Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 22
5 listopada 2008 r.

obejmuje okres od 16 do 31 października 2008 r.

 

19 . posiedzenie Senatu

 • Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw - przyjęta z poprawkami
 • Senat wprowadził poprawki do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
 • Senat wprowadził poprawkę do ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych
 • Ustawa o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - przyjęta z poprawkami
 • Senat wprowadził poprawki do ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz niektórych innych ustaw
 • Senat poprawił ustawę o zmianie ustawy o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym oraz ustawy o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego - przyjęta z poprawkami
 • Ustawa o zmianie ustawy o Karcie Polaka - przyjęta z poprawkami
 • Senat wprowadził poprawki do ustawy o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe
 • Senat zapoznał się z informacją Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2007 oraz uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka
 • Uchwała Senatu w sprawie uczczenia 30. rocznicy wyboru Kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową
 • Uchwała Senatu dla uczczenia postaci i dokonań błogosławionego Ojca Honorata Koźmińskiego
 • Drugie i trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 • Inicjatywa senacka - projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
 • Inicjatywa senacka - projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • Senacki projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
 • Ustawa o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" oraz ustawy o transporcie kolejowym - przyjęta z poprawkami
 • Inicjatywa senacka - projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
 • Inicjatywa senacka - projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym
 • Pozostałe prace Izby:
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej oraz o zmianie niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki o przetwarzaniu i przekazywaniu przez przewoźników lotniczych danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego Stanów Zjednoczonych (DHS) (Umowa PNR z 2007 r.), sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 2007 r. oraz w Waszyngtonie dnia 26 lipca 2007 r.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Układu o Stabilizacji i Stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony, sporządzonego w Luksemburgu dnia 15 października 2007 r.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Albanii, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu do Traktatu Północnoatlantyckiego o akcesji Republiki Chorwacji, sporządzonego w Brukseli dnia 9 lipca 2008 r.
 • Zmiany w składzie komisji senackich
 • Oświadczenia

  20 . posiedzenie Senatu

 • Uchwała Senatu w sprawie wyrażenia zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum w sprawie kierunku reformy służby zdrowia
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo celne oraz ustawy - Kodeks karny skarbowy
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy - Prawo budowlane
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach gospodarczych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Drugie czytanie projektu ustawy o obywatelstwie polskim
 • Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Służbie Celnej i ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu
 • Pozostałe prace Izby:
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości
 • wisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz o zmianie innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o finansowaniu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z budżetu państwa
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy
 • Oświadczenia

  Prezydium Senatu

 • 28. posiedzenie
 • Z prac komisji

 • 22 października 2008 r.
 • 23 października 2008 r.
 • 24 października 2008 r.
 • 27 października 2008 r.
 • 28 października 2008 r.
 • 29 października 2008 r.
 • 30 października 2008 r.
 • Kontakty międzynarodowe

  Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"