Poprzednia część, następna część, spis treści


Prezydium Senatu

20 listopada br. odbyło się 30. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium wysłuchało informacji wicemarszałka Zbigniewa Romaszewskiego, dotyczącej nieobecności senatorów na posiedzeniach Komisji Spraw Unii Europejskiej. Zapoznano się z problemem oraz zdecydowano o konieczności wprowadzenia zmian w uchwale Prezydium Senatu w sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania senatorom uposażenia, dodatków do uposażenia, uposażenia dodatkowego oraz odprawy parlamentarnej. Prezydium zdecydowało, że powróci do rozpatrzenia tego punktu na swoim najbliższym posiedzeniu.

Podczas posiedzenia rozpatrzono wniosek zastępcy przewodniczącego Komisji Zdrowia senatora Michała Okły o wyrażenie zgody na zorganizowanie w budynku Senatu konferencji naukowej "Perspektywy i szanse wakcynologii w Polsce w profilaktyce zdrowotnej dzieci i młodzieży". Będzie ona organizowana przy współudziale Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Zdrowia "Pro - Salutem". Konferencję, w której wzięłoby udział około 200 osób, zaplanowano na 13 stycznia 2009 r. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji i zaakceptowało przedstawiony kosztorys. Zaproponowano jednak zmianę terminu i nazwy konferencji.

Rozpatrzono także wniosek senatora Józefa Bergiera o wyrażenie zgody na zorganizowanie w gmachu Senatu wystawy "Południowe Podlasie - dziś i jutro". Prezydium wyraziło zgodę, aby zorganizować ekspozycję w I kwartale 2010 r.

Sprawy polonijne

I. Prezydium Senatu zapoznało się z informacją w sprawie wniosków o zlecenie zadania o charakterze programowym, złożonych po terminie, które wpłynęły do Kancelarii Senatu do 18 listopada br.:

 • Wniosek Fundacji "Świat na Tak" w Warszawie: udział Polaków ze Wschodu w konferencji "Rzymskie spotkanie młodych" 28-30 listopada br. w Rzymie. Całkowity koszt realizacji zadania - 29 880 zł, postulowana kwota dotacji - 26 380 zł. Prezydium wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania procedurze.

II. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie:

 • Caritas Polska w Warszawie: paczki świąteczne dla Polaków na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji zadania - 880 000 zł, postulowana kwota dotacji - 800 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 740 000 zł.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 r. (nowe przedsięwzięcia). Całkowity koszt realizacji zadania - 544 232 zł, postulowana kwota dotacji - 380 854 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 266 050 zł.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 2 404 214 zł, postulowana kwota dotacji - 293 121 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 259 300 zł.

Łączna kwota przyznanej dotacji dla Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - 525 350 zł, w tym koszty pośrednie do kwoty 59 433 zł.

Prezydium zdecydowało się nie zlecać następujących części zadania i nie przyznawać dotacji na ich realizację:

 • Niemcy: dofinansowanie kosztów zorganizowania XV-lecia EUWP oraz Zjazdu Prezesów (18 038 zł),
 • Litwa: pobyt edukacyjny dla nauczycieli (33 821 zł),
 • Spotkania z przedstawicielami organizacji polonijnych w kraju i za granicą (33 821 zł).

Prezydium Senatu zdecydowało się ograniczyć dofinansowanie w następujących pozycjach:

 • Litwa: organizacja spotkania opłatkowego dla ZPL Zarządu Głównego w Wilnie do kwoty  12 548 zł,
 • Ukraina: organizacja obchodów rocznicowych Związku Polaków na Ukrainie oraz spotkania opłatkowego do kwoty 5637 zł.
 • Wielka Brytania: dofinansowanie organizacji Tygodnia Techniki i Nauki Polonijnej w Londynie do kwoty 10 220 zł.

 • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie": promowanie kultury polskiej na Wschodzie: wystawa poświęcona Josephowi Conradowi w Berdyczowie, konferencja na temat Unii Hadziackiej oraz XIV Sztafeta Niepodległości w rejonie wileńskim. Całkowity koszt realizacji zadania - 49 800 zł, postulowana kwota dotacji - 49 800 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 37 800 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 4158 zł).
 • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: pomoc Polakom poszkodowanym na skutek "powodzi stulecia" na Ukrainie oraz pomoc charytatywna dla Polaków w trudnej sytuacji materialnej. Całkowity koszt realizacji zadania - 140 200, postulowana kwota dotacji - 140 200 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 140 200 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 15 422 zł).
 • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: polskie święta na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji zadania - 78 000 zł, postulowana kwota dotacji - 78 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 51 654 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 5681 zł).
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: program TV "Zielona Wyspa". Całkowity koszt realizacji zadania - 85 178 zł, postulowana kwota dotacji - 85 178 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 50 618 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 5000 zł).
 • Fundacja "Świat na Tak" w Warszawie: udział Polaków ze Wschodu w konferencji "Rzymskie spotkanie młodych" 28-30 listopada br. w Rzymie. Całkowity koszt realizacji zadania - 29 880 zł, postulowana kwota dotacji - 26 380 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 10 920 zł.

III. Sprawy różne

 • Prezydium, po zapoznaniu się z pismem Fundacji "Semper Polonia" w Warszawie w sprawie rezygnacji z części zadania (rezygnacja z finansowania Programu Studiów Polskich na Uniwersytecie Columbia), wyraziło zgodę na przyjęcie tej propozycji i zmianę swojej uchwały z 21 lutego br. w sprawie zlecenia tego zadania - zmniejszenie przyznanej dotacji o 137 363 zł.
 • Marszałek Bogdan Borusewicz zwrócił się do dyrektora Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artura Kozłowskiego o zorganizowanie spotkania z Zarządem Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w sprawie kosztów pośrednich.

Podczas posiedzenia prezydium rozpatrzyło pozytywnie wnioski czterech senatorów o udzielenie im urlopu i wyraziło zgodę na udzielenie urlopu od wykonywania obowiązków senatora senatorom.

Wyrażono także zgodę na przedyskutowanie na następnym posiedzeniu kwestii wprowadzenia zmian w uchwale Prezydium Senatu w sprawie określenia zasad i trybu otrzymywania przez senatorów dzienników urzędowych, druków senackich i sejmowych oraz kopert do korespondencji związanej z wykonyw


Poprzednia część, następna część, spis treści