Ostatnia zmiana pliku: 19.02.2001 r.

69. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI
22, 23 i 24 listopada 2000 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, spółek prawa handlowego powstałych w wyniku komercjalizacji, państwowych osób prawnych oraz Skarbu Państwa. (Ustawa przyjęta z poprawkami).
druki sejmowe nr 1683, 1746, do druku 1746, 1984, 1984-A
druki senackie nr 504, 504A, 504B, 504C, 504Z
Uchwała, opis w Diariuszu
2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. (Ustawa przyjęta z poprawkami).
druki sejmowe nr 315, 399, 407, 1589, 1589-A
druki senackie nr 505, 505A, 505B, 505Z
Uchwała, opis w Diariuszu
3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2221, 2222, 2370, 2370-A
druki senackie nr
521, 521A, 521Z
Uchwała, opis w Diariuszu
4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych. (Ustawa przyjęta z poprawkami).
druki sejmowe nr 1695, do druku 1695, 2109, 2109-A
druki senackie nr 506, 506A, 506B, 506Z
Uchwała, opis w Diariuszu
5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, ustawy - Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy - Ordynacja podatkowa, ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej. (Ustawa przyjęta z poprawkami).

druki sejmowe nr 2088, do druku 2088, 2223, 2223-A
druki senackie nr 508, 508A, 508Z
Uchwała, opis w Diariuszu
6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym, ustawy o wyższych szkołach zawodowych, ustawy o transporcie kolejowym i ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego, ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych i ustawy o działach administracji rządowej - w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej. (Ustawa przyjęta z poprawkami).

druki sejmowe nr 2089, do druku 2089, 2089-A i 2229, 2229 A
druki senackie nr 509, 509A, 509Z
Uchwała, opis w Diariuszu
7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. (Ustawa przyjęta z poprawkami).

druki sejmowe nr 1437, 1649, 2131, 2131-A
druki senackie nr 511, 511A, 511Z
Uchwała, opis w Diariuszu
8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. (Ustawa przyjęta z poprawkami).
druki sejmowe nr 1014, 2258
druki senackie nr 512, 512A, 512B, 512Z
Uchwała, opis w Diariuszu
9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów. (Ustawa przyjęta z poprawkami).

druki sejmowe nr 1708, 2193, 2193-A
druki senackie nr 507, 507A, 507Z
Uchwała, opis w Dariuszu
10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 2264, do druku 2264, 2290, 2290-A
druki senackie nr 513, 513A
Uchwała, opis w Diariuszu
11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin. (Ustawa przyjęta z poprawkami).
druki sejmowe nr 2011, 2181, 2181-A
druki senackie nr
514, 514A, 514B
Uchwała, opis w Diariuszu


- Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Oświadczenia złożone przez senatorów na 69. posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenie w Diariuszu