Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 24
5 grudnia 2008 r.

obejmuje okres od 16 do 30 listopada 2008 r.

 

22 . posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o emeryturach pomostowych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym oraz ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 • Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 • Trzecie czytanie projektu ustawy o obywatelstwie polskim
 • Pozostałe prace Izby:
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo dewizowe
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego
 • Oświadczenia

  Prezydium Senatu

 • 30. posiedzenie
 • Z prac komisji

 • 18 listopada 2008 r.
 • 25 listopada 2008 r.
 • 26 listopada 2008 r.
 • 27 listopada 2008 r.
 • Kontakty międzynarodowe

  Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"