Poprzednia część, następna część, spis treści


Posiedzenia Prezydium Senatu

16 września br. odbyło się 25. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Komisji Praw Człowieka
i Praworządności o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji "Polski system probacji - stan i kierunek rozwoju w kontekście standardów europejskich", która odbędzie się 27-28 października br. w Ośrodku Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Popowie.

Założenia konferencji omówił przewodniczący komisji senator Stanisław Piotrowicz. Stanowi ona kontynuację spotkań organizowanych przez Komisję Praw Człowieka
i Praworządności, poświęconych temu zagadnieniu. Powinna pomóc w ustaleniu, czy i jakie zmiany legislacyjne są niezbędne do wprowadzenie w tym zakresie.

Konferencja organizowana jest we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości, rzecznikiem praw obywatelskich, Centralnym Zarządem Służby Więziennej oraz Kancelarią Prezydenta. Wezmą w niej udział posłowie, senatorowie, przedstawiciele biura rzecznika praw obywatelskich, resortu sprawiedliwości, sędziowie, prokuratorzy, kuratorzy sądowi, przedstawiciele nauki w zakresie prawa karnego oraz administracji rządowej i samorządowej.

Prezydium Senatu podkreśliło wagę konferencji i wyraziło zgodę na jej zorganizowanie oraz zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Podczas posiedzenia rozpatrzono pozytywnie wniosek przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu o wyrażenie zgody na zorganizowanie w budynku Senatu wystawy "Ojciec Honorat Koźmiński: życie poświęcone Polsce". Wystawa przygotowywana jest z okazji 180. rocznicy urodzin i 20. rocznicy beatyfikacji ojca H. Koźmińskiego. Do marszałka Senatu wpłynął także projekt uchwały okolicznościowej. Ekspozycja będzie prezentowana 15-25 października br.

Prezydium Senatu rozpatrzyło także pozytywnie wniosek senatora Tadeusza Gruszki o wyrażenie zgody na zorganizowanie w budynku Senatu wystawy z okazji 900-lecia Raciborza. Jej celem jest przedstawienie historii tego najstarszego śląskiego miasta. Wystawa będzie prezentowana 19-24 listopada br.

Podczas posiedzenia zapoznano się z informacją o powstaniu senackiego Zespołu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; do wiadomości przyjęto regulamin i skład osobowy zespołu.

Piotr Bożym z Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu przedstawił informację na temat funkcjonowania zespołów zrzeszających senatorów. Biuro zapewnia obsługę administracyjną pięciu zespołów senackich i ośmiu parlamentarnych, które skupiają senatorów. Dodatkowo dwa zespoły parlamentarne są obsługiwane przez Gabinet Marszałka Senatu.

Marszałek Bogdan Borusewicz zaproponował, aby na koniec roku zespoły przedstawiały sprawozdanie ze swojej działalności.

Sprawy polonijne

 1. Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie:

 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 176 369 zł, postulowana kwota dotacji - 101 310 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 101 310 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 11 448 zł).
 • Fundacja "Pomoc Polakom na Wschodzie": pomoc Polakom na Wschodzie - pomoc poszkodowanym w wyniku działań wojennych w Gruzji. Całkowity koszt realizacji zadania - 130 000 zł, postulowana kwota dotacji - 130 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 120 000 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 13 200 zł).
 • Fundacja Ośrodka KARTA: XX wiek na Zaolziu. Całkowity koszt realizacji zadania - 106 650 zł, postulowana kwota dotacji - 69 650 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 34 631 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 1731 zł).

II. Prezydium Senatu zapoznało się z informacją w sprawie wniosków o zlecenie zadania o charakterze programowym złożonych po terminie, które wpłynęły do Kancelarii Senatu do 1 września br.:

 • wniosek Stowarzyszenia RACIECHOWICE 2005 w Raciechowicach: "Wracamy do korzeni naszych przodków". Całkowity koszt realizacji zadania - 108 450 zł, postulowana kwota dotacji - 11 000 zł. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze w trybie nadzwyczajnym.
 • wniosek Związku Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Warmińsko-Mazurska: harcerski obóz wypoczynkowo-integracyjny pod namiotami. Całkowity koszt realizacji zadania - 23 400 zł, postulowana kwota dotacji - 23 400 zł. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze w trybie nadzwyczajnym.
 • wniosek Uczniowskiego Klubu Sportowego DIABŁY w Miłosławiu: "Kultura ludowa nas łączy". Całkowity koszt realizacji zadania - 13 559 zł, postulowana kwota dotacji - 6060 zł. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze w trybie nadzwyczajnym.
 • wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie": pomoc Polakom na Wschodzie - Gruzja. Całkowity koszt realizacji zadania - 130 000 zł, postulowana kwota dotacji - 130 000 zł. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze w trybie nadzwyczajnym.
 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska": pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 r. (Ukraina i Gruzja). Całkowity koszt realizacji zadania - 236 300 zł, postulowana kwota dotacji - 160 000 zł. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze w trybie nadzwyczajnym.
 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska": pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 114 810 zł, postulowana kwota dotacji - 48 810 zł. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze w trybie nadzwyczajnym.
 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska": pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 5 236 372 zł, postulowana kwota dotacji - 283 822 zł. Prezydium Senatu nie wyraziło zgody na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze w trybie nadzwyczajnym.
 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska": pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 237 032 zł, postulowana kwota dotacji - 135 028 zł. Prezydium Senatu nie wyraziło zgody na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze w trybie nadzwyczajnym.
 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska": zakup środków trwałych i oprogramowania dla organizacji polonijnych i polskich. Całkowity koszt realizacji zadania - 32 086 zł, postulowana kwota dotacji - 30 001 zł. Prezydium Senatu nie wyraziło zgody na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze w trybie nadzwyczajnym.

III. Prezydium Senatu zapoznało się z informacją w sprawie wniosków o zlecenie zadania o charakterze programowym złożonych po terminie, które wpłynęły do Kancelarii Senatu do 12 września br.:

 • wniosek Fundacji "Młoda Europa" w Bydgoszczy: "Sztuka ponad granicami - Janusz Korczak". Całkowity koszt realizacji zadania - 39 765 zł, postulowana kwota dotacji -34 650 zł. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze w trybie nadzwyczajnym.

IV. Sprawy różne

 • Prezydium Senatu uchyliło swoją uchwałę z 10 lipca br. w sprawie zlecenia Towarzystwu Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, Oddział Miłośników Kołomyi "Pokucie" we Wrocławiu, zadania, polegającego na organizacji warsztatów artystycznych i obozu letniego dla polskiego zespołu młodzieżowego "Kołomyjka" z Kołomyi, na Ukrainie. Towarzystwo zrezygnowało z realizacji zadania.
 • Prezydium Senatu zapoznało się z informacją, przedstawioną przez dyrektora Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artura Kozłowskiego oraz dyrektor Gabinetu Marszałka Senatu Joannę Urban, na temat wizyty delegacji Senatu na Białorusi 6-7 września br. z okazji 20-lecia Związku Polaków na Białorusi.

* * *

25 września br. odbyło się 26. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji "Energetyka atomowa w Polsce - czas działania".

Przewodniczący komisji senator Tomasz Misiak omówił szczegółowo założenia konferencji. Jej celem jest zainicjowanie debaty na temat budowy i funkcjonowania elektrowni jądrowych w Polsce oraz zapoznanie się z międzynarodowymi uregulowaniami prawnymi w tym zakresie. Konferencja otworzy cykl spotkań dotyczących energetyki atomowej, których konsekwencją ma być wypracowanie rozwiązań legislacyjnych.

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji 14 października br. oraz zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Podczas posiedzenia rozpatrzono także wniosek przewodniczących Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności o wyrażenie zgody na zorganizowanie - wspólnie z Instytutem Transportu Samochodowego - konferencji "Niepełnosprawni w podróży". Jej główne założenia, program i kosztorys omówił przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Praworządności senator Stanisław Piotrowicz. Zaznaczył, że konferencji będzie towarzyszyć wystawa, przygotowana przez Instytut Transportu Samochodowego, zatytułowana "Uwolnić chodniki". Dyrektor Biura Informacji i Dokumentacji Kancelarii Senatu Andrzej Dziubecki poinformował, że ekspozycja zostanie zaprezentowana w otoczeniu sali, w której odbywać się będzie konferencja.

Celem konferencji jest nie tylko zwrócenie uwagi na problem, ale także wyznaczenie kierunków zmian w obowiązującym prawie, mających na celu dostosowanie środków komunikacji do potrzeb osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych ruchowo.

Wicemarszałek Krystyna Bochenek zaproponowała zaproszenie do udziału w konferencji członków Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji i wystawy 2 grudnia br. oraz zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Podczas posiedzenia rozpatrzono również wniosek przewodniczącego Komisji Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą o wyrażenie zgody na zorganizowanie w gmachu Senatu wystawy "Marszałek Józef Piłsudski - główny architekt niepodległej Polski". Ekspozycję przygotowało Warszawskie Towarzystwo Przyjaciół Wilna i Grodna z okazji 140. rocznicy urodzin marszałka J. Piłsudskiego. Otwarcie wystawy uświetni występ Chóru Akademickiego Politechniki Szczecińskiej.

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie wystawy 31 października-14 listopada br. i zaakceptowało kosztorys.

Prezydium Senatu zapoznało się z informacją wicemarszałka Zbigniewa Romaszewskiego o więcej niż trzech nieusprawiedliwionych nieobecnościach senatorów na posiedzeniach komisji senackich w ciągu roku.

Prezydium zdecydowało o przekazaniu do rozpatrzenia przez Komisję Regulaminową Etyki i Spraw Senatorskich sprawy nieusprawiedliwionych nieobecności senatora Grzegorza Czeleja oraz senatora Jana Olecha.

Sprawy polonijne:

I. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

 • Autorskie Towarzystwo Edukacyjne w Warszawie: polsko-ukraińska wymiana młodzieży. Całkowity koszt realizacji zadania - 40 910 zł, postulowana kwota dotacji - 11 850 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 11 850 zł.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 114 810 zł, postulowana kwota dotacji - 48 810 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 32 937 zł ( w tym koszty pośrednie do kwoty 3936 zł).
 • Małopolskie Centrum Edukacji MEC w Krakowie: wydanie "Śpiewnika pieśni patriotycznej - 90 utworów na dziewięćdziesięciolecie", przeznaczonego dla Polaków żyjących za wschodnią granicą państwa polskiego. Całkowity koszt realizacji zadania - 30 000 zł, postulowana kwota dotacji - 27 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 27 000 zł.
 • Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych PRO-AKADEMIA w Łodzi: pomoc dla studentów Polskiego Wydziału Technicznego Politechniki Donieckiej w budowaniu kariery zawodowej związanej z Polską - II edycja. Całkowity koszt realizacji zadania - 71 818 zł, postulowana kwota dotacji - 65 744 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 51 885 zł.
 • Fundacja MŁODA EUROPA w Bydgoszczy: "O Polsce po polsku". Całkowity koszt realizacji zadania - 29 840 zł, postulowana kwota dotacji - 18 529 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 11 353 zł.
 • Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE w Lipniku: pobyt edukacyjny dzieci Polaków zamieszkałych na Bukowinie, w Rumunii. Całkowity koszt realizacji zadania - 42 230 zł, postulowana kwota dotacji - 30 000 zł. Prezydium zapoznało się z informacją fundacji, że zadanie zrealizowano, lecz w innym terminie. Rozpatrzyło wniosek pozytywnie i przyznało dotację w wysokości 30 000 zł, jednocześnie wskazując na konieczność złożenia przez fundację wniosku wraz z właściwym terminem realizacji.
 • Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Bełchatowie: kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyki uzależnień "Dziękuję, nie". Całkowity koszt realizacji zadania - 24 600 zł, postulowana kwota dotacji - 8200 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 8200 zł.
 • Fundacja MŁODA EUROPA w Bydgoszczy: "Sztuka nie zna granic". Całkowity koszt realizacji zadania - 39 765 zł, postulowana kwota dotacji - 34 650 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 34 650 zł.
 • Stowarzyszenie RACIECHOWICE 2005 w Raciechowicach: "Wracamy do korzeni naszych przodków". Całkowity koszt realizacji zadania - 108 450 zł, postulowana kwota dotacji 11 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 11 000 zł.
 • Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska: obóz harcerski wypoczynkowo-integracyjny pod namiotami. Całkowity koszt realizacji zadania - 23 400 zł, postulowana kwota dotacji - 23 400 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 24 300 zł.
 • Uczniowski Klub Sportowy DIABŁY w Miłosławiu: "Kultura ludowa nas łączy". Całkowity koszt realizacji zadania - 13 560 zł, postulowana kwota dotacji - 6060 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 6060 zł.
 • Caritas POLSKA w Warszawie: paczki świąteczne dla Polaków na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji zadania - 880 000 zł, postulowana kwota dotacji - 800 000 zł. Prezydium postanowiło odłożyć rozpatrzenie wniosku.
 • Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych PRO-AKADEMIA w Łodzi: paczki z darami świątecznymi dla polskich kombatantów żyjących na Syberii, wschodniej Ukrainie i w Republice Mołdawii. Całkowity koszt realizacji zadania - 60 230 zł, postulowana kwota dotacji - 57 778 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek negatywnie i jednogłośnie zadecydowało o jego odrzuceniu.
 • Fundacja "Wileńszczyzna" w Warszawie: pomoc humanitarna - "Wigilijna paczka". Całkowity koszt realizacji zadania - 30 000 zł, postulowana kwota dotacji - 27 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 27 000 zł.
 • II. Prezydium Senatu zapoznało się z informacją w sprawie wniosków o zlecenie zadania o charakterze programowym złożonych po terminie, które wpłynęły do Kancelarii Senatu do 24 września br.:
 • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: pomoc Polonii i Polakom za granicą. Całkowity koszt realizacji zadania - 715 568 zł, postulowana kwota dotacji - 177 001 zł. Prezydium Senatu nie wyraziło zgody na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze.
 • wniosek Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna, oddział w Giżycku: dodruk książki "Nad brzegami Niemna" autorstwa Zenona Ciechanowicza. Całkowity koszt realizacji zadania - 14 000 zł, postulowana kwota dotacji - 12 500 zł. Prezydium Senatu nie wyraziło zgody na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze.
 • wniosek Związku Sybiraków, Zarząd Koła Jelenia Góra "Zabobrze": druk książki "Wspomnienia z lat pobytu na Syberii. Praca zbiorowa". Całkowity koszt realizacji zadania - 25 800 zł, postulowana kwota dotacji - 10 000 zł. Prezydium Senatu nie wyraziło zgody na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze.
 • wniosek Fundacji Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE w Lipniku: pobyt edukacyjny dzieci Polaków zamieszkałych na Bukowinie, w Rumunii. Całkowity koszt realizacji zadania - 47 549 zł, postulowana kwota dotacji - 30 939 zł. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na dopuszczenie wniosku do poddania go procedurze.


Poprzednia część, następna część, spis treści