Poprzednia część, następna część, spis treści


Z prac komisji senackich

18 listopada 2008 r.

Senatorowie z Komisji Ustawodawczej postanowili zaproponować Izbie wprowadzenie jednej poprawki do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw.

Zmiana, przyjęta na wniosek senatora Bohdana Paszkowskiego, dotyczyła art. 74 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, w którym jest regulowana kwestia odebrania oświadczenia koniecznego do uznania ojcostwa, składanego w razie niebezpieczeństwa grożącego bezpośrednio życiu matki, dziecka lub mężczyzny, od którego dziecko pochodzi. Ustawa przewiduje, że takie oświadczenie może być składane notariuszowi albo do protokółu w obecności wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu lub gminy. W związku z uchwaleniem przez parlament ustawy o pracownikach samorządowych, w której przewiduje się utworzenie nowego stanowiska - sekretarza województwa - z początkiem następnego roku, czyli z datą wejścia w życie rozpatrywanej nowelizacji kodeksu rodzinnego, komisja zaproponowała, żeby w art. 74 §1 wyrazy: "sekretarza powiatu albo gminy" zastąpić wyrazami: "albo sekretarza w jednostce samorządu terytorialnego". Ustalono, że przyjęcie tej zmiany w imieniu Komisji Ustawodawczej zarekomenduje senator B. Paszkowski.

Podczas posiedzenia na temat ustawy o zmianie ustawy - Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw opinie przedstawili wicedyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego w Ministerstwie Sprawiedliwości Jan Bołonkowski, sędzia w tym departamencie Dagmara Pawełczyk-Woicka, sekretarz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego Robert Zegadło oraz Grażyna Buczyńska z Departamentu ds. Kobiet w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Rozpatrywana przez Komisję Ustawodawczą nowelizacja sejmowa powstała na podstawie dwóch projektów - rządowego i poselskiego, a prace nad nią trwały od kilku lat. Dostosowuje ona polskie przepisy do ratyfikowanych przez Polskę umów międzynarodowych i zawiera różnego rodzaju nowe regulacje, dotyczące m.in. ustalenia macierzyństwa, czy też uznania ojcostwa, zaprzeczenia ojcostwa, odejścia od instytucji uznania dziecka.

* * *

Na wspólnym posiedzeniu zebrały się Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka i Praworządności w celu rozpatrzenia ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.

Gośćmi komisji byli podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacek Czaja, wicedyrektorzy Departamentu Legislacyjno-Prawnego i Departamentu Kadr w tym resorcie - Dorota Kramarczyk i Elżbieta Rosłoń, dyrektor Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury Andrzej Leciak, prokurator z tego centrum Katarzyna Konwerska-Grześkowiak, sędzia Ewa Stryczyńska z Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Rafał Cebula ze Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia" oraz przedstawiciel osób zatrudnionych na stanowiskach asystentów sędziów Kamil Majcher.

Przyjęcie ustawy tworzącej Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury, uchwalonej przez Sejm na podstawie projektu wniesionego przez Radę Ministrów, rekomendował senatorom wiceminister sprawiedliwości J. Czaja.

Ustawa wprowadza nowy model aplikacji sędziowskich i scentralizowanego kształcenia kadr dla potrzeb sądownictwa i prokuratury. Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ma zastąpić działające dotychczas Krajowe Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury. Ma ona szkolić i doskonalić zawodowo kadry sądownictwa i prokuratury oraz prowadzić aplikacje ogólną, sędziowską i prokuratorską. Szkoła ma także odpowiadać za kształcenie ustawiczne i prowadzić analizy oraz badania służące ustaleniu kompetencji i kwalifikacji pracowników sądów i prokuratur. W szkole będą się odbywać zajęcia teoretyczne i praktyki.

W ustawie sejmowej regulowano także zasady ustroju sądownictwa i prokuratury po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października ubiegłego roku, w którym stwierdzono niekonstytucyjność instytucji asesora sądowego. Asesura ma zostać zastąpiona - wzorem wielu państw europejskich - przez okres stażu na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego w ramach nowego modelu aplikacji sędziowskiej. Dwunastomiesięczna aplikacja ogólna dla magistrów prawa ma przygotować do zajmowania stanowisk referendarza sądowego, asystenta sędziego lub prokuratora.

Aplikacja sędziowska ma trwać 54 miesiące, z czego 30 miesięcy to zajęcia w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz praktyki, po zakończeniu których aplikant będzie zdawał egzamin sędziowski. Pozostały okres to staż na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego. Aplikacja prokuratorska ma trwać 30 miesięcy i także kończyć się egzaminem. Merytoryczny nadzór nad aplikacjami obejmie minister sprawiedliwości.

Po zmianie przepisów o stanowiska sędziego mogliby się ubiegać praktykujący adwokaci, radcy prawni, notariusze i prokuratorzy, osoby, które ukończą aplikację sędziowską, lub asesorzy prokuratorscy co najmniej z trzyletnią praktyką, a także osoby, które ukończą aplikację ogólną i pracują jako referendarze sądowi lub asystenci sędziego odpowiednio przez pięć i sześć lat oraz złożą egzamin sędziowski.

W Sejmie nad rządowym projektem pracowała Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Do rozpatrzenia ustawy powołana została podkomisja nadzwyczajna. Komisja przyjęła projekt ustawy z poprawkami. Podczas drugiego czytania zgłoszono cztery poprawki, Sejm zaakceptował dwie spośród nich. Jedna precyzowała zasady wyboru przewodniczącego rady i jego zastępcy, druga zaś określiła, że Krajowa Rada Sądownictwa opiniuje kandydatów na dyrektora krajowej szkoły również wtedy, gdy nie są oni sędziami.

Podczas posiedzenia opinię na temat ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury przedstawiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, które zgłosiło szereg uwag szczegółowych i zasygnalizowało potrzebę wprowadzenia poprawek.

W dyskusji połączone komisje poparły poprawki zaproponowane przez senatora Krzysztofa Piesiewicza. W głosowaniu ustawę sejmową przyjęto wraz z zaakceptowanymi wcześniej 31 zmianami. Na sprawozdawcę stanowiska połączonych komisji wybrano senatora Zbigniewa Cichonia.

Połączone komisje zaproponowały przede wszystkim poprawki natury technicznej. Wśród zmian merytorycznych znalazła się sugestia, aby jedynie wobec popełnienia przestępstwa z winy umyślnej istniała przesłanka do skreślenia takiej osoby z listy aplikantów. Wykreślono także artykuł dotyczący zwrotu stypendium.

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności kontynuowano prace nad ustawą o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Jej celem jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego uregulowań dotyczących postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - tzw. upadłości konsumenckiej.

Otwierając posiedzenie, senator Kazimierz Kleina przypomniał, że jest to już trzecie posiedzenie połączonych komisji poświęcone rozpatrzeniu ustawy sejmowej i zaproponował przystąpienie do głosowania nad poprawkami zgłoszonymi podczas poprzednich spotkań.

W dyskusji głos zabrali senatorowie: K. Kleina, Jan Rulewski, Jan Wyrowiński, Zbigniew Cichoń i Stanisław Bisztyga, oraz wiceminister sprawiedliwości Zbigniew Wrona i wicedyrektor Departamentu Legislacyjno-Prawnego w tym resorcie Jan Bołonkowski, a także Renata Bronowska z Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu. Omówiono zmiany proponowane do sejmowej nowelizacji. Następnie w wyniku głosowania połączone komisje poparły 4 spośród 7 zgłoszonych poprawek. Trzy wnioski, które nie uzyskały akceptacji, postanowiono zgłosić jako wnioski mniejszości.

Na sprawozdawcę połączonych komisji podczas posiedzenia plenarnego Izby wybrano senatora J. Wyrowińskiego. Ustalono, że sprawozdanie dotyczące wniosków mniejszości przedstawi senator Bohdan Paszkowski.

* * *

Odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował senatorów o wysokości środków na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą, pozostających aktualnie w dyspozycji Kancelarii Senatu. Następnie omówił i uzasadnił opinię kancelarii na temat wniosków skierowanych do komisji, które były przedmiotem obrad Zespołu Finansów Polonijnych 12 listopada br.

Senatorowie zapoznali się także z wystąpieniami, dotyczącymi opiniowanych wniosków o dofinansowanie zadań polonijnych, prezesa Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" Macieja Płażyńskiego, prezesa Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" Jerzego Marka Nowakowskiego i członka zarządu Fundacji "Oświata Polska za Granicą" Jacka Giebułtowicza.

W dyskusji udział wzięli senatorowie: Ryszard Bender, Łukasz Abgarowicz, Stanisław Gogacz i Andrzej Person. Po krótkiej przerwie senatorowie, już we własnym gronie, przystąpili do dalszej części dyskusji. Dyrektor A. Kozłowski uzasadnił opinię Kancelarii Senatu w sprawach podniesionych w dyskusji przez senatorów. Mówił m.in. na temat wystawy w związku z 20-leciem Związku Polaków na Białorusi, problemu szkolenia nauczycieli polskich z Litwy, konferencji poświęconej Unii Hadziackiej, programu TV "Zielona wyspa" oraz udziału Polaków ze Wschodu w konferencji "Rzymskie spotkania młodych" (28-30 listopada br.).

W trakcie dyskusji senator Piotr Zientarski zaproponował, aby zgodnie z prośbą przedstawicieli Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" kwotę 29 800 zł, postulowaną przez fundację, podzielić na dwa zadania - organizację wystawy poświęconej Josephowi Conradowi w Berdyczowie i konferencję na temat Unii Hadziackiej, po uzupełnieniu przez fundację dokumentacji ze szczegółowym kosztorysem.

Senator Ł. Abgarowicz poruszył kwestię szkolenia nauczycieli polskich za granicą, szczególnie na Wschodzie, w zakresie obsługi programów multimedialnych oraz nowoczesnych metod nauczania. Senator, poparty przez senator Barbarę Borys-Damięcką, zgłosił wniosek o przyznanie dotacji Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska", przeznaczonej na szkolenie polskich nauczycieli z Litwy. Na ten cel przeznaczono by stosowną kwotę z proponowanej dotacji dla Caritas Polska.

Komisja nie przychyliła się wniosku przedstawionego przez senatora Ł. Abgarowicza, jednogłośnie poparła natomiast opinię Kancelarii Senatu wraz z propozycją senatora P. Zientarskiego.

W wyniku dyskusji senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zaopiniowali pozytywnie dotacje, przyznane organizacjom polonijnym, na sumę prawie 1,5 mln zł. O dotacje na działalność programową wystąpiły organizacje pozarządowe, zajmujące się pomocą organizacjom polonijnym, a wśród nich: Caritas Polska, Stowarzyszenie "Wspólnota Polska", Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie", Fundacja "Oświata Polska za Granicą" oraz Fundacja "Świat na Tak". Organizacje te złożyły wnioski na łączną kwotę prawie 2 mln zł, rozpatrzone przez Zespół Finansów Polonijnych Kancelarii Senatu. Jak poinformował senatorów dyrektor A. Kozłowski, zespół zaproponował zmniejszenie postulowanych dotacji o ponad 450 tys. zł ze względu na aktualne możliwości budżetu Kancelarii Senatu i wielkość środków przeznaczonych w tym roku na działalność polonijną (75 mln zł, w tym 63 mln zł na działalność programową i 12 mln zł - inwestycyjną). Dodał, że środki te zostały już wykorzystane w prawie 99%.

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą rozpatrzyła następujące - skierowane przez szefa Kancelarii Senatu - wnioski o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, złożone przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych. Komisja zaopiniowała następujące wnioski o przyznanie dotacji z budżetu Kancelarii Senatu:

Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

 • Caritas Polska w Warszawie: paczki świąteczne dla Polaków na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji zadania - 880 000 zł, postulowana kwota dotacji - 800 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do kwoty 590 000 zł.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 r. (nowe przedsięwzięcia, o dofinansowanie których organizacje polonijne wystąpiły w ostatnich tygodniach). Całkowity koszt realizacji zadania - 544 232 zł, postulowana kwota dotacji - 380 854 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do kwoty 271 050 zł.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 2 404 214 zł, postulowana kwota dotacji 293 121 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do kwoty 276 300 zł.
 • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie": promowanie kultury polskiej na Wschodzie - wystawa poświęcona Josephowi Conradowi w Berdyczowie, konferencja na temat Unii Hadziackiej, XIV Sztafeta Niepodległości w rejonie wileńskim. Całkowity koszt realizacji zadania - 49 800 zł, postulowana kwota dotacji - 49 800 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do kwoty 37 800 zł. Komisja zaproponowała również, aby kwota 29 800 zł została podzielona na dwa zadania: organizacja wystawy poświęconej Josephowi Conradowi w Berdyczowie i organizacja konferencji naukowej z okazji 350-lecia Unii Hadziackiej, zgodnie z propozycją przedstawioną przez fundację.
 • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: pomoc Polakom poszkodowanym na skutek "powodzi stulecia" na Ukrainie oraz pomoc charytatywna dla Polaków w trudnej sytuacji materialnej. Całkowity koszt realizacji zadania - 140 200, postulowana kwota dotacji - 140 200 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
 • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: polskie święta na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji zadania - 78 000 zł, postulowana kwota dotacji - 78 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do kwoty 26 000 zł.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: program TV "Zielona Wyspa". Całkowity koszt realizacji zadania - 85 178 zł, postulowana kwota dotacji - 85 178 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do kwoty 50 618 zł.
 • Fundacja "Świat na Tak" w Warszawie: udział Polaków ze Wschodu w konferencji "Rzymskie spotkania młodych" 28-30 listopada br. w Rzymie. Całkowity koszt realizacji zadania - 29 880 zł, postulowana kwota dotacji - 26 380 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, dotację zmniejszyć jednak do kwoty 10 920 zł.

Podczas posiedzenia przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator A. Person poruszył sprawę posłów na Sejm Republiki Litewskiej - Michała Mackiewicza, prezesa Związku Polaków na Litwie, i Waldemara Tomaszewskiego, prezesa Akcji Wyborczej na Litwie, posiadaczy Karty Polaka. Senator przypomniał, że poseł na Sejmu RL z Partii Konserwatywnej G. Songaile prosił o wyjaśnienie kwestii rzekomego zobowiązania się posłów polskiej narodowości do lojalności wobec obcego państwa. Zgodnie z litewskim prawem osoba ubiegająca się o mandat poselski nie może mieć zobowiązań wobec obcego państwa. Karta Polaka - stwierdził senator - potwierdza przynależność do narodu polskiego, ale nie do państwa.

Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wojciech Tyciński poinformował, że poseł G. Songaile wystąpił do litewskiej Głównej Komisji Wyborczej z wnioskiem o wyjaśnienie, czy posłowie M. Mackiewicz i W. Tomaszewski mogli złamać litewską konstytucję. Komisja, uznając, że sprawa ta nie leży w jej kompetencjach, wystąpiła z wnioskiem do litewskiego Sejmu, sugerując zwrócenie się z nią do Trybunału Konstytucyjnego. W. Tyciński stwierdził, że obaj posłowie zostali już zaprzysiężeni, a według oficjalnego stanowiska litewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie ma kolizji Karty Polaka z konstytucją tego kraju. Poinformował także, że polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zamieści komunikat w tej sprawie na stronie internetowej resortu.

W dyskusji senator P. Zientarski wyraził zaniepokojenie trudną sytuacją litewskich posłów polskiego pochodzenia. Senatorowie S. Gogacz i Janina Fetlińska wskazywali na potrzebę poruszenia tej kwestii na forum europejskich organizacji międzynarodowych, m.in. Rady Europy.

Senator R. Bender wyraził obawę, że ma ograniczone możliwości wykonywania mandatu senatorskiego z powodu braku zgody marszałka Senatu na jego wyjazdy zagraniczne na Wschód, szczególnie na Białoruś. Przewodniczący i wiceprzewodniczący komisji, senatorowie A. Person i Bronisław Korfanty, zobowiązali się, że odbędą w tej sprawie rozmowę z marszałkiem Bogdanem Borusewiczem.

* * *

Senatorowie z Komisji Obrony Narodowej zapoznali się z informacją Najwyższej Izby Kontroli na temat przeprowadzonych przez nią kontroli realizacji prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w zakresie modernizacji technicznej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Było to posiedzenie zamknięte ze względu na informacje chronione ustawą z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.

* * *

Senatorowie z Komisji Spraw Zagranicznych spotkali się z kandydatką na ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego RP w Gruzji Urszulą Doroszewską. Ta część posiedzenia była zamknięta ze względu na informacje chronione ustawą z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.

Tego samego dnia Komisja Spraw zagranicznych rozpatrywała wstępnie projekt ustawy budżetowej na rok 2009 w częściach właściwych przedmiotowemu zakresowi działania komisji: część 45 - Sprawy zagraniczne: dochody i wydatki (zał. nr 1 i 2), zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze w 2009 r. (zał. nr 4), wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe w 2009 r. (zał. nr 9), zatrudnienie i wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych (zał. nr 10), limity zatrudnienia dla osób objętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń (zał. nr 11), plan finansowy Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych (zał. nr 13), część 83 - Rezerwy celowe: pozycje 9, 36, 46, 50 i 51.

Projekt ustawy budżetowej na rok 2009 w części 45, dotyczącej spraw zagranicznych, oraz w części 83, odnoszącej się do rezerw celowych, przedstawił dyrektor generalny Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rafał Wiśniewski. Jak podkreślił, przyszłoroczny plan budżetu zakłada kontynuację, a nie wzrost wysokości środków na sprawy zagraniczne. Dzięki zwiększeniu budżetu w bieżącym roku MSZ rozpoczęło realizację reform instytucjonalnych i nowej polityki personalnej w służbie zagranicznej. W przyszłym roku resort pragnie przede wszystkim kontynuować rozpoczęty już proces zmian, ponadto rozwijać proces informatyzacji i telekomunikacji, a także modernizować istniejące już zasoby zarówno w ministerstwie, jak i w placówkach. Wyzwaniem dla ministerstwa w przyszłym roku będą połączenie z UKIE oraz przygotowania do polskiej prezydencji w 2011 r. Istotną częścią budżetu staną się wydatki na inwestycje (np. ambasada w Berlinie, konsulat we Lwowie czy polskie przedstawicielstwo w Brukseli) oraz na niezbędne zmiany w konsulatach, związane z procedurami Schengen.

W dyskusji, w której głos zabrali senatorowie: Leon Kieres, Janusz Rachoń, Maciej Grubski, Grzegorz Czelej i Paweł Klimowicz, skoncentrowano się przede wszystkim na kontynuowaniu przez MSZ zeszłorocznych założeń reformy służby zagranicznej oraz na działaniach podejmowanych w związku z przygotowaniami do Roku Szopenowskiego.

* * *

Senatorowie z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej podjęli decyzję sprawie ustawy o emeryturach pomostowych. Pierwsze posiedzenie temu poświęcone odbyło się 14 listopada br.

W przyjętym stanowisku zaproponowano wprowadzenie 9 poprawek do rozpatrzonej ustawy sejmowej.

W pierwszym głosowaniu senatorowie negatywnie ustosunkowali się do wniosku o odrzucenie ustawy o "pomostówkach" w całości. Senator Piotr Kaleta postanowił go zatem zgłosić jako wniosek mniejszości.

Komisja poparła natomiast poprawkę senatora Jana Rulewskiego, zgodnie z którą osoba, która nie będzie miała prawa do emerytury pomostowej, choć przysługiwałoby jej prawo do wcześniejszej emerytury w myśl dotychczasowych przepisów, odchodząc na emeryturę w wieku 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), otrzymałaby rekompensatę w kwocie równej dwukrotności ustalonej emerytury.

Komisja pozytywnie odniosła się też do trzech poprawek autorstwa senatora S. Koguta. Pierwsza dotyczyła podwyższenia z 1,5% do 3% składki, którą od 2010 r. będą musieli płacić na fundusz emerytur pomostowych pracodawcy zatrudniający pracowników w szczególnych warunkach. Druga zmiana przyznaje prawo do "pomostówek" kierowcom samochodów ciężarowych o masie całkowitej powyżej 10 t. Trzecia zmiana miała charakter legislacyjny.

Senatorowie poparli także 5 poprawek o charakterze legislacyjnym, porządkującym zapisy ustawy uchwalonej przez Sejm, postulowanych w opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu. Ustalono, że szósta poprawka biura - regulująca kwestię wypłaty rekompensat osobom, które nie będą miały prawa do "pomostówek", mimo że pod rządami obecnych przepisów mogłyby odejść na wcześniejszą emeryturę - zostanie dopracowana i przedstawiona na 22. posiedzeniu plenarnym Senatu.

Siedemnaście poprawek dotyczących m.in. niewygaszania emerytur pomostowych, odrzuconych przez Komisję Rodziny i Polityki, senator S. Kogut postanowił zgłosić jako wnioski mniejszości, przedstawione podczas posiedzenia plenarnego Izby. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w sprawie ustawy o emeryturach pomostowych wybrano senatora Mieczysława Augustyna. Postanowiono, że wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy sejmowej w całości uzasadni podczas posiedzenia plenarnego senator P. Kaleta.

25 listopada 2008 r.

Senatorowie z Komisji Gospodarki Narodowej omawiali "Raport o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce".

Raport, przygotowany na zlecenie trzech izb handlowych w Polsce: amerykańskiej, francuskiej i niemieckiej, przedstawił i omówił prezes Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce Jarosław Roszkowski. Do tez zawartych w raporcie ustosunkowali się wiceminister Witold Drożdż, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, odpowiedzialnym za sprawy informatyzacji kraju, a także podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Panasiuk.

W posiedzeniu uczestniczyli także dyrektor Departamentu Informatyzacji w MSWiA Wojciech Wiewiórski, wicedyrektor Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Infrastruktury Elżbieta Borkowska, wiceprezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Krzysztof Dyl i dyrektor Departamentu Analiz w tym urzędzie Julia Martusewicz-Kulińska, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury poseł Janusz Piechociński, dyrektor Magdalena Tran-Van z Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce, ekspert Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej Marcin Betkier, dyrektor zarządzający MDI Strategic Solutions Sp. z o.o. Tamara Surman, prezes i wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji Wacław Iszkowski i Maciej Rogalski, ekspert Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" Joanna Radzikowska, a także Jacek Niewęgłowski i Małgorzata Zakrzewska z Krajowej Izby Gospodarczej Energetyki i Telekomunikacji.

Z raportu przygotowanego przez firmę KPMG Advisory wynika, że infrastruktura telekomunikacyjna w Polsce rozwija się wolno, a poziom dostępu do szerokopasmowego Internetu jest jednym z najniższych w UE. W świetle raportu, polski rynek okazuje się najsłabiej, oprócz Bułgarii, rozwinięty pod względem dostępu do szerokopasmowego Internetu. Widać to przede wszystkim na obszarach wiejskich i w małych miejscowościach. Autorzy wskazali także na małą liczbę stacjonarnych linii telefonicznych i telefonów komórkowych. W 2007 r. Polska zajmowała 23. miejsce na 27 państw UE pod względem liczby telefonów komórkowych. Zdaniem autorów rapotru, Polska należy też do grupy krajów UE z największym odsetkiem gospodarstw domowych, które w ogólne nie korzystają z usług telekomunikacyjnych (7% w 2007 r.).

Ustosunkowując się do tez zawartych w raporcie, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji W. Drożdż powiedział, że jest on zbieżny ze strategią rozwoju społeczeństwa informacyjnego, przygotowaną przez MSWiA, którą rząd przyjmie najprawdopodobniej na początku grudnia br. Realizując ją, rząd chce zapewnić szybki rozwój sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych w naszym kraju. W ciągu najbliższych pięciu lat rząd, a także samorządy mają wydać kilkanaście miliardów złotych na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Środki te będą pochodzić z funduszy strukturalnych UE w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 oraz z budżetu.

"Po zatwierdzeniu strategii przez Radę Ministrów, pod auspicjami Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, chcielibyśmy przygotować taki plan operacyjny, związany z realizacją tej strategii. Zaproponujemy, które instytucje, które resorty będą odpowiedzialne za które zadania zawarte w tej strategii, i w jakim czasie będą one realizowane" -powiedział wiceminister W. Drożdż. Jak zaznaczył, strategia będzie podlegała corocznej weryfikacji pod kątem aktualności i oceny stopnia realizacji. Poinformował ponadto, że zadania dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego są w Polsce podzielone pomiędzy MSWiA i Ministerstwo Infrastruktury. Dodał, że pewne zadania z zakresu "e-gospodarki", podpisu elektronicznego należą też do kompetencji Ministerstwa Gospodarki.

Wiceminister infrastruktury A. Panasiuk powiedział, że jego resort prowadzi działania legislacyjne zmierzające do dostosowania prawa telekomunikacyjnego do europejskich norm. Wyjaśnił, że część zmian trafiła już do Sejmu, a część jest przygotowywana. Wśród dokonań wymienił ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym i ustawę o koncesjach na roboty budowlane i usługi. Podkreślił, że ten pakiet ma być zachętą do realizacji inicjatyw partnerskich, m.in. w segmencie usług telekomunikacyjnych.

"Z raportu wynika, że współpraca partnerska w zakresie usług telekomunikacyjnych jest swoistego rodzaju szczególną współpracą, która wymaga szczególnych regulacji prawnych. Ja bym nie podzielił takiego stanowiska. Partnerstwo to nic innego, jak zwykła umowa między podmiotem publicznym i prywatnym" - powiedział wiceminister infrastruktury. Poinformował ponadto, że resort przygotował rozporządzenie, którego celem jest obniżenie opłat za częstotliwości radiowe, które mają służyć budowie m.in. sieci internetowych na obszarach wiejskich i w małych miejscowościach. "To rozporządzenie powinno wejść w życie 1 stycznia 2009 r." - powiedział.

Najważniejsze tezy zawarte w przedstawionym raporcie:

 • Polska przegrywa w technologicznym wyścigu z innymi krajami Unii Europejskiej. Dystans między Polską a krajami Europy Zachodniej w dostępie użytkowników do nowoczesnej infrastruktury telekomunikacyjnej systematycznie rośnie.
 • Infrastruktura telekomunikacyjna jest kluczowa dla budowy gospodarki opartej na wiedzy. Technologie informacyjne i telekomunikacyjne (ICT) stanowią 25% całkowitego PKB Unii Europejskiej.
 • Brak dostępu do technologii cyfrowych dotyka głównie społeczności terenów wiejskich i słabiej zurbanizowanych. Polski rynek jest najgorzej, oprócz Bułgarii, rozwinięty pod względem dostępu do szerokopasmowego Internetu.
 • Pomimo wielomiliardowych nakładów inwestycyjnych, poniesionych do tej pory przez operatorów, związanych z rozbudową sieci telekomunikacyjnych wciąż utrzymują się dysproporcje w rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej pomiędzy Polską a innymi krajami Unii Europejskiej.
 • W Polsce przypada tylko około 27 stacjonarnych linii telefonicznych na 100 mieszkańców, podczas gdy średnia dla UE to około 50 linii.
 • Mimo powszechności telefonii komórkowej w Polsce (prawie czterokrotnie większa penetracja niż w telefonii stacjonarnej) wskaźnik penetracji jest jednak niższy niż w innych krajach UE. W 2007 r. Polska zajmowała 23. miejsce na 27 państw UE pod względem rzeczywistej penetracji telefonii mobilnej.
 • Pod względem wykorzystania usług telekomunikacyjnych polskie gospodarstwa domowe wypadają słabiej niż w większości krajów UE. Polska należy do grupy krajów UE z największym odsetkiem gospodarstw domowych, które w ogóle nie korzystają z usług telekomunikacyjnych (7% w 2007 r.).
 • W 2007 roku 41% polskich gospodarstw miało dostęp do Internetu, a tylko 30% dysponowało połączeniami szerokopasmowymi (średnia w UE to odpowiednio 54% i 42%, a niektóre kraje osiągają ponad 70%).
 • Widać wyraźną dysproporcję w dostępie do usług telekomunikacyjnych pomiędzy obszarami wiejskimi i miastami. W skali kraju liczba abonentów telefonii stacjonarnej w 2007 r. wynosiła około 24 osób na 100 mieszkańców. Na terenach wiejskich było to jedynie około 13, w miastach - ponad 30.
 • Jeżeli zjawisko tzw. luki cyfrowej pomiędzy obszarami wiejskimi
  a miejskimi będzie się utrzymywać w dłuższym okresie, doprowadzi do pogłębienia różnic społecznych, kulturowych i ekonomicznych.
 • Ogromnym problemem jest bardzo mała dostępność Internetu na obszarach wiejskich. Jedynie 25% gospodarstw domowych na wsi miało dostęp do Internetu (w miastach 46%). Co więcej, w ostatnich latach zwiększyła się dysproporcja między miastem a wsią pod względem liczby internautów.
 • Przy obecnym stanie rozwoju infrastruktury - w wypadku szerokopasmowego dostępu do Internetu - telefonia komórkowa staje się alternatywą dla dostępu stacjonarnego tylko w miastach.
 • Budowa niezbędnej infrastruktury szerokopasmowej wymaga poniesienia olbrzymich nakładów finansowych. Szacunki dotyczące kosztów modernizacji tylko stacjonarnej sieci dostępowej i szkieletowej w Polsce mówią o koniecznych nakładach przekraczających nawet 25 mld zł.
 • Operatorzy komórkowi również są zmuszeni do modernizacji swoich sieci, aby świadczyć usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu oraz korzystać z możliwości, które oferuje sieć NGN.
 • Ze względu na skalę inwestycji niemożliwe jest ich sfinansowanie samodzielnie - ani z budżetu państwa, ani z funduszy unijnych. Najbardziej realnym źródłem finansowania wydaje się więc sektor prywatny z wykorzystaniem rozwiązań partnerstwa publiczno-prywatnego.
 • Warunkiem koniecznym powodzenia projektów inwestycyjnych o takiej skali jest uzyskanie wsparcia rządu i regulatora, których działanie powinno być spójne, tak aby otoczenie regulacyjno-prawne stało się stabilne.
 • Potrzebne jest pilne opracowanie ogólnonarodowej strategii rozbudowy infrastruktury szerokopasmowej.
 • Konieczne jest podjęcie przez rząd działań zmierzających do możliwie szybkiego usunięcia barier, utrudniających rozbudowę sieci telekomunikacyjnej, istniejących nie tylko w obszarze prawa telekomunikacyjnego, ale również w prawie budowlanym, ochrony środowiska oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego.
 • Potrzebne jest zwiększenie liczby dodatkowych bodźców, możliwych do zaoferowania inwestorom, w szczególności tym, którzy podejmą się budowy sieci
  w obszarach wiejskich.
 • W celu lepszego wykorzystania budowanej sieci szerokopasmowej potrzebna jest priorytetyzacja zadań i wdrożenie mechanizmów zapewniających poprawę realizacji "Programu Informatyzacji Państwa".
 • Niezbędne jest stworzenie mechanizmów wspomagających samorządy, szczególnie poprzez stworzenie rozwiązań stymulujących do współpracy z przedsiębiorcami prywatnymi, ukierunkowane na rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej.

Tego samego dnia Komisja Gospodarki Narodowej rozpatrywała ustawę o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Uchwaloną nieomal jednogłośnie - na podstawie dwóch projektów: poselskiego i rządowego - nowelizację sejmową omówił wiceminister pracy i polityki społecznej Marek Bucior. Wydłuża ona urlopy macierzyńskie i wprowadza urlopy dla ojców. Posłowie zgodzili się także na podwyższenie zasiłków macierzyńskich dla rolników.

Urlopy macierzyńskie, choć dłuższe, od 2010 r. będą składały się z części obligatoryjnej - 20 tygodni - i fakultatywnej, która docelowo, w 2014 r. ma wynieść 6 tygodni. Posłowie odrzucili poprawkę klubu Prawa i Sprawiedliwości, zakładającą, że całe 26 tygodni byłoby obligatoryjne. Odrzucono również inną poprawkę zgłoszoną przez ten klub, wydłużającą dodatkowy urlop przysługujący wyłącznie ojcom, tak by wynosił on 4 tygodnie, posłowie zdecydowali jednak, że będą to 2 tygodnie.

Ustawa wprowadza tzw. urlopy tacierzyńskie, czyli fakultatywną część urlopu przysługującą tylko ojcom - jeśli mężczyzna go nie wykorzysta, urlop przepada. Zostanie on wprowadzony od 2010 r. Na początku będzie to tylko tydzień, ale w 2011 r. - już dwa tygodnie. Ojciec będzie mógł wziąć urlop w dowolnym okresie w ciągu roku. Obecnie ojciec ma możliwość skorzystania z urlopu macierzyńskiego w sytuacji, gdy matka wykorzysta co najmniej 14 tygodni i zrezygnuje z pozostałej części urlopu.

Sejm zgodził się także na podwyższenie zasiłków macierzyńskich dla rolników. Wnosiło o to Polskie Stronnictwo Ludowe, a na potrzebę wprowadzenia rozwiązań prorodzinnych, z których mogliby korzystać również rolnicy, zwracała także uwagę Lewica. PSL chciało, aby zasiłek macierzyński, który obecnie wynosi 3,5-krotność najniższej emerytury rolniczej, zwiększyć do czterokrotności, czyli o 318 zł.

Posłowie nie zgodzili się na wydłużenie urlopów macierzyńskich dla matek, których dzieci po urodzeniu ze względu na stan zdrowia muszą pozostać w szpitalu. Wnosiło o to Prawo i Sprawiedliwość. Przyjęto natomiast poprawkę Platformy Obywatelskiej, w myśl której okres ochrony przed zwolnieniem dla matek, które po zakończeniu urlopu macierzyńskiego nie decydują się na urlop wychowawczy, tylko na pracę w skróconym wymiarze, będzie wynosił 12 miesięcy, a nie, jak było w pierwotnej wersji projektu, 36 miesięcy.

W przyjętej noweli stworzono również możliwość wykorzystania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli oraz finansowanie z tego funduszu opieki nad dziećmi przebywającymi w tych placówkach. Ustawa przewiduje także zwiększenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne za osoby na urlopie wychowawczym. Podniesiona zostanie też podstawa składki na ubezpieczenie rentowe i emerytalne za osoby na urlopie wychowawczym do poziomu wynagrodzenia osiąganego przed przejściem na ten urlop, nie więcej jednak niż 60% przeciętnego wynagrodzenia.

Nowela wydłuża również maksymalny okres otrzymywania świadczeń chorobowych przez kobiety ciężarne. Wprowadza warunkową wypłatę tzw. becikowego - będzie ona uzależniona od przedstawienia zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego objęcie odpowiednią opieką lekarską w czasie ciąży.

Według obecnie obowiązujących przepisów urlop macierzyński wynosi 18 tygodni przy pierwszym porodzie, 20 tygodni przy następnych porodach i 28 tygodni w wypadku urodzenia wieloraczków. W przyjętej ustawie rezygnuje się z trzech progów urlopu macierzyńskiego (18, 20, 28 tygodni) na rzecz dwóch (20, 31 tygodni). Zostaje tym samym zrównany wymiar urlopu macierzyńskiego dla pierwszego i każdego następnego porodu - w wypadku urodzenia jednego dziecka.

Obligatoryjny okres urlopu, wynoszący 31 tygodni, będzie przysługiwać w wypadku urodzenia dwojga dzieci, 33 tygodnie w wypadku urodzenia trójki dzieci, 35 tygodni - czwórki dzieci, a 37 tygodni w razie urodzenia pięciorga i więcej dzieci. W każdym z tych wypadków fakultatywny urlop wynosiłby 8 tygodni.

Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które zgłosiło trzy uwagi o charakterze doprecyzowująco-legislacyjnym.

W trakcie dyskusji senatorowie poruszali sprawę urlopów macierzyńskich, w części wykorzystywanych przez ojców, oraz długości urlopów macierzyńskich dla rodzin adoptujących małe dzieci.

Wiceminister pracy i polityki społecznej M. Bucior pozytywnie odniósł się do jednej z uwag senackiego biura legislacyjnego. Udzielał także wyjaśnień w związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez senatorów.

Przewodniczący komisji senator Tomasz Misiak zaproponował, popartą przez przedstawiciela rządu, poprawkę sugerowaną przez biuro legislacyjne. W głosowaniu zarówno zmiana, jak i całość ustawy wraz z przegłosowaną wcześniej propozycją została przyjęta przez senatorów jednomyślnie (13 głosów za). Na sprawozdawcę stanowiska komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw wybrano senatora Andrzeja Owczarka.

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych.

Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej M. Bucior. Ustawa, uchwalona przez Sejm na podstawie projektu rządowego, określa zasady tworzenia, organizacji i wykonywania działalności przez fundusze dożywotnich emerytur kapitałowych oraz uprawnia je do wypłaty świadczeń pieniężnych ze środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych. Przepisy określające warunki nabywania prawa do tych świadczeń oraz zasady ich wypłaty zawarte są w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz w ustawie o emeryturach kapitałowych.

Senatorowie zapoznali się także z opinią senackiego biura legislacyjnego, które zwróciło uwagę na kilka nieścisłości w sformułowaniu niektórych rozpatrywanej przepisów ustawy i w związku z tym przedstawiło propozycje poprawek.

Do tych uwag pozytywnie odniósł się wiceminister M. Bucior. W trakcie dyskusji ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów, senator T. Misiak poparł natomiast poprawki zasygnalizowane w opinii senackiego biura legislacyjnego i zaproponował ich wprowadzenie do ustawy sejmowej.

Zarówno zgłoszone zmiany, jak i całość ustawy wraz z przyjętymi wcześniej poprawkami uzyskały poparcie Komisji Gospodarki Narodowej. Ustalono, że stanowisko komisji w sprawie ustawy o funduszach dożywotnich emerytur kapitałowych zarekomenduje Izbie senator Stanisław Kogut.

Następnie senatorowie przystąpili do rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Do nowelizacji, uchwalonej na podstawie projektu poselskiego, ustosunkował się podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Antoni Podolski. Jak stwierdził, sejmowa nowela zawiera zapisy uzupełniające o zadania objęte "Narodowym Programem Przebudowy Dróg Lokalnych" katalog zadań własnych, na których finansowanie jednostki samorządu terytorialnego mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa. Ustawa upoważnia ministra właściwego do spraw administracji publicznej do dokonania podziału środków i przekazywania dotacji oraz wydania rozporządzenia w tym zakresie.

Senatorowie wysłuchali także uwag senackiego biura legislacyjnego, które zgłosiło propozycję wprowadzenia dwóch zmian, doprecyzowujących zapisy sejmowej nowelizacji. Z tymi uwagami nie zgodził się jednak wiceminister A. Podolski.

W trakcie dyskusji senatorowie wyrażali wątpliwości co do przewidywanych upoważnień dla ministra właściwego do spraw administracji i związanym z tym wyłączeniem ministra właściwego do spraw infrastruktury. Pytali także o sporządzanie list projektów i udział samorządów w tym zakresie oraz o miejsce umieszczenia przewidywanych środków w budżecie państwa.

W opinii senatora Grzegorza Banasia, rozwiązanie zaproponowane w sejmowej nowelizacji ma charakter polityczny. W związku z tym przedstawił wniosek o odrzucenie sejmowej nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W głosowaniu wniosek ten nie uzyskał poparcia większości komisji (3 senatorów za, 7 przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu).

Ostatecznie, na wniosek senator Stanisława Jurcewicza, Komisja Gospodarki Narodowej opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek sejmowej noweli. Wniosek został przyjęty 7 głosami, przy 3 przeciwnych i 1 wstrzymującym się. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie podczas posiedzenia plenarnego Izby wybrano senatora S. Jurcewicza.

Kolejnym rozpatrywanym aktem prawnym była ustawa o podatku akcyzowym, którą w imieniu rządu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Jacek Kapica. Jej głównym celem jest dostosowanie polskich regulacji dotyczących akcyzy do wymogów unijnych. Sejmowa nowela przewiduje m.in. nowe zasady opodatkowania akcyzą energii elektrycznej. W myśl ustawy podatek akcyzowy ma być płacony przez dystrybutorów, a nie jak obecnie przez producentów energii elektrycznej.

Sejm przyjął poprawkę, która zwalnia z akcyzy zużycie energii elektrycznej w określonych okolicznościach - w procesie produkcji energii elektrycznej i ciepła w tzw. skojarzeniu w elektrociepłowniach. Zgodnie z nowymi przepisami, generalnie akcyza na wyroby tytoniowe ma zostać podwyższona. Sejm przyjął jednak poprawkę, zgodnie z którą akcyza na określone wyroby - na tytoń do palenia oraz na cygara i cygaretki - będzie jednak obniżona. Kolejna poprawka zaakceptowana przez Sejm przewiduje, że zabezpieczenie akcyzowe będzie mogło być składane również w formie tzw. weksla własnego.

Ustawa zakłada ponadto wprowadzenie obniżonej stawki na biokomponenty paliw, zerowej stawki na biogaz, biowodór i wodór, a także na wyroby energetyczne wykorzystywane w przemyśle chemicznym.

Do końca października 2013 r. ma obowiązywać zerowa stawka akcyzy na gaz ziemny do celów napędowych. Przewidziano również zwolnienie z akcyzy: gazu przeznaczonego do celów opałowych do 31 października 2013 r. oraz węgla i koksu - do 1 stycznia 2012 r. Nie będzie obowiązku produkcji w składzie podatkowym win gronowych, uzyskiwanych z winogron z upraw własnych. Chodzi o produkcję mniejszą niż 1000 hl w ciągu roku. Z takiego obowiązku mają być również zwolnione: piwa, wina i napoje fermentowane domowym sposobem przez osoby fizyczne na własny użytek i nie przeznaczone do sprzedaży.

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Ich wejście w życie spowoduje utratę mocy dotychczas obowiązującej ustawy z 23 stycznia 2004 r.

W swoim wystąpieniu wiceminister finansów zwrócił szczególną uwagę na zmiany wprowadzone przez Sejm do projektu rządowego i poprosił senatorów o zmianę niektórych zapisów ustawy sejmowej, m.in. o wydłużenie vacatio legis do 1 marca 2009 r.

Kilka uwag o charakterze porządkowo-legislacyjnym zgłosiło senackie biuro legislacyjne.

W trakcie dyskusji senatorowie pytali m.in. o akcyzę na rodzime regionalne napoje alkoholowe, wyroby tytoniowe i samochody osobowe, a także o funkcjonowanie podatku akcyzowego i wpływy do budżetu.

Podczas posiedzenia na temat funkcjonowania podatku akcyzowego w Polsce i krajach Unii Europejskiej mówili doradca podatkowy w Spółce Doradztwa Podatkowego Ożóg i Wspólnicy Sp. z o.o. Tomasz Siennicki oraz dyrektor Departamentu Akcyzy i Cła w KPMG Krzysztof Stefanowicz.

Senatorowie zapoznali się także z opiniami przedstawicieli firm produkujących wyroby tytoniowe, dotyczącymi stawek procentowych na papierosy i tytoń.

W celu dogłębnego zapoznania się z nadsyłanymi do komisji uwagami na temat nowej ustawa o podatku akcyzowym przewodniczący obradom senator T. Misiak zaproponował kontynuowanie prac nad tą ustawą na kolejnym posiedzeniu, 2 grudnia br. Zwrócił się także do przedstawicieli resortu finansów o współpracę z senackim biurem legislacyjnym w dopracowywaniu propozycji poprawek zgłoszonych do rozpatrywanej ustawy.

Podczas posiedzenia Komisja Gospodarki Narodowej przystąpiła także do rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

Założenia nowelizacji, uchwalonej przez Sejm z przedłożenia rządowego, omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Adam Szejnfeld. Zmierza ona do uporządkowania zagadnień dotyczących prowadzenia kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców przez organy administracji publicznej, wprowadza nową formę rejestracji działalności gospodarczej, tzw. jedno okienko, reformuje zasady ewidencjonowania przedsiębiorców, umożliwiając udostępnianie informacji o przedsiębiorcach w ramach Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Posłowie przyjęli projekt jednogłośnie. Sejm wprowadził ponadto poprawki rekomendowane przez sejmową Komisję Gospodarki, a zgłoszone przez Platformę Obywatelską. Odrzucił natomiast propozycje poprawek PiS.

Została m.in. przyjęta poprawka, przewidująca odszkodowanie dla przedsiębiorcy, który poniósł szkodę w wyniku prowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem prawa. Poparto także przepis, że przedsiębiorcy przysługuje w terminie trzech dni możliwość złożenia zażalenia na postanowienie organów kontrolnych.

Nowelizacja wprowadza zasadę tzw. jednego okienka, która będzie obowiązywała od kwietnia 2009 r. Ma to ułatwić rejestrowanie działalności gospodarczej. Osoba chcąca założyć firmę będzie musiała złożyć stosowny wniosek tylko w gminie. Obecnie przedsiębiorca, który chce zarejestrować firmę, musi składać kilka wniosków, m.in. w urzędach: gminy, skarbowym, statystycznym, a także w ZUS. Nowe przepisy zakładają, że przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć działalność już po złożeniu wniosku o zarejestrowanie, nie czekając na otrzymanie z urzędu gminy decyzji o zarejestrowaniu.

W celu ewidencjonowania przedsiębiorców będzie utworzona tzw. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

Nowelizacja porządkuje również kwestie kontrolowania przez organy administracji publicznej działalności gospodarczej przedsiębiorców. Zgodnie z projektem, nie będzie można przeprowadzać jednocześnie kilku kontroli w jednym zakładzie w tym samym czasie.

Zmiany proponowane w noweli sejmowej dotyczą również kontrolowania przedsiębiorców. Przede wszystkim przed rozpoczęciem sprawdzania firmy organy kontrolne będą miały obowiązek zawiadomienia co najmniej siedem dni wcześniej o planowanej kontroli. Ponadto musi być ona przeprowadzona w obecności przedsiębiorcy i odbywać się w siedzibie firmy.

Większość przepisów zawartych w projekcie nowelizacji ustawy ma wejść w życie 30 dni od ogłoszenia. Regulacje dotyczące rejestracji firmy przez Internet natomiast zaczną obowiązywać 1 lipca 2011 r.

Po zapoznaniu się z informacją przedstawioną przez wiceministra gospodarki A. Szejnfelda prowadzący obrady senator T. Misiak zaproponował odłożenie prac komisji nad tą ustawą do 11 grudnia br. w celu dokładnego zapoznania się z bardzo ważną i złożoną materią nowelizacji. Tę propozycję zaakceptowali senatorowie i obecni na posiedzeniu przedstawiciele resortu gospodarki.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej senatorowie przystąpili do rozpatrywania ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Ustawę omówił wiceminister gospodarki A. Szejnfeld. Jak poinformował, zastąpi ona dotychczas obowiązującą ustawę o partnerstwie publiczno-prywatnym z 28 lipca 2005 r. Określa m.in. zasady wspólnej realizacji przedsięwzięć przez podmioty publiczne i partnerów prywatnych, zasady ponoszenia ryzyka przy realizacji wspólnych inwestycji, zasady ich finansowania oraz przeprowadzania kontroli realizacji zadań przez podmioty publiczne. Eliminuje nadmierne obciążenia oraz gwarantuje większą swobodę w kształtowaniu partnerstwa i większą ochronę zarówno interesom publicznym, jak i partnerom prywatnym.

Senator T. Misiak zaproponował odłożenie prac komisji do 11 grudnia br. w celu dokładnego zapoznania się z bardzo ważną i złożoną materią rozpatrywanej ustawy. Senatorowie oraz przedstawiciele resortu gospodarki zaakceptowali tę propozycję.


Poprzednia część, następna część, spis treści