Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 16
20 czerwca 2002 r.

obejmuje okres od 1 do 15 czerwca 2002 r.

 

18.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności państwa
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z rocznego okresu działalności
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Polskiej Konfederacji Sportu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo własności przemysłowej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Wspólnotą Europejską a Rzecząpospolitą Polską w sprawie uczestnictwa Polski w Europejskiej Agencji Środowiska oraz Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
Drugie czytanie projektu uchwały w związku z 80-tą rocznicą powrotu Górnego Śląska do Polski
Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska i ustawy - Prawo wodne

Oświadczenia złożone przez senatorów na 18.posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
23. posiedzenie
Uchwały

Z prac komisji senackich
4 czerwca 2002 r.
5 czerwca 2002 r.
10 czerwca 2002 r.
13 czerwca 2002 r.
14 czerwca 2002 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"