Senatorowie

Spis
oświadczeń senatora Zdzisława Pupy,
VII kadencja

 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie postulatów środowiska aptekarzy (odpowiedź).
 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej(odpowiedź) oraz do kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w sprawie osób poszkodowanych przez funkcjonariuszy niemieckiego państwa (odpowiedź).
 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury(odpowiedź), do ministra środowiska(odpowiedź), do ministra spraw wewnętrznych i administracji(odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie planowanej w miejscowości Zakulin budowy farmy wiatrowej "Bonwid" (odpowiedź).
 • 83. posiedzenie Senatu, 14 września 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów, do ministra sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz do prokuratora generalnego(odpowiedź) w sprawie skargi na działalność Sądu Rejonowego w Sieradzu - Wydział Gospodarczy w zakresie procesu ogłoszenia upadłości Spółdzielni Mleczarskiej "OSMLECZ" w Sokolnikach (odpowiedź).
 • 82. posiedzenie Senatu, 5 sierpnia 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie pana Jerzego J. (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szkód wyrządzonych przez bobry (odpowiedź) (odpowiedź 1).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości(odpowiedź) oraz do ministra spraw wewnętrznych i administracji(odpowiedź) w sprawie decyzji administracyjnych .
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (odpowiedź).
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej(odpowiedź) oraz do prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych(odpowiedź) w sprawie zmian w prawie i interpretacji prawa odnośnie do pracy nakładczej i umów zlecenia.
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie przebiegu drogi ekspresowej S8.
 • 81. posiedzenie Senatu, 29 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki(odpowiedź ) oraz do prokuratora generalnego w sprawie pana Grzegorza B. (odpowiedź).
 • 80. posiedzenie Senatu, 7 lipca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie notatki służbowej z dnia 7 grudnia 2007 r. sporządzonej przez trzech wysokich urzędników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (odpowiedź) (odpowiedź 1).
 • 79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego(odpowiedź) oraz szefa Kancelarii Prezydenta RP (odpowiedź)w sprawie możliwości wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Rejonowego we Włocławku w sprawie Tomasza T.
 • 79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości(odpowiedź) oraz do prokuratora generalnego(odpowiedź). w sprawie rolników poszkodowanych przez nierzetelne firmy skupujące płody rolne.
 • 79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie dyskryminujących polskich eksporterów owoców i warzyw praktykach władz rosyjskich (odpowiedź).
 • 79. posiedzenie Senatu79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie debaty w Senacie na temat katastrofy lotniczej w Smoleńsku (odpowiedź).
 • 79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie transportów żywych kur z Holandii.
 • 79. posiedzenie Senatu, 16 czerwca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie dofinansowania ze środków PROW (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie kryteriów i procedur weryfikacji wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" - Oś II, środek 2.2 - działania wodnośrodowiskowe (odpowiedź).
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów(odpowiedź) oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli(odpowiedź, odpowiedź 2) w sprawie decyzji dyrektora Izby Celnej w Przemyślu .
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie pana Grzegorza B. (odpowiedź)
 • 77. posiedzenie Senatu, 26 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie rolników poszkodowanych i oszukanych przez nieuczciwe firmy skupujące płody rolne (odpowiedź).
 • 76. posiedzenie Senatu, 12 maja 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) w sprawie dokumentu dotyczącego przyszłego kształtu WPR, przyjętego na posiedzeniu Rady Ministrów UE do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 18 marca 2011 r.
 • 74. posiedzenie, 14 kwietnia 2011 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie zachowania funkcjonariuszy Policji i Biura Ochrony Rządu 10 kwietnia bieżącego roku przed Pałacem Prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra środowiska w sprawie obowiązków i kar nakładanych na przedsiębiorców na podstawie ustawy o odpadach (odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości(odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź)w sprawie przyznawania środków z funduszy UE gospodarstwom rodzinnym .
 • 73. posiedze73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów oraz do ministra spraw wewnętrznych i administracji (odpowiedź) w sprawie informacji prasowych dotyczących przyznania nagrody przez koncerny tytoniowe dla służb celnych za walkę z przemytem wyrobów tytoniowych odpowiedź).
 • 73. posiedzenie Senatu, 31 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej, do ministra sprawiedliwości, do prokuratora generalnego oraz do przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie podstawy rozwiązania umowy o pracę (odpowiedź) (odpowiedź 1) (odpowiedź 2).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie wielkości środków finansowych pochodzących z Unii Europejskiej skierowanych bezpośrednio na rolnictwo (odpowiedź) (odpowiedź 1).
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi, do ministra, do ministra zdrowia środowiska, do głównego lekarza weterynarii(odpowiedź), do głównego inspektora sanitarnego w sprawie genetycznie modyfikowanych roślin (odpowiedź) (odpowiedź 1) (odpowiedź 2). .
 • 72. posiedzenie Senatu, 17 marca 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych (odpowiedź) oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra gospodarki w sprawie eksportu i importu mięsa do, i z Rosji i Chin (odpowiedź).
 • 70. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2011 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów (odpowiedź), ministra gospodarki (odpowiedź) oraz do ministra infrastruktury (odpowiedź) w sprawie działań aparatu skarbowego wobec przedsiębiorców transportowych województwa łódzkiego.
 • 62. posiedzenie Senatu, 12 sierpnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra zdrowia w sprawie przyznawania i refundacji środków medycznych przez NFZ (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości sprawie wyjaśnienia sytuacji prawnej właścicieli gospodarstw rolnych, którzy otrzymali je do majątku odrębnego, pozostając w związku małżeńskim, w trybie ustawy z dnia 27 października 1977 r. o zaopatrzeniu emerytalnym oraz innych świadczeniach dla rolników i ich rodzin (DzU nr 32, pozycja 140).
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej sprawie osób z orzeczeniami o trwałej niezdolności do pracy (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi sprawie rynku środków ochrony roślin (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów sprawie niedostatecznej reprezentacji Polaków na wyższych stanowiskach urzędniczych w Komisji Europejskiej (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie okoliczności i przyczyn odrzucenia złożonego przez ministra wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie specjalnego wsparcia dla plantatorów tytoniu w trybie art. 68 rozporządzenia Rady 73/2009 (odpowiedź).
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości oraz do ministra infrastruktury (odpowiedź) w sprawie zakresu korzystania ze służebności drogowej.
 • 53. posiedzenie Senatu, 29 kwietnia 2010 r., oświadczenie skierowane do marszałka Senatu w sprawie transmisji obrad parlamentu (odpowiedź).
 • 56. posiedzenie Senatu, 28 maja 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie okoliczności i przyczyn odrzucenia złożonego przez ministra wniosku do Komisji Europejskiej w sprawie specjalnego wsparcia dla plantatorów tytoniu w trybie art. 68 rozporządzenia Rady 73/2009.
 • 48. posiedzenie Senatu, 4 lutego 2010 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (odpowiedź) oraz do ministra środowiska (odpowiedź) w sprawie realizacji obowiązującej ustawy o organizmach genetycznie zmodyfikowanych i postępowania z tymi organizmami.
 • 47. posiedzenie Senatu, 13 stycznia 2010 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów (odpowiedź), do ministra pracy i polityki społecznej (odpowiedź) oraz do ministra sprawiedliwości (odpowiedź) w sprawie pozbawienia prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia jednomiesięcznego wynagrodzenia za pracę.
 • 44. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie dotacji podmiotowej dla Ośrodka Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie działań wspierających naprawę infrastruktury drogowej oraz innych szkód, jakie wyrządziły gwałtowne opady deszczu na terenie gminy Dębica (odpowiedź).
 • 38. posiedzenie Senatu, 16 lipca 2009 r. oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie barszczu Sosnowskiego (odpowiedź, odpowiedź 2, odpowiedź 3).
 • 33. posiedzenie Senatu, 14 maja 2009 r., oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie spotkania parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej z Podkarpacia, samorządowców, dyrektorów jednostek ochrony zdrowia z minister zdrowia (odpowiedź).
 • 31. posiedzenie Senatu, 22 kwietnia 2009 r., oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie budowy obwodnicy Ropczyc (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie sytuacji na rynku produktów mlecznych (odpowiedź).
 • 22. posiedzenie Senatu, 20 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie Karty Praw Polaka (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra finansów w sprawie kryzysu finansowego (odpowiedź, odpowiedź 2).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do głównego inspektora pracy w sprawie zwolnienia z pracy pana Jacka K., przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pracowników Alima Gerber SA i Nestle Polska SA oraz przewodniczącego Rady Pracowników Alima Gerber SA (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie przynależności do strefy euro (odpowiedź).
 • 21. posiedzenie Senatu, 7 listopada 2008 r., oświadczenie skierowane do premiera w sprawie wykorzystywania funduszy unijnych przez Polskę (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do premiera w sprawie zapowiedzi likwidacji bibliotek pedagogicznych na terenie województwa lubelskiego (odpowiedź).
 • 20. posiedzenie Senatu, 30 października 2008 r. oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury w sprawie budowy łącznika pomiędzy projektowaną autostradą A-4 i drogą krajową nr 4 (odpowiedź).
 • 19. posiedzenie Senatu, 16 października 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa w sprawie niewystarczającej wydajności Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (odpowiedź).
 • 6. posiedzenie Senatu, 6 marca 2008 r., oświadczenie skierowane do ministra rozwoju regionalnego w sprawie skreślenia projektu pod nazwą "Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Kozodrza-Paszczyna" z listy projektów kluczowych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 (odpowiedź).
 • 5. posiedzenie Senatu, 7 lutego 2008 r., oświadczenie wygłoszone w imieniu senatorów Klubu Parlamentarnego PIS z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy urodzin księdza arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.