Następny fragment, spis treści


7. posiedzenie Senatu

27 marca 2008 r. odbyło się 7. posiedzenie Senatu. Obradom przewodniczyli marszałek Bogdan Borusewicz oraz wicemarszałkowie - Krystyna Bochenek, Marek Ziółkowski i Zbigniew Romaszewski.

Porządek posiedzenia Izby obejmował:

  • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin;
  • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu;
  • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta
    w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r.;
  • stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r.;
  • informacja Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2007 roku (podczas Prezydencji portugalskiej);
  • drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze.

Izba minutą ciszy uczciła pamięć senatora Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza

Przed przystąpieniem do posiedzenia senatorowie minutą ciszy i krótką modlitwą uczcili pamięć zmarłego 21 marca br. senatora Andrzeja Tadeusza Mazurkiewicza. Senator A.T. Mazurkiewicz był przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych i wiceprzewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Był posłem pierwszej kadencji, senatorem czwartej, szóstej i siódmej kadencji.

Senat przyjął bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin

O konieczności zmiany w ubezpieczeniach funkcjonariuszy BOR zaczęto mówić po zamachu na konwój z ambasadorem Edwardem Pietrzykiem w Iraku na początku października ub.r. Ranni zostali wówczas ambasador i czterej funkcjonariusze BOR. Jeden z nich - podporucznik Bartosz Orzechowski - zmarł w wyniku odniesionych ran.

Przyjęta przez Senat ustawa wprowadza zmiany mające na celu zapewnienie funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu oraz członkom ich rodzin takich samych lub podobnych uprawnień, jakie mają przedstawiciele pokrewnych służb mundurowych podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Spowoduje objęcie funkcjonariuszy BOR ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków, wskutek których nastąpiło uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub śmierć funkcjonariusza, a wypadki te zaistniały w czasie pełnienia służby poza granicami państwa. Dotychczas funkcjonariusze pełniący taką służbę w zasadzie musieli się ubezpieczać na własny koszt.

Ponadto nowelizacja doprecyzowuje definicję przeciętnego uposażenie funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu, nakłada na szefa BOR obowiązek przyznania rodzinie zaginionego funkcjonariusza takich samych należności, jakie przysługują w wypadku śmierci funkcjonariusza, oraz przyznania dzieciom pozostającym na utrzymaniu zmarłego funkcjonariusza BOR, którego śmierć nastąpiła w związku z pełnieniem służby, uprawnienia do pomocy finansowej na kształcenie ze środków przewidzianych na ten cel w budżecie BOR.

Ustawa wprowadza też zmiany w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy służb podległych ministrowi spraw wewnętrznych i administracji oraz ich rodzin. Mają one na celu wyeliminowanie niespójności przepisów prawa w zakresie właściwości komisji lekarskich podległych ministrowi spraw wewnętrznych. Chodzi o to, aby funkcjonariusze BOR, tak samo jak inni funkcjonariusze służb mundurowych, podlegali badaniu przez te same komisje.

Inna zmiana zmierza do zagwarantowania małżonkom zmarłych albo zaginionych funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, którzy wykonywali szczególnie odpowiedzialne zadania ochronne, prawa do renty rodzinnej bez względu na wiek i stan zdrowia.

Senat opowiedział się za utworzeniem w Warszawie Szkoły Spotkań i Dialogu

W Warszawie powstanie polsko-niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta. Szkoła zostanie utworzona na bazie infrastruktury dotychczasowej niemieckiej szkoły im. Willy'ego Brandta, działającej przy ambasadzie RFN na warszawskim Wilanowie.

Senatorowie zgodzili się na ratyfikację umowy między rządem RP a rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia szkoły. Za przyjęciem uchwały w tej sprawie głosowało 53 senatorów, 15 było przeciw, 21 wstrzymało się od głosu.

Niemiecka szkoła im. Willy'ego. Brandta działa w strukturach ambasady Republiki Federalnej Niemiec i nie jest szkołą polskiego systemu oświaty.

Koncepcja wyodrębnienia szkoły powstała w 2000 r., kiedy Republika Federalna Niemiec, Republika Francuska i Stany Zjednoczone Ameryki wyraziły, za pośrednictwem swoich ambasad, zainteresowanie podjęciem ze stroną polską prac, mających na celu wyodrębnienie szkół ze struktur swoich przedstawicielstw dyplomatycznych.

Obecnie szkoły funkcjonujące w strukturach placówek dyplomatycznych realizują programy i plany nauczania obowiązujące w systemach oświaty ww. państw, a zatrudnieni w nich nauczyciele mają przeważnie status pracowników dyplomatycznych.

Zgodnie z postanowieniami umowy polsko-niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie będzie działała w polskim systemie oświaty jako zespół szkół niepublicznych, do której będą mogli uczęszczać uczniowie posiadający obywatelstwo polskie lub niemieckie.

Uczniowie będący obywatelami polskimi będą mieć zapewnioną ofertę edukacyjną zawierającą w programie naukę języka polskiego, historii Polski i geografii Polski.

Szkoła będzie realizowała niemieckie programy nauczania oraz częściowo polskie programy nauczania. Postanowieniami umowy nadane zostały jej uprawnienia szkoły publicznej.

Szkołom wchodzącym w skład Szkoły Spotkań i Dialogu będzie przysługiwać dotacja na każdego ucznia posiadającego polskie obywatelstwo na takich samych zasadach, jakie dotyczą działających w Polsce szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Szkoła będzie funkcjonować jako zespół szkół niepublicznych, składający się ze szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum. Organem prowadzącym szkołę zostanie stowarzyszenie Niemieckie Towarzystwo Szkolne, zarejestrowane zgodnie z prawem polskim w 2000 r.

Egzamin maturalny będzie przeprowadzany w szkole zgodnie z przepisami niemieckimi, z tym że język polski stanie się obowiązkowym przedmiotem egzaminacyjnym dla uczniów będących obywatelami polskimi. Uczniowie niebędący obywatelami polskimi będą wybierali na egzaminie maturalnym język polski jako język obcy. W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej w szkole egzamin maturalny wejdzie przedstawiciel wyznaczony przez polskiego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Absolwenci szkoły będą mogli uzyskać niemieckie świadectwo dojrzałości, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia na polskich i niemieckich uczelniach.

Senat zapoznał się z informacją Rady Ministrów o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2007 roku (podczas prezydencji portugalskiej)

Uzgodnienie tekstu Traktatu Lizbońskiego - główne osiągnięcie prezydencji Portugalii w UE - oceniła Sidonia Jędrzejewska, podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Przedstawiając Izbie informację o udziale Polski w pracach UE, gdy przewodniczyła im Portugalia (lipiec-grudzień ub.r.), S. Jędrzejewska powiedziała, że w tym czasie nasz kraj osiągnął zakładane cele, m.in. dotyczące wynegocjowania sposobu głosowania w Radzie Unii Europejskiej oraz tzw. mechanizmu z Joaniny.

Wiceminister przypomniała, że w ub.r. - w wyniku czerwcowego posiedzenia Rady Europejskiej i otwartej w lipcu konferencji międzyrządowej - w październiku w Lizbonie przyjęty został traktat, który - jak mówiła - zapewni Unii stabilne ramy instytucjonalne.

S. Jędrzejewska oceniła, że kluczowym osiągnięciem portugalskiej prezydencji w dziedzinie ochrony środowiska było uzgodnienie - w grudniu ub.r. na Bali - wspólnego stanowiska UE w sprawie zmian klimatu. Jej zdaniem, potwierdziło to wiodącą rolę Unii w międzynarodowych działaniach na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi.

Polska - mówiła wiceminister S. Jędrzejewska - jest zadowolona ze wsparcia udzielonego przez przewodnictwo portugalskie mocnemu, długofalowemu zaangażowaniu się UE w rozwój partnerskiej współpracy z Ukrainą. "Z zadowoleniem przyjęliśmy znaczny postęp dokonany w procesie negocjacji nowej, pogłębionej umowy UE - Ukraina" - powiedziała.

Ponadto, jak dodała, nasz kraj przychylnie ustosunkował się do kontynuacji działań Wspólnoty, zmierzających do zapewnienia stabilności i stopniowego zbliżania państw Bałkanów Zachodnich do Unii Europejskiej.

Pozytywnie ocenione zostały działania, których celem jest poprawa jakości finansów publicznych państw UE w ramach realizacji strategii lizbońskiej.

Wiceminister UKIE podkreśliła, że na poparcie zasługuje fakt, iż Rada ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN) przyjęła w październiku konkluzje, zgodnie z którymi wszystkie państwa członkowskie mają podejmować inicjatywy na rzecz reformy administracji publicznej w celu poprawy efektywności i skuteczności.

Prezydencji portugalskiej należy się natomiast krytyka za niepodjęcie kroków zmierzających do przyjęcia Polski do Grupy Specjalnej do spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, gdyż - jak podkreśliła wiceminister - jest to najważniejsza organizacja międzynarodowa zajmująca się zwalczaniem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

W czasie portugalskiej prezydencji oprócz uzgodnienia i przyjęcia tekstu nowego traktatu rozszerzono strefę Schengen. Ustanowiono też Europejski Dzień przeciwko Karze Śmierci.

Inicjatywa senacka - projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

Przyjęta przez Senat ustawa stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 września 2007 r., stwierdzającego niezgodność z konstytucją art. 82 ustawy z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze.

Trybunał orzekł o niezgodności z konstytucją tego artykułu "w zakresie, w jakim nie przewiduje sądowej kontroli zgodności z prawem postanowienia sędziego-komisarza w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wpisu hipoteki lub zastawu w księdze wieczystej lub właściwym rejestrze".

Mając na uwadze konieczność wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, kierując się brzmieniem sentencji wyroku oraz motywami jego uzasadnienia, Senat zaproponował, aby do art. 82 dodać przepis gwarantujący drogę odwoławczą od postanowienia sędziego-komisarza, stwierdzającego niedopuszczalność wpisu hipoteki lub zastawu w księdze wieczystej lub właściwym rejestrze.

Zgodnie z postulatami trybunału doprecyzowany został również art. 81 ust. 3.

Ponadto w projekcie zamieszczony został przepis przejściowy, zgodnie z którym do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosowane będą przepisy w brzmieniu nadanym nowelizacją (zasada bezpośredniego działania prawa nowego do spraw "w toku").

Pozostałe prace Izby

Senat przyjął bez poprawek:

  • ustawę o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu,
  • ustawę o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r.

Oświadczenia

Oświadczenia złożyli senatorowie: Grzegorz Banaś, Tadeusz Gruszka, Jan Dobrzyński, Krzysztof Kwiatkowski, Piotr Kaleta, Marek Konopka, Zbigniew Cichoń, Maciej Grubski, Ryszard Knosala, Maciej Klima, Grzegorz Wojciechowski, Norbert Krajczy, Lucjan Cichosz, Piotr Zientarski, Jan Wyrowiński, Maria Pańczyk-Pozdziej, Czesław Ryszka, Ireneusz Niewiarowski, Stanisław Karczewski, Bohdan Paszkowski, Kazimierz Kleina, Antoni Motyczka, Piotr Wach, Andrzej Owczarek, Janusz Sepioł i Stanisław Bisztyga, Eryk Smulewicz, Paweł Klimowicz, Andrzej Person, Andrzej Szewiński.


Następny fragment, spis treści