Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 10
5 kwietnia 2008 r.

obejmuje okres od 16 do 31 marca 2008 r.

 

7. posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r.
 • Informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec - grudzień 2007 roku (podczas Prezydencji portugalskiej).
 • Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze.
 • Pozostałe prace Izby
 • Oświadczenia

  Prezydium Senatu

 • 14. posiedzenie
 • 15. posiedzenie
 • Z prac komisji

 • 18 marca 2008 r.
 • 27marca 2008 r.
 • Kronika senacka

  Kontakty międzynarodowe


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"