Poprzednia część, następna część, spis treści


PREZYDIUM SENATU

18 marca 2008 r. odbyło się 14. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium zapoznało się z opinią Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, dotyczącą trybu uchwalania ustawy w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską i przyjęło ją do wiadomości.

Podczas posiedzenia rozpatrzono wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji "Decentralizacja kompetencji samorządów i propozycje zmian legislacyjnych dotyczących sołectw, służących wzmocnieniu statusu sołtysów". W trakcie konferencji zostanie rozstrzygnięty konkurs "Sołtys Roku", organizowany przez redakcję "Gazety Sołeckiej". Celem konkursu jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów, którzy nie tylko pracują na rzecz swojej społeczności wiejskiej i tym samym propagują postawy obywatelskie, ale też ich działalność wykracza poza zasięg sołectwa. Konferencję z udziałem około 120 osób zaplanowano na 29 kwietnia br. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji oraz zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Podczas posiedzenia rozpatrzono także wniosek Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji "Usługi asystenckie w systemie wsparcia osób niepełnosprawnych". Celem konferencji, przygotowywanej we współpracy z Fundacją Pomocy Chorym na Zanik Mięśni, jest przedstawienie doświadczeń i praktyki świadczenia pomocy asystenckiej osobom niepełnosprawnym w Polsce. Konferencję z udziałem około 100 osób zaplanowano na 11 kwietnia br. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na jej zorganizowanie i zaproponowało dopasowanie terminu konferencji do terminarza posiedzeń Senatu w kwietniu br. oraz zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Prezydium Senatu rozpatrzyło wniosek Kaszubskiego Zespołu Parlamentarnego
o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji na temat perspektywy ratyfikacji europejskiej karty języków regionalnych lub mniejszościowych. Konferencja ma na celu przybliżenie problematyki ochrony prawnej języków mniejszościowych i języka regionalnego w Polsce. Konferencję z udziałem około 50 osób zaplanowano na 17 kwietnia br. Prezydium Senatu zaproponowało, aby zainteresować tematyką konferencji Komisję Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, Kociewski Zespół Parlamentarny oraz Zespół Parlamentarzystów Województwa Śląskiego. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji oraz zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Podczas posiedzenia rozpatrzono oświadczenia senatorów o spełnieniu warunków do otrzymywania uposażenia senatorskiego. Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Świątecki poinformował, że wpłynęły dwa oświadczenia senatorskie o spełnieniu warunków do otrzymania uposażenia senatorskiego. Prezydium Senatu przyjęło do wiadomości, iż obaj senatorowie spełniają warunki do otrzymywania uposażenia senatorskiego.

Prezydium zapoznało się z informacją o powstaniu Parlamentarnego Zespołu ds. Harcerstwa w Polsce i poza Granicami Kraju oraz przyjęło do wiadomości jego regulamin i skład osobowy.

Podczas posiedzenia zapoznano się także z informacją przygotowaną przez Biuro Polonijne Kancelarii Senatu, dotyczącą zadań inwestycyjnych planowanych do wykonania w br. z dotacji Senatu. Prezydium przyjęło zasadę, według której w pierwszej kolejności będą finansowane zadania już rozpoczęte, a wśród nich pierwszeństwo powinny mieć szkoły.

Prezydium Senatu podtrzymało stanowisko Komisji Spraw Emigracji i Łączności
z Polakami za Granicą, dotyczące kolejności rozpatrywania wniosków o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym, planowanych do wykonania w br. W pierwszej kolejności rozpatrzone zostaną następujące wnioski:

- remont szkoły średniej w Daugvapils, na Łotwie (zadanie kontynuowane);

- budowa szkoły z przedszkolem w Pojana Mikuli, w Rumunii (zadanie kontynuowane);

- remont Domu Polskiego w Buenos Aires, w Argentynie (zadanie kontynuowane);

- remont szkoły średniej w Jaszunach, na Litwie (zadanie kontynuowane);

- remont polskiej szkoły średniej w Bujwidzach, na Litwie (zadanie kontynuowane);

- budowa polskiej szkoły początkowej w Mariampolu, na Litwie (zadanie kontynuowane);

- remont Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach, na Litwie (zadanie kontynuowane);

- remont sali do nauki języka polskiego na uniwersytecie w Erewaniu, Armenia (zadanie nowo rozpoczynane).

Prezydium Senatu zdecydowało, że należy zwrócić się do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska", aby przedstawiony został spis wszystkich wniosków, które wpływają do stowarzyszenia.

Ponadto prezydium zapoznało się z ofertą złożoną przez księży oblatów z posiadłości Vaudricourt, we Francji, dotyczącą sprzedaży posiadłości. Zadecydowano, iż kwestia ta będzie tematem następnego posiedzenia prezydium, na które dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski przygotuje odpowiednią notatkę oraz zaproszeni zostaną senatorowie Łukasz Abgarowicz, Władysław Dajczak oraz przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Andrzej Person.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym (zadania kontynuowane z lat ubiegłych):

  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: remont Domu Polskiego w Buenos Aires, w Argentynie. Okres realizacji inwestycji: 2006-2009, postulowana kwota dotacji na 2008 r. - 2 000 000 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 1 968 421 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 98 421 zł).
  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: remont szkoły średniej w Daugvapils, na Łotwie. Okres realizacji inwestycji: 2005-2009, postulowana kwota dotacji na 2008 r. - około 2 032 554 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 2 000 461 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 100 023 zł).
  • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Budowa szkoły z przedszkolem w Pojana Mikuli, w Rumunii. Okres realizacji inwestycji: 2007-2009, postulowana kwota dotacji na 2008 r. - 2 239 324 zł. Prezydium rozpatrzyło wniosek pozytywnie i jednomyślnie przyznało dotację w wysokości 2 203 966 zł (w tym koszty pośrednie do kwoty 110 198 zł).

Prezydium Senatu podjęło decyzję o zredukowaniu kosztów pośrednich do 5%.

* * *

28 marca 2008 r. odbyło się 15. posiedzenie Prezydium Senatu.

Porządek dzienny posiedzenia obejmował:

  • wniosek przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji "Zagrożenia wychowawcze XXI wieku" (17 czerwca br. w budynku Senatu RP);
  • wniosek przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej o wyrażenie zgody na zorganizowanie konferencji "Spółdzielnie socjalne dla osób niepełnosprawnych - w poszukiwaniu rozwiązań prawnych" (11 kwietnia br. w budynku Senatu RP);
  • sprawozdanie z wizyty przedstawicieli Senatu RP w Vaudricourt (Francja) 6-7 marca br.;
  • wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym oraz przyznanie dotacji na ich wykonanie.


Poprzednia część, następna część, spis treści