Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 27
20 stycznia 2009 r.

obejmuje okres od 1 do 15 stycznia 2009 r.

 

25 . posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie
 • Pozostałe prace Izby
 • Oświadczenia

  Prezydium Senatu

 • 32. posiedzenie
 • Z prac komisji

 • 6 stycznia 2009 r.
 • 7 stycznia 2009 r.
 • 8 stycznia 2009 r.
 • 13 stycznia 2009 r.
 • 15 stycznia 2009 r.
 • Kontakty międzynarodowe

  Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"