Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  14. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: zmiany w składach komisji senackich
senator Piotr Andrzejewski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych ustaw
senator Marek Waszkowiak
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad czternastego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Tadeusz Lewandowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Gelert
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Karczewski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Gelert
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Stanisław Karczewski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia
podsekretarz Andrzej Wojtyła
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Wojtyła
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Gelert
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Wojtyła
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Jadwiga Rudnicka
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Wojtyła
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Wojtyła
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Aleksander Bentkowski
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Wojtyła
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Gelert
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Wojtyła
 1 1Zapytania i odpowiedzi Senator Janina Fetlińska
 1 1Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Andrzej Wojtyła
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Elżbieta Gelert
 1 1Dyskusja Senator Michał Okła
 1 1Dyskusja Senator Janina Fetlińska
 1 1Dyskusja Senator Jarosław Lasecki
 1 1Dyskusja Senator Rafał Ślusarz
 1 1Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 1Dyskusja Senator Stanisław Karczewski
 1 1Dyskusja Senator Michał Okła
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Lesław Podkański
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Jan Ardanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jarosław Lasecki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Józef Łyczak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Ardanowski
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Lesław Podkański
 1 2Dyskusja Senator Jarosław Lasecki
 1 2Dyskusja Senator Marian Miłek
 1 2Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji, sporządzonej w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r., w sprawie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 1990 r., zmienionej Konwencją w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzoną w Brukseli dnia 21 grudnia 1995 r., oraz Protokołem zmieniającym Konwencję w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonym w Brukseli dnia 25 maja 1999 r.
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Zbigniew Rau
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Andrzej Owczarek
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych ustaw
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Roman Ludwiczuk
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Bogdan Lisiecki
 1 4Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 4Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Andrzej Kaczmarek
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Bogdan Lisiecki
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5  Punkt piąty porządku obrad: odwołanie przewodniczącej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Dariusz Górecki
 1 5Głosowanie Tajne głosowanie
 1 5  Senator Sekretarz Roman Ludwiczuk
 1 5  Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 1 5  Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 1 5  Senator Elżbieta Rafalska
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Jarosław Chmielewski
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Krzysztof Józefowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Józefowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Józefowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Krzysztof Józefowicz
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 6Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 6Dyskusja Senator Jarosław Chmielewski
 1 6Dyskusja Senator Janusz Gałkowski
 1 6Dyskusja Senator Anna Kurska
 1 6Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 6Dyskusja Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 6Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 6Dyskusja Senator Janusz Gałkowski
 1 6Dyskusja Senator Anna Kurska
 1 6Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 6  Senator Jarosław Chmielewski
 1 6  Do kont. pkt. 6 Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie jednostronnego zablokowania wwozu na terytorium Federacji Rosyjskiej polskich artykułów rolnych
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Paweł Michalak
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie mniejszości połączonych komisji
senator sprawozdawca mniejszości Józef Łyczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Cezary Bogusz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 7Zapytania i odpowiedzi Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Cezary Bogusz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 7Zapytania i odpowiedzi Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Cezary Bogusz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 7Zapytania i odpowiedzi Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Cezary Bogusz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sebastian Filipek-Kaźmierczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Cezary Bogusz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Cezary Bogusz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sebastian Filipek-Kaźmierczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sebastian Filipek-Kaźmierczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Cezary Bogusz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sebastian Filipek-Kaźmierczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sebastian Filipek-Kaźmierczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Edmund Wittbrodt
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sebastian Filipek-Kaźmierczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sebastian Filipek-Kaźmierczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sebastian Filipek-Kaźmierczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Trybuła
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sebastian Filipek-Kaźmierczak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Paweł Michalak
 1 7Zapytania i odpowiedzi Zastępca Głównego Lekarza Weterynarii Cezary Bogusz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Lesław Podkański
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Sebastian Filipek-Kaźmierczak
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Lesław Podkański
 1 7Dyskusja Senator Lesław Podkański
 1 7Dyskusja Senator Andrzej Gołaś
 1 7Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 7Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 7Dyskusja Marszałek Bogdan Borusewicz
 1 7Dyskusja Senator Edmund Wittbrodt
 1 7Dyskusja Senator Anna Kurska
 1 7Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 1 7Dyskusja Senator Paweł Michalak
 1 7Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 7Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 7Dyskusja Senator Zbigniew Romaszewski
 1 7Dyskusja Senator Roman Wierzbicki
 1 7Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 7Dyskusja Senator Andrzej Mazurkiewicz
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: informacja Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału w 2005 r.
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... prezes Trybunału KonstytucyjnegoMarek Safjan
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Górecki
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szmit
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Marek Safjan
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Anna Kurska
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Prezes Trybunału Konstytucyjnego Marek Safjan
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 8Dyskusja Senator Zbigniew Szaleniec
 1 8Dyskusja Senator Adam Biela
 1 8Dyskusja Senator Władysław Sidorowicz
 1 8Dyskusja Senator Janusz Gałkowski
 1 8Dyskusja Senator Krzysztof Piesiewicz
 1 8Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 1 8Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Prezes Trybunału Konstytucyjnego Marek Safjan
 2 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 2 9Głosowanie Tajne głosowanie
 2 9  Senator Ryszard Bender
 2 9  Senator Ryszard Bender
 2 9Głosowanie Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 210  Punkt dziesiąty porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 210Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Włodzimierz Łyczywek
 210  Senator Sławomir Sadowski
 210Głosowanie Tajne głosowanie
 210Głosowanie Ogłoszenie wyników tajnego głosowania
 210Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
 210  Senator Jerzy Szmit
 211  Punkt jedenasty porządku obrad: zmiany w składach komisji senackich
 211Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Dariusz Górecki
 211Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 1
 211Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach komisji senackich
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 2
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 3
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 4
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji, sporządzonej w Brukseli dnia 8 grudnia 2004 r., w sprawie przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonej w Brukseli dnia 23 lipca 1990 r., zmienionej Konwencją w sprawie przystąpienia Republiki Austrii, Republiki Finlandii, Królestwa Szwecji do Konwencji w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzoną w Brukseli dnia 21 grudnia 1995 r., oraz Protokołem zmieniającym Konwencję w sprawie eliminowania podwójnego opodatkowania w przypadku korekty zysków przedsiębiorstw powiązanych, sporządzonym w Brukseli dnia 25 maja 1999 r.
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 5, 6
 2 4  Senator Kazimierz Wiatr
 2 4  Do kont. pkt. 4 Skierowanie projektu ustawy do Komisji Gospodarki Narodowej
 2   Senator Kazimierz Wiatr
 2   Senator Piotr Andrzejewski
 2   Senator Kazimierz Wiatr
 2   Senator Włodzimierz Łyczywek
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
 2 6Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Jarosław Chmielewski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 2 6Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 2 6Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 7, 8
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie jednostronnego zablokowania wwozu na terytorium Federacji Rosyjskiej polskich artykułów rolnych
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 2 4Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Jerzy Szmit
 2 4Głosowanie Głosowanie
Głosowanie nr: 18
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz niektórych ustaw
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Dariusz Górecki
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Mirosława Nykiel
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Antoni Motyczka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Czesław Rybka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Ewa Tomaszewska
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Zbigniew Romaszewski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Sławomir Sadowski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Antoni Szymański
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Franciszek Adamczyk
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Jerzy Szmit
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Koguta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Bogdana Lisieckiego i Mirosława Adamczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Edmunda Wittbrodta
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jana Szafrańca
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Antoniego Motyczkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jacka Włosowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jerzego Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Piotra Zientarskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Legutkę wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Mirosławę Nykiel
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Mirosławę Nykiel
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Mirosławę Nykiel
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską i senatora Stanisława Karczewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Janinę Fetlińską
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Władysława Sidorowicza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Ziółkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Rafała Ślusarza
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Stanisława Karczewskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Józefa Łyczaka

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.