Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 20
5 października 2008 r.

obejmuje okres od 1 do 30 września 2008 r.

 

18 . posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dochodach osobistych oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o transporcie drogowym
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo ruchu drogowego
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
 • Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie styczeń-czerwiec 2008 roku (podczas Prezydencji słoweńskiej)
 • Pozostałe prace Izby:
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o izbach morskich
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe
 • Zmiany w składzie komisji senackich
 • Oświadczenia

  Prezydium Senatu

 • 25. posiedzenie
 • 26. posiedzenie
 • Z prac komisji

 • 10 września 2008 r.
 • 16 września 2008 r.
 • 17 września 2008 r.
 • 18 września 2008 r.
 • 23 września 2008 r.
 • 24 września 2008 r.
 • 25 września 2008 r.
 • Kontakty międzynarodowe

  Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"