Poprzednia część, następna część, spis treści


Z prac komisji senackich

10 września 2008 r.

Senatorowie z Komisji Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z art. 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zapoznali się z informacją rządu dla Sejmu i Senatu, dotyczącą udziału Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej podczas prezydencji słoweńskiej w okresie styczeń-czerwiec br. Informację przedstawiła podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Sidonia Jędrzejewska.

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowała także następujące projekty aktów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1

 • Wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe. COM(2008) 436, sygn. Rady UE 11857/08 .

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Infrastruktury.

Referent: senator Piotr Głowski.

Przedstawiciel rządu: sekretarz stanu Tadeusz Jarmuziewicz.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt dyrektywy.

 • Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej i (WE) nr 1234/2007, ustanawiającego wspólną organizację rynków rolnych oraz przepisy szczegółowe dotyczące niektórych produktów rolnych ("rozporządzenie o jednolitej wspólnej organizacji rynku") w celu ustanowienia programu "owoce w szkole". COM(2008) 422, sygn. Rady UE 11380/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Referent: senator Zdzisław Pupa.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Andrzej Dycha.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt rozporządzenia.

 • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego instrument umożliwiający szybkie reagowanie na gwałtowny wzrost cen żywności w krajach rozwijających się. COM(2008) 450, sygn. Rady UE 11983/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Referent: senator Grzegorz Wojciechowski.

Przedstawiciel rządu: dyrektor Departamentu Współpracy Rozwojowej Marek Ziółkowski.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt rozporządzenia.

 • Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych, odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS). COM(2008) 458, sygn. Rady UE 12149/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Finansów.

Referent: senator Jan Wyrowiński.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Katarzyna Zajdel-Kurowska.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt dyrektywy.

 • Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie wspólnotowych ram prawnych europejskiej infrastruktury badawczej (ERI). COM(2008) 467, sygn. Rady UE 12259/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Referent: senator Janusz Rachoń.

Przedstawiciel rządu: dyrektor Departamentu Unii Europejskiej Agnieszka Ratajczak.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt rozporządzenia.

Rozpatrzenie w trybie art. 8 ust. 1

 • Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady, zmieniającej dyrektywę 98/71/WE w sprawie prawnej ochrony wzorów. COM(2004) 582, sygn. Rady UE 12555/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Gospodarki.

Referent: senator Mariusz Witczak.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Marcin Korolec.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła stanowisko rządu w tej sprawie.

 • Wnioski nierozpatrywane - propozycje zaakceptowane prze komisję:

- w trybie art. 6 ust. 1: COM(2008) 320, 357, 439, 452, 462, 463, 464, 476, 483, 487, 489, 516, SEC(2008) 2311;

- w trybie art. 6 ust. 4: COM(2008) 491, 517, 523;

- w trybie art. 8 ust. 1: COM(2008) 456.

 • propozycja zakończenia częściowego postępowania weryfikacyjnego, prowadzonego wobec ceł antydumpingowych nałożonych na import odcinkowych włókien poliestrowych (PSF) z Chińskiej Republiki Ludowej (Chin), Arabii Saudyjskiej, Białorusi, Korei bez zmiany obowiązujących środków;
 • propozycja przedłużenia obowiązujących środków antydumpingowych nałożonych na przywóz do UE kwasu sulfanilowego pochodzącego z Chińskiej Republiki Ludowej i Indii w wyniku zakończenia postępowania przeglądowego;
 • propozycja nałożenia ostatecznych ceł wyrównawczych na przywóz do UE kwasu sulfanilowego pochodzącego z Indii w wyniku zakończenia postępowania przeglądowego oraz częściowego postępowania weryfikacyjnego.

* * *

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska w celu rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw.

Uzasadnienie zmian wprowadzonych w nowelizacji przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska Maciej Trzeciak. Jak stwierdził, ustawa zmierza do usprawnienia zarządzania obszarami Natura 2000. Ponadto, prowadząc do uporządkowania rozwoju gospodarczego na tych terenach z wykorzystaniem zasad zrównoważonego rozwoju, będzie miała pozytywny wpływ na rozwój regionalny.

Podczas posiedzenia przedstawicielka Ministerstwa Finansów, naczelnik wydziału w Departamencie Polityki Regionalnej i Rolnictwa, Danuta Kieras zgłosiła wątpliwości co do zapisów dotyczących nadania dyrektorowi wydziału ochrony środowiska uprawnień do uznania obszaru za rezerwat przyrody na podstawie aktu prawa miejscowego. Jej zdaniem, przyjęcie takiego rozwiązania może spowodować nieokreślone skutki finansowe dla budżetu państwa.

Wiceminister środowiska M. Trzeciak stwierdził, że jest to nieporozumienie, które zostanie wyjaśnione przez obydwa ministerstwa.

Senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które zwróciło uwagę na szereg nieścisłości w sformułowaniu niektórych przepisów ustawy i zaproponowało wprowadzenie zmian do rozpatrywanej nowelizacji.

W trakcie dyskusji senator Wojciech Skurkiewicz zgłosił 8 poprawek do ustawy sejmowej.

Po wysłuchaniu stanowisk zaproszonych gości i po zapoznaniu się z opinią biura legislacyjnego, a także w wyniku przeprowadzonej dyskusji komisja postanowiła kontynuować prace nad ustawą 17 września br. Ustalono, że biuro legislacyjne przygotuje zestawienie wniosków zgłoszonych w czasie dyskusji.

Senatorowie rozpatrywali też ustawę o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, której zapisy omówił wiceminister środowiska M. Trzeciak. Ustawa ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej oraz usprawnienie absorpcji środków pomocowych w ramach polityki spójności Unii.

Przedstawicielka biura legislacyjnego zwróciła uwagę na szereg nieścisłości w sformułowaniu niektórych przepisów ustawy sejmowej i zaproponowała wprowadzenie poprawek.

Senator Piotr Głowski postulował wprowadzenie dwóch zmian do tekstu ustawy sejmowej.

Po zapoznaniu się z opinią biura legislacyjnego i wysłuchaniu stanowisk gości obecnych na posiedzeniu, a także w wyniku przeprowadzonej dyskusji komisja postanowiła kontynuować prace nad ustawą 17 września br. Ustalono, że biuro legislacyjne przygotuje zestawienie wniosków zgłoszonych w trakcie dyskusji.

Ustawy rozpatrywane przez Komisję Rolnictwa i Ochrony Środowiska, a uchwalone z przedłożenia rządowego przewidują m.in. powstanie generalnej dyrekcji ochrony środowiska, dostosowanie przepisów dotyczących obszarów Natura 2000 do zaleceń Komisji Europejskiej oraz zapewnienie obywatelom dostępu do informacji o planach związanych z ochroną środowiska. Dostosowują one polskie przepisy środowiskowe do wymagań Unii Europejskiej. Komisja Europejska wiele razy wyrażała zastrzeżenia wobec polskich regulacji związanych z ochroną przyrody.

W opinii rządu, uchwalenie tych przepisów umożliwi Polsce wykorzystanie środków przyznanych Polsce przez UE na lata 2007-2013 m.in. na budowę dróg. Nowelizacja uporządkuje sprawy związane z wyznaczaniem obszarów Natura 2000. Komisja Europejska zarzuciła Polsce, że wyznaczyła ich zbyt mało. Na zastosowanie się do zaleceń komisji nasz kraj dostał czas do końca bieżącego roku.

Zdaniem wiceministra M. Trzeciaka, nowelizacja ustawy o ochronie przyrody jest "wybitnie ważna" zarówno z punktu widzenia środowiska, jak i gospodarki. Wraz z ustawą o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska i uchwaloną wcześniej tzw. specustawą drogową porządkuje polskie prawo. Wprowadzone zmiany pozwolą na dokonywanie inwestycji infrastrukturalnych szybko i skutecznie z wykorzystaniem środków unijnych. Chodzi o to, aby ludziom żyło się lepiej, także na obszarach Natura 2000.

Z kolei ustawa o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ma ułatwić obywatelom dostęp do informacji o planach ochrony środowiska. Ponadto umożliwia organizacjom ekologicznym uczestniczenie w procesie ochrony przyrody. Ustawa przewiduje także powołanie generalnej dyrekcji ochrony środowiska oraz jej regionalnych odpowiedników. Zadaniem tych służb będzie usprawnienie zarządzania środowiskiem, co pozwoli na skuteczniejsze wykorzystanie środków unijnych. Nowe prawo przewiduje, że przedsięwzięcia, mogące znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz na obszary Natura 2000, będą wymagać dokonania oceny. Szereg postanowień, np. o pozwoleniu na budowę, zatwierdzeniu projektu budowlanego, lokalizacji drogi czy autostrady, będzie wymagać wcześniejszej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.

 

16 września 2008 r.

Podczas posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o izbach morskich.

Nowelizację, uchwaloną przez Sejm z przedłożenia rządowego, przedstawili podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Jankowski i radca ministra w tym resorcie Dorota Lost-Siemieńska. Ustawa wykonuje wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie naruszenia przez Polskę prawa do rzetelnego postępowania sądowego przed niezawisłym sądem, gwarantowanego przez art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. W opinii trybunału, izby morskie, w kształcie nadanym im ustawą z 1961 r., nie spełniają wymogów stawianych organowi orzekającemu, tzn. nie są bezstronne i niezawisłe. Nowelizacja zakłada, że w izbach morskich będą orzekać sędziowie sądów powszechnych, znający tematykę morską. Jest ona konsekwencją wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 3 marca 2005 r. w sprawie Brudnicka i inni przeciwko Polsce.

Senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, w której zwrócono uwagę na budzące wątpliwości zapisy ustawy sejmowej. Wątpliwości dotyczyły m.in. rozwiązania, polegającego na wyposażeniu izby w uprawnienia zarówno sądownicze, jak i dochodzeniowe. Zdaniem legislatora, zaproponowany w ustawie sposób rozdzielenia funkcji dochodzeniowej izb morskich i jej kompetencji jako organu orzekającego może budzić wątpliwości.

W dyskusji głos zabrali senatorowie Stanisław Piotrowicz, Jan Rulewski i Jan Wyrowiński. W swoich wystąpieniach zwracali m.in. uwagę na fakt, że projekt nowelizacji nie jest do końca dopracowany, przez co ustawa może być źródłem wątpliwości natury interpretacyjnej.

Przewodniczący komisji senator S. Piotrowicz zaproponował odroczenie prac nad rozpatrywaną nowelizacją do kolejnego posiedzenia, 23 września br. Wniosek został przyjęty jednomyślnie, czterema głosami.

W drugim punkcie porządku dziennego Komisja Praw Człowieka i Praworządności rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy - Prawo bankowe.

Sejmową nowelizację, uchwaloną na podstawie projektu zgłoszonego przez rząd, omówił i uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk. Wprowadzone zmiany polegają na, po pierwsze, na ustanowieniu podstawy prawnej w sprawach o wykroczenia do uzyskiwania informacji od banków o użytkownikach pojazdów stanowiących własność banku jako zabezpieczenie wierzytelności, po drugie, na zabezpieczeniu banków przed działaniami przestępczymi i, po trzecie, na zwolnieniu organów ścigania karnego od opłat za udzielanie im przez banki informacji, stanowiących tajemnicę bankową.

Podczas posiedzenia proponowane zmiany poparli obecni na posiedzeniu przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego i Związku Banków Polskich. Ustawa nie budziła także zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji. Pozytywną opinię o nowelizacji sejmowej przedstawiło senackie biuro legislacyjne.

W głosowaniu, na wniosek przewodniczącego komisji senatora S. Piotrowicza, Komisja Praw człowieka i Praworządności opowiedziała się jednomyślnie, czterema głosami, za przyjęciem bez poprawek ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora J. Wyrowińskiego.

Podczas posiedzenia rozpatrzono także ustawę o zmianie ustawy o ochronie granicy państwowej oraz niektórych innych ustaw.

Ustawę, uchwaloną z przedłożenia rządowego, omówił i uzasadnił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji P. Stachańczyk. Jej celem jest dostosowanie przepisów ustawy o ochronie granicy państwowej, ustawy o Straży Granicznej oraz ustawy o broni i amunicji do przepisów rozporządzenia (WE) nr 863/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r., ustanawiającego mechanizm tworzenia zespołów szybkiej interwencji na granicy. Ustawa nie budziła zastrzeżeń senatorów i nikt nie zgłosił się do dyskusji.

Senatorowie zapoznali się z opinią senackiego biura legislacyjnego, w której zasygnalizowano potrzebę wprowadzenia zmian do nowelizacji sejmowej.

Senator S. Piotrowicz zaproponował poprawki, mające na celu zapewnienie rozpatrywanym przepisom klarowności i spójności terminologicznej.

W głosowaniu komisja jednomyślnie, czterema głosami, przyjęła ustawę wraz z zaaprobowanymi wcześniej poprawkami. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono senatora Jacka Swakonia.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Zapisy ustawy sejmowej, uchwalonej na podstawie projektu rządowego, przedstawił wiceminister spraw wewnętrznych i administracji P. Stachańczyk. Przebieg prac sejmowych omówił poseł sprawozdawca Aleksander Skorupa.

Zmiany zaproponowane w nowelizacji dotyczą ustawy z 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych i mają przede wszystkim charakter techniczny. Doprecyzowano m.in. przepisy regulujące zasady gromadzenia danych w zbiorach informatycznych oraz wprowadzono nowe rozwiązania, umożliwiając udostępnianie danych zawartych w zbiorze PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (obecnie w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych) za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji danych.

W dyskusji udział wzięli senatorowie J. Rulewski, S. Piotrowicz i J. Wyrowiński, a także przedstawiciel Związku Banków Polskich i wiceminister P. Stachańczyk.

Senatorowie zapoznali się również z opinią senackiego biura legislacyjnego, w której zgłoszono szereg uwag o charakterze redakcyjnym.

W trakcie dyskusji senator S. Piotrowicz zaproponował wprowadzenie 15 poprawek do nowelizacji sejmowej.

W głosowaniu komisja jednomyślnie, czterema głosami, przyjęła ustawę wraz z zaakceptowanymi wcześniej poprawkami. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora J. Wyrowińskiego.

 

* * *

Senatorowie z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu rozpatrywali ustawę o zmianie ustawy o kulturze fizycznej.

Sejm znowelizował ustawę o kulturze fizycznej z 18 stycznia 1996 r. w zakresie świadczeń pieniężnych dla medalistów igrzysk paraolimpijskich i zawodów sportowych osób głuchych.

Stanowisko rządu w sprawie nowelizacji, uchwalonej na podstawie projektu poselskiego, przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Zbigniew Pacelt.

Zapoznano się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu. Uwagi zgłoszone przez legislatora dotyczyły uporządkowania terminologii i skorygowania odesłania rozporządzenia. W przedstawionej opinii zaproponowano wprowadzenie dwóch poprawek do nowelizacji.

Zgodnie z dotychczas obowiązującą ustawą świadczenia pieniężne otrzymywali medaliści igrzysk paraolimpijskich na zawodach rozgrywanych od 1992 r. Na podstawie rozpatrywanej nowelizacji świadczenia pieniężne otrzymają także medaliści igrzysk paraolimpijskich rozegranych przed 1992 r., pod warunkiem że w danej konkurencji startowały co najmniej cztery zespoły albo sześciu zawodników reprezentujących co najmniej cztery państwa.

Nowelizacja rozszerza krąg osób uprawnionych do otrzymywania świadczeń o zawodników, którzy przed 2001 r. zdobyli co najmniej jeden medal na zawodach osób głuchych, także pod warunkiem że w danej konkurencji startowały co najmniej cztery zespoły albo sześciu zawodników reprezentujących co najmniej cztery państwa.

Minister sportu i turystyki w drodze rozporządzenia określi wykaz zawodów sportowych osób głuchych rozgrywanych przed 2001 r., uwzględniając imprezy sportowe będące odpowiednikiem igrzysk głuchych.

Według wstępnych szacunków nowelizacja dotyczy niewielkiej grupy osób, a jej wykonanie w skali roku pociągnie za sobą koszty około 6 mln złotych.

W dyskusji senator Piotr Wach zgłosił poprawki, które rozszerzają krąg osób uprawionych do świadczeń o medalistów "ruchu paraolimpijskiego" od 1972 r. i medalistów igrzysk głuchych sprzed 2001 r.

Senator Kazimierz Wiatr zaproponował wprowadzenie poprawek zasugerowanych przez senackie biuro legislacyjne.

W głosowaniu Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przyjęła wszystkie cztery zgłoszone poprawki. Ustalono, że ich wprowadzenie zarekomenduje Izbie senator Józef Bergier.

17 września 2008 r.

Senatorowie z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska kontynuowali rozpatrywanie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw. Pierwsze posiedzenie w tej sprawie odbyło się 10 września br.

Po zapoznaniu się z zestawieniem poprawek zgłoszonych przez senatorów do sejmowej nowelizacji, przygotowanym przez Buro Legislacyjne Kancelarii Senatu, i po wysłuchaniu stanowiska Ministerstwa Środowiska, przedstawionego przez wiceministra Macieja Trzeciaka, senatorowie przystąpili do głosowania.

W kolejnych głosowaniach komisja postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie 26 poprawek do ustawy sejmowej. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Michała Wojtczaka.

W drugim punkcie porządku dziennego posiedzenia kontynuowano rozpatrywanie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wcześniej komisja pracowała nad tą ustawą na swoim posiedzeniu 10 września br.

Po zapoznaniu się z opinią biura legislacyjnego na temat zgłoszonych wówczas poprawek i wysłuchaniu stanowiska resortu środowiska w kolejnych głosowaniach komisja postanowiła wprowadzić 46 poprawek do rozpatrywanej ustawy sejmowej. Sprawozdawcą stanowiska komisji na posiedzeniu plenarnym Izby został senator M. Wojtczak.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.

Stanowisko rządu w sprawie sejmowej nowelizacji, uchwalonej na podstawie projektu poselskiego, przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierz Plocke. Rozpatrywana ustawa, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, dodaje do katalogu, zawartego w art. 16 ust. 1, dodatkową możliwość wyznaczania lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania jej ustawowych zadań w sytuacjach, gdy z przyczyn finansowych lub organizacyjnych powiatowy lekarz weterynarii nie jest w stanie ich wykonywać. Umożliwi to wykonywanie zadań inspekcji lekarzom weterynarii zatrudnionym w zakładzie leczniczym dla zwierząt w ramach tego zakładu. Dotychczas lekarz taki, wyznaczony przez powiatowego inspektora weterynarii, wykonywał te zadania jako osoba prywatna, korzystając jednocześnie z urządzeń stanowiących własność zakładu, w tym w szczególności ze środków transportu, sprzętu, komputerów.

Podczas posiedzenia senatorowie zapoznali się także z opinią senackiego biura legislacyjnego, które zwróciło uwagę na szereg nieścisłości w sformułowaniu niektórych przepisów ustawy i zaproponowało wprowadzenie dwóch poprawek.

W głosowaniu Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska postanowiła zaproponować Senatowi wprowadzenie dwóch zmian do sejmowej nowelizacji, zbieżnych z propozycjami senackiego biura legislacyjnego. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono senatora M. Wojtczaka.

 

18 września 2008 r.

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Gospodarki Narodowej. W pierwszym punkcie porządku dziennego rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.

Stanowisko rządu w sprawie sejmowej nowelizacji, uchwalonej na podstawie projektu wniesionego przez Senat, przedstawił dyrektor Departamentu Strategii Budownictwa i Mieszkalnictwa w Ministerstwie Infrastruktury Marek Zawiślak. Ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wątpliwości konstytucyjne sądów, które wystąpiły z pytaniami prawnymi do Trybunału Konstytucyjnego, budził obowiązek przyjęcia własności nieruchomości przekazywanych przez Lasy Państwowe, ciążący na jednostkach samorządu terytorialnego. Wnioskodawcy zaproponowali, aby przekazywanie gminom nieruchomości przez przedsiębiorstwa państwowe i spółki odbywało się na zasadach ogólnych, czyli aby wymagało zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Gmina będzie miała możliwość ochrony swoich interesów poprzez odmowę zawarcia takiej umowy na warunkach określonych w ustawie.

Senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które nie zgłosiło żadnych uwag o charakterze legislacyjnym.

W dyskusji senatorowie pytali m.in. o kryteria przekazywania mieszkań i o instrumenty zachęcające gminy do przejmowania budynków. Odpowiedzi na pytania senatorów udzielał dyrektor M. Zawiślak.

W głosowaniu, na wniosek przewodniczącego obradom senatora Marka Trzcińskiego, Komisja Gospodarki Narodowej postanowiła zaproponować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Stanisława Jurcewicza.

Następnie senatorowie przystąpili do rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy o izbach morskich.

Jej cel i przedmiot przedstawili dyrektor Departamentu Transportu Morskiego i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury Janina Mentrak oraz pełnomocnik ministra spraw zagranicznych ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka Jakub Wołąsiewicz. Rozpatrywana nowelizacja sejmowa jest konsekwencją wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i ma na celu dostosowanie ustawy do postanowień Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Zakłada m.in. oddzielenie funkcji dochodzeniowej izb morskich od uprawnień orzeczniczych, a także wprowadza pełną drogę odwoławczą od orzeczeń izby i rozszerza krąg podmiotów zainteresowanych w sprawach wypadków morskich.

Senatorowie zapoznali się także z opinią senackiego biura legislacyjnego, które zaproponowało wprowadzenie dwóch poprawek doprecyzowujących zapisy ustawy sejmowej.

Przedstawiciele rządu byli przeciwni wprowadzeniu proponowanych zmian i podkreślali pilną konieczność uchwalenia nowelizacji ze względu na zobowiązania terminowe naszego kraju. Jak poinformowali, rząd przygotowuje obecnie obszerną nowelizację ustawy o izbach morskich.

W dyskusji senatorowie pytali m.in. o kwalifikacje sędziów i inspektorów dochodzeniowych. Zwracano także uwagę na konieczność przygotowania nowych i o szerszym zakresie zmian w ustawie o izbach morskich.

W głosowaniu Komisja Gospodarki Narodowej opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy o izbach morskich. Wniosek przyjęto jednomyślnie, 13 głosami. Ustalono, że podczas posiedzenia plenarnego stanowisko komisji w tej sprawie przedstawi senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

Na zakończenie posiedzenia rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy - Prawo bankowe. Jej założenia omówił dyrektor Biura Prawnego Komendy Głównej Policji Krzysztof Choiński. Jak poinformował, ustawa reguluje sprawy związane z dostępem organów ścigania do informacji stanowiących tajemnicę bankową.

Żadnych uwag o charakterze legislacyjnym do sejmowej nowelizacji nie zgłosiło senackie biuro legislacyjne.

W dyskusji senatorowie pytali m.in. o stanowisko banków wobec proponowanych zmian, a także o koszty ewentualnej budowy specjalnego systemu.

Na pytania odpowiadali dyrektor K. Choiński, poseł sprawozdawca Jakub Szulc i zastępca dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji Zbigniew Stawarz.

Wobec braku wniosków o charakterze legislacyjnym przewodniczący obradom senator M. Trzciński zaproponował przyjęcie rozpatrywanej ustawy sejmowej bez poprawek. Wniosek przyjęto jednomyślnie, 11 głosami. Ustalono, że w imieniu Komisji Gospodarki Narodowej przyjęcie bez poprawek nowelizacji ustawy - Prawo bankowe zarekomenduje Izbie senator Henryk Woźniak.

23 września 2008 r.

Posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej poświęcone było sytuacji finansowej powiatów, przede wszystkim tych o najsłabszej kondycji finansowej, szczególnie powiatów ziemskich przy miastach na prawach powiatów.

Wprowadzając do dyskusji, profesor Michał Kulesza z Uniwersytetu Warszawskiego omówił ustrój terytorialny państwa. Przedstawił cztery grupy powiatów, rozpoczynając od przeciętnych powiatów ziemskich, których w skali kraju jest najwięcej. Kolejne dwie grupy to powiaty "najsłabsze", znajdujące się na peryferiach kraju lub województwa, które wymagają wsparcia finansowego, oraz powiaty bogate - na obszarach metropolitarnych. Ostatnią grupę przedstawioną przez prof. M. Kuleszę stanowiły powiaty położone wokół miast na prawach powiatów, tzw. powiaty obwarzankowe, dysponujące znacznie słabszą infrastrukturą od pozostałych. W jego opinii, szczególnie w wypadku tych leżących wokół miast średniej wielkości należy rozważyć zmianę w strukturach ustrojowych, polegającą na zmniejszeniu liczby powiatów poprzez ich konsolidację, i stworzenie nowego ustroju zespolonego obszaru dla miast średniej wielkości.

W celu finansowego wsparcia powiatów prof. M. Kulesza zaproponował uruchomienie finansowania projektowego, kierowanego na konkretne przedsięwzięcia.

Ekspert Związku Powiatów Polskich Ludwik Węgrzyn przedstawił omówił dziesięć lat funkcjonowania powiatów. Na tej podstawie dokonał analizy przyczyn złej sytuacji samorządów powiatowych. Zasygnalizował potrzebę standaryzacji kosztów usług tradycyjnych dla powiatów, problem przekazywania kolejnych trudnych zadań samorządom powiatowym, takich jak szkoły gimnazjalne, szpitale czy domy pomocy społecznej. Przedstawił także próby wypracowania mechanizmów chroniących najsłabsze powiaty.

Doradca ministra spraw wewnętrznych i administracji Marek Wójcik zaprezentował potencjał miast na prawach powiatów, omawiając dwie kategorie: trzynaście powiatów z liczbą mieszkańców większą niż w mieście oraz wszystkie pozostałe, w których liczba mieszkańców w mieście jest większa niż w powiecie.

W opinii M. Wójcika, sposobem pomocy powiatom okólnym mogłaby być ich dobrowolna konsolidacja. Jego zdaniem, zespolenie służb, inspekcji i straży jest również drogą do poprawy sytuacji finansowej powiatów. Doradca ministra spraw wewnętrznych przedstawił mechanizmy wsparcia finansowego samorządów powiatowych, m.in. poprzez przeniesienie do powiatów domów pomocy społecznej, pozostawienie w powiatach szkół branżowych, przekazanie mienia wojskowego, a także udziałów w lokalnych i regionalnych spółkach.

Skarbnik starostwa powiatowego w Lesznie Marcin Wydmuch przedstawił sytuację finansową powiatów na przykładzie powiatu leszczyńskiego i powiatów ościennych.

Dyrektor Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego w Ministerstwie Finansów Zdzisława Wasążnik zwróciła uwagę na dwie, jej zdaniem, istotne kwestie, mające wpływ na finanse samorządów, związane z pracami nad nową ustawą o finansach publicznych oraz z pracami Zespołu Strategicznego przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dyrektor omówiła także zadania finansowane w ramach kontraktów oraz dodatkowy przepływ środków poza kontraktem. Następnie zasygnalizowała prace nad ustawą o podziale zadań i kompetencji, która pociągnie za sobą zmiany w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego.

Senator Janusz Sepioł zgłosił wniosek o wypracowanie na kolejnym posiedzeniu komisji stanowiska dotyczącego sytuacji finansowej powiatów, które zostanie przekazane rządowi i Związkowi Powiatów Polskich. Senator przedstawił pięć aspektów, na które należy zwrócić uwagę: historyczny, adekwatności środków finansowych do wykonywanych zadań, zadłużenia powiatów oraz problem zmniejszania dochodów powiatów.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej postanowiła kontynuować dyskusję nad poprawą sytuacji finansowej powiatów i możliwościami wspierania powiatów biednych.

W drugiej części posiedzenia senatorowie przystąpili do rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej.

Sejmowa nowelizacja, przyjęta w trybie pilnym, przewiduje m.in. ujednolicenie trybu wybierania kierowników urzędów stanu cywilnego. W myśl nowych przepisów kandydaci na stanowisko szefa USC muszą mieć wyższe wykształcenie prawnicze lub administracyjne oraz kilkuletnie doświadczenie. W ustawie przewidziano, że w ciągu 6 lat osoby zatrudnione na tych stanowiskach i nieposiadające właściwego wykształcenia muszą uzupełnić kwalifikacje.

W opinii wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Witolda Drożdża, sam wymóg wyższego wykształcenia jest niewystarczający, wykształcenie prawnicze lub administracyjne jest gwarantem profesjonalnego wykonywania czynności przez kierowników.

Sejmowa nowela podyktowana była koniecznością dostosowania przepisów regulujących tryb wybierania kierowników USC i ich zastępców do znowelizowanej w 2005 r. ustawy o pracownikach samorządowych, która wprowadziła obowiązkowe konkursy na stanowiska urzędnicze.

Do tej pory często nie przestrzegano obowiązku przeprowadzania postępowania konkursowego, uznając, że zastępuje je uchwała rady gminy. Spowodowało to, że w od 7 sierpnia 2005 r., tj. od wprowadzenia w życie nowelizacji przepisów ustawy o pracownikach samorządowych, 357 osób - spośród ogółem powołanych 631 kierowników USC i ich zastępców - zatrudniono bez konkursu. Sprawa była rozpatrywana przez Naczelny Sąd Administracyjny, który 17 października 2007 r. stwierdził, że nabór kandydatów na wolne stanowiska kierowników urzędów stanu cywilnego wymaga przeprowadzenia konkursu, zorganizowanego według procedury przewidzianej w ustawie o pracownikach samorządowych.

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ma usankcjonować czynności kierowników USC oraz ich zastępców, którzy zostali powołani na to stanowisko bez przeprowadzenia postępowania konkursowego, i ujednolicić przepisy dotyczące ich powoływania.

Nowela pozostawia bez zmian podstawową zasadę, zgodnie z którą czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego lub jego zastępca. Funkcję kierownika USC z mocy prawa pełni wójt (burmistrz, prezydent miasta), który sprawowanie tych obowiązków może powierzyć również innej osobie.

Nowymi rozwiązaniami zaproponowanymi w nowelizacji są m.in. obligatoryjne zatrudnienie zastępców kierowników USC oraz kierowników USC w miejscowościach zamieszkanych przez powyżej 50 tys. osób, określenie kwalifikacji, jakie powinni posiadać kierownicy USC oraz ich zastępcy.

Nowelizacja została określona jako pilna, ponieważ obecnie można zaskarżyć każdą decyzję urzędnika powołanego bez konkursu - na tej podstawie można np. unieważnić małżeństwo.

Komisja Samorządu Terytorialnego zapoznała się z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które zaproponowało wprowadzenie poprawek do noweli sejmowej i zasygnalizowało wątpliwości, dotyczące art. 1 pkt 1 lit. B nowelizacji sejmowej.

Wątpliwości zgłoszone przez biuro legislacyjne wyjaśnił wiceminister W. Drożdż, który odniósł się negatywnie do zmian zaproponowanych w opinii i zaapelował o przyjęcie rozpatrywanej ustawy bez poprawek.

W trakcie dyskusji senator J. Sepioł uznał proponowane zmiany za zasadne. Przewodniczący komisji senator Mariusz Witczak zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o opłacie skarbowej bez poprawek. W głosowaniu uzyskał on jednomyślne poparcie komisji.

Ustalono, że podczas posiedzenia plenarnego przyjęcie nowelizacji sejmowej zarekomenduje Izbie senator Bohdan Paszkowski.

Następnie senatorowie przystąpili do rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Założenia nowelizacji omówiła przedstawicielka senackiego biura legislacyjnego. W przedstawionej opinii zaproponowała wprowadzenie poprawek do ustawy sejmowej. Zgłosiła także wątpliwości, dotyczące udostępniania danych za pomocą urządzeń teletransmisji i w drodze weryfikacji.

Do zgłoszonych wątpliwości ustosunkowała się wicedyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich w Ministerstwie Spraw wewnętrznych i Administracji Mirosława Hellich.

Poprawki zgłoszone przez senackie biuro legislacyjne pozytywnie ocenił wiceminister W. Drożdż.

Wniosek o wprowadzenie zmian do ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw zgłosił senator M. Witczak. W głosowaniu komisja poparła 17 proponowanych poprawek, zbieżnych z propozycjami senackiego biura legislacyjnego. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Marka Konopkę.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe.

Stanowisko rządu w sprawie sejmowej nowelizacji, uchwalonej na podstawie projektu wniesionego przez Senat i będącego wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Styczeń.

Senackie biuro legislacyjne nie zgłosiło żadnych uwag o charakterze legislacyjnym do rozpatrywanej ustawy.

W głosowaniu, na wniosek senatora J. Sepioła, Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej postanowiła jednomyślnie zarekomendować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o zmianie ustawy o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono senatora J. Sepioła.

 

* * *

Odbyło się posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych.

W pierwszej części posiedzenia, zamkniętej ze względu na informacje chronione ustawą z 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych, senatorowie spotkali się z ambasadorami nadzwyczajnym i pełnomocnymi RP w Chorwacji - Wiesławem Tarką i w Syryjskiej Republice Arabskiej - Michałem Murkocińskim.

Tematem drugiej części posiedzenia Komisji Spraw zagranicznych była promocja kultury polskiej za granicą. Informacje na ten temat przedstawił minister kultury i dziedzictwa narodowego Bogdan Zdrojewski. Jak przypomniał, idea powołania Instytutu Adama Mickiewicza, odpowiedzialnego za promocję kultury polskiej za granicą, wyszła od nieżyjącego już Andrzeja Zakrzewskiego, ministra kultury w rządzie premiera Jerzego Buzka. Obecnie podejmowane przez resort działania zmierzają do powołania tej instytucji na podstawie ustawy najprawdopodobniej już w pierwszym kwartale przyszłego roku. Zgodnie z założeniami planowane jest utworzenie podyplomowych studiów dyplomacji kulturalnej.

Minister B. Zdrojewski podkreślił, że na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Kulturalnym w Edynburgu polscy artyści wypadli znakomicie. Pochlebne recenzje oraz nagrodę "Złote Lwy" otrzymał polski pawilon "Hotel Polonia" na biennale architektury w Wenecji. Obecnie Instytut Adama Mickiewicza realizuje kilka przedsięwzięć, m.in. sezon kultury polskiej w Izraelu i sezon kultury polskiej w Rosji. Trwają przygotowania do zapowiadanego na rok 2010 Roku Chopinowskiego.

Dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza Adam Potoroczyn poinformował m.in., że w latach 2008-2010 instytut będzie pracował nad oprawą kulturalną polskiej prezydencji w UE, a także mistrzostw EURO 2012. Przygotowana zostanie także prezentacja polskiej kultury na wystawie światowej EXPO 2010. Planowane są wieloletnie projekty współpracy kulturalnej z Litwą, Gruzją, Chinami oraz państwami obszaru bałkańskiego, a także promocja naszego kraju w Internecie.

W dyskusji senator Krzysztof Zaremba zwrócił uwagę, że nadchodzący Rok Chopinowski powinien uświadomić obywatelom innych narodowości, że Fryderyk Chopin był Polakiem, a nie Francuzem. Wyraził też pogląd, że promując kulturę polską za granicą, nie można zapominać o polskich reprezentantach kultury technicznej, takich jak konstruktor silników inż. Tadeusz Marek czy konstruktor samochodów hrabia Zborowski.

Minister kultury B. Zdrojewski podkreślił, że głównym przesłaniem Roku Chopinowskiego jest hasło "Chopin - Polska". Nasz kraj zostanie pokazany jako miejsce życia i twórczości tego wielkiego kompozytora. Poinformował także, że trwają prace remontowe w miejscach związanych z Chopinem, w dworku w Żelazowej Woli i pałacyku w Sannikach.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych senatorowie zapoznali się z informacją ministra spraw zagranicznych na temat sytuacji w Gruzji, którą przedstawił podsekretarz stanu w tym resorcie Andrzej Kremer. W swoim wystąpieniu wiceminister podsumował sytuację międzynarodową związaną z konfliktem gruzińsko-rosyjskim. Przypomniał, że 1 września br. w Brukseli obradował nadzwyczajny szczyt UE, podczas którego potępiono działania Rosji na Kaukazie.

Wiceminister przypomniał także stanowisko strony rosyjskiej, która twierdzi, że przyczyną konfliktu jest dążenie Gruzji do członkostwa w NATO. Jak podkreślił, istnieje związek przyczynowy między szczytem sojuszu w Bukareszcie a późniejszymi działaniami rosyjskimi w Gruzji. Poinformował, że niedługo do stref przylegających do Osetii Południowej i Abchazji udadzą się obserwatorzy Unii Europejskiej. Kontyngent liczyć będzie około 200 lub 300 osób. Wśród nich znajdą się też Polacy - 20 żołnierzy i 20 policjantów.

Wiceminister spraw zagranicznych zaznaczył, że Rosja jednostronnie ogłosiła suwerenność Osetii i Abchazji, UE zaś opowiada się za integralnością terytorialną Gruzji. Dodał, że niedługo w Genewie odbędzie się konferencja z udziałem UE, Rosji i Gruzji, podczas której strony decydować będą o rozwiązaniu tego konfliktu .

Kierownik Zespołu Kaukazu i Azji Centralnej w Ośrodku Studiów Wschodnich Krzysztof Strachota poinformował, że mimo porozumień podpisanych między UE a Rosją w sprawie wycofywania wojsk rosyjskich z Gruzji nadal dochodzi tam do incydentów zbrojnych. Kilka dni temu zginął na przykład gruziński policjant, a dwóch zostało rannych. K. Strachota potwierdził też, że operacja rosyjska w Gruzji miała na celu wycofanie się jej z planów wstąpienia do NATO.

W dyskusji przewodniczący komisji senator Leon Kieres zapytał o ocenę konfliktu gruzińsko-rosyjskiego w kategoriach globalnych. Odpowiadając, wiceminister A. Kremer potwierdził, że Rosjanie próbują stworzyć swoją strefę wpływu niedostępną dla NATO. Pokazują też, jak można rozwiązać militarnie inne "zamrożone" konflikty, np. w Naddniestrzu i Dolnym Karabachu.

Senator K. Zaremba zauważył, że wszystkie państwa "starej" Unii (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii) przeszły do porządku dziennego nad sytuacją w Gruzji. W swoim wystąpieniu senator zastanawiał się, jak przekonać UE do realistycznego spojrzenia na ten konflikt.

Senator Włodzimierz Cimoszewicz stwierdził, że bez jego rozwiązania sojusz nie będzie chciał przyjąć Gruzji w poczet swoich członków. Zdaniem senatora, Unii potrzebna jest wspólna polityka zagraniczna, umacniająca jej pozycję na arenie międzynarodowej.

Senator Władysław Sidorowicz podkreślił, że brak podpisu prezydenta pod Traktatem Lizbońskim zmniejsza szanse Polski w UE.

Senator Witold Idczak, odnosząc się do tej opinii, przypomniał, że pod traktatem nie złożył także podpisu prezydent Niemiec. Jak stwierdził, zaangażowanie prezydenta Lecha Kaczyńskiego w konflikt gruziński stało się przyczynkiem do ostracyzmu politycznego UE wobec Rosji.

Senator Maciej Grubski zwrócił natomiast uwagę na potrzebę gospodarczego wsparcia dla Gruzji.

Na zakończenie posiedzenia wiceminister A. Kremer przypomniał o współdziałaniu prezydenta i rządu podczas wrześniowego posiedzenia Rady Europejskiej w sprawie konfliktu gruzińskiego. Podkreślił też potrzebę budowania partnerstwa wschodniego, wzmacniającego unijną politykę zagraniczną.

* * *

Senatorowie z Komisji Praw Człowieka i Praworządności kontynuowali rozpatrywanie ustawy o zmianie ustawy o izbach morskich. Pierwsze posiedzenie w tej sprawie odbyło się 16 września br.

Założenia ustawy przypomnieli podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Anna Wypych-Namiotko i pełnomocnik ministra spraw zagranicznych ds. postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka ambasador Jakub Wołąsiewicz. Ponownie zwrócili uwagę, że projekt ustawy opracowano wyłącznie w celu wykonania wyroku europejskiego trybunału z 3 marca 2005 r. w sprawie Brudnicka i inni przeciwko Polsce.

Odpowiadając na pytania senatorów, przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury podkreślali, że trwają prace nad głęboką reformą, obejmującą powołanie niezależnej komisji ds. badania wypadków morskich. Taka zmiana wymaga jednak długotrwałych przygotowań i uwzględnienia uregulowań międzynarodowych i wspólnotowych, które są obecnie w fazie projektowania. Jednocześnie jednak wstrzymanie prac nad projektem naraża Polskę na zarzut niewykonania wyroku trybunału.

W dyskusji senatorowie zwracali uwagę, że rozpatrywana nowelizacja jest rozwiązaniem tymczasowym. Zdaniem senatorów, resort infrastruktury powinien regularnie informować komisję o przebiegu prac zmierzających do całkowitej zmiany systemu prowadzenia dochodzeń w sprawach wypadków morskich.

Swoją opinię przedstawiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, do której ustosunkowali się zarówno przedstawiciele rządu, jak i senatorowie.

W trakcie dyskusji senator Krzysztof Piesiewicz złożył wniosek o przyjęcie ustawy sejmowej bez poprawek. W głosowaniu wniosek poparło 4 senatorów, a 2 osoby wstrzymały się od głosu. Ustalono, że w imieniu komisji przyjęcie nowelizacji ustawy o izbach morskich zarekomenduje Izbie senator Jan Rulewski.

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Praworządności senator Stanisław Piotrowicz omówił program i stan przygotowań do dwóch konferencji współorganizowanych przez komisję:

 • "Polski system probacji - stan i kierunek rozwoju w kontekście standardów europejskich", która odbędzie się 27-28 października br. w ośrodku Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Popowie. Współorganizatorami konferencji są Ministerstwo Sprawiedliwości, Kancelaria Prezydenta, rzecznik praw obywatelskich i Centralny Zarząd Służby Więziennej.
 • "Niepełnosprawni w podróży" - konferencja, zaplanowana na 2 grudnia br., wpisuje się w obchodzony października Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Współorganizatorami konferencji są Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Instytut Transportu Samochodowego.

 

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Zdrowia opowiedziała się za przekazaniem zakładom opieki zdrowotnej około 246 mln zł, co przewiduje rozpatrzona przez senatorów ustawa o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Senatorowie nie zgłosili żadnych poprawek do noweli, którą we wrześniu br. z przedłożenia rządowego przyjął Sejm.

Przyjęcie nowelizacji rekomendował podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Haber. Nowelizacja zmierza do wykorzystania pozostałej na 31 marca br. kwoty 246 mln, przeznaczonej na pożyczki dla publicznych zakładów opieki zdrowotnej. W opinii resortu, zaproponowane zmiany mają na celu zwiększenie efektywności prowadzonych procesów restrukturyzacji finansowej zoz-ów i wpłyną na zwiększenie liczby pozytywnych decyzji o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, umorzenie części pożyczki oraz poprawę kondycji finansowej zakładów opieki zdrowotnej.

Z informacji Banku Gospodarstwa Krajowego wynika, iż po wejściu w życie ustawy o pomocy publicznej podpisano 553 umowy o pożyczkę. Na pomoc dla zoz-ów państwo przeznaczyło około 2 mld zł, do wykorzystania pozostało jeszcze około 246 mln zł.

Zgodnie z nowelą sejmową, pierwszą grupę podmiotów mogących ubiegać o pożyczkę z BGK stanowią zoz-y, które uzyskały ostateczną decyzję o warunkach restrukturyzacji. W tej grupie znajdują się również zakłady, które zakończyły ten proces i mogłyby przeznaczyć środki z pożyczki na pokrycie wydatków związanych z uregulowaniem zobowiązań objętych restrukturyzacją.

Drugą grupę podmiotów, do których skierowana jest nowelizacja ustawy, stanowią zakłady, które nie mają zaległości w spłacie zobowiązań i nie podlegały restrukturyzacji finansowej.

Środki uzyskane w wyniku udzielania pożyczki zoz może przeznaczyć na: spłatę należności z tytułu zobowiązań wobec pracowników, spłatę należności i odsetek za zwłokę z tytułu zobowiązań publicznoprawnych, nieobjętych postępowaniem restrukturyzacyjnym, które przed dniem wydania decyzji o zakończeniu restrukturyzacji zostały rozłożone na raty, albo terminy ich zapłaty zostały odroczone; spłatę pożyczki udzielonej przez podmiot, który utworzył zakład.

Zoz-om, które nie zakończyły procesu restrukturyzacji, zaciągnięta pożyczka ma umożliwić spłatę zaległych zobowiązań, których uregulowanie jest jedną z przesłanek wydania pozytywnej decyzji o jej zakończeniu.

Rozpatrywana nowelizacja sejmowa przewiduje możliwość umorzenia zaciągniętej przez zoz-y pożyczki w wysokości 70% ogólnej kwoty, jeżeli zakład w okresie do 5 lat od dnia zawarcia umowy o pożyczkę spłaci 30% należności wraz z odsetkami za ten okres.

W uzasadnieniu noweli przewiduje się, że z pożyczki skorzystają wszystkie zakłady biorące udział w restrukturyzacji oraz te, które uzyskały dotację ministra zdrowia (ogółem 868 zoz-ów).

Podczas posiedzenia senatorowie z Komisji Zdrowia zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które nie zgłosiło żadnych uwag o charakterze legislacyjnym.

Na sprawozdawcę stanowiska komisji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej wybrano senatora Rafała Muchackiego.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowała następujące projekty aktów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1

 • Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią. (COM(2008) 399), sygn. Rady UE 12119/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Gospodarki.

Referent: senator Stanisław Iwan.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Dariusz Bogdan.

Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowiła poprzeć projekt dyrektywy.

 • Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządania i audytu we Wspólnocie (EMAS). COM(2008) 402), sygn. Rady UE 12108/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Środowiska.

Referent: senator Piotr Głowski.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Bernard Błaszczyk.

Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowiła poprzeć projekt rozporządzenia.

 • Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie stosowania praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej. COM(2008) 414), sygn. Rady UE 11307/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Zdrowia.

Referent: senator Grzegorz Czelej.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Adam Fronczak.

Komisja Spraw Unii Europejskiej postanowiła poprzeć projekt dyrektywy.

 • Wnioski nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez komisję:

- art. 6 ust. 1: COM(2008) 506, 509, sygn. Rady UE 12509/08;

- art. 6 ust. 4: COM(2008) 531.

* * *

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. Przewodniczący komisji senator Andrzej Person zaapelował do senatorów o wzięcie udziału w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości, obchodzonych m.in. w Mińsku, Wilnie, Rydze, Tbilisi i we Lwowie. Poinformował również o obchodach 20-lecia Związku Polaków na Białorusi, w których uczestniczył wraz z senatorem Bronisławem Korfantym i senatorem Piotrem Zientarskim.

Następnie przystąpiono do rozpatrzenia wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował senatorów o uchwałach podjętych przez Prezydium Senatu, dotyczących wniosku Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", którego celem było udzielenie pomocy Polakom na Ukrainie w związku z sytuacją powodziową w tym kraju, oraz wniosków Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" i Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", dotyczących finansowego wsparcia Polaków, którzy znaleźli się na obszarze działań wojennych w Gruzji.

Dyrektor A. Kozłowski poinformował także senatorów o aktualnej wysokości środków pozostających w dyspozycji Kancelarii Senatu na opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. Przedstawił też opinię kancelarii dotyczącą wniosków skierowanych do Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, będących przedmiotem obrad Zespołu Finansów Polonijnych 17 września br.

W głosowaniu komisja jednomyślnie poparła przedstawioną opinię Kancelarii Senatu w sprawie dofinansowania zadań polonijnych oraz propozycję senatora Piotra Zientarskiego, aby negatywnie zaopiniować wniosek Stowarzyszenia Doradców Gospodarczych PRO-AKADEMIA w Łodzi, dotyczący przekazania paczek z darami świątecznymi dla polskich kombatantów żyjących na Syberii, wschodniej Ukrainie i w Republice Mołdawii.

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą rozpatrzyła skierowane przez szefa Kancelarii Senatu wnioski o zlecenie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, złożone przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych. Komisja zaopiniowała następujące wnioski o przyznanie dotacji z budżetu Kancelarii Senatu:

I. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

 • Autorskie Towarzystwo Edukacyjne w Warszawie: polsko-ukraińska wymiana młodzieży. Całkowity koszt realizacji zadania - 40 910 zł, postulowana kwota dotacji - 11 850 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska": pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 114 810 zł, postulowana kwota dotacji - 48 810 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek, dotację zmniejszyć jednak do kwoty 32 937 zł.
 • Małopolskie Centrum Edukacji MEC w Krakowie: wydanie "Śpiewnika pieśni patriotycznej - 90 utworów na dziewięćdziesięciolecie", przeznaczonego dla Polaków żyjących za wschodnią granicą państwa polskiego. Całkowity koszt realizacji zadania - 30 000 zł, postulowana kwota dotacji - 27 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
 • Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych PRO-AKADEMIA w Łodzi: pomoc dla studentów Polskiego Wydziału Technicznego Politechniki Donieckiej w budowaniu kariery zawodowej związanej z Polską - II edycja. Całkowity koszt realizacji zadania - 71 818 zł, postulowana kwota dotacji - 65 744 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
 • Fundacja MŁODA EUROPA w Bydgoszczy: "O Polsce po polsku". Całkowity koszt realizacji zadania - 29 840 zł, postulowana kwota dotacji - 18 529 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek, dotację zmniejszyć jednak do kwoty 11 353 zł.
 • Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE w Lipniku: pobyt edukacyjny dzieci Polaków zamieszkałych na Bukowinie, w Rumunii. Całkowity koszt realizacji zadania - 42 230 zł, postulowana kwota dotacji - 30 000 zł. Komisja zaproponowała, aby odrzucić wniosek.
 • Regionalne Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne w Bełchatowie: kolonie letnie dla dzieci i młodzieży z realizacją programu profilaktyki uzależnień "Dziękuję, nie". Całkowity koszt realizacji zadania - 24 600 zł, postulowana kwota dotacji - 8200 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek.
 • Fundacja MŁODA EUROPA w Bydgoszczy: "Sztuka nie zna granic". Całkowity koszt realizacji zadania - 39 765 zł, postulowana kwota dotacji - 34 650 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek.
 • Stowarzyszenie RACIECHOWICE 2005 w Raciechowicach: "Wracamy do korzeni naszych przodków". Całkowity koszt realizacji zadania - 108 450 zł, postulowana kwota dotacji - 11 000 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek.
 • Związek Harcerstwa Polskiego, Chorągiew Warmińsko-Mazurska: harcerski obóz wypoczynkowo-integracyjny pod namiotami. Całkowity koszt realizacji zadania - 23 400 zł, postulowana kwota dotacji - 23 400 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek.
 • Uczniowski Klub Sportowy DIABŁY w Miłosławiu: "Kultura ludowa nas łączy". Całkowity koszt realizacji zadania - 13 560 zł, postulowana kwota dotacji - 6060 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek.
 • Caritas POLSKA w Warszawie: paczki świąteczne dla Polaków na Wschodzie. Całkowity koszt realizacji zadania - 880 000 zł, postulowana kwota dotacji - 800 000 zł. Komisja zaproponowała, aby przełożyć rozpatrywanie wniosku.
 • Stowarzyszenie Doradców Gorpodarczych PRO-AKADEMIA w Łodzi: paczki z darami świątecznymi dla polskich kombatantów żyjących na Syberii, wschodniej Ukrainie i w Republice Mołdawii. Całkowity koszt realizacji zadania - 60 230 zł, postulowana kwota dotacji - 57 778 zł. Komisja zaproponowała, aby odrzucić wniosek.
 • Fundacja "Wileńszczyzna" w Warszawie: pomoc humanitarna "Wigilijna paczka". Całkowity koszt realizacji zadania - 30 000 zł, postulowana kwota dotacji - 27 000 zł. Komisja zaproponowała, aby poprzeć wniosek.

Na zakończenie posiedzenia Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Roman Ludwiczuk poinformował o swoim pobycie w Rosji, w Ułan-Ude, gdzie przebywał w związku z obchodami 15-lecia istnienia organizacji społeczno-kulturalnej Autonomia Polaków "Nadzieja".

Senator Ryszard Bender zwrócił się z prośbą o podjęcie podczas kolejnego posiedzenia komisji tematu sytuacji Polaków na Białorusi i aktualnego stanu stosunków politycznych między władzami polskimi i białoruskimi. Poruszył też kwestię ograniczenia dostępu Polaków do kościoła św. Marii Magdaleny we Lwowie, na Ukrainie.

Senator Janina Felińska poinformowała o spotkaniu, które odbyło się w Ciechanowie, z przedstawicielami Polskiego Centrum Narodowego "Orzeł Biały" - młodzieżą pochodzącą z miejscowości Bijak, w Rosji.


Poprzednia część, następna część, spis treści