SENACKIE PIENIĄDZE NA OPIEKĘ NAD POLONIĄ W 2010 ROKU

W Senacie zakończył się etap przyjmowania wniosków organizacji pozarządowych na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą i rozpoczęły się procedury przyznawania pieniędzy. W tym roku Senat ma na ten cel 75 mln zł. Rozdysponuje te pieniądze zgodnie z przyjętymi priorytetami i kierunkami zlecania zadań.

Mimo kryzysu i oszczędności kwota przewidziana w budżecie Senatu na opiekę nad Polonią nie maleje od 2007 r. W tym roku na realizację zadań programowych przewidziano ok. 60 mln zł, na zadania inwestycyjne ok. 15 mln zł.

Co roku organizacje pozarządowe wnioskują o więcej pieniędzy niż Senat ma w swojej dyspozycji. W tym roku do Senatu wpłynęło 348 wniosków o zlecenie zadań o charakterze programowym na kwotę ponad 131 mln zł i 46 wniosków o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym na kwotę - 60 mln zł.

W minionym roku organizacje nie należące do sektora finansów publicznych złożyły 313 wniosków na realizację zadań programowych i 42 wnioski dotyczące działań inwestycyjnych.

Spośród wniosków na 2010 r. w zakresie zadań programowych najwięcej dotyczy wspierania oświaty polonijnej i polskiej poza granicami - te wnioski opiewają na kwotę blisko 47,5 mln zł tj. 36,2 proc, w drugiej kolejności organizacje starają się o pieniądze na upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku i kulturze - 25,6 mln zł tj. 19,5 proc, na promowanie kultury polskiej i ochronę polskiego dziedzictwa narodowego poza granicami - blisko 22 mln zł tj. 16,6 proc., na wspieranie organizacji i środowisk polonijnych i polskich w świecie - 21,5 mln zł tj. 16,4 proc.

O zlecenie zadań ubiegają się w tym roku 174 organizacje. Najwięcej wniosków, na największą kwotę złożyły: Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie, Fundacja "Semper Polonia", Caritas Polska w Warszawie.

Przypomnijmy, że do priorytetów zlecania zadań w zakresie opieki nad Polonią w 2010 r należą:

 1. upowszechnianie wiedzy o kulturze polskiej i dziedzictwie narodowym w środowiskach polonijnych i polskich na świecie z uwzględnieniem 200. rocznicy urodzin F. Chopina i 150. rocznicy Ignacego Jana Paderwskiego;
 2. aktywizacja młodego pokolenia Polonii i Polaków poza granicami w krzewieniu wiedzy historycznej w kontekście uroczystych obchodów rocznic - 600. rocznica bitwy pod Grunwaldem;
 3. wspieranie programów służących integracji środowisk polonijnych, przez szkolenie liderów polonijnych;
 4. promowanie kształcenia w języku polskim i wspieranie szkolnictwa polskiego w krajach sąsiednich;
 5. wspomaganie rozwoju mediów polonijnych;
 6. wspieranie programów skierowanych na pozyskiwanie środków z UE.

Kierunki działań na rzecz Polonii, na lata 2009 - 2011 to:

 1. wspieranie organizacji i środowisk polonijnych i polskich w świecie (wspieranie infrastruktury i rozwoju bazy lokalowej organizacji, wspieranie działalności programowej, realizacji ustawy Karta Polaka);
 2. wspieranie oświaty (pomoc szkołom polskim i placówkom oświatowym w utrzymaniu i rozwoju infrastruktury, stypendia, pomoc dydaktyczna, pobyty edukacyjne, wychowanie przez sport, konkursy, olimpiady);
 3. promowanie kultury polskiej i ochrona dziedzictwa narodowego poza granicami kraju;
 4. wspieranie kształtowania postaw obywatelskich w środowiskach polonijnych i polskich (popularyzowanie wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, obchody rocznic narodowych);
 5. upowszechnianie wiedzy o Polsce, języku, kulturze, kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w świecie;
 6. pomoc socjalna i charytatywna.