Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


Z prac komisji senackich

1 sierpnia 2002 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej rozpatrzyła ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową.

Senatorowie zapoznali się z informacjami o ustawie sejmowej, które przedstawili: wiceminister spraw zagranicznych Sławomir Dąbrowa, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jerzy Mazurek oraz dyrektor Departamentu Prawnego w tym resorcie Zbigniew Wrona.

Uchwalona przez Sejm ustawa była projektem rządowym. Postanowienia przedmiotowej umowy stanowią pierwsze całościowe unormowanie kwestii związanych z dokonywaniem wspólnej kontroli przez polskie i ukraińskie organy kontrolne na terytorium państwa jednej ze stron umowy.

W głosowaniu Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej postanowiła zaproponować Senatowi przyjęcie ustawy sejmowej bez poprawek. Ustalono, że sprawozdawcą komisji w tej sprawie będzie senator Bogusław Mąsior.

Akceptację komisji uzyskała również ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną o współpracy w dziedzinie badania i użytkowania przestrzeni kosmicznej do celów pokojowych, podpisanego w Warszawie dnia 24 stycznia 2002 r. W tym punkcie porządku posiedzenia wysłuchano wyjaśnień wiceministra spraw zagranicznych S. Dąbrowy oraz sekretarza stanu w Komitecie Badań Naukowych Marka Bartosika.

Na sprawozdawcę stanowiska komisji w sprawie ustawy sejmowej wybrano senatora Bogdana Podgórskiego.

Ponadto Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej postanowiła o poparciu ustawy o ratyfikacji Protokołu z Kioto do Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu. Informacji na temat przedmiotowego protokołu udzielali wiceminister spraw zagranicznych S. Dąbrowa oraz wiceminister środowiska Ewa Symonides.

Ustalono, że sprawozdanie komisji w sprawie ustawy sejmowej złoży senator Zbigniew Zychowicz.

Po rozpatrzeniu trzech ustaw ratyfikacyjnych komisja przystąpiła do rozpatrywania ustaw zmierzających do dostosowania polskiego prawa do ustawodawstwa Unii Europejskiej. W tej części posiedzenia poza reprezentantami zainteresowanych resortów i instytucji wzięli udział przedstawiciele Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.

Jako pierwszą rozpatrzono ustawę o napojach spirytusowych. Senatorowie zapoznali się z opiniami o ustawie sejmowej, które przedstawili: wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi Jerzy Pilarczyk, podsekretarz stanu w Komitecie Integracji Europejskiej Jarosław Pietras, wiceprezes Urzędu Patentowego Andrzej Pyrża oraz dyrektor Departamentu Prawnego w UKIE Joanna Szychowska. Senatorowie wysłuchali także uwag przedstawicieli Krajowej Rady Przetwórstwa Spirytusu i Polskiego Stowarzyszenia Napojowego. Swoją opinię przekazało Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

W dyskusji nad ustawą o napojach spirytusowych propozycje wprowadzenia poprawek zgłosili senatorowie: Genowefa Ferenc, Bogusław Litwiniec i Władysław Mańkut. W głosowaniu postulowane zmiany uzyskały akceptację komisji. Ogółem komisja zarekomendowała 3 poprawki do ustawy sejmowej. Między innymi, zgodnie z sugestią Krajowej Rady Przetwórstwa Spirytusu, zaproponowano zastąpienie użytego w ustawie terminu "spirytus" określeniem "okowita". W intencji pomysłodawców tej zmiany, użycie określenia "spirytus" dla kategorii napojów spirytusowych określanych do tej pory jako "wódka naturalna" wprowadziłoby zamęt w klasyfikacji napojów spirytusowych. Nazwą "spirytus" określa się w Polsce spirytus butelkowany, jednoznacznie kojarzony z wyrobem o zawartości alkoholu powyżej 70%, będący mieszaniną czystego alkoholu etylowego i wody. Użycie określenia "spirytus" dla kategorii napojów spirytusowych dotychczas klasyfikowanych jako "wódki naturalne" wprowadziłoby w błąd odbiorców co do rodzaju towaru.

Komisja postanowiła, że przyjęte stanowisko w sprawie ustawy o napojach spirytusowych zarekomenduje Izbie senator B. Litwiniec.

W kolejnym punkcie posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Po wysłuchaniu informacji wiceministra rolnictwa i rozwoju wsi J. Pilarczyka oraz zapoznaniu się z opinią biura legislacyjnego senatorowie postanowili nie zgłaszać zastrzeżeń do omawianej noweli sejmowej. Ustalono, że w imieniu komisji wypracowane stanowisko zarekomenduje Izbie senator Genowefa Grabowska.

Z pozytywną opinią komisji spotkała się również ustawa o organizacji rynku przetworów owocowych i warzywnych. Informacji na temat przyjętych w ustawie rozwiązań udzielili przedstawiciele Głównego Inspektoratu Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych. Swoje uwagi zgłosiło także biuro legislacyjne. Po przeprowadzeniu dyskusji i głosowania ustalono, że przyjęcie ustawy sejmowej bez poprawek zarekomenduje Izbie senator W. Mańkut.

Ponadto Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej rozpatrzyła ustawę o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków.

Senatorowie wysłuchali stanowiska rządu, które przedstawił wiceminister infrastruktury Krzysztof Heller. Zastrzeżenia dotyczące poprawności prawnej zgłosiło biuro legislacyjne.

W przyjętym stanowisku komisja postanowiła zarekomendować Senatowi wprowadzenie 16 poprawek, zbieżnych ze zmianami postulowanymi przez Komisję Infrastruktury i Skarbu Państwa. Proponowane poprawki miały przede wszystkim charakter legislacyjny. Na sprawozdawcę wypracowanego stanowiska wybrano senatora Edmunda Wittbrodta.

7 poprawek komisja zaproponowała do ustawy o produktach biobójczych. W tym punkcie posiedzenia gośćmi senatorów byli: wiceminister zdrowia Jan Kopczyk, Janusz Andryszek ze Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Chemii Gospodarczej oraz prof. Jan Ludwicki z Państwowego Zakładu Higieny. Ponadto opinię przedstawiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Ustawa, która była projektem rządowym, określa warunki wprowadzania do obrotu i stosowania na terytorium RP produktów biobójczych w celu zapobiegania zagrożeniom zdrowia ludzi i zwierząt oraz zagrożeniom środowiska przez te produkty.

Ustalono, że w imieniu komisji proponowane zmiany zarekomenduje Izbie senator Zbigniew Kulak.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej rozpatrzono ustawę o systemie oceny zgodności.

Senatorowie zapoznali się z opiniami o ustawie sejmowej, które przekazali wiceminister gospodarki Maciej Leśny, prezes Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji Cezary Banasiński, dyrektor Departamentu Prawnego w MG Ewa Głuszek oraz Karol Hauptmann z Polskiego Centrum Akredytacji. Swoje uwagi zgłosiło także biuro legislacyjne.

W głosowaniu komisja postanowiła zarekomendować Senatowi wprowadzenie 22 poprawek. Na sprawozdawcę wypracowanego stanowiska w sprawie ustawy o systemie oceny zgodności wybrano senator Genowefę Ferenc.

* * *

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Senatorowie wysłuchali informacji o rozwiązaniach sejmowych, które przedstawiła wiceminister pracy i polityki społecznej Krystyna Tokarska-Biernacik. Senatorowie zapoznali się także z opiniami szefów i kierownictwa central związkowych OPZZ, "Solidarności" i Forum Związków Zawodowych, a także organizacji pracodawców uczestniczących w pracach komisji trójstronnej: Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych i Konfederacji Pracodawców Polskich.

W głosowaniu komisja postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do sejmowej nowelizacji kodeksu pracy. Na sprawozdawcę stanowiska komisji wybrano senatora Marka Balickiego.

Do przyjętego przez komisję projektu uchwały zgłoszono wniosek mniejszości, zawierający 7 poprawek dotyczących m.in. skreślenia przepisu o pierwszym nieodpłatnym dniu zwolnienia chorobowego, uniemożliwienia przeznaczania przez pracodawcę środków z kar pieniężnych na bezpieczeństwo i higienę pracy oraz skreślenia przepisu umożliwiającego pracodawcy odejście od ewidencjonowania czasu pracy przy zadaniowym czasie pracy. Wnioski mniejszości zarekomenduje Izbie senator Zdzisława Janowska.

Kontrowersji wśród senatorów nie wywołała również ustawa o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów.

Po wysłuchaniu informacji wiceminister zdrowia Ewy Kralkowskiej, przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego oraz pozytywnej opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia w głosowaniu postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do noweli sejmowej. Jej przyjęcie bez poprawek, zgodnie z decyzją komisji, zarekomenduje Izbie senator Krystyna Sienkiewicz.

Wprowadzenie 2 poprawek zaproponowano natomiast do ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. O tej ustawie pozytywną opinię przedstawił reprezentant Ministerstwa Gospodarki, swoje uwagi zgłosiło biuro legislacyjne.

Ustalono, ze stanowisko komisji zarekomenduje Izbie senator Alicja Stradomska.

Podczas posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia rozpatrzono także ustawę o utworzeniu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Senatorowie zapoznali się z pozytywną opinią wiceminister zdrowia E. Kralkowskiej oraz z informacjami przedstawicieli obu senatów łączących się uczelni medycznych. W przyjętym stanowisku senatorowie postanowili nie zgłaszać zastrzeżeń do omawianej ustawy. Na sprawozdawcę stanowiska komisji wybrano senator Z. Janowską

2 sierpnia 2002 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia rozpatrywała ustawę o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne.

W toku prac legislacyjnych upoważnionym do reprezentowania stanowiska rządu w sprawie tej ustawy, a także uchwalonego przez Sejm całego pakietu ustaw farmaceutycznych, był minister zdrowia, którego na posiedzeniu reprezentował wiceminister Aleksander Nauman.

Ponadto senatorowie wysłuchali opinii prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej Romana Hechmana, prof. Lesława Chruściela z Naczelnej Rady Lekarskiej, wicedyrektora Instytutu Leków Piotra Mierzejewskiego. Obecni na posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia byli także przedstawiciele Polskiej Izby Przemysłu Farmaceutycznego i Sprzętu Medycznego oraz Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego. Swoje uwagi przekazało także Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Omawiana nowelizacja była projektem rządowym, zawierającym przepisy dostosowujące polskie ustawodawstwo do prawa Unii Europejskiej. Podstawowym celem ustawy jest usprawnienie procesu dopuszczania produktów leczniczych do obrotu poprzez szersze wykorzystanie danych i dokumentów opracowanych w języku innym niż polski.

W głosowaniu komisja zaproponowała wprowadzenie 10 poprawek do noweli sejmowej. Ustalono, że w imieniu komisji postulowane zmiany zarekomenduje Izbie senator Jerzy Cieślak.

Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia przyjęła także stanowisko w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach medycznych.

W przyjętym stanowisku komisja wniosła o wprowadzenie 3 poprawek do nowelizacji ustawy o wyrobach medycznych. Na sprawozdawcę wypracowanego stanowiska wybrano senatora J. Cieślaka.

7 zmian zaproponowano natomiast do ustawy o produktach biobójczych. Na sprawozdawcę stanowiska komisji wskazano senator Krystynę Sienkiewicz.

Ponadto Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Omawiana ustawa była projektem rządowym. Zakłada ona przekazanie kompetencji decyzyjnych, przewidzianych dla prezesa urzędu, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia.

Ustalono, że sprawozdanie komisji w tej sprawie, zawierające 2 poprawki, przekaże Izbie senator Janusz Bielawski.

Na zakończenie posiedzenia senatorowie rozpatrzyli ustawę o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ustawy o zawodzie lekarza.

Omawiana nowelizacja jest konsekwencją zmian wprowadzonych w ustawie o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz w ustawie o zmianie ustawy o wyrobach medycznych.

W głosowaniu Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia uznała, że należy wprowadzić 4 poprawki do omawianej ustawy sejmowej. Ich wprowadzenie, zgodnie z decyzją komisji, zarekomenduje Izbie senator Alicja Stradomska.

5 sierpnia 2002 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Ustawodawstwa i Praworządności rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Główne rozwiązania przyjęte w nowelizacji sejmowej przedstawiła wiceminister pracy i polityki społecznej Krystyna Tokarska-Biernacik. Następnie na temat nowelizacji wypowiadali się przedstawiciele konfederacji zrzeszających pracodawców, którzy przytoczyli poglądy i stanowiska prezentowane przez nich oraz stronę związkową w sprawie zmian wprowadzonych do kodeksu pracy.

Witold Polkowski z Konfederacji Pracodawców Polskich zwrócił m.in. uwagę, że przepisy zbiorowych układów pracy, jeżeli zawierały takie gwarancje, spowodują, mimo zmiany kodeksu pracy - że pracownicy nimi objęci będą mieli zagwarantowaną zapłatę za "dzień zerowy" i godziny nadliczbowe płatne w niezmienionej wysokości.

W dyskusji Ryszard Łempik z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych zarzucił wiceminister K. Tokarskiej-Biernacik, która stwierdziła, iż ustawa nie wpłynie na zmniejszenie bezrobocia, że rząd zamiast przedstawiać uczciwe argumenty, stosuje propagandę. Jak stwierdził, podczas negocjacji projektu zmian kodeksu pracy minister pracy i polityki społecznej Jerzy Hausner wielokrotnie zapewniał, że uelastycznienie kodeksu pracy zmniejszy bezrobocie. Przedstawiciel OPZZ przypomniał również, że związkowcy nigdy nie wyrazili zgody na tzw. "dzień zerowy", który pozbawi pracowników około 10% wynagrodzenia.

W dyskusji senatorowie, m.in. Teresa Liszcz i Anna Kurska, zgłosili kilkadziesiąt poprawek do rozpatrywanej nowelizacji kodeksu pracy. W kolejnych głosowaniach nie uzyskały one akceptacji komisji i zostaną przedstawione we wnioskach mniejszości, które zarekomendują Izbie senator T. Liszcz i A. Kurska.

W przyjętym stanowisku Komisja Ustawodawstwa i Praworządności postanowiła ostatecznie nie zgłaszać zastrzeżeń do omawianej nowelizacji. Stanowisko większości komisji w tej sprawie złoży Izbie senator Andrzej Jaeschke.

Następnie komisja przystąpiła do rozpatrywania ustaw dotyczących sądownictwa administracyjnego: ustawy - Prawo o ustroju sądów administracyjnych, ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

W tej części posiedzenia uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sylweriusz Królak, zastępca dyrektora Departamentu Legislacyjno-Prawnego w tym resorcie Beata Mik, prezes i wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Roman Hauser i Włodzimierz Ryms, dyrektor Biura Orzecznictwa NSA Jan Kacprzyk, poseł Ryszard Kalisz, dyrektor Biura Prawa i Ustroju w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dorsz. Opinię o rozpatrywanych ustawach przedstawiło także Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Po wysłuchaniu wnikliwych i szczegółowych wyjaśnień, szczególnie prezesa NSA, w dyskusji senatorowie uznali proponowane w ustawach rozwiązania za bardzo dobre i znakomicie przygotowane.

W głosowaniu Komisja Ustawodawstwa i Praworządności postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do ustawy - prawo o ustroju sądów powszechnych. Ustalono, że stanowisko komisji zarekomenduje senator T. Liszcz.

Wprowadzenie poprawek, przede wszystkim o charakterze legislacyjnym zaproponowano natomiast do ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Sprawozdanie w tej sprawie złoży również senator T. Liszcz.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zakończyła rozpatrywanie ustawy o napojach spirytusowych. Poprzednie posiedzenie komisji w tej sprawie odbyło się 31 lipca br. W odbytej wówczas dyskusji wiele kontrowersji wzbudziły zapisy dotyczące art. 4 ust. 11 lit. c i d, zawierające definicję wódki czystej luksusowej oraz wódki czystej wyborowej. Zmiany te zaproponowano podczas drugiego czytania w Sejmie. W związku z tym komisja zwróciła się o opinię do Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, który stwierdził, że są one niezgodne z prawem Unii Europejskiej. O opinię zwrócono się również do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urzędu Patentowego.

Ponadto Krajowa Rada Przetwórstwa Spirytusu zaproponowała wprowadzenie zmian zmierzających do zastąpienia użytego w ustawie sejmowej terminu "spirytus" wyrazem "okowita".

Podczas posiedzenia Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonała analizy przedstawionego materiału przygotowanego przez Urząd Patentowy, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i, uwzględniając przebieg dyskusji uznała, iż zapisy dotyczące wprowadzenia do ustawy przepisów dotyczących utworzenia kategorii wódek - czysta luksusowa i czysta wyborowa - będzie stanowiło naruszenie prawa i jest niezgodne z prawem Unii Europejskiej.

W przyjętym stanowisku Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi znalazły się ostatecznie 2 poprawki, zaakceptowane podczas posiedzenia 31 lipca br. Pierwsza z nich dotyczyła art. 20 ustawy i polegała na dodaniu wyrazów "oraz metody pobierania próbek". Komisja uznała, że minister właściwy do spraw rynków rolnych określi w drodze rozporządzenia metody analiz oraz również bardzo ważne metody pobierania próbek alkoholu etylowego rolniczego do celów urzędowej kontroli pod względem jakości handlowej, biorąc pod uwagę właściwą jakość napojów spirytusowych. Druga z rekomendowanych poprawek dotyczyła uściślenia zapisu w art. 30. Poprawki te komisja przyjęła jednogłośnie.

Na sprawozdawcę stanowiska komisji w sprawie ustawy o napojach spirytusowych wybrano senatora Tadeusza Bartosa.

6 sierpnia 2002 r.

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Ustawodawstwa i Praworządności oraz Komisji Ochrony Środowiska zakończono pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawy - Prawo wodne.

Komisje poparły podjęcie przez Senat postulowanej inicjatywy ustawodawczej. Do projektu zgłoszonego przez grupę senatorów wniesiono 2 poprawki.

Projekt ma pozwolić spółkom wodnym na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Zmienione w 2001 r. ustawy wyłączyły spółki wodne z możliwości utrzymywania wodociągów i sieci kanalizacji. Spółki wodne, które nie działają dla osiągania zysku, mają przekształcić się w spółki prawa handlowego.

W opinii senatorów, spółki wodne nadal powinny mieć możliwość funkcjonowania i prowadzenia takiej działalności. Spółki miałyby prawo prowadzenia działalności gospodarczej, ale musiałyby uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorstw i zezwolenie na prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej.

Drugie czytanie odbędzie na posiedzeniu plenarnym Senatu, podczas którego projekt ustawy zarekomenduje Izbie senator Włodzimierz Łęcki.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego postanowiła nie zgłaszać zastrzeżeń do ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o współpracy przy dokonywaniu kontroli osób, towarów i środków transportu przekraczających polsko-ukraińską granicę państwową.

Ustalono, że stanowisko komisji w tej sprawie przedłoży Izbie senator Grzegorz Niski.

Tego samego dnia odbyło się zamknięte posiedzenie Komisji Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego, podczas którego senatorowie zapoznali się z informacją dowództwa Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej na temat funkcjonowania i zadań Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.

* * *

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich rozpatrzyła na swym posiedzeniu projekt budżetu Kancelarii Senatu na rok 2003 w częściach dotyczących wydatków w zakresie świadczeń senatorskich oraz wydatków komórek organizacyjnych kancelarii.

Komisja pozytywnie zaopiniowała na obecnym etapie przedstawiony projekt. Uwagi i wnioski zawarte w stenogramie posiedzenia, zgłoszone przez senatorów, dotyczące także opieki nad Polonią i Polakami za granicą, powinny być, zdaniem komisji, wykorzystane w toku dalszych prac nad przyszłorocznym budżetem kancelarii. Wpłyną one na dalsze dyscyplinowanie wydatkowania i rozliczanie planowanych funduszy i środków budżetowych. Komisja ustanowiła senatora Gerarda Czaję jako ewentualnego swojego reprezentanta w dalszych pracach nad budżetem.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Emigracji i Polaków za Granicą rozpatrzyła następujące wnioski o dotację z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą:

1. Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" dotyczący zmiany terminów realizacji niektórych zadań zleconych Umową nr 12 z dnia 14 maja 2002 r. "Program edukacyjny dla Polonii i Polaków za granicą". Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie.

2. Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - wyrażenie zgody na zmianę zadań - kolonie i obozy wakacyjne w kraju, bez korygowania łącznej kwoty wydatków,
tj. 229 840 zł
(wniosek przedstawiony ponownie po uzupełnieniu szczegółowych wyliczeń dotyczących 15 zaplanowanych zadań). Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie.

3. Wniosek prezesa Radia "Znad Wilii" Czesława Okińczyca o pokrycie kosztów dzierżawy nadajników na kwotę 30 000 USD rocznie. Komisja zaopiniowała pozytywnie przyznanie kwoty 100 000 zł na pokrycie kosztów dzierżawy nadajników.

Ponadto Komisja Emigracji i Polaków za Granicą, na podstawie
art. 8 ust. 1 pkt 17 Regulaminu Senatu, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Kancelarii Senatu na rok 2003 w części 03 rozdział 75195: Pozostała działalność (Opieka nad Polonią i Polakami za granicą). Opinię w tej sprawie przekazano marszałkowi Senatu.

7 sierpnia 2002 r.

Podczas posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska przyjęto stanowisko w związku z odbytą 31 lipca br. sesją wyjazdową w Puszczy Piskiej. W stanowisku stwierdzono:

"W dniu 31 lipca 2002 roku senacka Komisja Ochrony Środowiska, na posiedzeniu wyjazdowym, zapoznała się ze skutkami huraganu, który w dniu 4 lipca br. nawiedził obszary Polski północno-wschodniej. Zniszczeniu uległ drzewostan na obszarze około 33 tys. ha, duże straty odnotowała lokalna infrastruktura i rolnictwo.
Komisja wyraża uznanie dla służb i władz lokalnych, które zorgan
izowały i przeprowadziły akcję ratowniczą i ocenia, że nadal działają one bardzo skutecznie.
Komisja zwraca się do

Ministra Środowiska i Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych o:

- nadzór nad przebiegiem prac zmierzających do uporządkowania terenów dotkniętych zniszczeniami;
- rozważenie możliwości wykorzystania funduszy zagranicznych oraz krajowych na usuwanie skutków huraganu i zagospodarowanie terenów leśnych oraz zurbanizowanych (we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Komitetem I
ntegracji Europejskiej);

Ministra Gospodarki o

- priorytetowe zagospodarowanie surowca drzewnego z terenów objętych zniszczeniami;

Ministra Pracy i Polityki Społecznej o:

- zwiększenie środków na aktywizację rynku pracy na tych terenach;
-zwiększenie środków na pomoc społeczną;

Ministra Finansów o:

- specjalne potraktowanie samorządów lokalnych ( z terenów objętych kataklizmem, sprecyzowanych we wniosku wojewody warmińsko-mazurskiego) przy ustalaniu budżetu na najbliższe lata, a w szczególności zwiększenie subwencji drogowych;

- to, aby w projekcie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przewidzieć powołanie funduszu, który byłby przeznaczony na pomoc dla samorządu terytorialnego w przypadku klęsk żywiołowych, będącego do dyspozycji prezesa Rady Ministrów, po zaopiniowaniu przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu;

Ministra Infrastruktury o:

- wprowadzenie w nowelizacji prawa budowlanego zapisów, które pozwolą na uproszczenie procedur związanych z wydawaniem pozwoleń budowlanych na terenach nawiedzonych przez klęski żywiołowe;

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o:

- szczególny nadzór nad bezpieczeństwem pożarowym i bezpieczeństwem ogólnym terenów objętych katastrofą;

Przedstawicieli mediów o:

- przekazywanie informacji propagujących wzorce właściwych zachowań władz lokalnych i służb odpowiedzialnych za działania ratownicze w sytuacjach ekstremalnych;

Ze swej strony komisja deklaruje, że:

- będzie popierać wnioski władz lokalnych o pomoc ( w tym finansową) skierowane do poszczególnych ministerstw, a mające na celu zlikwidowanie skutków katastrofy;
- rozważy potrzebę podjęcia prac legislacyjnych, mających na celu udoskonalenie zapisów obejmujących system pomocy w sytuacjach klęski żywiołowej, system wc
zesnego ostrzegania i innych".

8 sierpnia 2002 r.

Na wspólnym posiedzeniu Komisji Ustawodawstwa i Praworządności, Komisji Skarbu Państwa i Infrastruktury oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi przystąpiono do pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw.

Senatorowie wysłuchali opinii o inicjatywie, które przekazali przedstawiciele Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz Ministerstwa Skarbu Państwa.

Po zapoznaniu się z tymi opiniami połączone komisje postanowiły kontynuować na kolejnym posiedzeniu prace nad zgłoszonym projektem.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Emigracji i Polaków za Granicą rozpatrzyła wnioski o dotację z budżetu Kancelarii Senatu na wykonanie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą:

1. Wniosek Związku Harcerstwa Polskiego Komendy Hufca w Zgierzu o dofinansowanie:
a) kolonii w Grotnikach koło Łodzi dla młodzieży z Maniewicz na Ukrainie na kwotę 14 500 zł; Komisja zaopiniowała wniosek pozytywnie,
b) obozu polsko-ukraińskiego w Kostiuchnówce na Wołyniu na kwotę 56 400 zł; Komisja zaopiniowała pozytywnie przyznanie kwoty 27 900 zł na pokrycie kosztów w części drug
iej wniosku dotyczącej transportu, wyżywienia uczestników obozu i ubezpieczenia osób.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment