Wsparcie oświaty na Litwie przez Senat VII kadencji

Wsparcie w zakresie oświaty udzielone przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji Polakom mieszkającym na terenie Republiki Litewskiej było odpowiedzią na potrzeby wynikające z ich znacznej aktywności.

Pomoc udzielana przez Senat obejmowała m.in.: stypendia naukowe, koszty utrzymania i wyposażenia szkół polskich i placówek oświatowych, zakup podręczników i pomocy naukowych, kolonie letnie i zimowe o charakterze edukacyjnym (nauka języka, literatury i kultury polskiej), obozy historyczno-językowe, a także konkursy i olimpiady wiedzy o języku, literaturze i kulturze polskiej.

W latach 2008-2011 w każdym semestrze programem stypendialnym objęto około 800 osób. Na ten cel przeznaczono 7283 tys. zł, co oznacza, że średnio na jednego stypendystę w semestrze przypadało około 1300 zł. Na pozostałe działania programowe dotyczące oświaty polskojęzycznej na Litwie Prezydium Senatu przyznało, za pośrednictwem organizacji pozarządowych zarejestrowanych w Polsce, 9487 tys. zł. Łącznie na program stypendialny oraz inne zadania oświatowe na Litwie przeznaczono w VII kadencji Senatu 16 770 tys. zł.

Przedmiotem szczególnej troski Izby oprócz zadań o charakterze programowym były również zadania inwestycyjne, czego wyrazem była uchwała nr 155 Prezydium Senatu z 6 sierpnia 2008 r. w sprawie określenia priorytetów finansowania zadań zleconych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r. Jeden z przyjętych w niej priorytetów dotyczył kontynuacji programu pomocy szkołom polskim i placówkom oświatowym na Litwie i Łotwie. W latach 2008-2011 decyzją Prezydium Senatu na realizację 40 zadań inwestycyjnych o charakterze oświatowym na Litwie przeznaczono 21 260 tys. zł

Sprawy Polaków mieszkających na Wschodzie, a na Litwie w szczególności, były i pozostaną priorytetami dla Prezydium Senatu, które podejmuje decyzje związane ze zlecaniem zadań dotyczących opieki nad Polonią i Polakami za granicą i przyznawaniem dotacji na ich wykonanie. Litwa - obok Białorusi i Rosji - została uznana za samodzielny region geograficzny tak, aby Senat mógł monitorować skalę potrzeb żyjącej tam mniejszości polskiej i precyzyjnie określać charakter współpracy na najbliższe lata. Świadczy o tym także łączna kwota dotacji przekazanych na wsparcie naszych rodaków mieszkających na Litwie. Ogółem w latach 2008-2011 Prezydium Senatu przeznaczyło na ten cel około 63 000 tys. zł.