"Euro dla Polonii" - druga edycja szkolenia

21 czerwca 2010 roku, w Domu Polonii w Pułtusku, odbyło się jednodniowe szkolenie "Euro dla Polonii II", organizowane przez Senat RP oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla przedstawicieli organizacji polonijnych i polskich poza granicami kraju oraz przedstawicieli polskich organizacji pozarządowych.

Była to już druga edycja tego seminarium. Pierwsza miała miejsce 15 października 2009 roku i była poświecona możliwościom uzyskania wsparcia z programów operacyjnych Narodowej Strategii Spójności na lata 2007 - 2013 działań Polaków mieszkających poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W drugiej edycji szkolenia "Euro dla Polonii" zostały omówione trzy możliwości uzyskania wsparcia: w ramach programów operacyjnych składających się na Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013, Programów Wspólnotowych Unii Europejskiej, a także zlecania przez Senat RP zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Spotkanie składało z części teoretycznej oraz warsztatowej. Wzięło w nim udział ponad dwudziestu Polaków z Niemiec, Litwy i Szwecji, także przedstawiciele sześciu polskich organizacji pozarządowych.

Słuchacze interesowali się szczególnie realizacją projektów skierowanych do młodzieży i osób starszych., a skierowanych na wspieranie polskiej oświaty i kultury poza granicami kraju oraz dotyczących integracji środowisk polonijnych i wsparcia migrantów poakcesyjnych. Uczestnicy warsztatu mieli możliwość zdobycia praktycznych umiejętności związanych z  pozyskiwaniem funduszy oraz realizacją projektów. Przedstawiciele organizacji polonijnych i polskich za granicą mieli również okazję do nawiązania kontaktów roboczych z reprezentantami polskich organizacji pozarządowych.

Podczas szkolenia przedstawiono możliwości uzyskania wsparcia w ramach następujących programów:

1. Programy operacyjne, składające się na Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013:

a. Regionalne Programy Operacyjne - Małopolski, Lubelski i Dolnośląski;

b. Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa

c. Program Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.2 - projekty badawcze;

d. Program Kapitał Ludzki - poddziałanie 1.3.7 - projekty na rzecz pracowników migrujących

2. Programy Wspólnotowe Unii Europejskiej:

-Program Europa dla Obywateli;

-Program Młodzież w Działaniu;

-Program LLP - Edukacja przez całe życie

3. Opieka nad Polonią i Polakami za granicą w ramach działań Senatu RP.