Spotkanie marszałka Senatu z grupą ekspertów

3 marca 2010 r. z inicjatywy marszałka Senatu Bogdana Borusewicza odbyło się spotkanie z grupą ekspertów, w których zainteresowaniach badawczych znajduje się analiza procesu migracji ekonomicznej obywateli polskich do państw członkowskich Unii Europejskiej.

Na zaproszenie marszałka do Senatu przybyli: prof. dr hab. Marek Okólski, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami Europejskimi Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Krystyna Iglicka, ekspert Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych, prof. Marek Kupiszewski, dyrektor Środkowoeuropejskiego Forum Badań Migracyjnych i Ludnościowych oraz dr Paweł Kaczmarek, członek zespołu Ośrodka Badań nad Migracjami Europejskimi Uniwersytetu Warszawskiego. W spotkaniu uczestniczyli senatorowie: Andrzej Person - przewodniczący Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Łukasz Maria Abgarowicz - zastępca przewodniczącego Komisji, Barbara Borys - Damięcka, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz członek Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. W trakcie spotkania dyskutanci omawiali skutki procesu migracji zarobkowej naszych rodaków do krajów UE, po upływie 5 lat od akcesji Polski do struktur unijnych. Rozważano prognozy dla tego dynamicznego zjawiska w wymiarach: międzynarodowym, demograficznym, ekonomicznym i społecznym, odnosząc je do doświadczeń państw, które przystąpiły do Wspólnot Europejskich w drugim i trzecim rozszerzeniu, czyli Grecji, Hiszpanii i Portugalii. Wiele uwagi poświęcono ocenie obecnej sytuacji migrujących polskich obywateli. Poruszono ważką kwestię form pomocy oczekiwanych przez środowiska migrantów z Polski w Unii Europejskiej i tych możliwych do realizacji ze strony kraju, w perspektywie najbliższych kilku lat.

W podsumowaniu dyskusji marszałek Bogdan Borusewicz wyraził pogląd, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej w kontaktach z partnerami rządowymi podejmie problem migracji wewnątrz Unii Europejskiej i konsekwencji, jakie ten proces niesie zarówno dla państw macierzystych migrantów zarobkowych, jak i państw ich przyjmujących. Marszałek stwierdził, iż należy zainicjować dyskusję na temat tych procesów w samej Unii, bowiem ich skutki nie dotyczą wyłącznie Polski, ale wszystkich państw naszego regionu, które w ostatnim czasie przystąpiły do struktur europejskich.