Poprzednia część, następna część, spis treści


Prezydium Senatu

15 stycznia br. odbyło się 32. posiedzenie Prezydium Senatu.

Po rozpatrzeniu wniosku wicemarszałka Marka Ziółkowskiego prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie w Senacie podsumowania I Edycji Samorządowego Konkursu Gminess Oskary Sportowe, połączonego z ogłoszeniem laureatów tej edycji. Celem konkursu jest uhonorowanie aktywności sportowo-turystyczno-rekreacyjnej jednostek samorządu terytorialnego – gmin, miast powiatów i aglomeracji oraz ich jednostek organizacyjnych. Spotkanie, w którym weźmie udział około 100 osób, zaplanowano na 25 marca br.

Podczas posiedzenia rozpatrzono także wniosek Komisji Kultury i Środków Przekazu o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji “Prawo autorskie na miarę XXI wieku. Krok trzeci”. Stanie się ona zwieńczeniem prac nad przygotowywaną nowelizacją ustawy o prawie autorskim. Konferencję zaplanowano na 29 stycznia br. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji, ale postanowiło ograniczyć wydatki do 4000 zł.

Ponadto prezydium rozpatrzyło wniosek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji “Perspektywy polskiego mleczarstwa w kontekście zmian Wspólnej Polityki Rolnej”. Jak stwierdził przewodniczący komisji senator Jerzy Chróścikowski, obecnie mleczarstwo w naszym kraju ma poważne problemy, które dotykają znacznej części polskich rolników. Konferencję zaplanowano na 10 lutego br. Prezydium wyraziło zgodę jej zorganizowanie i zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Podczas tego posiedzenia prezydium ustalono, że należy poinformować przewodniczących komisji senackich o tegorocznej wysokości limitu środków na organizację konferencji.

Prezydium zaakceptowało kandydatury senatorów na przedstawicieli i ich zastępców do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na rok 2009, zaproponowane przez kluby parlamentarne PiS i PO. W skład delegacji parlamentarnej do ZPRE wchodzą:

  • członkowie delegacji: senatorowie Ryszard Bender, Piotr Wach, Michał Wojtczak;
  • zastępcy członków: senatorowie Bronisław Korfanty, Janusz Rachoń, Jadwiga Rotnicka.

Sprawy polonijne

I. Prezydium zapoznało się z informacją w sprawie wniosków o zlecenie zadania o charakterze programowym i inwestycyjnym złożonych po terminie, które wpłynęły do Kancelarii Senatu do 9 stycznia br.:

- wniosek Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie - jubileuszowy XX Światowy Polonijny Sejmik Olimpijski. Całkowity koszt realizacji zadania - 289 000 zł, postulowana kwota dotacji - 84 000 zł. Prezydium wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania procedurze;

- wniosek Stowarzyszenia Quo Vadis Podkarpacie w Wadowicach Górnych: uczczenie 65. rocznicy zdobycia Monte Cassino. Całkowity koszt realizacji zadania - 1 500 000 zł, postulowana kwota dotacji - 400 000 zł. Z uwagi na brak uzasadnienia i negatywną rekomendację Biura Polonijnego Kancelarii Senatu prezydium zdecydowało odłożyć wniosek do wyjaśnienia.

Marszałek Bogdan Borusewicz zwrócił się do szefa Kancelarii Senatu minister Ewy Polkowskiej o zorganizowanie spotkania z kierownikiem Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Januszem Krupskim oraz sekretarzem Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzejem Przewoźnikiem.

- wniosek Stowarzyszenia “Wspólnota Polska” w Warszawie: budowa polskiej szkoły średniej w Jekabpils, na Łotwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 1 074 247 zł, postulowana kwota dotacji - 855 615 zł. Prezydium wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze.

II. Plan podziału budżetu na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą w 2009 r.

Prezydium zaakceptowało plan podziału budżetu na zadania programowe i inwestycyjne w kształcie zaproponowanym przez Biuro Polonijne Kancelarii Senatu. Przychylono się także do propozycji Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, zwiększając rezerwę w zakresie działań programowych do 2% zamiast zaproponowanego 1%.

 

Marszałek B. Borusewicz podkreślił, że przy rozpatrywaniu wniosków należy pamiętać o małych organizacjach, które budują społeczeństwo obywatelskie. Ponadto zasugerował, aby opracować mierniki oceny wykorzystania przyznanych środków przez wnioskodawców.

Podczas tego posiedzenia marszałek poinformował również o przebiegu spotkania z premierem Republiki Litewskiej Andriusem Kubiliusem. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim sytuacji polskiej mniejszości na Litwie.

Szef Kancelarii Senatu minister E. Polkowska omówiła opinię prawną dotyczącą terytorialnego zakresu wykonywania mandatu. Zgodnie z nią, Kancelaria Senatu będzie dokonywała refundacji kosztów poniesionych na terytorium RP w związku z wykonywaniem mandatu do wysokości 7600 zł na senatora.


Poprzednia część, następna część, spis treści