Poprzednia część, spis treści


Kontakty międzynarodowe

W dniach 27-29 marca 2008 r. w Pradze przewodniczący i wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska senatorowie Jerzy Chróścikowski i Ireneusz Niewiarowski wzięli udział w spotkaniu przedstawicieli komisji rolnictwa parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej, powiększonej o przedstawicieli nowych państw członkowskich UE - Bułgarii i Rumunii

Podczas spotkania dyskutowano o czeskich przygotowaniach do objęcia prezydencji w Unii Europejskiej, a także o stanie rolnictwa w Czechach po czterech latach obecności w Unii Europejskiej. Przedstawiciele komisji rolnictwa analizowali rozwój rolnictwa w swoich krajach po akcesji do Unii Europejskiej, a także stan reform Wspólnej Polityki Rolnej z perspektywy państw nią objętych.

Podczas spotkania wypracowano wspólną deklarację:

"Uczestnicy spotkania przedstawicieli komisji rolnictwa państw Grupy Wyszehradzkiej, powiększonej o przedstawicieli nowych państw członkowskich UE, Bułgarii i Rumunii, przyjmują z zadowoleniem konstruktywne podejście UE wobec komentarzy wyrażonych przez państwa członkowskie UE, w tym także nowe państwa członkowskie, w sprawie reformy wspólnej organizacji rynku wina oraz jakości osiągniętego na tym polu kompromisu.

Uczestnicy spotkania zdecydowali zająć wspólne stanowisko w następujących kwestiach:

 • Konieczne jest zapewnienie strategicznego stopnia samowystarczalności w zakresie produktów spożywczych w poszczególnych państwach członkowskich i w UE jako całości. Pozostałe moce produkcyjne w rolnictwie mogłyby zostać przeznaczone na produkcję biomasy wykorzystywanej do produkcji paliw.
 • Wyrażamy poparcie dla kontroli państwa nad terenami rolniczymi, która pozwoliłaby na stworzenie dynamicznego i konkurencyjnego rolnictwa europejskiego, zdolnego do szybkiej adaptacji do nowych warunków.
 • Uważamy płatności SAPS (system jednolitej płatności obszarowej) za prosty i skuteczny instrument wspierania rolników w UE. Popieramy także uproszczony system wsparcia dla wszystkich 27 państw członkowskich po roku 2013, który będzie równie mało wymagający jak bezpośrednie płatności SAPS i spełniający potrzeby sektorów wrażliwych we wszystkich państwach członkowskich.
 • W kwestii modulacji (modulation), popieramy możliwość przenoszenia środków z płatności bezpośrednich na środki rozwoju obszarów wiejskich. Niemniej uważamy, że instrument ten powinien zostać zmodyfikowany, tak by przenoszone środki były porównywalne w poszczególnych państwach i by modulacja nie ograniczyła rolnikom z niektórych państw możliwości konkurowania na rynku unijnym. Proponujemy by modulacja była stosowana dla wszystkich przedsiębiorstw/gospodarstw rolnych (businesses), niezależnie od ich rozmiaru, i by wszystkie dopłaty bezpośrednie mogły być poddane modulacji.
 • Postrzegamy C-C jako ważny element reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) w zakresie dopłat bezpośrednich i uważamy, że uproszczenie systemu kontroli, ograniczenie biurokracji i ustalenie minimalnych wymagań na poziomie Unii jako całości przyczyniłoby się do stworzenia bardziej przejrzystego i sprawiedliwego procesu kontrolowania C-C.
 • Nie zgadzamy się na proponowany system ograniczenia dopłat na podstawie wielkości przedsiębiorstwa/gospodarstwa. Możliwe do zaakceptowania byłyby tylko takie zmiany zasad dystrybucji dopłat pochodzących z WPR, których efekty będą sprawiedliwe i zrównoważone we wszystkich państwach członkowskich. Tak by ostatecznym rezultatem zmian była eliminacja wszystkich historycznych różnic i barier.
 • Popieramy zmianę polityki w sprawie kwot na produkcję mleka. Priorytetem powinno być zabezpieczenie długoterminowych perspektyw dla producentów mleka. Płynne przejście od obecnego systemu kwotowego do przewidywanego zniesienia kwot w roku 2015 mogłoby zostać zrealizowane poprzez stopniowe zwiększanie kwot.
 • Stwierdzamy, że w zakresie mechanizmów rynkowych system interwencji jest niezastąpiony jako zabezpieczenie w przypadku poważniejszych fluktuacji na rynkach. Głównym celem UE winno być zapewnienie istnienia odpowiednio elastycznego systemu interwencyjnego na rynku zbóż, a w szczególności pszenicy i jęczmienia.
 • W kwestii zmian klimatycznych, uważamy, że konieczne jest stworzenie Europejskiego Funduszu Ryzyka, który na poziomie państw członkowskich byłby finansowany z funduszy modulacyjnych.
 • Popieramy uprawę określonych roślin zmodyfikowanych genetycznie, które zostały naukowo potwierdzone jako bezpieczne dla człowieka, zwierząt i środowiska.
 • Opowiadają się za zachowaniem obecnie istniejących LFA.
 • Stwierdzamy, że aby zabezpieczyć długoterminową konkurencyjność rolnictwa europejskiego konieczna jest zwiększona ochrona terenów rolniczych, zarówno w zakresie ich degradacji jakościowej, jak i ograniczania ich obszaru. Należy podjąć działania na rzecz poprawy zarządzania gospodarka wodną na terenach wiejskich; podstawowe ramy systemu ochrony powinny być określone w regulacjach unijnych.
 • Uważamy, że produkty spożywcze importowane do UE powinny być wytwarzane zgodnie ze standardami dotyczącymi produktów wytwarzanych wewnątrz Unii. Powinien być stworzony system certyfikatów, który pozwoliłby kontrolować importowane produkty spożywcze.

- Opowiadamy się za zniesieniem wspólnej organizacji rynku cukru".


Poprzednia część, spis treści