Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 11
5 kwietnia 2002 r.

obejmuje okres od 16 do 31 marca 2002 r.

 

12.posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospoliej Polskiej w samoloty wielozadaniowe" i zapewnienie warunków jego realizacji
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o europejskich radach zakładowych oraz sposobach informowania pracowników i konsultacji z pracownikami w przedsiębiorstwach i grupach przedsiębiorstw o zasięgu wspólnotowym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o paszportach
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Cywilnoprawnej konwencji o korupcji
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej, Rządem Republiki Czeskiej i Rządem Republiki Słowackiej w sprawie utworzenia Brygady Wielonarodowej, podpisanej w Orawskim Hradzie dnia 20 września 2001 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo farmaceutyczne, ustawę o wyrobach medycznych oraz ustawę o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Oświadczenia złożone przez senatorów na 12.posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
15. posiedzenie
16. posiedzenie
Uchwały Prezydium

Z prac komisji senackich
19 marca 2002 r.
20 marca 2002 r.
21 marca 2002 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"