Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 5
5 stycznia 2006 r.

obejmuje okres od 16 do 31 grudnia 2005 r.

 

3. posiedzenie Senatu

 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przekształceniach i zmianach w podziale zadań i kompetencji organów państwowych właściwych w sprawach łączności, radiofonii i telewizji.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Funduszu Kolejowym.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego i pomocy finansowej w gospodarce rybnej.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.
 • Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zasadach uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych.
 • Debata nad "Programem Legislacyjnym i Programem Pracy Komisji Europejskiej na 2006 r.".
 • Wybór Wicemarszałka Senatu
 • Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
 • Wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa.
 • Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
 • Uchwała w sprawie ustanowienia roku 2006 Rokiem Języka Polskiego.
 • Uchwała w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej.
 • Uchwała w sprawie powołania Zgromadzenia Parlamentarnego Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy.
 • Zmiany w składach komisji senackich.

  Oświadczenia złożone przez senatorów na 3. posiedzeniu Senatu

  Posiedzenie Prezydium Senatu
  5.posiedzenie
  Uchwały

  Z prac komisji senackich
  20 grudnia 2005 r.
  21 grudnia 2005 r.
  22 grudnia 2005 r.

  Odpowiedzi na oświadczenia

  Kronika senacka


  WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"