Poprzednia część, następna część, spis treści


Z prac komisji senackich

18 marca 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej zapoznała się z informacją Ministra Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Zdrowia o sytuacji w opiece pielęgniarskiej i rehabilitacji w domach pomocy i stacjonarnych placówkach opiekuńczych.

Informację przedstawiły podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszka Chłoń-Domińczak, a także zastępca dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w tym resorcie Krystyna Wyrwicka oraz zastępca dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia Dagmara Korbasińska. Dodatkowych informacji udzielali przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia Krzysztof Klichowic i Grzegorz Krasicki-Mockałło oraz rzecznik praw pacjenta Aleksandra Piątek.

W posiedzeniu wzięli także udział: przewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Urszula Michalska, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menadżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Stanisław Liman, wiceprezes Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menedżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Wacław Kerpert, sekretarz Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Organizatorów i Menedżerów Pomocy Społecznej i Ochrony Zdrowia Michał Neuman, prezes i wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Elżbieta Buczkowska i Elżbieta Garwacka-Czachor, Henryk Sikora z NSZZ "Solidarność", prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej Jolanta Ślązak, prezes Stowarzyszenia Dyrektorów DPS Ziemi Lubuskiej Andrzej Żelechowski oraz starosta pilski Tomasz Bugajski.

Na zakończenie posiedzenia Komisja Rodziny i Polityki Społecznej przyjęła stanowisko w sprawie opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, w którym stwierdziła:

"Komisja po zapoznaniu się z informacją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Zdrowia na temat opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji w Domach Pomocy Społecznej, stwierdza, że mieszkańcy tych domów mają utrudniony dostęp do realizacji swojego prawa do świadczeń rehabilitacyjnych i pielęgniarskich finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia.

Komisja stwierdza, że możliwość kontraktowania jedynie środowiskowej i dziennej opieki pielęgniarskiej w ramach podstawowej opieki zdrowotnej jest ofertą nieadekwatną do potrzeb znacznej części mieszkańców domów pomocy społecznej wymagających całodobowej opieki długoterminowej.

Komisja zwraca się do Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia o:

1) pełne przestrzeganie prawa mieszkańców domów pomocy społecznej do gwarantowanej im, jako osobom ubezpieczonym w NFZ, opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (Dz.U. z 2004 r., Nr 210 poz. 2135);

2) objęcie kontraktowaniem i finansowaniem przez NFZ świadczeń pielęgniarskich i rehabilitacji osób mieszkających w domach pomocy społecznej w takim wymiarze, który zapewni im bezpieczeństwo zdrowotne oraz podtrzymanie sprawności;

3) podjęcie skutecznego współdziałania resortów zdrowia, pracy i polityki społecznej oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, które umożliwi dyrektorom domów oraz personelowi pielęgniarskiemu i rehabilitantom korzystanie z oferty kontraktowania usług pielęgniarskich i rehabilitacyjnych świadczonych dla mieszkańców domów pomocy społecznej;

4) uwzględnienie potrzeby umieszczenia usług pielęgniarskich i rehabilitacyjnych świadczonych dla mieszkańców domów pomocy społecznej w katalogu ofert całodobowej opieki długoterminowej;

5) zrównania warunków opłacania usług opieki pielęgniarskiej i rehabilitacji świadczonych dla mieszkańców domów pomocy społecznej z podobnymi usługami świadczonymi w ramach stacjonarnej opieki długoterminowej w zakładach opiekuńczo-leczniczych (ZOL) i zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych (ZPO);

6) pilne podjęcie prac nad ustawą o ubezpieczeniu od ryzyka niesamodzielności i tym samym stworzenia warunków do rozwoju rynku usług opieki długoterminowej nad stale i szybko rosnącą grupą osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji".

27 marca 2008 r.

Na swym posiedzeniu Komisja Spraw Unii Europejskiej, zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, zaopiniowała następujące projekty aktów prawnych UE.

Rozpatrzenie w trybie art. 6 ust. 1

 • Propozycja dotycząca rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz obniżenia poziomów emisji CO2 pochodzących z lekkich pojazdów samochodowych wraz ze stanowiskiem rządu w tej sprawie; (COM(2007) 856), sygn. 5089/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Środowiska.

Referent: senator Tadeusz Gruszka.

Przedstawiciel rządu: podsekretarz stanu Maciej Trzeciak.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt aktu prawnego wraz z zastrzeżeniami rządu.

 • Wniosek Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, (COM(2008) 094), sygn. 6777/08.

Instytucja wiodąca: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Referent: senator Piotr Głowski.

Przedstawiciel rządu: sekretarz stanu Hanna Jahns.

Komisja Spraw Unii Europejskiej poparła projekt aktu prawnego.

 • Wnioski nierozpatrywane - propozycja zaakceptowana przez komisję:

- art. 6 ust. 1: COM(2008) 073, 081, 089, 091, 099, 104, 105, 107, 116, 126,

- art. 6 ust. 4: COM(2008) 075, 114, 148.

* * *

Senatorowie z Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą minutą ciszy pożegnali zmarłego 21 marca br. senatora Andrzeja Mazurkiewicza, który był członkiem Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w poprzedniej, VI kadencji Senatu.

Podczas posiedzenia rozpatrywano wnioski o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował senatorów o aktualnej wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań Senatu w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za Granicą i przedstawił opinię Kancelarii Senatu dotyczącą wniosków skierowanych do Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, które były przedmiotem obrad Zespołu Finansów Polonijnych 13 marca br.

Senator Władysław Dajczak, odnosząc się do procedury opiniowania wniosków, zwrócił się z prośbą do dyrektora Biura Polonijnego o bardziej szczegółowe informowanie komisji o przyczynach odrzucenia rozpatrywanych wniosków lub zmniejszenia dotacji. Następnie komisja odbyła dyskusję na temat propozycji zawartych w opinii i jednogłośnie ją poparła.

Po rozpatrzeniu wniosków skierowanych przez szefa Kancelarii Senatu, dotyczących zlecenia zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, złożonych przez jednostki niezaliczone do sektora finansów publicznych, komisja przyjęła następującą opinię dla Prezydium Senatu:

I. Wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie

 • Stowarzyszenie Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach: Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego dla słuchaczy z Ukrainy. Całkowity koszt realizacji zadania - 50 200 zł, postulowana kwota dotacji - 40 900 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, ale zmniejszyć dotację do wysokości 37 800 zł.
 • Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Mrągowie: 14 Festiwal Kultury Kresowej - Mrągowo 2008. Całkowity koszt realizacji zadania - 366 290 zł, postulowana kwota dotacji - 180 000 zł. Komisja zaproponowała, by wniosek poprzeć.
 • Stowarzyszenie "Akademia Wilanowska" w Warszawie: Kolędy z Kraju Jana Pawła II/Christmas Carols from the Land of John Paul II. Całkowity koszt realizacji zadania - 317 200 zł, postulowana kwota dotacji - 269 620 zł. Komisja zaproponowała, by wniosek odrzucić.
 • Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Sportowej w Tarnowie: X Międzynarodowy Konkurs Recytatorski. Całkowity koszt realizacji zadania - 35 000 zł, postulowana kwota dotacji - 10 000 zł. Komisja zaproponowała, by wniosek poprzeć, ale zmniejszyć dotację do wysokości 9000 zł.
 • Fundacja "Polonia Restituta" w Warszawie: Zredagowanie i wydanie drukiem czterech numerów kwartalnika "Nasza Rota". Całkowity koszt realizacji zadania - 259 500 zł, postulowana kwota dotacji - 255 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, ale zmniejszyć dotację do wysokości 151 000 zł.
 • Oddział Warszawski Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie: "Europa - wspólne dziedzictwo". Edukacja, kształcenie kulturowe i wyżywienie młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu oraz szkolenie nauczycieli polskiego pochodzenia. Całkowity koszt realizacji zadania - 908 630 zł, postulowana kwota dotacji - 425 630 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, ale zmniejszyć dotację do wysokości 382 630 zł.
 • Stowarzyszenie "Na rzecz Jakości w Oświacie" w Ostródzie: "Letnia Szkoła Liderów - Ostróda 2008". Całkowity koszt realizacji zadania - 48 985 zł, postulowana kwota dotacji - 43 585 zł. Komisja zaproponowała, aby odłożyć rozpatrzenie wniosku.
 • Stowarzyszenie "Na rzecz Jakości w Oświacie" w Ostródzie: Wspieranie Języka i Kultury Polskiej w obwodzie kaliningradzkim - kontynuacja 2008. Całkowity koszt realizacji zadania - 82 010 zł, postulowana kwota dotacji - 73 860 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, ale zmniejszyć dotację do wysokości 20 034 zł.
 • Stowarzyszenie "Na rzecz Jakości w Oświacie" w Ostródzie: "Tu warto się zatrzymać". Całkowity koszt realizacji zadania - 99 345 zł, postulowana kwota dotacji - 78 500 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
 • Stowarzyszenie "Na rzecz Jakości w Oświacie" w Ostródzie: "Taniec bez granic". Całkowity koszt realizacji zadania - 78 770 zł, postulowana kwota dotacji - 57 870 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
 • Stowarzyszenie "Na rzecz Jakości w Oświacie" w Ostródzie: Działalność, współpraca, integracja członków Studenckiej Międzyuczelnianej Organizacji Kresowiaków w Olsztynie. Całkowity koszt realizacji zadania - 14 610 zł, postulowana kwota dotacji - 12 510 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: Pomoc stypendialna dla studentów polskiego pochodzenia na Litwie. Całkowity koszt realizacji zadania - 630 000 zł, postulowana kwota dotacji - 630 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: Dofinansowanie spektakli wyjazdowych w sezonie 2008 "Salonu Muzyki i Poezji" Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Muzycznego z Toronto. Całkowity koszt realizacji zadania - 69 000 zł, postulowana kwota dotacji - 69 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, ale zmniejszyć dotację do wysokości 18 682 zł.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: Zakup sprzętu elektronicznego i wyposażenia dla sal lekcyjnych w szkołach sobotnich na Ukrainie. Całkowity koszt realizacji zadania - 14 900 zł, postulowana kwota dotacji - 14 900 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, ale zmniejszyć dotację do wysokości 9381 zł.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: Wydawanie społeczno-kulturalnego czasopisma młodzieżowego "Pod Wiatr". Całkowity koszt realizacji zadania - 80 730 zł, postulowana kwota dotacji - 22 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: Dofinansowanie działalności i wyposażenia szkół polskich i organizacji polonijnych w Trypolisie, Benghazi i Dernie (Libia). Całkowity koszt realizacji zadania - 26 500 zł, postulowana kwota dotacji - 26 500 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
 • Fundacja "Oświata Polska za Granicą" w Warszawie: Zakup strojów ludowych dla zespołów młodzieżowych "Czarodziejski Kwiat" z Winnicy, "Aksamitki" z Baru, na Ukrainie i "Polanie" z Petersburga, w Rosji. Całkowity koszt realizacji zadania - 45 882 zł, postulowana kwota dotacji - 45 882 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
 • Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie do publikacji i wydanie książki "Walka, więzienie, zesłanie" autorstwa Józefa Bujanowskiego w serii "Archiwum Emigracji" (tom 29). Całkowity koszt realizacji zadania - 14 695 zł, postulowana kwota dotacji - 13 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
 • Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie do publikacji i wydanie numeru monograficznego półrocznika "Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty" (tom XI) "Polacy, Żydzi, Izraelczycy. Problem tożsamości w literaturze polskiej w Izraelu" autorstwa Karoliny Famulskiej. Całkowity koszt realizacji zadania - 24 302 zł, postulowana kwota dotacji - 21 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
 • Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie do publikacji i wydanie numeru półrocznika "Archiwum Emigracji. Studia, szkice, dokumenty" (tom XII) - numer poświęcony Markowi Żuławskiemu. Całkowity koszt realizacji - 18 465 zł, postulowana kwota dotacji - 16 500 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
 • Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu: Ewa Bobrowska-Jakubowska "Słownik artystów polskich we Francji w latach 1890-1918", tom 1 - przygotowanie i publikacja książki. Całkowity koszt realizacji zadania - 65 709 zł, postulowana kwota dotacji - 58 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
 • Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu: Marek Żuławski - wystawa w 100-lecie urodzin. Całkowity koszt realizacji zadania - 38 010 zł, postulowana kwota dotacji - 34 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
 • Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie i druk monograficznego albumu "Marian Kościałowski", który byłby drugim tomem serii "Artyści polskiego Londynu". Całkowity koszt realizacji zadania - 49 184 zł, postulowana kwota dotacji - 44 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
 • Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie do druku katalogu malarstwa i rysunku oraz monografii twórczości Meli Muter, styczeń-grudzień 2008 r. Całkowity koszt realizacji zadania - 186 655 zł, postulowana kwota dotacji - 170 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
 • Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie do druku i wydanie książki "Słyszę, jak śpiewa Ameryka" autorstwa Danuty Mostwin. Całkowity koszt realizacji zadania - 15 281 zł, postulowana kwota dotacji - 13 700 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
 • Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Emigracji w Toruniu: Przygotowanie do druku i wydanie książki "Polacy w Australii i Oceanii 1790-1940" autorstwa Lecha Paszkowskiego. Całkowity koszt realizacji zadania - 30 427 zł, postulowana kwota dotacji - 27 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
 • Dzieło Pomocy "Ad Gentes" w Warszawie: Zakup samochodu dla nowej placówki misyjnej obsługującej Polonię (Argentyna). Całkowity koszt realizacji zadania - 80 000 zł, postulowana kwota dotacji - 72 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć.
 • Dzieło Pomocy "Ad Gentes" w Warszawie: Realizacja filmu dokumentalnego o życiu Polonii w Argentynie i Brazylii. Całkowity koszt realizacji zadania - 50 000 zł, postulowana kwota dotacji - 45 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek odrzucić.
 • Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie: Pomoc Polonii i Polakom za granicą w 2008 roku (Zjednoczenie Polskie w Johannesburgu). Całkowity koszt realizacji zadania - 85 506 zł, postulowana kwota dotacji - 70 000 zł. Komisja zaproponowała, aby wniosek poprzeć, ale zmniejszyć dotację do wysokości 7090 zł.

Podczas posiedzenia przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Andrzej Person zwrócił się z prośbą do przedstawiciela Ministerstwa Spraw Zagranicznych o przygotowanie na kolejne posiedzenie informacji na temat procesu wdrażania w życie w poszczególnych krajach ustawy o Karcie Polaka.

Zastępca przewodniczącego komisji senator Roman Ludwiczuk poinformował o powołanym w ramach Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą zespole do spraw nowej emigracji oraz o inauguracyjnym posiedzeniu Zespołu Doradców do spraw Emigracji Ekonomicznej Obywateli Polskich do Państw Członkowskich Unii Europejskiej, powołanym przy marszałku Senatu, które odbyło się 18 marca br. Senator poruszył również kwestię braku informacji na temat wniosków o dofinansowanie zadań polonijnych, zgłaszanych przez poszczególne środowiska polskie za granicą do fundacji lub stowarzyszeń, które w procesie weryfikacji przez organizacje pozarządowe zostają odrzucone.

Dyrektor A. Kozłowski, odnosząc się do poruszonego problemu, wyjaśnił, że Kancelaria Senatu w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości bezpośredniego dofinansowania inicjatyw polonijnych zgłaszanych przez środowiska polskie za granicą. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych Kancelaria Senatu jest zobowiązana do działania w tym zakresie za pośrednictwem polskich organizacji pozarządowych. Biuro Polonijne natomiast pracuje obecnie nad zmianą formuły procesu opiniowania wniosków o dofinansowanie zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za Granicą.

* * *

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Spraw Zagranicznych. W pierwszym punkcie porządku dziennego rozpatrywano ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r.

Przyjęcie ustawy rekomendowali senatorom podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztof Stanowski oraz wicedyrektor Departamentu Prawno-Traktatowego w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Janusz Łącki. Jak wyjaśniali, głównym celem przedmiotowej umowy jest przekształcenie funkcjonującej w strukturze ambasady Republiki Federalnej Niemiec w Polsce szkoły im. Willy'ego Brandta w Szkołę Spotkań i Dialogu. Zgodnie z postanowieniami tej umowy, szkoła będzie działać w polskim systemie oświaty jako zespół szkół niepublicznych (szkoła podstawowa, gimnazjum i liceum) . Uczniowie - obywatele polscy będą mieć zapewnioną ofertę edukacyjną, zawierającą naukę języka polskiego, historii i geografii Polski. Szkoła będzie realizować niemieckie oraz - w określonym zakresie - polskie programy nauczania. Szkołom wchodzącym w skład Szkoły Spotkań i Dialogu będzie przysługiwać dotacja na każdego ucznia posiadającego polskie obywatelstwo na takich samych zasadach jak dla uczniów działających w Polsce szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Egzamin maturalny będzie przeprowadzany zgodnie z przepisami niemieckimi, z tym że język polski będzie obowiązkowym przedmiotem egzaminacyjnym dla uczniów będących obywatelami polskimi. W skład komisji egzaminacyjnej przeprowadzającej w szkole egzamin maturalny wchodzić będzie przedstawiciel wyznaczony przez polskiego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. W przyszłości planowane jest powstanie podobnych szkół, na podstawie odpowiednich umów, z Francją, Stanami Zjednoczonymi i Federacją Rosyjską.

W głosowaniu Komisja Spraw Zagranicznych postanowiła zarekomendować Senatowi przyjęcie bez poprawek ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wyznaczono senatora Norberta Krajczego.

W drugim punkcie porządku dziennego rozpatrywano ustawę o ratyfikacji Umowy o partnerstwie i współpracy ustanawiającej partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Tadżykistanu, z drugiej strony, sporządzonej w Luksemburgu dnia 11 października 2004 r.

Założenia przedmiotowej umowy omówił zastępca dyrektora Departamentu Prawno-Traktatowego w MSZ Krzysztof Kocel. Jak poinformował, Republika Tadżykistanu jest ostatnim z państw Wspólnoty Niepodległych Państw, z którym Wspólnota Europejska wynegocjowała Umowę o partnerstwie i współpracy. Trzema głównymi filarami umowy są dialog polityczny, współpraca i handel połączone przepisami ogólnymi i instytucjonalnymi. Umowa ma na celu wzmocnienie stosunków między Wspólnotami Europejskimi a Republiką Tadżykistanu zgodnie z zasadami wzajemności i partnerstwa.

W głosowaniu Komisja Spraw Zagranicznych opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek rozpatrywanej umowy ratyfikacyjnej. Ustalono, że w imieniu komisji ustawę zarekomenduje Izbie senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk.

* * *

Podczas posiedzenia Komisji Praw Człowieka i Praworządności rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o Biurze Ochrony Rządu oraz ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Przyjęcie ustawy rekomendował senatorom podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotr Stachańczyk. Uzasadniając potrzebę nowelizacji ustawy o Biurze Ochrony Rządu, wiceminister stwierdził, że proponowane zmiany mają na celu zapewnienie funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu oraz członkom ich rodzin uprawnień podobnych do tych, które są przewidziane dla służb mundurowych podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

Senatorowie zapoznali się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które nie zgłosiło żadnych uwag o charakterze legislacyjnym.

W dyskusji wicemarszałek Zbigniew Romaszewski oraz senatorowie Zbigniew Cichoń i Jan Rulewski zwracali uwagę na zapis przewidujący w budżecie BOR środki na kształcenie dzieci osieroconych przez funkcjonariuszy, których śmierć nastąpiła w związku z pełnieniem służby. Senatorowie nie kwestionowali potrzeby istnienia takiego funduszu, ale mieli wątpliwości co do formalnego zapisu.

W wyniku dyskusji senator Z. Cichoń zgłosił poprawkę o charakterze redakcyjno-doprecyzowującym, która w głosowaniu nie uzyskała poparcia członków komisji.

W związku z tym, że nie zgłoszono innych zmian, przewodniczący Komisji Praw Człowieka i Praworządności senator Stanisław Piotrowicz zgłosił wniosek o przyjęcie rozpatrywanej ustawy bez poprawek. Wniosek został przyjęty jednogłośnie. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrany został senator Jan Wyrowiński.

* * *

Na swym posiedzeniu senatorowie z Komisji Rodziny i Polityki Społecznej zapoznali się z informacją o działalności i finansowaniu Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywizacji Zawodowej oraz o stanie likwidacji barier architektonicznych w Polsce. Informację przedstawili pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Jarosław Duda oraz dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Sylwia Boratyńska. Zapewnili oni o woli wprowadzenia nowych rozwiązań dotyczących finansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej. Powinny one mieć charakter systemowy i gwarantować realny wzrost środków finansowych przypadających na uczestnika warsztatów, a także na płace zatrudnionych w nich specjalistów (terapeuci, pedagodzy, nauczyciele).

Zwracano uwagę na zagrożenie destabilizacją prac wielu warsztatów, wynikającą z rezygnacji wielu specjalistów, których zarobki pozostają na niezmienionym poziomie od niemal 10 lat, a także na to, iż w sytuacji braku dostatecznych środków na działalność i rozwój warsztatów terapii zajęciowej, spośród 650 warsztatów działających w całej Polsce, w blisko 133 nie wykorzystano wszystkich środków będących w ich dyspozycji w ub.r.

W dyskusji podkreślano, że mimo trudności finansowych, w ostatniej dekadzie nastąpił rozwój Warsztatów Terapii Zajęciowej i taka forma aktywizacji osób niepełnosprawnych może liczyć na dalszą pomoc państwa. Wsparcie potrzebne jest także Zakładom Aktywizacji Zawodowej, których zadaniem jest pomoc osobom niepełnosprawnym w zdobyciu kwalifikacji zawodowych i umożliwienie im zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej senator Mieczysław Augustyn zapowiedział rychłe wystąpienie komisji z inicjatywą ustawodawczą, która zapewni stabilne finansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej i Zakładów Aktywizacji Zawodowej.

Z uwagi na rozpoczynające się plenarne posiedzenie Senatu komisja, na prośbę przewodniczącego, zdecydowała o przełożeniu na inny termin wysłuchania informacji prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o programach funduszu skierowanych do osób niepełnosprawnych i ich rodzin.

Podczas posiedzenia Komisji Rodziny i Polityki Społecznej rozpatrzono także ustawę o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek.

Stanowisko rządu w sprawie rozpatrywanej ustawy przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Radosław Mleczko. Zapoznano się także z opinią Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, które przedstawiło propozycje wprowadzenia poprawek do ustawy sejmowej.

Rozpatrywana ustawa zmierza do implementowania do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE z 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych. W ustawie określono uprawnienia pracowników do uczestnictwa w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek, obejmujące prawo do wyboru lub wyznaczenia określonej liczby członków do rady nadzorczej albo prawo ich rekomendowania lub prawo sprzeciwienia się wyznaczeniu niektórych albo wszystkich członków tego organu.

Ustawa uchwalona przez Sejm 18 marca br. powstała na podstawie dwóch projektów - poselskiego i rządowego. W toku prac sejmowych wprowadzono do niej szereg poprawek o charakterze doprecyzowującym lub redakcyjnym. Ponadto zmieniono przepis o wejściu ustawy w życie oraz skrócono okres, przed upływem którego obowiązuje zakaz rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem będącym członkiem specjalnego zespołu negocjacyjnego, zespołu przedstawicielskiego albo przedstawicielem pracowników w radzie nadzorczej spółki powstałej w wyniku połączenia transgranicznego spółek.

W głosowaniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej postanowiła zarekomendować Izbie wprowadzenie 5 poprawek do rozpatrywanej ustawy sejmowej, zbieżnych z sugestiami senackiego biura legislacyjnego. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora M. Augustyna.

Na zakończenie posiedzenia senatorowie rozpatrzyli ustawę o Biurze Ochrony Rządu o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin.

Założenia rozpatrywanej nowelizacji oraz przebieg prac sejmowych omówił poseł sprawozdawca Grzegorz Dolniak. Zapoznano się także z opinią senackiego biura legislacyjnego.

W głosowaniu Komisja Rodziny i Polityki Społecznej opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek rozpatrywanej nowelizacji sejmowej. Na sprawozdawcę stanowiska komisji w tej sprawie wybrano senatora Stanisława Koguta.

* * *

Na swym posiedzeniu zebrała się Komisja Nauki, Edukacji i Sportu w celu rozpatrzenia ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Ustawę przedstawiła i rekomendowała senatorom podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyna Prawelska-Skrzypek. W swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na fakt, że Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu posiada wszelkie uprawnienia wynikające z ustawy do zmiany swej nazwy. Prorektor uczelni Andrzej Gospodarowicz poinformował o statusie uczelni. Zastrzeżeń do ustawy nie zgłosiło Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu.

Przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Kazimierz Wiatr zgłosił wniosek o przyjęcie rozpatrywanej ustawy bez poprawek. W głosowaniu wniosek uzyskał jednomyślne poparcie komisji. Na sprawozdawcę ustawy wyznaczono senatora Piotra Wacha.

W drugim punkcie porządku dziennego rozpatrzono ustawę o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec w sprawie założenia polsko-niemieckiej Szkoły Spotkań i Dialogu im. Willy'ego Brandta w Warszawie, sporządzonej w Warszawie dnia 1 września 2005 r.

Założenia przedmiotowej ustawy przedstawił i omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krzysztof Stanowski. Wiceminister przybliżył senatorom historię powstawania koncepcji szkoły.

W dyskusji senatorowie zwracali uwagę na nierównoważność sytuacji szkół polskich w Niemczech. Komisja postanowiła wesprzeć rząd w działaniach zmierzających do zrównoważenia sytuacji szkół polskich w Niemczech, analogicznie do postanowień omawianej umowy.

Przewodniczący komisji senator K. Wiatr zobowiązał senatorów Tadeusza Skorupę i Andrzeja Misiołka do przygotowania projektu stanowiska w tej sprawie.

Senator K. Wiatr zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy ratyfikacyjnej bez poprawek. Wniosek został przyjęty przez komisję przy 9 głosach za i 2 wstrzymujących się. Na sprawozdawcę wyznaczono senatora Zbigniewa Szaleńca.

* * *

Na swym posiedzeniu Komisji Ustawodawczej przeprowadzono pierwsze czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze.

Przewodniczący komisji senator Krzysztof Kwiatkowski poinformował o opiniach na temat omawianego projektu, które przedstawiły Urząd Komitetu Integracji Europejskiej oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Następnie głos zabrał przedstawiciel resortu sprawiedliwości, który stwierdził, że w rządzie trwają prace nad nowelizacją ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze, lecz są dopiero na etapie prac wewnętrznych. W związku z tym senacka inicjatywa w tej sprawie jest potrzebna.

Rozpatrywany projekt stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 19 września 2007 r., stwierdzającego niezgodność art. 82 ustawy z 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze z konstytucją.

Mając na uwadze konieczność wykonania tego wyroku i kierując się brzmieniem jego sentencji oraz motywami uzasadnienia w projekcie, zaproponowano dodanie do art. 82 przepisu gwarantującego drogę odwoławczą od postanowienia sędziego-komisarza, stwierdzającego niedopuszczalność wpisu hipoteki lub zastawu w księdze wieczystej lub właściwym rejestrze. Zgodnie z postulatami trybunału, zawartymi w postanowieniu sygnalizacyjnym z 7 listopada 2007 r., doprecyzowany został również art. 81 ust. 3. Ponadto w projekcie zamieszczono przepis przejściowy, zgodnie z którym do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosowane będą przepisy w brzmieniu nadanym nowelizacją (zasada bezpośredniego działania prawa nowego do spraw "w toku").

W trakcie dyskusji nikt nie wniósł uwag do rozpatrywanego projektu. W głosowaniu Komisja Ustawodawcza opowiedziała się za wniesieniem projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze bez poprawek. Na sprawozdawcę podczas drugiego czytania wybrano senatora Bohdana Paszkowskiego.

W drugim punkcie porządku dziennego senatorowie rozpatrywali wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 września 2007 r., dotyczący ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Przedmiot i istotę rozstrzygnięcia trybunału, a także cele i zakres proponowanych zmian omówili przedstawiciele Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu.

Po przeprowadzeniu dyskusji postanowiono, że Komisja Ustawodawcza wniesie projekt ustawy wykonujący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego oraz wystąpi o dodatkowe opinie do niektórych organów państwowych, m.in. do ZUS.

Podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej rozpatrywano także wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 kwietnia 2007 r., dotyczący ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny.

W swoim orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności art. 12 ustawy zmieniającej, "w zakresie, w jakim ogranicza dostęp do waloryzacji sądowej, zagwarantowanej w art. 3581 § 3 ustawy - Kodeks cywilny, w odniesieniu do zobowiązań pieniężnych powstałych przed dniem 30 października 1950 r., wynikających z obligacji emitowanych przez Skarb Państwa". Problem konstytucyjny przedstawiony do rozstrzygnięcia przez trybunał dotyczył nieuregulowanej sytuacji prawnej posiadaczy obligacji skarbowych wyemitowanych w okresie międzywojennym.

Podczas posiedzenia problematykę zobowiązań państwa dotyczącą wypłat z obligacji przedwojennych, a także przyczyn zaniechania realizacji roszczeń przedstawił Piotr Radziewicz z Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu. Jak stwierdził m.in., państwo przejęło ciągłość zobowiązań wobec właścicieli papierów wartościowych, nie wskazując możliwości praktycznego ich zrealizowania.

Przedstawiciel senackiego biura legislacyjnego wyraził opinię, że przygotowanie projektu ustawy w tej sprawie powinno być poprzedzone wystąpieniem marszałka Senatu do prezesa Rady Ministrów (zgodnie z art. 85b Regulaminu Senatu).

Po zapoznaniu się ze szczegółowymi wyjaśnieniami Komisja Ustawodawcza postanowiła, że wystąpi do marszałka Senatu z prośbą o wystosowanie wniosku do prezesa Rady Ministrów o podjęcie współpracy w celu wykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.

* * *

Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej przystąpiono do pierwszego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług.

W posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Finansów; podsekretarz stanu w tym resorcie Jacek Dominik oraz dyrektor Departamentu Podatku od Towarów i Usług Hanna Majszczyk.

Przewodniczący obradom senator Krzysztof Kwiatkowski poinformował o opiniach Ministerstwa Finansów i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, przesłanych do omawianego projektu. Zwrócił uwagę przedstawicielowi resortu finansów na niestosowność niektórych zapisów sformułowanych w opinii sugerujących nieuzasadnione wniesienie inicjatywy legislacyjnej.

Do tych zarzutów odniósł się wiceminister J. Dominik, który wyjaśnił intencję zawartych w opinii sformułowań. Zwrócił się ponadto o wstrzymanie prac nad inicjatywą senacką, ponieważ do uzgodnień międzyresortowych przesłano rządowy projekt ustawy, regulujący w szerszym zakresie niż w projekcie senackim zapisy ustawy o VAT. Wiceminister finansów zadeklarował, że w ciągu 4-6 tygodni rządowy projekt powinien zostać przekazany do Sejmu.

W związku z przedstawionymi wyjaśnieniami senator K. Kwiatkowski zaproponował, aby odłożyć na 2 miesiące prace nad omawianą inicjatywą. W wypadku niewniesienia w tym czasie projektu rządowego komisje będą kontynuować swoje prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Propozycja została przyjęta przez senatorów jednogłośnie.

* * *

Na swym posiedzeniu zebrała się Podkomisja "Przyjazne Państwo" w celu omówienia planu pracy.

Przewodniczący podkomisji senator Kazimierz Kleina przedstawił propozycję zakresu spraw, jakimi powinna zająć się ona zająć. Jak stwierdził, senacka podkomisja nie powinna dublować prac sejmowej Komisji Nadzwyczajnej "Przyjazne Państwo", ale znaleźć własne obszary aktywności, które jednocześnie mogłyby wspierać i uzupełniać działania komisji sejmowej.

Senator K. Kleina zaproponował, aby przedmiotem prac podkomisji były w szczególności zagadnienia odnoszące się do spraw gospodarczych w powiązaniu z działaniami organów samorządu terytorialnego (wydawanie decyzji administracyjnych). Jako przykład podał uregulowania dotyczące publicznego transportu samochodowego czy przygotowanie nowej ustawy o zamówieniach publicznych. Zaproponował utworzenie specjalnej strony internetowej.

Senator Tomasz Misiak zaproponował, aby w uzgodnieniu z przewodniczącym sejmowej komisji nadzwyczajnej podjąć prace nad częścią spośród około 160 zgłoszonych do niej tzw. absurdów prawnych. Zasugerował też podjęcie wspólnych prac nad inicjatywami przez sejmowych i senackich legislatorów.

Senator Stanisław Jurcewicz wnosił, żeby podkomisja zajęła się także niespójnymi przepisami regulującymi relacje między samorządem terytorialnym i organizacjami pozarządowymi, a także by podejmowała inicjatywy wypełniające orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.

W wyniku dyskusji senatorowie określili zakres i priorytet spraw przewidzianych do pracy w podkomisji. Postanowili również na stronie internetowej podkomisji zwrócić się z apelem do wszystkich przedsiębiorców i innych osób zainteresowanych racjonalizacją regulacji prawnych odnoszących się do działalności gospodarczej w transporcie samochodowym o nadsyłanie pod adresem poczty elektronicznej przyjazne_panstwo@nw.senat.gov.pl do 31 maja br. propozycji, sugestii i uwag odnoszących się do praktyki i podstaw prawnych działania organów administracji wydających decyzje w sprawach wiążących się z transportem samochodowym, towarowym i pasażerskim. Transport samochodowy i zakres kompetencji organów administracji publicznej w odniesieniu do tej sfery działalności jest pierwszym z tematów, którymi zamierza się zająć podkomisja w ramach przeglądu i racjonalizacji prawa gospodarczego.


Poprzednia część, następna część, spis treści