Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


PREZYDIUM SENATU

POSIEDZENIA

22 grudnia 2005 r. odbyło się 5. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło prośbę przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska senatora Jerzego Chróścikowskiego i wyraziło zgodę na zorganizowanie w sali plenarnej Senatu 17 stycznia 2006 r. konferencji na temat: "Program Rolny na lata 2007-2013". Współorganizatorem konferencji będzie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a udział w niej wezmą także posłowie z sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Konferencję objął honorowym patronatem wicemarszałek Krzysztof Putra. Zaakceptowano przedstawiony program i kosztorys.

Prezydium rozpatrzyło zgłoszone wnioski w sprawie uposażeń senatorskich.

Prezydium rozpatrzyło wniosek o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy z byłym senatorem Jerzy Adamskim, pełniącym obecnie funkcję kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Tomaszowie Mazowieckim. Z powodu toczącego się postępowania karnego dotyczącego J. Adamskiego wniosek w tej sprawie wystosował do Prezydium Senatu Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego, działając w trybie art. 31 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Referujący sprawę dyrektor Biura Prawno-Organizacyjnego Kancelarii Senatu Piotr Świątecki przedstawił uprawnienia wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych, w myśl której stosunek pracy urzędnika mianowanego może być rozwiązany dopiero po prawomocnym skazaniu. Uznając ten argument, prezydium postanowiło nie przychylać się do przedstawionego wniosku.

Prezydium rozpatrzyło i zaakceptowało zgłoszone przez kluby senackie kandydatury na członków delegacji do:

Przeanalizowano wnioski wynikające z dyskusji na posiedzeniu przewodniczących komisji senackich 8 grudnia 2005 r.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski podkreślił wagę i pilność zadania polegającego na opracowaniu programu działań Senatu na rzecz Polaków mieszkających na Białorusi. Marszałek B. Borusewicz podkreślił z kolei wagę wspierania organizacji samorządowych i demokracji lokalnych.

Prezydium rozpatrzyło następujące wnioski o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą:

I. Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" o zlecenie zadania inwestycyjnego pn. wyposażenie w urządzenia klimatyzacyjno-wentylacyjne Domu Kultury Polskiej w Wilnie, na Litwie na kwotę 144 736 zł. Prezydium zaakceptowało powyższy wniosek (uchwały nr 24 i 25), wyrażając jednocześnie zgodę na przeznaczenie na ten cel środków w wysokości 144 736 zł, zaoszczędzonych na następujących zadaniach: remont Szkoły Podstawowej w Kamionce, na Litwie, budowa oczyszczalni ścieków i wymiana przyłącza kanalizacyjnego dla Domu Dziecka w Podbrodziu, na Litwie, remont Domu Polskiego w Recklinghausen, w Niemczech, rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jekabpilsie, na Łotwie, remont zakupionego na Stanicę Harcerską domu we Lwowie, na Ukrainie.

II. Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie o zlecenie zadania pn. zakup środków trwałych dla organizacji polskich i polonijnych za granicą na kwotę 32 085 zł. Prezydium zaakceptowało powyższy wniosek (uchwały nr 24 i 26), przyjmując do wiadomości, że środki na realizację tego zadania zostaną uzyskane z zaoszczędzonych środków przyznanych na realizację zadania inwestycyjnego pn. remont Domu Polskiego w Nowogródku. Powyższe zadanie inwestycyjne nie może być zrealizowane w całości ze względu na fakt niedopuszczenia do jego wykonywania przez odpowiednie władze białoruskie.

III. Wnioski Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" o zgodę na przesunięcia pomiędzy zadaniami programowymi w ramach umów już zawartych z Kancelarią Senatu w roku 2005 - na kwotę 81 742 zł oraz na zmiany zakresów rzeczowych w poszczególnych programach, realizowanych przez Stowarzyszenie "Wspólnota Polska" w Warszawie. Prezydium wyraziło zgodę na zmiany zakresów rzeczowych, jednak nie zaakceptowało zmian, które pociągają za sobą przesunięcia środków finansowych.

Prezydium przyjęło do wiadomości, że wnioski stowarzyszenia wpłynęły do Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą oraz Kancelarii Senatu odpowiednio w dniach 21 i 20 grudnia 2005 roku, dlatego nie mogły być poddane analizie przez Biuro Polonijne, jak również nie były, wyjątkowo, przedmiotem obrad Zespołu Finansów Polonijnych, który zazwyczaj je opiniuje przed obradami komisji. Nie zostały więc dopełnione procedury nałożone na Kancelarię Senatu przez zarządzenie nr 53 szefa Kancelarii Senatu z 20 września 2005 r. w sprawie zasad postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o zlecenie zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą. Z uwagi na koniec roku budżetowego oraz nadzwyczajną sytuację Polaków na Białorusi zaakceptowano tak przyśpieszoną procedurę.

Prezydium, na wniosek Kancelarii Senatu, podjęło uchwałę nr 27 w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą, zgodnie z którą traci moc uchwała nr 124 Prezydium Senatu z 19 grudnia 2002 r. w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

Prezydium przyjęło informację o ukonstytuowaniu się w Senacie RP VI kadencji Koła Senatorów Niezależnych i Ludowych. W skład koła wchodzi 5 senatorów, przewodniczącym jest senator Kazimierz Kutz, sekretarzem senator Lesław Podkański.

UCHWAŁY

UCHWAŁA nr 24
PREZYDIUM SENATU
z dnia 23 grudnia 2005 r.
zmieniająca uchwałę nr 523 Prezydium Senatu z dnia 18 lutego 2005 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

tekst uchwały

UCHWAŁA nr 25
PREZYDIUM SENATU
z dnia 23 grudnia 2005 r.
zmieniająca uchwałę nr 564 Prezydium Senatu z dnia 1 kwietnia 2005 roku w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadań państwowych inwestycyjnych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

tekst uchwały

UCHWAŁA nr 26
PREZYDIUM SENATU
z dnia 23 grudnia 2005 r.
zmieniająca uchwałę nr 11 Prezydium Senatu z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie zlecenia Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w Warszawie zadania państwowego w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2005 r.

tekst uchwały

UCHWAŁA nr 27
PREZYDIUM SENATU
z dnia 23 grudnia 2005 roku
w sprawie zlecania zadań państwowych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą

tekst uchwały


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment, następny fragment