infrastruktury przekazywanych spółdzielniom mieszkaniowym Agencja wydatkowała w 2001 r. ponad 27 mln zł i gminom około 124 mln zł, a plan finansowy na rok 2002 przewiduje wydatkowanie odpowiednio ponad 36 mln zł i 100 mln zł.

Wymaga zaznaczenia, że niedobór środków na finansowanie kosztów eksploatacji lub remontów obiektów infrastruktury mieszkaniowej nie wchodzącej w skład Zasobu wynika niejednokrotnie ze zbyt niskiej kalkulacji, przez właścicieli takich obiektów, stawek opłat za dostarczane ciepło lub wodę, nie pokrywających kosztów uzasadnionych wytworzenia i dostarczania ciepła i wody i nie pozwalających na realizację nowych remontów.

Ze zrozumiałych względów pomoc Agencji w postaci bezpośredniego wsparcia finansowego byłych pracowników ppgr jest udzielana tylko w szczególnych indywidualnych wypadkach. Pomoc taka nie jest też w stanie rozwiązać problemów społecznych mieszkańców osiedli popegeerowskich. Zobowiązania Agencji wynikające z art. 6 realizowane są zatem poprzez program osłonowo-aktywizujący dla byłych pracowników ppgr i ich rodzin. Nadrzędnym celem programu jest ekonomiczne usamodzielnienie rodzin byłych pracowników ppgr. Na realizację programu Agencja przeznaczyła w 2001 r. środki finansowe w wysokości około 74 mln zł. W planie finansowym na 2002 r. przewiduje wydatkowanie na ten cel około 155 mln zł.

W ramach programu, w którym udział biorą wszystkie oddziały terenowe Agencji i ich filie, podejmowane są między innymi działania w zakresie organizowania kursów zawodowych umożliwiających zdobycie nowych zawodów i przekwalifikowanie się, finansowania lokalnych programów aktywizacji zawodowej i zwalczania bezrobocia, refundacji części kosztów wynagrodzenia, która ma wspierać przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy, tworzenia funduszy poręczeniowych, wspierających pracodawców tworzących miejsca pracy dla byłych pracowników ppgr, udzielania mikropożyczek na uruchomienie działalności gospodarczej, kształcenia dzieci i młodzieży (stypendia), organizowania wypoczynku letniego i zimowego dzieci, dożywiania dzieci w szkołach, dowożenia dzieci do szkół, leczenia sanatoryjnego, udzielania informacji i porad prawnych oraz inspirowania i wspierania finansowego przedsięwzięć badawczych dotyczących problemów przekształceń byłych ppgr i związanych z nimi problemów społecznych.

Powyższe zadania realizowane są zarówno jako inicjatywy własne Agencji, jak też w ramach współdziałania z innymi partnerami działającymi w obszarze łagodzenia problemów społecznych ludności popegeerowskiej.

Z poważaniem

Adam Tański

* * *

Informację w związku z oświadczeniem senatora Lesława Podkańskiego, złożonym na 20. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 18), przekazał Minister Sprawiedliwości:

Warszawa, dnia 16.07.2002 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej P
olskiej

Szanowny Panie Marszałku,

W związku z treścią oświadczenia Pana Senatora Lesława Podkańskiego złożonego podczas 20 posiedzenia Senatu i przekazanego przez Pana Marszałka przy piśmie z dnia 10 lipca 2002 r. Nr LP/043/253/02/V celem wyjaśnienia sprawy ze skargi Banku Spółdzielczego w Leśniowicach na decyzję Izby Skarbowej w Lublinie - Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r. uprzejmie informuję, co następuje:

W dniu 27 listopada 2001 r. do Ministerstwa Sprawiedliwości wpłynęło podanie Banku Spółdzielczego w Leśniowicach o zaskarżenie rewizją nadzwyczajną wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie z dnia 17 października 2001 r., sygn. akt I SA/Lu 125/01, oddającego skargę w/w Banku na decyzję Izby Skarbowej w Lublinie - Ośrodek Zamiejscowy w Zamościu z dnia 4 stycznia 2001 r. nr ZP-1/II-824-48/2000 w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 1999 r.

Po zbadaniu sprawy w trybie przepisów o rewizji nadzwyczajnej pismem z dnia 10 maja br. Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Leśniowicach został powiadomiony o braku podstaw do skorzystania przez Ministra Sprawiedliwości z nadzwyczajnego środka zaskarżenia. W wymienionym piśmie przedstawiono przyczyny uzasadniające ocenę, że kwestionowane orzeczenie nie narusza rażąco prawa lub interesu Rzeczypospolitej polskiej, co stanowi niezbędną przesłankę jego zaskarżenia rewizją nadzwyczajną.

W załączeniu uprzejmie przedstawiam Panu Marszałkowi kserokopię tej odpowiedzi. Jednocześnie pragnę podnieść, iż ocena prawna wyrażona w orzeczeniu sądu administracyjnego jest wiążąca w sprawie dla tego sądu oraz organu, którego działanie lub bezczynność było przedmiotem zaskarżenia, bez względu na poglądy prawne wyrażone w orzeczeniach sądowych w innych sprawach.

Z uwagi na upływ (w dniu 15 maja 2002 r.) sześciomiesięcznego terminu do zaskarżenia rewizją nadzwyczajną prawomocnego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego - określonego w art. 10 ustawy z dnia 1 marca 1996 r. o zmianie Kodeksu postępowania cywilnego, rozporządzeń Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Prawo upadłościowe i Prawo o postępowaniu układowym, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 43, poz. 189 ze zm.) w przedmiotowej sprawie niedopuszczalne jest, z mocy prawa, wniesienie do Sądu Najwyższego takiej rewizji.

Z tych to przyczyn kwestionowany przez Bank Spółdzielczy w Leśniowicach wyrok NSA nie mógł i nie może być zaskarżony rewizją nadzwyczajną.

Pragnę dodatkowo dodać, iż Minister Sprawiedliwości ze względu na zakres swoich kompetencji i uprawnień nie może merytorycznie odnieść się do zadanego w oświadczeniu pytania drugiego, bowiem wynikająca z art. 32 Konstytucji zasada równości obywateli wobec prawa - jak każda zasada konstytucyjna - musi być przestrzegana przez wszystkie podmioty w Rzeczypospolitej Polskiej.

Z wyrazami szacunku

z upoważnienia

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

Jerzy Łankiewicz

SEKRETARZ STANU

* * *

Minister Skarbu Państwa przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Henryka Stokłosy, złożonym na 19. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 17):

Warszawa, dn. 17 lipca 2002 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Henryka Stokłosy (pismo z dnia 26.06.2002 r., znak: LP/043/222/02/V) dotyczące prywatyzacji Fabryki Elementów Wyposażenia Budownictwa "METALPLAST-ZŁOTÓW" S.A. z siedzibą w Złotowie uprzejmie informuję, że Agencja Prywatyzacji prowadziła proces prywatyzacji Spółki na podstawie udzielonego przez Ministra Skarbu Państwa pełnomocnictwa do dnia 31.03.2002 r.

W dniu 02.08.2000 r. ogłosiła ona zaproszenie do rokowań w sprawie sprzedaży akcji Spółki. Rokowania były prowadzone m.in. z udziałem Pana Stanisława Rokickiego, który otrzymał wyłączność na negocjacje i podpisał porozumienie socjalne z pracownikami Spółki. Jednak 23 stycznia br. Prezes Agencji podjął decyzję o zamknięciu procedury zaproszenia do rokowań bez rozstrzygnięcia z uwagi na to, że pan Rokicki - mimo deklaracji do poniesienia na rzecz Spółki nakładów inwestycyjnych w kwocie ponad 20 mln zł - nie przedstawił wymaganych dokumentów, które potwierdzałyby, że jest on w posiadaniu potencjału majątkowego gwarantującego poniesienie na rzecz Spółki ww. nakładów inwestycyjnych oraz zabezpieczałyby ryzyko Skarbu Państwa w przypadku nie spłacenia przez niego pełnej kwoty za nabywane akcje. O takie dokumenty Pan Rokicki monitowany był kilkakrotnie, Agencja Prywatyzacji zorganizowała w tym celu również kilka spotkań. W rezultacie oceniono, że oferta tego inwestora nie gwarantowała osiągnięcia podstawowych celów procesu prywatyzacji jakim jest m.in. zapewnienie rozwoju Spółki.

Po zamknięciu ww. procedury, Agencja Prywatyzacji w dniu 12 lutego br. ogłosiła przetarg na sprzedaż akcji Spółki, na który nie wpłynęła jednak jakakolwiek oferta.

Po przejęciu dokumentacji prywatyzacyjnej przez Ministerstwo Skarbu Państwa działania na rzecz sprywatyzowania Spółki nie zostały w jakiejkolwiek mierze wstrzymane a ich efekt w dużej mierze uzależniony jest od pozyskania inwestora, który będzie w stanie zapewnić rozwój Spółki i utrzymać obecne miejsca pracy. W najbliższym czasie opublikujemy kolejne zaproszenie do rokowań w sprawie prywatyzacji FEWB "METALPLAST-ZŁOTÓW" S.A.

MINISTER SKARBU PAŃSTWA

z up. SEKRETARZ STANU

Małgorzata Ostrowska

* * *

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Włodzimierza Łęckiego, złożone na 19. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 17):

Warszawa, 2002.07.17

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

W związku z oświadczeniem złożonym w dniu 21 czerwca podczas 19 posiedzenia Senatu przez Pana Senatora Włodzimierza Łęckiego - Senatora RP, przesłanej pismem nr LP/043/215/02/5 z dnia 26 czerwca br., przekazuję uprzejmie Panu Marszałkowi następującą informację.

Prezes Rady Ministrów 24 marca 2000 roku powołał Międzyresortowy Zespół ds. Reformy Jednostek Badawczo-Rozwojowych. Do zadań Zespołu należało przygotowanie programu restrukturyzacji jednostek badawczo-rozwojowych oraz określenie warunków przygotowania projektów programów wieloletnich lub projektów celowych zamawianych i przedstawienie Prezesowi Rady Ministrów odpowiedniego dokumentu w tej sprawie w terminie do dnia 30 czerwca 2001 r.

W wyniku powyższych prac, Międzyresortowy Zespół ds. Reformy Jednostek Badawczo-Rozwojowych przygotował w lipcu 2001 r. opracowanie, w którym określił obszary tematyczne i zaproponował jednostki naukowe do pełnienia wiodącej roli w danych obszarach oraz zarekomendował procedury ustanawiania wieloletnich programów badawczych, których przyjęcie przez Radę Ministrów jest podstawą nadania jednostce naukowej statusu Państwowego Instytutu Badawczego.

Zespół zaproponował powołanie w resorcie rirw 6 - 8 PIB. W dokumencie tym nie zaproponowano dla Instytutu Ochrony Roślin obszaru, na którym mógłby pełnić rolę wiodącej jednostki naukowej. W związku z powyższym IOR nie otrzymał zaproszenia Komitetu Badań Naukowych do opracowania i złożenia wniosku na realizację wieloletniego programu badawczego.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi już wcześniej podjęło działania organizacyjne, mające na celu dostosowanie struktur i zakresu badań jednostek badawczo-rozwojowych do wspierania programów społeczno-gospodarczych resortu, związanych między innymi z dostosowaniem przepisów prawnych jak i struktur organizacyjnych jednostek rolnictwa, rynków rolnych i rozwoju wsi do funkcjonujących w krajach Unii Europejskiej. Rozpoczęto szeroką konsultację ze środowiskiem naukowym. Spotkania konsultacyjne miały na celu wypracowanie optymalnego modelu stanu organizacyjnego przyszłego zaplecza badawczego resortu oraz określenie najważniejszych obszarów badawczych, w których należałoby realizować projekty badawcze w formie programów wieloletnich.

W wyniku dyskusji roboczych w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, uwzględniających ustalenia Międzyresortowego Zespołu ds. Reformy Jednostek Badawczo-Rozwojowych zaproponowano powołanie 8 PIB w resorcie, wśród których nie znalazł się Instytutu Ochrony Roślin.

Należy jednak zaznaczyć, że sprawa powoływania PIB nie jest zamknięta. Proces integracji z Unią Europejską nakłada na Polskę nowe zobowiązania, które również będą miały wpływ na przygotowanie aktualnych projektów programów wieloletnich, których ocena ostatecznie zadecyduje o powołaniu PIB.

Z wyrazami szacunku

J. Jerzy Pilarczyk

* * *

Informację w związku z oświadczeniem senatora Witolda Gładkowskiego, złożonym na 19. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 17), przekazał Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa:

Warszawa, 2002.07.17

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu RP
Warszawa

Szanowny Panie Marszałku,

W załączeniu przesyłam do uprzejmej wiadomości Pana Marszałka pismo, kierujące sprawę możliwości realizacji roszczeń "zabużańskich" poruszonych w oświadczeniu przez Pana Senatora Witolda Gładkowskiego, do Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, do załatwienia według właściwości.

Z poważaniem

MINISTER SKARBU PAŃSTWA

z up. PODSEKRETARZ STANU

Barbara Misterska

* * *

Minister Zdrowia przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Gerarda Czai, złożone na 19. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 17):

Warszawa, dnia 19.07.2002 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

W nawiązaniu do oświadczenia złożonego przez Senatora Gerarda Czaję podczas 19 posiedzenia Senatu RP w dniu 21 czerwca 2002 roku, przekazanego przy piśmie LP/043/223/02/V, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Zadłużenie zakładów opieki zdrowotnej, w szczególności szpitali, stanowi istotny problem i zagrożenie dla funkcjonowania służby zdrowia. Na trudną sytuację finansową samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej składa się niedobór środków finansowych i nieustalone kryteria rozdziału tych środków w kasach chorych, a ponadto ich nieracjonalne wydatkowanie. Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991roku o zakładach opieki zdrowotnej - Dz.U. nr 91, poz. 480 z późn. zm. samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej pokrywa we własnym zakresie ujemny wynik finansowy.

Z uwagi na brak zarówno możliwości prawnych, środków finansowych i uzasadnienia ekonomicznego takich działań, nie jest planowane oddłużenie zakładów opieki zdrowotnej.

Minister Zdrowia dostrzegając wagę problemu inicjuje działania zmierzające do jego rozwiązania. W Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad nowelizacją przepisów prawnych regulujących organizację systemu ochrony zdrowia, w tym między innymi nowelizacji ustawy o zakładach opieki zdrowotnej umożliwiającej poprawę sytuacji finansowej zakładów.

W chwili obecnej trwają prace nad koncepcją zrealizowania przy pomocy wyspecjalizowanych podmiotów programu sekurytyzacji istniejącego długu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

W związku z realizacją Programu "Strategiczne kierunki działań Ministra Zdrowia w latach 2002-2003" w zakresie ograniczenia mechanizmów zadłużeniowych poprzez sekurytyzację istniejącego długu samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, zwrócono się do wszystkich Marszałków z prośbą o przekazanie przez wszystkie jednostki, które chcą aktywnie uczestniczyć w tym programie, informacji dotyczących wymagalnych zobowiązań, bezspornych należności oraz uzyskanych kredytów bankowych. Termin przekazywania tych materiałów upływa 15 sierpnia 2002 roku. Na podstawie tych informacji podjęte będą ostateczne decyzje co do szczegółowych rozwiązań dotyczących sekurytyzacji zadłużenia, a tym samym możliwe będzie udzielenie szczegółowych informacji na poruszane w piśmie zagadnienia.

W kwestii przekazania środków finansowych na realizację ustawowych podwyżek, to stosownie do obowiązujących przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o negocjacyjnym kształtowaniu wynagrodzeń od 1 stycznia 2001 r., w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnych (Dz.U. Nr 5 z 2001 r. poz. 45) istnieje obowiązek negocjacyjnego kształtowania wskaźnika wynagrodzeń pracowniczych według określonego ustawą harmonogramu postępowania. W roku 2001 pracownikom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przysługiwał przyrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia nie niższy niż 203 zł, natomiast w 2002 roku według wzoru określonego w ustawie z dnia 22 grudnia 2000 r.

Finansowanie wynagrodzeń pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i regulacji płac wynikających z ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz o zmianie niektórych ustaw, dokonywane jest ze środków będących w dyspozycji danego zakładu opieki zdrowotnej. Środki na finansowanie działalności zakład uzyskuje na świadczone usługi zdrowotne w ramach negocjowanych kontraktów z kasami chorych oraz w ramach prowadzonej innej działalności.

Przedstawiając powyższe informuję, że Ministerstwo Zdrowia nie posiada środków finansowych na realizację ustawowej podwyżki dla pracowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Nie jest również możliwe przekazywanie zakładom opieki zdrowotnej odrębnych środków z budżetu państwa przeznaczonych na finansowanie podwyżek.

Mariusz Łapiński

* * *

Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu przekazał odpowiedź na oświadczenie senatorów Wiesławy Sadowskiej i Zbigniewa Gołąbka, złożone na 19. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 17):

Warszawa, dn. 3.07.2002 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

W nawiązaniu do pisma LP/043/233/02/V z dnia 26 czerwca 2002 r. uprzejmie informuję, że Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. będąc 100% właścicielem Zakładów Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. w Pionkach stoi na stanowisku, że amunicja i środki bojowe dla Wojska Polskiego powinny być produkowane przez krajowe przedsiębiorstwa przemysłu obronnego w oparciu o podstawowe moce produkcji własnej. Ma to bardzo ważne znaczenie dla utrzymania w gotowości obronnego potencjału kraju, szczególnie w sytuacji zagrożenia wojennego. W celu zmniejszenia kosztów utrzymania produkcji na rzecz obronności kraju przedsiębiorstwa zajmujące się tą produkcją powinny posiłkować się produkcją cywilną w zakresie uzasadnionym posiadaną technologią i ekonomią.

Zakłady Tworzyw Sztucznych PRONIT S.A. zostały wybudowane pod koniec lat 20-tych ubiegłego wieku. Ich głównym celem było wytwarzanie nitrocelulozy, nitrogliceryny, prochów i paliw nitrocelulozowych oraz wyrobów specjalnych. Lata 90-te wykazały, że olbrzymi moloch pod względem ilości gruntów, majątku trwałego, ilości ludzi, jakim były ZTS PRONIT S.A., nie jest w stanie funkcjonować na otwartym na konkurencję rynku. Przestarzałe linie technologiczne, periodycznie prowadzenie procesu produkcyjnego, ręczne wykonywanie większości operacji nie zapewniały wymaganej jakości wyrobów. Brak nakładów na modernizację i unowocześnienie produkcji spowodowało zapóźnienie technologiczne zakładów. Równocześnie koszty prowadzenia produkcji wzrosły do poziomu zdecydowanie przekraczającego normalne zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładowo - w 2000 roku koszt produkcji jednej tony nitrocelulozy wynosił ponad 22.000,00 zł przy cenie zakupu z importu około 14.000,00 zł. Między innymi powyższe przyczyny stały się przyczynkiem do postawienia ZTS PRONIT S.A. w stan upadłości.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. widząc zagrożenia w funkcjonowaniu ZTS PRONIT S.A. powołała do życia w dniu 29.06.2000 r. nowy podmiot gospodarczy Zakłady Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. w Pionkach w celu między innymi zapewnienia możliwości zabezpieczenia polskiej armii w niezbędne wyroby wojskowe oraz utrzymania zatrudnienia w rejonie Pionek. Podstawą powołania nowej spółki była przeprowadzona przez niezależnych ekspertów Centrum Kooperacji Przemysłowej analiza funkcjonowania nowego, odrębnego podmiotu gospodarczego w oparciu o bazę materiałową i osobową ZTS PRONIT S.A. Rejestracja Spółki nastąpiła w dniu 4 sierpnia 2000 r. Aktualnie kapitał zakładowy spółki wynosi 11,1 mln zł. Głównym założeniem przedsięwzięcia było stworzenie przedsiębiorstwa na bazie wolnego od obciążeń majątku ZTS PRONIT S.A., zdolnego do efektywnego prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka rozpoczęła działalność w drugim półroczu 2000 r. W pierwszym okresie działalności zawarte kontrakty realizowane były w podwykonawstwie przez syndyka ZTS PRONIT S.A. , a od początku roku 2001 po zakończeniu działalności gospodarczej przez syndyka, ZPS Sp. z o.o. podjęła działalność produkcyjną samodzielnie na dzierżawionym majątku.

Na dzień dzisiejszy Zakłady Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. są jedynym kontynuatorem działalności Zakładów Tworzyw Sztucznych "PRONIT" S.A. w upadłości - jedynego producenta nitrocelulozy - podstawowego surowca do produkcji prochów i materiałów wojskowych, lakierów, klejów, roztworów nitroglicerynowych itp.

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. od dawna zwracała uwagę na konieczność modernizacji produkcji nitrocelulozy w zakresie niezbędnym dla zabezpieczenia produkcji specjalnej w ZPS Sp. z o.o. W tym celu na zlecenie Agencji wykonane zostały przez dwie niezależne firmy consultingowe (ICC - Centrum Kooperacji Przemysłowej oraz Bowas Induplan Chemii - Austria) opracowania, których głównym celem było określenie wielkości rynku nitrocelulozy, wstępne zaprojektowanie niezbędnej instalacji produkcyjnej i oszacowanie koniecznych nakładów inwestycyjnych. Aktualnie podjęte zostały rozmowy dotyczące ewentualnej współpracy w zakresie realizacji instalacji do produkcji nitrocelulozy z niemiecką firmą JOSEF MEISSNER GMBH &CO. Przeprowadzone analizy potwierdziły celowość gruntownej modernizacji produkcji nitrocelulozy. Wielkość środków niezbędna do realizacji koniecznych inwestycji szacowana jest na 65 - 70,0 mln zł. Z uwagi na rozmiary inwestycji Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. nie jest w stanie jej sfinansować, a dotychczasowe działania w zakresie pozyskania środków realizacji nie przyniosły wymiernych rezultatów. Środki, którymi dysponuje Agencja, w ramach zarezerwowanych limitów dla ZPS Sp. z o.o. w Pionkach, są praktycznie wykorzystywane na kapitał obrotowy, co umożliwia terminową realizację kontraktów i zamówień dla MON oraz MSWiA.

W grudniu 2001 r. syndyk ZTS PRONIT S.A. w upadłości dokonał wyceny całego majątku firmy. Wartość całej firmy oszacowano na ok. 96 mln zł. Równocześnie Zarząd ZPS Sp. z o.o. dokonał wyboru wyłącznie niezbędnych środków trwałych - terenów, budynków i budowli oraz maszyn i urządzeń, bez wykupienia których niemożliwe byłoby prowadzenie produkcji objętej przedmiotem działalności Spółki. Obiekty produkcyjne i pomocnicze zlokalizowane będą na dziewięciu niezależnych od siebie działkach o łącznej powierzchni 150 ha, wyposażonych w niezbędne instalacje elektryczne, energetyczne, wodno-kanalizacyjne oraz posiadające dostęp do drogi publicznej. Wartość wytypowanego majątku według wyceny zrobionej przez syndyka ZTS PRONIT S.A. w upadłości oszacowano na ok. 31,6 mln zł. Proponowana przez ARP S.A. ścieżka pozyskania tego majątku polegająca na wykupieniu przez Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych części majątku ZTS PRONIT w upadłości za swoje wierzytelności względem tego zakładu, a następnie odsprzedaniu na preferencyjnych warunkach ZPS Sp. z o.o. (wieloletni okres spłaty) nie została zrealizowana. ZPS Sp. z o.o. i ARP S.A. nie posiadają wystarczających środków finansowych aby odkupić od syndyka masy upadłości PRONIT-u pozostały niezbędny do produkcji majątek. Brak jest również inwestora strategicznego. Pozostała część koniecznego do prowadzenia produkcji majątku (Zakład PG) do czasu pozyskania środków na zakup od syndyka powinna być dzierżawiona.

Agencja Rozwoju Przemysłu nie widzi uzasadnienia do zakupu od syndyka ZTS PRONIT S.A. w upadłości całego majątku i wprowadzenia go do ZPS Sp. z o.o. w myśl stanowiska Stowarzyszenia Społecznego na rzecz Rozwoju Pionek. Nadmierny, wyeksploatowany majątek byłby bardzo istotnym źródłem generowania kosztów, co w krótkim czasie spowodowałoby upadłość nowej Spółki. Ponadto ZPS Sp. z o.o. ani ARP S.A. nie posiadają środków finansowych na zakup od syndyka nawet niezbędnego do prowadzenia działalności produkcyjnej majątku oraz realizacji koniecznej inwestycji nitrocelulozy.

Podstawowe problemy, jakimi są zamówienia wojskowe, wykup niezbędnego majątku od syndyka ZTS PRONIT S.A. w upadłości oraz inwestycje związane z modernizacją linii produkcyjnych na dzień dzisiejszy są rozwiązywalne, ale pod warunkiem uzyskania pomocy finansowej Państwa.

Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r. "Strategią przekształceń strukturalnych przemysłowego potencjału obronnego w latach 2002 - 2005" Zakłady Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. w Pionkach znajdują się w tworzonej grupie amunicyjno-rakietowo-pancernej. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. zobowiązana jest do wniesienia udziałów ZPS Sp. z o.o. na poczet podwyższonego kapitału PHZ BUMAR Sp. z o.o. - lidera ww. grupy. Aktualnie trwają prace związane z wniesieniem udziałów ZPS Sp. z o.o. do PHZ BUMAR Sp z o.o..

Z wyrazami szacunku

PREZES ZARZĄDU

Arkadiusz Krężel

* * *

Minister Gospodarki przekazał informację w związku z oświadczeniem senatorów Zbigniewa Gołąbka i Wiesławy Sadowskiej, złożonym na 19. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 17):

Warszawa, dn. 19 LIP. 2002

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

Szanowny Panie Marszałku,

W nawiązaniu do pisma nr LP/043/218/02/V z dnia 26 czerwca 2002 r. - dotyczącego oświadczenia złożonego przez Senatorów Zbigniewa GOŁĄBKA i Wiesławę SADOWSKĄ podczas 19 posiedzenia Senatu RP w dniu 21 czerwca 2002 r. dotyczącego Zakładów Produkcji Specjalnej Sp. z o.o. w Pionkach i kontynuacji w tej spółce produkcji specjalnej, poniżej przedstawiam szczegółową informację na ten temat.

1. Problematyka poruszona w oświadczeniu Senatorów Z. GOŁĄBKA i W. SADOWSKIEJ oraz Senatora Sławomira IZDEBSKIEGO, w dużej mierze nawiązuje do przedmiotu ich wystąpień podczas 8 posiedzenia Senatu RP w dniu 8 lutego 2002 r., jak również wcześniejszych oświadczeń, składanych w trakcie 3 posiedzenia Senatu RP w dniu 16 listopada 2001 r. oraz 5 posiedzenia Senatu RP w dniu 13 grudnia 2001 r. Swoje stanowisko w przedmiotowej kwestii przedstawiłem Panu Marszałkowi w pismach z dnia: 10 grudnia 2001 r. (znak: SO/RS/JK/6272/2001), 28 stycznia 2002 r. (znak: SO/RS/JK/513/2002) oraz 7 marca 2002 r. (znak: SO/RS/JK/1282/2002). Niezależnie od powyższego chciałbym jednak ustosunkować się do najważniejszych tez zawartych w oświadczeniu z dnia 26 czerwca 2002 r. Senatorów Z. GOŁĄBKA i W. SADOWSKIEJ.

2. Powodem decyzji o ogłoszeniu upadłości ZTS "PRONIT" S.A. podjętej przez Sąd Gospodarczy w Radomiu w dniu 4 września 2000 r. był fakt, iż zobowiązania spółki przekroczyły sumę kapitałów własnych oraz spółka zaprzestała w sposób trwały regulowania zobowiązań. W konsekwencji bardzo złej sytuacji ekonomiczno-finansowej spółka nie była w stanie znaleźć źródeł finansowania swojej bieżącej działalności, nie wspominając już o wygospodarowaniu środków na obsługę zadłużenia oraz przedsięwzięcia inwestycyjne.

W dniu 29 czerwca 2000 r. została podpisana umowa powołująca do życia ZPS Sp. z o.o. w Pionkach. Jedynym udziałowcem spółki została Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie, nad którą nadzór właścicielski sprawuje Minister Skarbu Państwa. W zakresie produkcji specjalnej ZPS Sp. z o.o. podjął działalność, której przedmiot w zdecydowanej większości pokrywa się z przedmiotem działania upadłych ZTS "PRONIT" S.A.

Wszelkie sprawy dotyczące działań strategicznych w obszarze produkcji, modernizacji i restrukturyzacji w ZPS Sp. z o.o. należą do kompetencji ARP S.A.

3. W świetle powyższego uwłaszczenie ZPS Sp. z o.o. na majątku upadłego ZTS "PRONIT" S.A. - pod którym to pojęciem, można dopatrywać się koncepcji reaktywowania ZTS "PRONIT" S.A. w oparciu o dotychczasową strukturę majątkową i produkcyjno-technologiczną - nie znajduje żadnego uzasadnienia ekonomicznego. Czynnikami, które ostatecznie doprowadziły do upadku ZTS "PRONIT" S.A. były bowiem zbyt wysokie - w stosunku do wielkości przychodów ze sprzedaży - koszty produkcji, wynikające z przestarzałego parku maszynowego, stosowania mało nowoczesnych technologii, a także nadmiernie rozbudowanej infrastruktury technicznej oraz wysokich kosztów zatrudnienia.

4. Produkowana dotychczas, przy wykorzystaniu dzierżawionej od Syndyka linii technologicznej nitroceluloza, nie spełniała norm jakościowych. Stawiało to pod znakiem zapytania możliwość wykorzystania wytwarzanej w Pionkach nitrocelulozy do produkcji różnego rodzaju wyrobów specjalnych (prochy) i cywilnych (lakiery i kleje). Ze względu na bardzo wysokie koszty dzierżawy majątku niezbędnego do tej produkcji i niską jakość nitrocelulozy, ZPS Sp. z o.o. w 2002 r. zaprzestała jej produkcji. Przedstawione w oświadczeniu Senatorów Z. Gołąbka i W. Sadowskiej sugestie co do możliwości wykorzystania potencjału produkcyjnego ZTS "PRONIT" S.A. w upadłości do celów utylizacji i regeneracji materiałów wybuchowych oraz paliw rakietowych nie były dotychczas przedmiotem wnikliwej analizy pod kątem kalkulacji kosztów a także warunków technologicznych oraz wpływu na środowisko naturalne.

5. W ocenie Ministerstwa Skarbu Państwa i Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Zarządu ZPS Sp. z o.o. unowocześnienie technologii produkcji nitrocelulozy wymaga poniesienia nakładów w wysokości minimum 70 mln zł. Zarówno ZPS Sp. z o.o., jak i ARP S.A. nie dysponują środkami na sfinansowanie modernizacji nitrocelulozy. Czynnikiem komplikującym cały problem jest silna konkurencja panująca na rynku producentów nitrocelulozy. Biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania oraz niewielkie szanse na uzyskanie przez ZPS znaczących zamówień ze strony odbiorców cywilnych, jak również relatywnie małe obecnie zapotrzebowanie Sił Zbrojnych na wyroby zawierające nitrocelulozę, brak jest przesłanek, że modernizacja technologii wytwarzania tej substancji okaże się rentownym przedsięwzięciem.

Środki finansowe, które ARP angażuje w ZPS Sp. z o.o. przeznaczone są głównie na sfinansowanie realizacji zamówień ze strony MON, a także na sfinansowanie drobnych robót modernizacyjnych. Nie mogą one zatem stanowić źródła finansowania poważnych przedsięwzięć inwestycyjnych, związanych z unowocześnieniem produkcji nitrocelulozy.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Pionek proponuje wykorzystanie nitrocelulozy do produkcji zmodyfikowanych włókien celulozowych, wytwarzanych w oparciu o technologię opracowaną przez Pana prof. Bogumiła Łaszkiewicza, której wdrożenie w ZPS Sp. z o.o. wymagać by miało nakładów w wysokości 20 mln zł. Należy jednak podkreślić, że wspominana kwota nie uwzględnia w pełni kosztów modernizacji produkcji nitrocelulozy, w szczególności zaś kosztów projektowych oraz kosztów wykupienia terenów wraz z obiektami od Syndyka masy upadłościowej ZTS "PRONIT" S.A. w upadłości. Z przeprowadzonych dotychczas analiz wynika również, że całe przedsięwzięcie umożliwi stworzenie co najwyżej 20 miejsc pracy, a więc wielokrotnie mniej niż sugeruje Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Pionek, według którego w grę wchodzi ponad 500 stanowisk roboczych.

6. Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 r. Strategią przekształceń strukturalnych przemysłowego potencjału obronnego w latach 2002-2005, ZPS Sp. z o.o. została uwzględniona w procesie konsolidacji przemysłowego potencjału. Podyktowane to było faktem, że spółka stanowi ważne ogniwo w łańcuchu kooperacyjnym krajowych producentów amunicji. Funkcjonowanie w ramach grupy kapitałowej pozwoli ZPS Sp. z o.o. na unowocześnienie produkcji specjalnej i wzbogacenie jej struktury asortymentowej, zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych, jak również z wymogami rynku światowego. Stworzy to również warunki do poprawy zdolności kredytowej Spółki oraz rozszerzenie możliwości finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych.

Z poważeniem

Jacek Piechota

* * *

Minister Pracy i Polityki Społecznej przekazał odpowiedź na oświadczenie senator Apolonii Klepacz, złożone na 20. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 18):

Warszawa, 2002.07.22

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej
Warszawa

Szanowny Panie Marszałku,

W odpowiedzi na pismo Pana Marszałka z dnia 10 lipca 2002 r., Lp/043/236/02/V, przy którym przekazane zostało oświadczenie złożone przez Panią Senator Apolonię Klepacz podczas 20. Posiedzenia Senatu RP w dniu 5 lipca br., pragnę uprzejmie przedstawić, co następuje.

Wymiar kwoty bazowej ze 100 do 91% przeciętnego wynagrodzenia z kwartału poprzedzającego termin waloryzacji obniżony został na mocy ustawy budżetowej na 1993 r., od 1 marca 1993 r. Ponieważ zarówno formuła wyliczania świadczeń, jak też ich waloryzowania były ściśle powiązane z poziomem kwoty bazowej, wszystkie świadczenia już wypłacane jak i nowo przyznawane "miały w sobie" obniżoną do 91% kwotę bazową.

W czerwcu 1994 r. podniesiono wymiar kwoty bazowej z 91 do 93%. Od tej daty aż do września 1996 r. każda emerytura bądź renta, bez względu na to, czy była świadczeniem już wypłacanym czy też nowo przyznanym, wyliczana była z uwzględnieniem 93% kwoty bazowej.

Jeżeli chodzi o podniesione w oświadczeniu kwestie: braku waloryzacji na IV kwartał 1995 r. oraz niedoszacowanie waloryzacji za 1996 rok, pragnę uprzejmie wyjaśnić, co następuje.

Wypłata zaległej waloryzacji za IV kwartał 1995 r. dokonana została od 1 lipca 1997 r. Objęła 7,2 mln osób, a więc wszystkich, którym świadczenia przyznano przed 1 września 1996 r. Polegała ona na podwyższeniu emerytur i rent wstecznie od 1 września 1996 r. wskaźnikiem 102,8%, z uwzględnieniem podwyżek z marca 1997 r. Ponadto wszystkim uprawnionym naliczono i wypłacono odsetki za okres od 1 września 1996 r. do 31 maja 1997 r.

Jeżeli chodzi o rok 1996, to pragnę uprzejmie przypomnieć, że ustawą z dnia 29 września 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent... (Dz.U. nr 138, poz. 681) określono termin oraz wysokość waloryzacji, jak również założono 2,5%-wy wzrost realny przeciętnej emerytury i renty w 1996 r. w stosunku do przeciętnej emerytury i renty w 1995 roku.

Zdecydowano wówczas, że w 1996 roku wzrost dochodów z pracy powinien wyprzedzać tempo wzrostu emerytur i rent a więc, że emerytury i renty będą rosły realnie nieco wolniej niż płace. Tak więc w 1996 roku była jedna waloryzacja, od 1 września, w wyniku której świadczenia zostały podwyższone wskaźnikiem 115,2%.

W praktyce okazało się, że realny wzrost świadczeń był niższy niż założono i w związku z tym w marcu 1997 r. wypłacono emerytom i rencistom jednorazowo kwotę wyrównania z tego tytułu. W efekcie, zapewniony został, założony na ten rok 2,5%-wy wzrost realny przeciętnej emerytury i renty.

Wracając do sprawy obniżenia kwoty bazowej waloryzacji, istotnie Trybunał Konstytucyjny w dniu 10 stycznia 1995 r. orzekł niezgodność z Konstytucją - obniżenia (na mocy ustawy budżetowej na 1993 r.) podstawy waloryzacji emerytur i rent do 91% przeciętnego wynagrodzenia. Jednakże Sejm rozpatrując wspomniane orzeczenie odrzucił je wymaganą większością 2/3 głosów. Ustały w związku z tym przesłanki prawne, dla których ustawa budżetowa na 1993 r. została zaskarżona do Trybunału Konstytucyjnego.

W ustawie z dnia 6 lipca 1995 r. o zmianie ustawy o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 95, poz. 473) Sejm zdecydował, że poczynając od pierwszej waloryzacji w 1996 r. - procentowy wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia będzie ulegał podwyższeniu o jeden punkt procentowy w terminie każdej kolejnej waloryzacji aż do osiągnięcia 100% przeciętnego wynagrodzenia. Tak też się stało.

W związku z tym, wskaźnik kwoty bazowej waloryzacji od 1 września 1996 r. wynosił 94% przeciętnego wynagrodzenia, od 1 marca 1997 r. - 95%, od 1 września 1997 r. - 96%, od 1 marca 1998 r. - 97% i od 1 września 1998 r. - 98% przeciętnego wynagrodzenia.

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wprowadziła zapis w art. 19, że kwota bazowa wynosi 100% przeciętnego wynagrodzenia pomniejszonego o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenie społeczne, określone w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, w kwartale kalendarzowym poprzedzającym termin waloryzacji, uchylając jednocześnie poprzednio obowiązujące przepisy. Ustawa ta wprowadziła jednocześnie, w art. 180 zapis,, że osoby, którym w dniu wejścia jej w życie przysługiwały emerytury i renty, zachowują do nich prawo na zasadach obowiązujących przed dniem wejścia przepisów tej ustawy w życie.

Postulat "przywrócenia" 100% kwoty bazowej waloryzacji był w ostatnich kilku latach kilkakrotnie zgłaszany przez środowiska emerytów i rencistów oraz niektórych posłów. Pojawiały się również propozycje rozwiązań, które - w zależności od przyjętych założeń - różniły się znacznie skutkami finansowymi dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych dokonał w 2000 r. obliczenia skutków finansowych ewentualnego przywrócenia 100% kwoty bazowej waloryzacji. Rozpatrywano wówczas kilka wariantów rozwiązań. W zależności od ilości osób, których świadczenia zostałyby przeliczone oraz sposobu przeliczenia, koszt poszczególnych wariantów podwyżek w warunkach roku 2000 szacowano wówczas na 14,6 mld, 4,6 mld zł, lub 1,7 mld zł. Należy pamiętać, że obecnie koszty te byłyby znacznie wyższe.

Skala tego problemu była znana jeszcze przed wyborami, także Pani Senator, bo przecież w programie wyborczym SLD-UP zapisano m.in., że problem ten będzie rozwiązany "po naprawie systemu funkcjonowania ZUS i wydobyciu z finansowej zapaści budżetu państwa".

Pomimo tych uwarunkowań Minister Pracy i Polityki Społecznej zamierza już w 2003 roku wystąpić z projektem ustawy przewidującej stopniowe, na przestrzeni kilku lat, z uwzględnieniem możliwości finansowych Państwa, przywrócenie 100% kwoty bazowej waloryzacji.

Z poważaniem

MINISTER

z up. Krzysztof Pater

PODSEKRETARZ SANU

* * *

Minister Edukacji i Sportu przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Bernarda Drzęźli, złożonym na 20. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 18):

Warszawa, 24 lipca 2002 r.

Szanowny Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

Odpowiadając na Pana pismo z dnia 10 lipca br., znak LP/043/250/02/V, przesyłające oświadczenie złożone przez Pana Senatora Bernarda Drzęźlę podczas 20. Posiedzenia Senatu RP w dniu 5 lipca 2002 r. przedstawiam stanowisko dotyczące treści tego oświadczenia.

Podzielam pogląd Pana Senatora Drzęźli o korzystnym wpływie odpowiednich ofert stypendialnych na promocję kraju i rozwój stosunków międzynarodowych w innych dziedzinach. Z pewnością stypendia rządowe są niezwykle atrakcyjną, ale też i bardzo kosztowną ofertą współpracy, co w obecnych uwarunkowaniach budżetowych państwa należy szczególnie uwzględniać i na co zwraca także uwagę Pan Senator Drzęźla.

Resort edukacji przykłada i przykładał w przeszłości dużą wagę do współpracy z wymienionymi w oświadczeniu Pana Senatora krajami, prowadząc wobec nich aktywną politykę stypendialną stosownie do posiadanych możliwości finansowych.

Współpraca ta prowadzona jest od lat na podstawie umów rządowych o współpracy kulturalno-naukowej, programów wykonawczych do ich bądź porozumień i bezpośrednich uzgodnień między ministerstwami edukacji. Obecnie przygotowywane jest w tej sprawie Porozumienie o współpracy z Ministerstwem Edukacji Federacji Rosyjskiej.

W załączeniu przekazuję szczegółowe dane statystyczne obrazujące aktualną skalę wymiany z Federacją Rosyjską, Chińską Republiką Ludową, Socjalistyczną Republiką Wietnamu i Ukrainą. Jak wynika z nich, wielkość wymiany - jak na możliwości budżetowe naszego kraju - jest znaczna. Zwraca przy tym uwagę występująca w tym zakresie asymetria i zdecydowanie większa liczba przyjazdów do Polski niż wyjazdów do wymienionych wyżej krajów w celach kształcenia.

Ponadto, dane te nie obejmują całej wymiany akademickiej prowadzonej w ramach współpracy międzyuczelnianej na podstawie bezpośrednich uzgodnień, umów i porozumień. jest to szczególnie perspektywiczny i pożądany kierunek działań ze względu na autonomię szkół wyższych, pozwalającą w sposób najbardziej adekwatny do potrzeb dydaktycznych, naukowych i badawczych uczelni dostosować zakres i formy współpracy.

Pragnę zapewnić, że resort edukacji będzie dokładał starań, by stosownie do możliwości budżetowych państwa, współpracę z powyższymi krajami w dziedzinie oświaty i szkolnictwa wyższego ożywić i z korzyścią dla każdej ze stron rozszerzyć.

Z poważaniem

wz. MINISTRA

SEKRETARZ STANU

Tomasz Goban-Klas

* * *

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Tadeusza Bartosa, złożonym na 19. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 17):

Warszawa, 2002-07-24

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

W nawiązaniu do pisma Pana Marszałka z dnia 26 czerwca 2002 roku znak: LP/043/214/02/V, przy którym przekazany został tekst oświadczenia złożonego przez senatora Rzeczypospolitej Polskiej pana Tadeusza Bartosa na 19. posiedzeniu Senatu w dniu 21 czerwca 2002 r. w sprawie realizacji ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U. Nr 73 poz. 764) - uprzejmie informuję Pana Marszałka, że podzielam stanowisko Pana Senatora zawarte w złożonym oświadczeniu.

Wejście w życie przepisów tej ustawy rzeczywiście spowodowało wiele trudności z jej realizacją. Wynika to m. innymi z braku wiążących danych o wysokości środków finansowych jakie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie mogła w danym roku przeznaczyć na wypłatę ekwiwalentów.

W palnie finansowym na 2002 rok sporządzonym w końcu ubiegłego roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa przewidziała na realizację ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia kwotę 12 150 tys. zł, natomiast przed wiosennym okresem nasadzeń Agencja wygospodarowała na wypłatę ekwiwalentów jedynie kwotę 5 000 tys. zł.

Jestem świadomy faktu, że w bieżącym roku rozmiar zalesień realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 roku o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia jest niewielki, mam jednak nadzieję, że w związku z dużymi oczekiwaniami społecznymi, jakie wywołała ta ustawa oraz po doświadczeniach zebranych w toku jej stosowania w bieżącym roku, wielkość środków, a tym samym i obszar zalesienia w przyszłym roku ulegnie wyraźnemu zwiększeniu.

Nie jestem natomiast właściwy do wstrzymania wykonania tej ustawy do czasu zakończenia negocjacji z Unią Europejską, co proponuje Pan Senator, bowiem zwiększenie funkcjonowania przepisów tej ustawy należy wyłącznie do kompetencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Pragnę jednak nadmienić, że przedmiotowa ustawa, jak również przedłożony projekt jej nowelizacji stanowią regulację krajową, nie związaną z dostosowaniem polskiego systemu prawnego do przepisów prawa wspólnotowego. Przepisy omawianej ustawy zapewniają bowiem finansowanie działań zalesieniowych w oparciu o środki krajowe. Intencją ustawodawcy nie było stworzenie podstaw prawnych do wdrożenia systemu opartego na regulacjach unijnych, ale rozpoczęcie stosowania wsparcia finansowego działań zalesieniowych jeszcze w okresie przedakcesyjnym.

Natomiast zapewnienie unijnego systemu wsparcia, opartego na przepisach rozporządzenia 1257/99 zostanie uregulowane w odrębnej ustawie, nad którą trwają prace w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Niezależnie od tego trwają obecnie w Sejmie prace nad poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia (druk 363).

Projektowane zmiany tej ustawy, jakkolwiek słuszne i potrzebne, nie rozwiązują jednak wszystkich postulatów zgłaszanych przez starostów i nie pozwolą nadal na sprawne jej wdrażanie.

W związku z powyższym Rada Ministrów zaproponowała poszerzenie projektu ustawy o kilkanaście dalszych zmian, które usprawniłyby jej realizację.

Należy jednak mieć na uwadze, że zmiany ustawy nawet najdoskonalsze nie spowodują jednak wzrostu obszaru zalesień bez zwiększenia środków na wypłatę ekwiwalentów.

Jak wspomniałem wyżej, zakłada się, że w przyszłym roku środki na ten cel powinny znacząco wzrosnąć, nie zaspokoją one jednak wszystkich wnioskodawców, gdyż ich liczba kilkadziesiąt razy przerasta możliwości płatnicze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

z up. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

SEKRETARZ STANU

Czesław Siekierski

* * *

Minister Obrony Narodowej przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Witolda Gładkowskiego, złożonym na 19. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 17):

Warszawa, 2002-07-25

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

Odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Witolda Gładkowskiego złożone na 19. posiedzeniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 21 czerwca 2002 r., dotyczące rekompensat za mienie zabużańskie, uprzejmie proszę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Uwzględniając obowiązujące uwarunkowania prawne, zmuszony jestem poinformować o braku możliwości zadośćuczynienia oczekiwaniom odnoszącym się do wykorzystania zbędnych dla wojska nieruchomości w procesie realizacji roszczeń osób, które w związku z wojną rozpoczętą w 1939 r. pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego państwa.

Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa określone zostały w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), jednakże zgodnie z brzmieniem przepisu art. 2 pkt 7, ustawa ta nie narusza innych ustaw w zakresie dotyczącym gospodarki nieruchomościami, w tym również ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. Nr 90, poz. 405 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 30 maja 1996 r. określa między innymi zasady i tryb gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym w trwałym zarządzie lub użytkowaniu jednostek organizacyjnych podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, nie wykorzystywanym przez te jednostki do realizacji ich zadań oraz mieniem pozostałym po likwidacji państwowych osób prawnych, dla których organem założycielskim lub organem nadzoru był Minister Obrony Narodowej. Zgodnie z art. 7 ustawy sprawy związane z gospodarowaniem, utrzymywaniem oraz uporządkowaniem stanu prawnego i prowadzeniem ewidencji mienia objętego ustawą zostały powierzone Agencji Mienia Wojskowego, która jest państwową osobą prawną.

Powołanie Agencji Mienia Wojskowego było wynikiem postępujących zmian w wojsku, zmierzających do zredukowania wydatków na utrzymanie zbędnego mienia przy jednoczesnym pozyskiwaniu środków na zakup nowoczesnego sprzętu.

Zgodnie z inicjatywą ustawodawcy nadrzędnym zadaniem Agencji jest przejmowanie i gospodarowanie powierzonym jej mieniem zgodnie z wymogami racjonalnej gospodarki i na zasadach określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami przy wykorzystaniu wszelkich możliwych form i zasad dostępnych w warunkach gospodarki rynkowej, celem przekazywania uzyskiwanych z tego tytułu środków finansowych do budżetu MON z przeznaczeniem na inwestycje Sił Zbrojnych RP. Zadania i cele Agencji są corocznie określane w zatwierdzanych przez Radę Ministrów planach finansowych. W myśl art. 6 Agencja Mienia Wojskowego, w stosunku do mienia Skarbu Państwa przekazanego jej na mocy przedmiotowej ustawy, wykonuje prawa własności i inne prawa rzeczowe na rzecz Skarbu Państwa. Nie ponosi ona natomiast odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa wobec osób trzecich, co powoduje brak możliwości przekazywania przedmiotowego mienia na rekompensaty za mienie zaburzańskie.

Istotne obowiązki Agencji wynikają również z art. 8 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2001-2006 (Dz.U. Nr 76, poz. 804 z późn. zm.). Agencja Mienia Woskowego jest bowiem jednym ze źródeł finansowania tego planu - ma obowiązek przekazywać corocznie - w latach 2001-2006 - na inwestycje Sił Zbrojnych co najmniej 93% uzyskanego dochodu. W Programie przebudowy i modernizacji technicznej Sił Zbrojnych w latach 2001-2006 przyjętym przez Radę Ministrów ustalono, że Agencja przekaże na ten cel kwotę nie mniejszą niż 1,3 mld zł.

Nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998 r. w sprawie sposobu zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu zaliczenia wartości tych nieruchomości (Dz.U. nr 9, poz. 32) dokonana przez Radę Ministrów rozporządzeniem z dnia 21 sierpnia 2001 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 999) spowodowała masowe zgłaszanie ofert nabycia nieruchomości od Agencji Mienia Wojskowego przez osoby, o których mowa w rozporządzeniu. Nowelizacja ta zmieniła bowiem w sposób wyraźny funkcjonowanie Agencji, która wcześniej nie była zobowiązana do zaliczania wartości pozostawionych nieruchomości na poczet ceny zbywanych nieruchomości.

Szacunkowe dane mówiące o roszczeniach Zabużan wskazują na kwotę ok. 90 mld zł. Pozwolę sobie poinformować, iż wielkość zasobu Agencji podlega ciągłym zmianom, gdyż cały czas trwa proces zarówno zagospodarowywania, jak i przejmowania dalszych nieruchomości zbędnych dla wojska, jednakże z całą pewnością jego wartość jest znaczne mniejsza od powyższej kwoty.

Zapewnienie Agencji możliwości wywiązywania się z nałożonych na nią obowiązków ustawowych w zakresie dofinansowania restrukturyzacji i modernizacji Sił Zbrojnych RP, co w konsekwencji przyczyni się do realizacji zobowiązań Polski wobec zobowiązań NATO - z punktu widzenia zagwarantowania należytego poziomu obronności Państwa - ma zatem ogromne znaczenie.

Dlatego też, od dnia 1 stycznia 2002 r., na mocy art. 21 pkt 17 ppkt b ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów, ustawy o działach administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 154, poz. 1800), do art. 31 wspomnianej powyżej ustawy o Agencji Mienia Wojskowego dokonano ust. 4 w brzmieniu: "przepisów art. 212 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 i z 2001 r. Nr 129, poz. 1447) nie stosuje się do mienia, o którym mowa w art. 1 pkt 1 ustawy", wykluczając, w sposób wyraźny, możliwość przyjęcia rozwiązań proponowanych przez Pana Senatora Witolda Gładkowskiego.

Pozwolę sobie także poinformować Pana Marszałka, iż wskazane w oświadczeniu nieruchomości, znajdujące się w zasobach Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego w Szczecinie, przygotowywane są do sprzedaży. Natomiast tereny zabudowane, do czasu zadysponowania ich na rzecz innych podmiotów, chronione są przez spółkę z o.o. "Zawisza".

Niech wolno mi będzie wyrazić pogląd, iż kwestii poruszonych w oświadczeniu nie należy rozpatrywać jedynie z punktu widzenia chronionego Konstytucją RP dobra jakim jest własność obywateli. Należy bowiem mieć także na uwadze inne dobro powszechne dotyczące ochrony niepodległości i nienaruszalności terytorium oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, zagwarantowaniu którego służyć mają między innymi przyjęte rozwiązania prawne.

Przekazując powyższe wyjaśnienia żywię nadzieję, iż przyjmie je Pan Marszałek ze zrozumieniem.

Łączą wyrazy szacunku

Jerzy Szmajdziński

* * *

Minister Pracy i Polityki Społecznej przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Jana Szafrańca, złożonym na 20. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 18):

Warszawa, 25.07.2002 r.

Pan
Longin Pastusiak
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku!

W odpowiedzi na przesłane przy piśmie z dnia 10 lipca 2002 r. znak: LP/043/246/02/V oświadczenie senatora Jana Szafrańca złożone podczas 20. posiedzenia Senatu RP w dniu 05 lipca 2002 r. w sprawie przyznania środków finansowych dla Fundacji "Ognisko Domowe" w Suwałkach na kontynuowanie budowy Domu Spokojnej Starości w Przerośli - uprzejmie informuję, że w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. nr 123 poz. 776 z późn. zm.) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie ma tytułu prawnego do finansowania zadań z zakresu budowy, rozbudowy i modernizacji obiektów służących rehabilitacji. W wyniku bowiem nowelizacji w/w ustawy, dokonanej ustawą z dnia 17 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej, ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z dn. 29 grudnia 2001 r. nr 154 poz. 1792) - z dniem 1 stycznia br. zadanie to zostało przekazane do realizacji przez samorządy powiatowe.

Niestety, plan finansowy PFRON, stanowiący załącznik do ustawy budżetowej na rok 2002 r., ze względu na znaczne obniżenie jego realnych przychodów, nie przewiduje środków finansowych na realizację tego zadania przez powiaty.

Natomiast w ubiegłym roku - na podstawie umowy nr 9/Bud/2001 z dnia 4 czerwca 2001 r. - Fundacja "Ognisko Domowe" uzyskała na budowę Domu Spokojnej Starości w Przerośli dofinansowanie 70% faktycznie poniesionych kosztów tj. 550 tys. zł. Fundacja wykorzystała w 2001 r. przyznane dofinansowanie zgodnie z przeznaczeniem i obowiązującymi zasadami, a Fundusz wywiązał się z zawartej umowy i nie podjął żadnych zobowiązań przechodzących na lata następne.

Informuję również, że Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jakkolwiek docenia inicjatywę Fundacji, nie ma możliwości dofinansowania budowy domu Spokojnej Starości w Przerośli ze środków rezerwy celowej budżetu państwa dla domów pomocy społecznej, o czym poinformowano Prezesa w/w Fundacji oraz liczne grono osób popierających starania Fundacji w tym zakresie. Inwestycje realizowane przez podmioty niepubliczne mogą być wspierane z budżetu państwa, tylko na podstawie odrębnego upoważnienia zamieszczonego w ustawie budżetowej lub innej ustawie (art. 74 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych - Dz.U. nr 155, poz. 1014 z późn. zm.). Ponadto, w związku z art. 44 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 150, poz. 983 z późn. zm.) zadania inwestycyjne w domach pomocy społecznej od 2002 r. mogą być finansowane tylko w ramach kontraktów wojewódzkich. Dlatego też rezerwa celowa budżetu państwa dla domów pomocy społecznej nie zawiera już środków inwestycyjnych i przeznaczona jest tylko na wydatki bieżące związane z nowymi uruchomieniami miejsc w domach pomocy społecznych prowadzonych przez starostów lub na ich zlecenie. Zapotrzebowanie na środki związane z uruchomieniem miejsc w roku bieżącym starostowie zgłaszali poprzez właściwych wojewodów, którzy - z uwagi na ograniczone środki rezerwy celowej - zobligowani byli do dokonania weryfikacji i wskazania najpilniejszych zadań. Wszystkie województwa złożyły takie wnioski do końca lutego bieżącego roku. Środki z tej rezerwy zostały już podzielone.

Z przykrością informuję, że w obecnym stanie prawnym ani państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ani Ministerstwo Pracy Polityki Społecznej nie posiada możliwości przekazania dodatkowych środków na dalszą realizację tej niewątpliwie potrzebnej inwestycji.

Przedstawiona sytuacja nie uległa zmianie od czasu gdy Pan Senator Jan Szafaniec uzyskał odpowiedź w przedmiotowej sprawie od Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (pismo znak: BDG.I.0702-79/02 z dnia 29 maja br.) oraz od Prezesa Zarządu PFRON (pismo znak: WP 4132/2002/BK z dnia 12 lipca br.).

Z poważaniem

MINISTER

Up. SEKRETARZ STANU

Jolanta Banach


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment