Spis treści stenogramuPrzypis z uwagą
z  11. posiedzenia Senatu RP

Przejdź w spisie do...
...dnia: 1, 2
...rozpoczęcia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
...zakończenia punktu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Objaśnienia skrótów
Dzień posiedzeniaRozpatrywany punkt porządkuFaza obrad lub omawiania punktuTreść
 1   Otwarcie posiedzenia
 1   Uczczenie minutą ciszy pamięci Kazimierza Górskiego
 1 Porzadek obrad Przyjęcie protokołu ósmego posiedzenia
 1 Porzadek obrad Projekt porządku obrad
 1 Porzadek obrad Wniosek formalny o uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie udostępniania pomocy archiwalnych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
senator Zbigniew Romaszewski
 1 Porzadek obrad Przyjęcie wniosku formalnego
 1 Porzadek obrad Zatwierdzenie porządku obrad jedenastego posiedzenia
 1 1  Punkt pierwszy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych
 1 1Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca Jarosław Chmielewski
 1 1Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki
podsekretarz stanu Tomasz Wilczak
 1 1Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 1Dyskusja Senator Andrzej Owczarek
 1 1Dyskusja Do kont. pkt. 1 Zamknięcie dyskusji
 1 2  Punkt drugi porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin i ustawy o nasiennictwie
 1 2Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Paweł Michalak
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Paweł Michalak
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
podsekretarz stanu Marek Chrapek
 1 2Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Górecki
 1 2Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Chrapek
 1 2Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 2Dyskusja Senator Ryszard Górecki
 1 2Dyskusja Senator Paweł Michalak
 1 2Dyskusja Senator Jerzy Chróścikowski
 1 2Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Chrapek
 1 2Dyskusja Do kont. pkt. 2 Zamknięcie dyskusji
 1 3  Punkt trzeci porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
 1 3Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska
senator sprawozdawca Józef Łyczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Józef Łyczak
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Zagórski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Zagórski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Chróścikowski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Zagórski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Ciecierski
 1 3Zapytania i odpowiedzi Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Marek Zagórski
 1 3Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 3Dyskusja Do kont. pkt. 3 Zamknięcie dyskusji
 1 4  Punkt czwarty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
 1 4Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Unii Europejskiej
senator sprawozdawca Mieczysław Szyszka
 1 4Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 4Dyskusja Senator Przemysław Berent
 1 4Dyskusja Do kont. pkt. 4 Zamknięcie dyskusji
 1 5Sprawozdania Punkt piąty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej
 1 5Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Janusz Kubiak
 1 5Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Krzysztof Józefowicz
 1 5Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 5Dyskusja Senator Tomasz Misiak
 1 5Dyskusja Do kont. pkt. 5 Zamknięcie dyskusji
 1 6  Punkt szósty porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 6Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka i Praworządności
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Władysław Sidorowicz
 1 6Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
podsekretarz stanu Krzysztof Józefowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Krzysztof Józefowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Piotrowicz
 1 6Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości
Krzysztof Józefowicz
 1 6Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 6Dyskusja Senator Piotr Zientarski
 1 6Dyskusja Do kont. pkt. 6 Zamknięcie dyskusji
 1 7  Punkt siódmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawionego Artykułu 1 Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r. (Konwencja CCW), który został przyjęty przez Państwa-Strony na Drugiej Konferencji Przeglądowej Konwencji CCW w dniu 21 grudnia 2001 r. w Genewie
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych
senator sprawozdawca Andrzej Jaroch
 1 7Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca Rafał Ślusarz
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Stanisław Koziej
 1 7Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Wach
 1 7Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej
Stanisław Koziej
 1 7Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 7Dyskusja Senator Piotr Wach
 1 7Dyskusja Do kont. pkt. 7 Zamknięcie dyskusji
 1 8  Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 1 8Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej
senator sprawozdawca Zbigniew Trybuła
 1 8Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Wystąpienie podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
podsekretarz stanu Kazimierz Kuberski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Kazimierz Kuberski
 1 8Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 8Zapytania i odpowiedzi Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej
Kazimierz Kuberski
 1 8Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 8Dyskusja Senator Ewa Tomaszewska
 1 8Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 8Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 1 8Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 8Dyskusja Senator Piotr Andrzejewski
 1 8Dyskusja Do kont. pkt. 8 Zamknięcie dyskusji
 1 9  Punkt dziewiąty porządku obrad: uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2005 r.
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Elżbieta Kruk
 1 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Krystyna Bochenek
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Ewa Tomaszewska
 1 9Zapytania i odpowiedzi Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Elżbieta Kruk
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Romaszewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Czesław Ryszka
 1 9Zapytania i odpowiedzi Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Elżbieta Kruk
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Jerzy Szmit
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Szaleniec
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Rau
 1 9Zapytania i odpowiedzi Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Elżbieta Kruk
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Zbigniew Rau
 1 9Zapytania i odpowiedzi Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Elżbieta Kruk
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Gołaś
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Person
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Piotr Andrzejewski
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Dariusz Górecki
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Stanisław Kogut
 1 9Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 1 9Zapytania i odpowiedzi Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Elżbieta Kruk
 1 9Dyskusja Otwarcie dyskusji
 1 9Dyskusja Senator Jan Szafraniec
 1 9Dyskusja Senator Czesław Ryszka
 1 9Dyskusja Senator Ryszard Bender
 1 9Dyskusja Senator Elżbieta Więcławska-Sauk
 1 9Dyskusja Senator Andrzej Gołaś
 1 9  Wniosek formalny o odesłanie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2005 r. do Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator Piotr Andrzejewski
 1 9Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 1 9Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 1 9Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 1 9Dyskusja Senator Stefan Niesiołowski
 1 9Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Elżbieta Kruk
 1 9Wystąpienie przedstawicieli rządu i ... Przewodnicząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Elżbieta Kruk
 1 9  Senator Piotr Andrzejewski
 1 9  Do kont. pkt. 9 Przyjęcie wniosku formalnego o odesłanie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2005 r. do Komisji Kultury i Środków Przekazu
 110  Punkt dziesiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o ustanowieniu dnia 28 czerwca Dniem Poznańskiego Czerwca 1956 r.
 110Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 110  Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawodawczej
 111  Punkt jedenasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie rocznicy wywozów Polaków na Sybir
 111Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 111Dyskusja Otwarcie dyskusji
 111Dyskusja Senator Przemysław Alexandrowicz
 111  Senator Ryszard Bender
 111Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 111  Skierowanie projektu uchwały do Komisji Ustawodawczej
 112  Punkt dwunasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia 85. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego
 112Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 112Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Bronisław Korfanty
 112Zapytania i odpowiedzi Senator Ryszard Bender
 112Dyskusja Otwarcie dyskusji
 112Dyskusja Senator Bronisław Korfanty
 112Dyskusja Senator Adam Massalski
 112Dyskusja Senator Maria Pańczyk-Pozdziej
 112Dyskusja Senator Jarosław Chmielewski
 112Dyskusja Do kont. pkt. 12 Zamknięcie dyskusji
 113  Punkt trzynasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 113Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 113Dyskusja Otwarcie dyskusji
 113Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 113  Skierowanie projektu uchwały do Komisji Ustawodawczej oraz do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
 114  Punkt czternasty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie udostępniania pomocy archiwalnych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 114Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 114Zapytania i odpowiedzi Senator Antoni Szymański
 114Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 114Dyskusja Otwarcie dyskusji
 114Dyskusja Senator Adam Massalski
 114Dyskusja Senator Ryszard Bender
 114Dyskusja Senator Jerzy Szmit
 114Dyskusja Senator Zbigniew Trybuła
 114Dyskusja Senator Mieczysław Augustyn
 114Dyskusja Zamknięcie dyskusji
 114  Skierowanie projektu uchwały do Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej
 215  Punkt piętnasty porządku obrad: zmiany w składach komisji senackich
 215Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Zientarski
 215Głosowanie Głosowanie
 215Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składach komisji senackich
Głosowanie nr: 1
 2 1  Do kont. pkt. 1 Punkt pierwszy porządku obrad (cd.)
 2 1Głosowanie Głosowanie
 2 1Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Poręczeń Unijnych
Głosowanie nr: 2
 2 2  Do kont. pkt. 2 Punkt drugi porządku obrad (cd.)
 2 2Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 3, 4, 5
 2 2Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin i ustawy o nasiennictwie
Głosowanie nr: 6
 2 3  Do kont. pkt. 3 Punkt trzeci porządku obrad (cd.)
 2 3Głosowanie Głosowanie
 2 3Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
Głosowanie nr: 7
 2 4  Do kont. pkt. 4 Punkt czwarty porządku obrad (cd.)
 2 4Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 8, 9, 10
 2 4Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Głosowanie nr: 11
 2 5  Do kont. pkt. 5 Punkt piąty porządku obrad (cd.)
 2 5Głosowanie Głosowanie
 2 5Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej
Głosowanie nr: 12
 2 6  Do kont. pkt. 6 Punkt szósty porządku obrad (cd.)
 2 6Głosowanie Głosowanie
 2 6Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
Głosowanie nr: 13
 2 7  Do kont. pkt. 7 Punkt siódmy porządku obrad (cd.)
 2 7Głosowanie Głosowanie
 2 7Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy o ratyfikacji Poprawionego Artykułu 1 Konwencji o zakazie lub ograniczeniu użycia pewnych broni konwencjonalnych, które mogą być uważane za powodujące nadmierne cierpienia lub mające niekontrolowane skutki, wraz z załącznikami, sporządzonej w Genewie dnia 10 października 1980 r. (Konwencja CCW), który został przyjęty przez Państwa-Strony na Drugiej Konferencji Przeglądowej Konwencji CCW w dniu 21 grudnia 2001 r. w Genewie
Głosowanie nr: 14
 2 8  Do kont. pkt. 8 Punkt ósmy porządku obrad (cd.)
 2 8Głosowanie Głosowanie
 2 8Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
Głosowanie nr: 15
 2   Senator Andrzej Mazurkiewicz
 2 9  Do kont. pkt. 9 Punkt dziewiąty porządku obrad (cd.)
 2 9Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca Krystyna Bochenek
 2 9Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 16, 17
 2 9Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2005 r.
Głosowanie nr: 18
 212  Do kont. pkt. 12 Punkt dwunasty porządku obrad (cd.)
 212  Przystąpienie do trzeciego czytania projektu uchwały w sprawie uczczenia 85. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego
 212Głosowanie Głosowanie
 212Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 85. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego
Głosowanie nr: 19
 216  Punkt szesnasty porządku obrad: trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie rocznicy wywozów Polaków na Sybir
 216Sprawozdania Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Stanisław Piotrowicz
 216Sprawozdania Senator Ryszard Bender
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Sławomir Sadowski
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Włodzimierz Łyczywek
 216Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Ryszard Bender
 216Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 216Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 20, 21
 216Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie rocznicy wywozów Polaków na Sybir
Głosowanie nr: 22
 217  Punkt siedemnasty porządku obrad: trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 217Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca Piotr Andrzejewski
 217Sprawozdania Senator Andrzej Mazurkiewicz
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Mieczysław Augustyn
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Andrzej Łuczycki
 217Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Mazurkiewicz
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Mariusz Witczak
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Tomasz Misiak
 217Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Mazurkiewicz
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Janusz Kubiak
 217Zapytania i odpowiedzi Senator Elżbieta Rafalska
 217Zapytania i odpowiedzi Senator sprawozdawca Andrzej Mazurkiewicz
 217  Senator Adam Biela
 217Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 23
 217Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Głosowanie nr: 24
 218  Punkt osiemnasty porządku obrad: trzecie czytanie projektu uchwały w sprawie udostępniania pomocy archiwalnych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
 218Sprawozdania Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka i Praworządności oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca Zbigniew Romaszewski
 218Głosowanie Głosowania
Głosowanie nr: 25, 26
 218Podjęcie uchwały Podjęcie uchwały w sprawie udostępniania pomocy archiwalnych w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Głosowanie nr: 27
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Czesław Ryszka
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Tadeusz Lewandowski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Lesław Podkański
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Maria Pańczyk-Poździej
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Ewa Tomaszewska
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Sławomir Sadowski
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Bronisław Korfanty
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk
 2 Oświadczenia senatorskie Senator Jerzy Szmit
 2   Zamknięcie posiedzenia
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę wspólnie z innymi senatorami
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Czesława Ryszkę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Lesława Podkańskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Ryszarda Ciecierskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Jarosława Laseckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mariusza Witczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Adama Bielę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Mirosława Adamczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Elżbietę Gelert
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Elżbietę Gelert
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Kubiaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Janusza Kubiaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Waldemara Kraskę
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senator Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Michała Wojtczaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatorów Andrzeja Owczarka i Bogdana Lisieckiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Andrzeja Owczarka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Romana Ludwiczuka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Marka Ziółkowskiego
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Franciszka Adamczyka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Franciszka Adamczyka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka
 2 Złożone do protokołu Oświadczenie złożone przez senatora Pawła Michalaka

* Uwaga!
  Jest to robocza wersja sprawozdania stenograficznego z posiedzenia.
  Zgodnie z art. 39 Regulaminu Senatu urzędowym stwierdzeniem przebiegu obrad są protokół i sprawozdanie stenograficzne.